week - page 5

Rond de Linde
Nr. 43
Donderdag 24 oktober 2019
COLOFON
ROND DE LINDE
verschijnt als weekblad,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail:
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, eindredacteur.
Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen
en Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn,
geven geen recht op schadevergoeding.
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van
rechten te worden aangeleverd.
© 2019
- “Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.”
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail:
Ook voor verspreiding van folders.
Volg ons ook op:
Irma van Laarhoven
en Leon Raaijmakers
De Beekse Tuin 55, Nuenen
Tel. 040 780 8000
&
P E R S OON L I J K E
U I TVAARTZORG
K L E I N S C H A L I G
E I G E N T I J D S
Schuif even aan tafel bij .....
notaris Tsjeard Fokkema
Nee, dit keer geen verhaal over het belang van een testament of nuttige in-
formatie over nalatenschappen en schenkingen. Op donderdag 31 oktober
komt Nuenens notaris Tsjeard Fokkema in de Schuif-lezing vertellen over
wat hij allemaal aan bijzonders en merkwaardigs heeft meegemaakt in de
uitoefening van zijn ambt.
jaar oud, getrouwd en heeft 3 dochters,
3 kleinkinderen en 7 fietsen. Zijn hobby:
13 gefietste Elfstedentochten en fiets-
vakanties in het buitenland.
Zijn Senergiek Schuif-lezing, waarbij ie-
dereen van harte welkom is: Donderdag
31 oktober van 09.30-11.30 uur in de
Trefpuntzaal van Het Klooster.
Vrij entree, ook voor belangstellenden
die (nog) geen lid van Senergiek zijn.
Vanaf 1999 was hij notaris te Nuenen.
Op het moment dat hij deze presentatie
zal verzorgen, is Fokkema een maand
met pensioen en krijgt hij daarmee de
tijd om eens over zijn schouder te kij-
ken.
Sinds de start van zijn notariële praktijk
is er veel veranderd.
Begon het met een boekhouding, uit-
geschreven met een potloodje, hij ein-
digde met een volledig geautomati-
seerd kantoor, net een maand geleden
feestelijk geopend op een nieuwe stek:
Parkstraat 54 te Nuenen.
De notaris in ruste zal op zijn eigen wij-
ze zijn boeiende verhaal vertellen. Over
de typische vragen die hem door de tijd
heen gesteld zijn, de veranderingen in
het vak en in de vraagstelling van de
mensen. Waarom en hoe hij altijd voor
mensen heeft klaar proberen te staan.
Wetenswaardigheden uit zijn praktijk:
Waarom soms een kind zijn kindsdeel
niet krijgt, of het verhaal van de ijzeren
staven. Maar dat wil hij alleenmaar kwijt
aan de bezoekers van zijn Schuiflezing.
Tsjeard Fokkema is inmiddels bijna 70
Oproep aan de ‘Friese’ boeren
Een groeiende groep boeren in provincie Noord-Brabant is de komende tijd
even geen Brabander, maar Fries’. Dit bericht van Omroep Brabant verscheen
afgelopen zondag op het nieuws.
De boeren tonen hun protest door het ophangen van de Friese vlag. In Friesland gelden
immers minder strenge stikstofregels.
Pacte des Cygnes is natuurlijk geschokt dat iemand zich geen Brabander wil voelen. Dat
vraagt om een reactie!
Brabant kent een traditie van onderling overleg en samenwerking, vooral lokaal. Ook
naar boerenwordt goed geluisterd. Boeren horen immers bij Brabant. Zij hebben onze sa-
menlevingmee vormgegeven. Met oog voor de omgeving.
Het ophangen van een Friese vlag staat symbool voor protest. Maar meer nog voor het
niet willen luisteren naar wat de omgeving ons vertelt; namelijk dat niet alles kan. Alleen
uitgaan vanuit het eigen gelijk vinden wij on-Brabants. De Friese vlag staat voor ons sym-
bool voor een boer die geen oog heeft voor zijn omgeving.
Wij roepen de boeren op de Brabantse vlag met trots (terug) op te hangen. Als sym-
bool dat u open staat voor een goed gesprek. Ook met tegenstanders. Wees kritisch en
vraag ook gerust omhulp. Brabant is u goedgezind.
Willy Smulders, Hazelaar 88, 5664 VL Geldrop.
Namens: Pacte des Cygnes
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail:
Een bekende jager in het Nuenense was Arie van Vugt. Hij
woonde aan de Opwettenseweg en had tot aan zijn over-
lijden in 1984 het jachtrecht te Opwetten, in de Doren en de Mulakkers. Hier
loopt hij in de nog landelijke Dubbestraat. Links achteraan zienwe de boerde-
rij van de familie Van den Heuvel. Latere bewoners waren Renders (op de
foto), Erkelens en Horyon. De laatste verbouwde de boerderij in 1977 tot land-
huis. De boerderij rechts op de achtergrond, Dubbestraat 5, staat er nu nog.
Daar woonde vanouds de familie Kooijmans. Meer lezen over de historie van
de Dubbestraat? Dat kan in het boek Nuenen op het randje op blz. 90-104.
Voorlichtingsavond: SamenLoop voor Hoop
Woensdagavond 6 november vindt er op het Strabrecht College in Geldrop
een voorlichtingsavond over de SamenLoop voor Hoop Geldrop-Mierlo
plaats. De voorlichting is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over dit
wandelevenement dat in 2020 voor de derde keer in de gemeente plaats zal
vinden. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.15 uur en is in de au-
la van het Strabrecht College aan het Grote Bos 2. Vanaf kwart voor acht
staat de ko e klaar. Vooraf aanmelden is wenselijk en kan via teamsslvh-
me aan het weekend mogen verwach-
ten en wat er van hen wordt verwacht.
