week - page 7

Rond de Linde
Nr. 5
Donderdag 31 januari 2019
Boekenweek 2019: 23 maart t/m 31 maart
Wie schrijft het beste verhaal
over ‘de moeder, de vrouw’
Het thema van de Boekenweek 2019 is‘demoeder, de vrouw’en in het kader
daarvan organiseert Cultuur Overdag i.s.m. Bibliotheek Dommeldal, Nue-
nen een verhalenwedstrijd over dit thema.
De winnaar krijgt bovendien een prijs,
eeuwige roem en publicatie in diverse
media.
Stuur je verhaal voor 1 maart naar
of naar Bibliotheek Dommeldal, vesti-
ging Nuenen t.a.v. Verhalenwedstrijd.
Jhr. Hugo van Berckellaan 18, 5671CH
Nuenen.
Waarschijnlijk kent, [of heeft gekend],
iedereenwel een speciale vrouw in zijn
of haar leven, een, sterke, moedige, au-
tonome vrouw, die iets speciaals voor
je betekent [of heeft betekend] of iets
heel speciaals gedaan heeft. Of dit nou
je moeder, je zus, je oma, je tante of
welke vrouw dan ook is, maakt niet uit.
Maak over deze vrouw een mooi en
pakkend verhaal, schrijf het op en
stuur het in.
Het verhaal moet op 1 A4-tje passen.
Een 3 koppige jury beoordeelt de ver-
halen en de 5 beste inzendingen mo-
gen op 24 maart 2019 hun eigen ver-
haal komen (of laten) (voorlezen bij de
dorpsboerderij Weverkeshof tijdens
een feestelijke afsluiting. Hierover
volgt later nog informatie.
In Nuenen is heel veel schrijftalent dus
doe mee!!
Kliederen
bij de WLG
Bijna wekelijks schrijven we een stukje
in deze krant over activiteiten die er
georganiseerd worden voor jong en
oud door de WLG (werkgroep leefbaar-
heid Gerwen). Iedere maandagmiddag
is iedereen welkom tijdens de inloop
voor een kopje koffie of thee en een ge-
zellig praatje. Maar er wordt diemiddag
ook gewandeld voor wie dat wil. Op
vrijdagen zijn er fietstochten en één
keer in de maand kunt u mee-eten. Ik
hoef u niet te vertellen dat de WLG nog
veel meer organiseert, zoals koffiecon-
certen en musea-uitjes. De WLG is een
zeer actieve organisatie en daar mogen
we ons petje wel eens voor afnemen,
want uiteraard zijn het mensen die dit
op vrijwillige basis organiseren. Zie de
website voor alle activiteiten.
Ook voor aanstaande maandag 4 fe-
bruari, 13.30 uur, is er weer een leuke
workshop georganiseerd tijdens de in-
loop. We gaan leuke bakjes maken van
papier-maché. U weet wel dat geklie-
der met papier snippers en behang-
lijm. Maar oh, wat is dat leuk om weer
eens lekker te mogen kliederen. En de
resultaten zijn vaak prachtig. Het bakje
kunt u gebruiken als snackbakje, op-
bergbakje of kunstvoorwerp. Neem
een bakje mee voor de vorm, de WLG
zorgt voor de rest. Met mooi gekleurd
papier krijgt u straks de mooiste crea-
ties. Op 25 februari gaan we verder
met het bakje, de lijm is dan goed op-
gedroogd. De kosten voor deze work-
shop zijn € 2,-. U kunt u aanmelden via
email of even bellen.
Iedere maandag inloop of wandelen
vanaf 13.30 uur. Adres D’n Heuvel,
Heuvel 11 Gerwen. Mailadres: werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.
com. Telefoon: 06-41102625.
Twee bijzondere concerten
door het Projectkoor Paul Gieles
No Pasaran!
Het Projectkoor Paul Gieles geeft in het weekend van 8-10 februari twee uit-
voeringen met bijzondere koormuziek onder de titel ‘No Pasaran!’.
Dirigent Paul Gieles is de initiatiefne-
mer van het projectkoor. Hij organi-
seert regelmatig een koorproject met
muziek die je anders niet zo vaak zingt
of hoort. Na afloop van het concert
gaan de deelnemers weer elk hun ei-
gen weg om elkaar mogelijk weer te
ontmoeten in een nieuw project. Meer
informatie over en audiovisuele im-
pressies van de vorige projecten zijn te
vinden op de website
-
koorpg.nl
Wilt u meer over de achtergronden
weten, dan kunt u bellen met Paul Gie-
les op telefoonnummer 06-13217998.
In 2019 is het 75 jaar geleden dat Eind-
hoven en zuidelijk Nederland werden
bevrijd. Het was de opmaat naar het
einde van de Tweede Wereldoorlog in
mei 1945. Vaak wordt vergeten dat al
voor het begin van die oorlog vele vrij-
willigers uit diverse landen tijdens de
Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) het
leven lieten in een poging het fascisme
een halt toe te roepen. De hartenkreet
“No pasarán!” - ‘ze komen er niet door!’
- verwoordde de strijdbaarheid en het
verzet. Hoewel voor ons de bevrijding
eind 1944 en begin 1945 volgde, duur-
de het voor de Spanjaarden nog tot de
dood van Franco in 1975.
