week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren tekst:
• Aanleveren advertenties:
De enige échte Nuenense krant •
Veelzijdige
muzikale reis
door
verschillende
culturen
Pronkzitting
nieuwe stijl
in ResiTentie
succes
Wie komt
ons team
uitbreiden?
Jaargang 61 • Nr. 9 • 28 februari 2019
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
r
f tuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de servi
t rew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
Verkeersongeval? Arbeidsongeval?
Medische fout? Mishandeling?
Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!
,BTUFFMUSBWFSTF )FMNPOE t XXX EQ BEWPDBUFO OM
Gedeputeerde Staten dwèrs
De uitslag van de gemeenteraadverkie-
zingen en de ingediende zienswijzen
veranderde de gedachten van Gedepu-
teerde Staten (GS) niet. Het referendum
gaf nog meer duidelijkheid hoe de in-
woners denken over een annexatie van
Nuenen c.a. door Eindhoven. Een op-
komst van 10.513 Nuenenaren die hun
stem uitbrachten. Daarvan hebben er
8.196 (= 77,76%) laten weten dat een fu-
sie met de stad Eindhoven voor hun
geen optie is. In de vergadering van Pro-
vinciale Staten (PS) van 7 december
werd geen besluit genomen. GS was
niet van plan het herindelingsvoorstel
na herhaalde verzoeken in te trekken en
verzocht zelfs de besluitvorming niet op
de agenda van PS te plaatsen. Waar-
schijnlijk is gedacht om het falende
voorstel (dat was inmiddels wel duide-
lijk) in het licht van een nieuw ministe-
rieel beleidskader na de provinciale ver-
kiezingen van maart nog aan te passen.
Zodoende werd uiteindelijke besluit-
vorming op de lange baan geschoven.
GS lieten zich van hun dwèrse kant zien.
Actiecomité als David tegen Goliath
Het actiecomité Nuenen c.a. Zelfstan-
dig was het er snel over eens. Nu moe-
ten we ons daar bij de Provincie ècht
goed laten horen. We besloten gebruik
te maken van het burgerinitiatiefrecht,
het recht van burgers om onderwer-
pen of concrete voorstellen op de
agenda van een volksvertegenwoordi-
gend orgaan te plaatsen. Van het bur-
gerinitiatief is in Noord-Brabant slechts
één keer gebruik gemaakt. Met 1485
handtekeningen is het burgerinitiatief
“Vóór 1 maart 2019 een besluit nemen
over de herindeling van Nuenen c.a. en
Eindhoven èn het herindelingsadvies
van 2 oktober 2018 te verwerpen” op 1
Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig feliciteert
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind
met het behoud van onze zelfstandigheid
Het was geen gemakkelijke weg om te gaan. Velen dachten dat de kaarten al geschud wa-
ren. Gedeputeerde mevrouw Spierings (D66) heeft tot het uiterste geprobeerd om ons
dat te laten geloven. Maar oren en ogen werden in Nuenen, Gerwen en Nederwetten
steeds verder geopend. We hoorden en zagen wat er in Eindhoven gebeurde, maar ook
wat er in Nuenen c.a. gebeurde. Zo slecht was het toch niet, in ieder geval niet meer, in
Nuenen. We hebben ons niet als toetje laten opdienen bij de Eindhovense maaltijd!
De stad is gestopt, Nuenen c.a. blijft Nuenen c.a.
februari overhandigd aan de Commis-
saris van de Koning, Wim van de Donk.
Na een inleiding van de voorzitter van
het actiecomité in de vergadering van
Provinciale Staten van 22 februari is
met 32 tegen 20 stemmen besloten
het herindelingsvoorstel te verwerpen.
De ultieme poging van mevrouw Spie-
rings om PS op andere gedachten te
brengen, is dit keer niet gelukt!
Hartelijk dank
De gemeente Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten blijft zelfstandig! Een felici-
tatie waard. Onze oprechte dank gaat
uit naar:
• de inwoners van Nuenen, Gerwen,
Nederwetten en Eeneind die ons
hebben gesteund door het indienen
van zienswijzen, door het uitbren-
gen van hun stem voor het referen-
dum enmet hun handtekening voor
het burgerinitiatief.
• Degenen die geholpen hebben
met flyeren, brieven bezorgen, fi-
nanciële en morele ondersteuning
of op welke andere wijze dan ook.
• Rond de Linde voor het (onverkort)
publiceren van onze artikelen.