Teams kunnen zich vanaf nu aanmelden
op de website. Ook de‘teams inwording’
en natuurlijk ook de mensen die er over
nadenken ommee te doen, zijn van har-
te welkom op deze avond.
Collegavrijwilligers zullen meer vertellen
over de KinderLoop op zondagochtend
7 juni, over de verschillende ceremonies
tijdens het weekend en over het pro-
gramma voor de eregasten. Eregasten
zijn zij die ooit de diagnose kanker heb-
ben gehad. Speciaal voor hen en hun
partners wordt de SamenLoop een
weekend zonder zorgen. Met als belang-
rijk uitgangspunt: ‘niets moet, alles mag’.
Meer informatie over de SamenLoop
voor Hoop Geldrop-Mierlo is te vinden
op de Facebookpagina SamenLoopGM
en op de website
hoop.nl/geldropmierlo
De SamenLoop voor Hoop is een bijzon-
der evenement speciaal voor iedereen
die -direct of indirect- met kanker te ma-
ken heeft. Gedurende een 24 uur duren-
de wandelestafette wordt samen stilge-
staan bij kanker en het leven gevierd.
Zowel teams als eregasten kunnen zich
hiervoor aanmelden. Het evenement
vindt plaats op 6 en 7 juni 2020. Omdat
het evenement een regionaal karakter
heeft zijn ook geïnteresseerden uit bij-
voorbeeld Eindhoven, Nuenen, Heeze
en Leende van harte welkom.
Na een korte algemene introductie over
wat een SamenLoop zoal inhoudt, zal
Mieke van den Boom meer informatie
geven over wat teams van hun deelna-
IVN Kids: paddenstoelen
Het is paddenstoelentijd en dankzij de nodige regen zijn er héél veel te vin-
den op dit moment. IVN Kids staat op zondag 27 oktober in het teken van
paddenstoelen. Ga met onze gidsen mee op ontdekkingstocht op het
Steenoventerrein!
natuur. Ben jij nieuwsgierig naar wat er
allemaal groeit, bloeit en leeft in de
mooie Nuenense natuurgebieden?
Dan moet je zeker mee gaan met onze
IVN Kids-activiteiten. Onze gidsen ne-
men je graag mee op ontdekkings-
tocht en laten je de natuur op een leu-
ke en speelse manier beleven. Deelna-
me is gratis. Info: ivnkidsnuenen@
gmail.com of
Hoe laat en waar? We verzamelen om
10.00 uur bij het hek aan het eind van
de Parallelweg in Nuenen. Deze weg
begint aan de linkerkant van de Collse
Hoefdijk, net voorbij het Avia-tanksta-
tion en loopt evenwijdig aan het spoor.
Einde uiterlijk 12.00 uur.
Over IVN Kids
Voor kinderen van 6 tot 11 jaar - en
hun (groot)ouders, broertjes en zusjes
- organiseert IVN Nuenen in alle sei-
zoenen superleuke activiteiten in de
De hemel zien
in ongeschonden
blauw
Hier krassen luchtbeelden. Als verre
verwanten van eens, van verweerde
binnenkanten en getergde zielen,
in wat voorbij en wat nog is.
In elke spiegel huist angst, in elke
streep verborgen wonden, vuur.
Een ingekeerde schreeuw slaat handen
voor ogen enmond.
De hemel zien in ongeschonden blauw?
Woordeloos, gedachten. Geen namen,
starende silhouetten ontpoppen zich
als blad op glas. Overal de breekbare
scheidslijn, overal.
Zwijgend betrekt de hemel. Stort neer.
Alsof aarde splijt, alsof de dagen terug
zijn. Van pijn, van een gevallen belofte,
in dit transparante monument.
Nooit meer ongeschonden blauw.
Helma Michielsen
Poëziemiddag ‘75 jaar bevrijding’
In aansluiting op de bevrijdingstentoonstelling in Kasteel Geldrop ‘De kunst van
het leven in oorlogstijd’ zal aanstaande zondag een poëziemiddag ‘75 jaar bevrij-
ding’ worden gepresenteerd. Marianne Schellekens zorgt voor een sfeervolle vi-
deopresentatie waarbij gedichten worden gepresenteerd in combinatie met
ruimtelijke kunst van Willlem Berkers. Haar meest recente schilderij ‘Nooit meer
Auschwitz’, naar het spiegelmonument van Jan Wolkers heeft zij speciaal ge-
maakt voor het nieuwe gedicht van Helma Michielsen: ‘De hemel zien in onge-
schonden blauw’.
Samen met de introductie van Evert Kielen ‘We’ll meet again’ op de piano wordt
dit de eindklapper van de poëziemiddag, waar poëzie, beeldende kunst en mu-
ziek elkaar ontmoeten.
Wanneer: zondag 27 oktober 2019, locatie: de trouwzaal van het kasteel, aan-
vangstijd: 14.15 uur, GRATIS toegankelijk, Mierloseweg 1 5662 KA Geldrop.
KVL creabeurs
Zondag 3 november organiseert de
KVL de jaarlijkse creabeurs. Deze beurs
is van 11.00-16.00 te bezoeken in het
dorpshuis, Grotenhof 2 te Lieshout.
Creatieve mensen uit Laarbeek en om-
geving presenteren met trots hun ei-
gen gemaakte creaties...
De entree is gratis !!!
Voor meer info mail kvlieshoutnb@
gmail.com of bel 06-49855244.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook