Pagina 11 - week

Basis HTML versie

4 oktober 2012
Rond de Linde
Nr. 40
Helmond 8
Nuenen-Zuid 1 Nuenen-West ?
2 miljoen euro rentelasten per jaar
Waar blijft Nuenen-West?
Door Edwin Coolen
Aan de westkant van Nuenen verrees ooit, in de jaren ’50 van de vorige
eeuw, de eerste nieuwbouwwijk: de ‘Oranjebuurt’, de zijstraten van de Voirt
en Boordseweg. Daarna volgden uitbreidingen in zuidelijke en oostelijke
richting. 60 jaar later is het wederom de beurt aan west. Straatnamen als
Boordse Tuin, Opwettens Land, Middelste Dubbe of Laan van de Bakert
moeten er ooit op de borden komen te staan, in Nuenen-West. Maar het is
al een tijdje stil rond de geplande nieuwe wijk. Fase 1, het gebied ten zuiden
van de Europalaan tussen de Vorsterdijk en de Dubbestraat, zou als eerste
aan de beurt zijn. Maar nog altijd is er geen huis verkocht, geen steen gelegd.
Hoe is de stand van zaken rond Nuenen West?
Proloog
2002. Minister Remkes van Volkshuis-
vesting en Stedenbeleid zet een streep
door de herindeling rond Eindhoven/
Helmond, een dossier dat al jaren
speelt. Plan was om onder andere
Veldhoven, Geldrop, Best, Waalre en
Nuenen bij Eindhoven te voegen. In
ruil voor het behoud van hun zelfstan-
digheid sloten in 2005 de betrokken
gemeenten een convenant. Daarin
verplichtten zij zich om huizen te bou-
wen voor Eindhoven en Helmond,
met name in de sociale sector. Voor
Nuenen resulteerde dat in Nuenen
West, een nieuwe wijk van ruim 1500
huizen die moet komen tussen de
Dommel in Woensel en de huidige be-
bouwde kom van Nuenen.
Crisis
En toen kwam de crisis in 2008. Eén
van de gevolgen was het instorten van
de huizenmarkt. Op dit moment staan
er rond de 500 woningen te koop in
Nuenen. Het woningaanbod stijgt nog
steeds in de regio en de prijzen dalen
verder. Afspraken van genoemd con-
venant uit 2005 zijn inmiddels bijge-
steld omdat ze niet haalbaar bleken.
Ook is de boeteregeling, bij het niet
nakomen van de afspraken, ingetrok-
ken.
Rente
Nuenen West hangt inmiddels als een
molensteen om de nek van de ge-
meente Nuenen. Er is tot nu toe € 50
miljoen geïnvesteerd in de vorm van
grondaankopen en ontwikkelingskos-
ten. De rentelasten daarover bedragen
ongeveer € 2 miljoen per jaar. De teller
staat nu op min € 15 miljoen. Het is de
bedoeling dat de investeringen met
rente terug worden verdiend, aldus de
gemeente.
Groen licht
Verantwoordelijk wethouder voor
Ruimtelijke Ordening Martien Jansen
(W70) over de huidige stand van za-
ken rond het nieuwbouwproject: ‘Op
Kaart van West-Nuenen. De groene lijnen geven aan waar de nieuwe wijk moet
komen.
17 september jongstleden hebben de
aandeelhouders van Nuenen-West BV
groen licht gegeven. Nuenen-West BV
gaat in januari Europees aanbesteden
en gunnen. We verwachten de werk-
zaamheden aan het eind van het jaar
te gunnen. Daarna kan dan gestart
worden met bouwrijp maken en het
opstarten van de verkoop. De ge-
meente zal dan de benodigde gronden
overdragen aan Nuenen-West BV. In
de loop van 2013 kan dan gebouwd
gaan worden. Maar dit blijft natuurlijk
afhankelijk van voldoende verkoop.’
Fasering
Voor de fasen 2 t/m 6 en een deel van 1
van het plan wordt gekeken naar een
ruimtelijke en financiële herijking.