• De fracties in Provinciale Staten
van Noord-Brabant die het herin-
delingsvoorstel hebben afgewe-
zen: Lokaal Brabant, CDA, PVV,
ChristenUnie-SGP, Groen Links,
Groep Van Overveld, Partij voor de
Dieren en uiteindelijk ook, de SP.
Trots op de gemeenschap Nuenen-
Gerwen-Nederwetten-Eeneind!
Gerda Hekker, voorzitter
Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig
Meubelplein Ekkersrijt
gelegen op de
grootste Woonboulevard
van het
Zuiden
Uitrusten
doe je bij
Brasserie D’n
Mert
,
Bufkes
of
Piet Friet
Donderdag 28 februari
t/m woensdag 6 maart
CARNAVAL!!!
ZIE HET PROGRAMMA
OP HET MIDDENVEL
Opening carnaval
in Nuenen:
D’n Aftrap!
Op carnavalszaterdag 2 maart trap-
pen we het carnaval af. Dan begint
het carnaval inNuenenmet veel mu-
ziek en gezelligheid. De carnavals-
verenigingen van Nuenen, Gerwen
en Nederwetten organiseren dit
jaarlijkse event weer gezamenlijk.
Vanaf 11.00 uur gaat burgermeester
Maarten Houben de sleutels van ons
dorp voor vier dagen overdragen aan
de vier Hoogheden van dit jaar. Er tre-
den diverse hofkapellen op en er is een
leuke DJ tijdens deze happening. Aan-
vang 10.30 uur, locatie de carnavals-
tent op het van Goghplein in het cen-
trum van Nuenen. Einde programma
13.00 uur. De toegang is gratis en bij
binnenkomst krijgt u ook nog eens
een consumptiebon aangeboden. Na-
mens alle carnavalsverenigingen van
Nuenen, Gerwen en Nederwetten is ie-
dereen van harte welkom. Komt u ook?
Gemeente
Nuenen
Cocreatie in Nuenen-West
komt centraal te liggen in Nuenen
West - aan de Laan door de Panakkers -
en gaat fungeren als ‘dorpsplein’ voor
de nieuwe wijk. In NuenenWest wordt
namelijk niet alleen ruimte geboden
aan wonen, maar komt ook volop ge-
legenheid om te leren, spelen, ont-
moeten en ontspannen.
De grote parken die vanuit het Dom-
meldal de wijk intrekken, brengen na-
Uitgangspunt is het creëren van een
dubbelfunctie voor deze plek; als open-
bare ontmoetingsruimte in de wijk en
als schoolplein voor de bovenbouwleer-
lingen van jenaplanschool Het mooiste
blauw. Door in een vroeg stadium sa-
men na te denken over gebruikswensen,
belevingswaarden en inrichtingseisen
wordt het ontwerpproces voorzien van
input van alle betrokken partijen - waar-
onder ouders van leerlingen, schoolbe-
stuur PlatOO, projectontwikkelaars van
BPD en beleids- en uitvoeringsmede-
werkers van de gemeente. Cocreatie
door ontwerpers, beheerders en de toe-
komstige gebruikers dus. Zodra meer
bekend is over de uitkomsten van deze
cocreatie, wordt dit gepubliceerd.
Meer dan alleen wonen
De plek waarvoor nu in cocreatie het
inrichtingsontwerp gemaakt wordt,
Onder het motto ‘samenwerken brengt ons verder’ kijken basisschool De
Mijlpaal, gemeente Nuenen en gebiedsontwikkelaar BPD Ontwikkeling ge-
zamenlijk naar de toekomstige inrichting van de openbare ruimte nabij de
nieuwe basisschool in NuenenWest.
tuur en mogelijkheden voor sport en
ontspanning dichtbij de (toekomstige)
bewoners. Ontmoeten en spelen in de
wijk gebeurt straks op kleine veldjes
en centrale plekken in de (woon-)
buurten. Een belangrijke rol voor het
leren is natuurlijk weggelegd voor
basisschool Het mooiste blauw. Dat de
wijk volop in ontwikkeling is, wordt
vanaf april weer goed zichtbaar: dan
start namelijk de bouw van de school.
Zo bouwen alle betrokken partijen fi-
guurlijk én letterlijk aan een complete,
fijne nieuwe woonwijk in Nuenen.
Kijk voor meer informatie op
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...14
Powered by FlippingBook