Met andere woorden: die plannen
worden waarschijnlijk gewijzigd. Zo
hoopt de gemeente geld te besparen,
bijvoorbeeld door wegbestemde wo-
ningen toch te behouden. Ook wordt
door Nuenen-West BV naar mogelijke
nieuwe investeerders gekeken, zoals
pensioenfondsen. Het totaal aantal
woningen blijft echter gelijk: 1560 wo-
ningen en 15 Sintiwoningen. Wethou-
der Jansen: ‘We hebben hierover na-
tuurlijk met de provincie overlegd.
Hun advies was vooral: flexibiliteit.
Daarom gaan we nu eerst met bouw-
veld A van fase 1 beginnen. Dat zijn
zo’n 95 woningen. En bij succes komt
de volgende fase. We baseren ons op
de verwachtingen dat er de komende
jaren 30.000 woningen nodig zijn in de
provincie Noord-Brabant.’
Coppelmans
Wethouder Jansen: ‘De plannen voor
de verplaatsing van tuincentrum Cop-
pelmans, nu aan de Vorsterdijk, zijn in
een ver gevorderd stadium. Waar-
schijnlijk zullen dit jaar voorstellen
hierover aan de raad worden aangebo-
den. De beoogde nieuwe locatie is aan
de Panakkers, tegenover het water.
Die naam zal overigens gewijzigd wor-
den in Kapperdoesweg.’
Om op de beginvraag terug te komen:
begin volgend jaar gaat de eerste
schop de grond in. De eerste huizen
van Bouwveld A, fase 1 van Nuenen-
West moeten in de loop van volgend
jaar opgeleverd worden. Als er ten-
minste genoeg huizen verkocht zijn.
Nuenen-West BV
Voor de ontwikkeling van Nue-
nen-West is destijds Nuenen-
West BV opgericht. Deze be-
sloten vennootschap bestaat
uit drie (bouw)bedrijven: Zuid-
grond B.V., Bouw Combinatie
Nuenen (BCN) en Gebr. van
Stiphout.
Twee daarvan zijn ook weer
samenwerkingsverbanden.
Zuidgrond B.V. is samenge-
steld uit Janssen de Jong Pro-
jectontwikkeling en Rabo-
Bouw-fonds Property Deve-
lopment/Nouville Ontwikke-
laars. De BCN is een combina-
tie van Ban Bouw, Van Sant-
voort Makelaars, Bouwbedrijf
Baten en Woningbouwvereni-
ging Helpt Elkander.
Grondverdeling
Nuenen-West B.V. heeft 50 %
van de gronden in handen, de
gemeente de andere 50. Daar-
naast heeft de Ontwikkelings-
combinatie Luistruik (OCL) het
ontwikkelrecht van 275 wonin-
gen in Nuenen-West. Dat recht
heeft OCL toentertijd verkre-
gen als uitkomst van de ruil te-
gen grond in de Oude Landen.
Die grond, in eigendom van
OCL, had de gemeente nodig
om de voetbalvelden te kun-
nen verplaatsen van de oude
locatie in het centrum naar de
Oude Landen. De gemeente
maakt verdere afspraken over
dat ontwikkelrecht.
Training LEVgroep
Wat doet echtscheiding
met uw kind?
De periode rond de scheiding is voor alle kinderen moeilijk, maar veel kin-
deren hebben ook op langere termijn last van problemen, zoals angstgevoe-
lens, agressief gedrag, boosheid en verdriet of een negatief zelfbeeld. Meer
aandacht voor deze kinderen is van groot belang voor hun gezonde ontwik-
keling en ontplooiing. De training ’Wat doet scheiding met uw kind’ wordt
vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin aangeboden door de LEVgroep.
De training geeft kinderen de gelegen-
heid open te communiceren over hun
ervaringen en gevoelens, vragen te
stellen die ze nog hebben, hun een-
zaamheid te verminderen, herkenning
te vinden bij anderen en hun eigen
kracht aan te boren om met de schei-
ding van hun ouders om te gaan. De
begeleiding is in handen van twee,
daartoe speciaal opgeleide, (school)
maatschappelijk werksters. Op een
pratende, spelende en creatieve ma-
nier wordt er met de kinderen naar het
doel van de training gewerkt.
De training is bedoeld voor kinderen
van 10 t/m 12 jaar. De groep bestaat
uit minimaal acht en maximaal tien
kinderen. De training bestaat uit acht
bijeenkomsten van elk 1,5 uur. De dag
en het tijdstip van de bijeenkomsten
zullen in overleg met ouders worden
bepaald. De eigen bijdrage voor deze
training is € 35,00. Deze mag geen be-
lemmering vormen voor deelname.
Aanmelden en informatie
U kunt uw kind aanmelden bij: Lian
Willemse: tel. 06 -148 686 02, e-mail:
lian.willemse@levgroep.nl of Evelien
Versteijlen: 040-2867525, e-mail: Eve-
lien.Versteijlen@levgroep.nl
Ouders worden uitgenodigd voor een
intakegesprek. Naar aanleiding van
dat gesprek wordt gekeken of de trai-
ning een passend aanbod is voor uw
kind. De bijeenkomsten vinden plaats
bij de LEVgroep in Geldrop, Mierlose-
weg 30c of in Nuenen Berg 22c.
Bod op kunst in Galerie Bonnard
Kunst met ’n grote T
In het weekend van 6-7 oktober van 13.00 tot 17.00 uur staan vele promi-
nente woningen te Nuenen-dorp open voor iedere bezoeker, die belangstel-
ling heeft voor kunst. Dit evenement, dat om de 2 jaar georganiseerd wordt,
vindt nu voor de 7e maal plaats. Een unieke happening, waarin Nuenense
amateurkunstenaars hun werken tonen. De organisatie verwacht tegen de
10.000 bezoekers, die de werken van 75 kunstenaars bezoeken. Vanaf het
Park, via Berg tot en met de molen zijn de tentoonstellingslocaties gemar-
keerd met een duidelijk “grote T logo”.
Bod op kunst
In galerie Bonnard, aan de Berg onder
de lindeboom is de perfecte situatie
gecreëerd om van alle deelnemende
kunstenaars een klein, dus betaalbaar
werk te zien. Én te kopen.
Het organiserend comité brengt voor
bezoeker, noch kunstenaar kosten in
rekening. Met de opbrengst van de
kleine werken in galerie Bonnard en
de commissie van de op locatie ver-
kochte werken door de kunstenaars,
financiert het comité dit bijzondere
evenement.
Echt en origineel kunstwerk voor
kleine prijs
In de galerie heeft de bezoeker een
goed overzicht van alle werken, waar-
op een schriftelijk bod uitgebracht kan
worden. Eventueel met behulp van
een van de comitéleden kan de bezoe-
ker schriftelijk aangeven welk werk
men wenst te kopen en voor welk be-
drag. Na sluiting van het evenement
wordt het hoogste bod per kunstwerk
bepaald en neemt men contact op met
de hoogste bieder om het verder af te
handelen.
Open huis op OBS de Rietpluim
Het team en de kinderen van OBS de Rietpluim nodigen u van harte uit
om op donderdag 11 oktober tussen 18.00 en 19.00 uur op school te ko-
men kijken in de groepen. Op beide locaties kunt u in alle groepen zien
hoe er in de afgelopen weken gewerkt is aan verschillende thema’s. De
school is een grote tentoonstelling met presentaties, werkstukken, foto’s,
speelhoeken en informatie. Kortom: veel te zien en te beleven. Wordt uw
kind het komend jaar 4 en mag hij / zij dan naar de basisschool? Loop dan
ook bij De Rietpluim binnen om een kijkje te nemen en proef de sfeer.
Bent u niet in de gelegenheid om op 11 oktober te komen kijken, neem
dan contact op om op een ander moment kennis te maken met de Riet-
pluim. OBS de Rietpluim, hoofdlocatie, van Duynhovenlaan 1, tel.040-
2834981. Locatie Oude Landen, Ouwlandsedijk 27.
Kienen met
de Katholieke
Vrouwenvereniging
Lieshout
Op 4 oktober kienen in het Dorpshuis
aan de Grotenhof in Lieshout. De
avond begint om 20.00 uur en de zaal
is vanaf 19.00 open. Iedereen is van
harte welkom. Bij een grote opkomst
wordt er een extra ronde gekiend. Tot
ziens in Het Dorpshuis.
Europalaan
A
C
Dubbestraat
Europalaan
Dubbestraat
Een plankaart van nieuwbouwwijk Nuenen -West,
met de velden A en C die als eerste aan de beurt komen