Het projectkoor stelt deze minder be-
lichte kant van ‘oorlog en vrede’ rond-
om de Tweede Wereldoorlog centraal
door uitvoering van de ‘Tien liederen
rond de Spaanse Burgeroorlog’. Een
compositie van Peter Berman voor ge-
mengd koor, sopraansolo, twee gitaren
en percussie. De liederen beschrijven
zowel de historie in aanloop naar de
Burgeroorlog als de jaren 1936 -1939
zelf. Met aangrijpende teksten maar
ook herkenbaar zuidelijk temperament
in de muziek. De thematiek wordt door
liederen van Juan del Encina, Paul Ben-
Haim en Javier Busto in een nog groter
historisch perspectief geplaatst.
Op vrijdag 8 februari om 20.15 uur is
het gezelschap te horen in de St. Anto-
nius van Paduakerk te Nijnsel en op
zondag 10 februari om 15.00 uur in het
van Maerlantlyceum te Eindhoven.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal
voor € 10,- (contant) per persoon inclu-
sief programmaboekje en consumptie.
'19
Vrijdag8 februari,20.15u Ð
StAntoniusvanPaduakerk,Nijnsel
Zondag 10 februari 15.00u Ð
vanMaerlantlyceum,Eindhoven
Entree€10,- kaartenaande kassa.Meer informatieopwww.projectkoorpg.nl
ProjectkoorPaulGieles
De Zonnebloemdrive
De laatste zaterdag van januari was er weer een Zonnebloemdrive! In zaal
Enode in Nuenen - Eeneind.
voor de gezelligheid waren gekomen
om te bridge voor het goede doel. Met
veel plezier, want samen is er weer veel
bereikt!
De bridgers hebben met z’n allen, met
veel gezelligheid en sportiviteit er een
mooie middag van gemaakt en tegelij-
kertijd ruim € 950,00 bij elkaar ge-
bracht voor de Zonnebloem afdeling
Nuenen c.a. Dus ook dit jaar nam Ria
Hoefnagels, bezoekwerk van afdeling
Nuenen, heel blij de nieuw cheque van
2019 in ontvangst.
Nu kan de Zonnebloem weer mooie
plannen maken met dit geld. Ria be-
dankte alle deelnemers, sponsors, ar-
biter Frank Horck en de organisatoren
Lies, Jos, enWiel voor de vele keren dat
ze zich ingezet hebben voor de oude-
ren van de Zonnebloem die gebruik
maken van de bijdrage van het goede
doel van de Bridgeclub Common
sense Nuenen.
Bezoekwerk afdeling Nuenen, Ria
Hoefnagels, was heel enthousiast en
vond het een voorrecht om bij de
bridgeclub Common sense Nuenen te
mogen komen vertellen dat de che-
que van 2018 gebruikt is voor de
Nieuwjaarslunch en dat de ouderen
genoten hebben van deze heerlijke
lunch. Het toetje sprong er deze keer
echt uit en was voor sommige een ma-
tje te groot. Maar daar wordt nog
steeds over na gepraat bij de ouderen
in de wandelgangen.
De Zonnebloem probeert, dat oude-
ren zoveel mogelijk mee doen en zo el-
kaar ontmoeten. Dat houdt ze jong. Zo
worden ze weer wat wijzer, gezonder,
blijer en gelukkiger. Het is zeker beter
dan thuis achter de geraniums zitten.
We hebben er een geweldige middag
van gemaakt.
Lies v/d Akker en Wiel Veugelers waren
getuigen van dit alles op 14 januari van
dit jaar in de Jo van Dijkhof waar het ge-
vierd werd. Zonder deze kanjers zoals
Wiel Veugelers, Lies v/d Akker en Jos
Horvath krijgen veel mensen normaal
geen aandacht en komen velen ner-
gens. De waardering en dankbaarheid
is groot en wij worden er zelf gelukki-
ger door, als je iets doet voor een ander.
Maar demaandwas nog niet omenwij
mochten wederom komen, op zater-
dag 26 januari, naar de Zonnebloem-
drive 2019 om weer een nieuwe che-
que in ontvangst te nemen. De zaal
Enode was gevuld met bridgers die
Twee keer naar musea
met de WLG
Het zal u niet ontgaan zijn, binnenkort is het weer carnaval! En ook al valt
het dit jaar pas vrij laat, in het eerste weekend van maart, toch kun je er niet
omheen. In de kranten zijn de prinsen van dit jaar alweer voorgesteld, bij de
supermarkt vragen ze of u stickers wil voor in het carnavalsboek en in de fol-
ders worden de verkleedkleren alweer aangeboden.
carnaval ook wel Oeteldonk genoemd.
Dit uitje zal plaatsvinden op 8 februari.
De toegangsprijs is €5,50, met een mu-
seumjaarkaart krijgt u 50% korting. U
krijgt een rondleiding, er zijn filmbeel-
den, kostuums en attributen te bewon-
deren en ook zult u leren over de typi-
sche carnavalsmuziek en nog veel
meer. Helaas is dit uitje niet geschikt
voor rolstoelgebruikers. U kunt zich op-
geven, of informatie vragen, via onder-
staand emailadres of telefoonnummer.
Rotterdam Futureland
Een volgend museum bezoek is ook al
gepland. Een dagtocht met de bus
naar Rotterdam! Het vertrek is al vroeg
om 7 uur vanuit Gerwen en 7.15 uur
vanuit Nuenen op 22 februari. Onder-
weg stoppen we even voor een kopje
koffie, waarna we rond half elf zullen
Carnavalsmuseum
Maar wat is eigenlijk de historie van dit
knotsgekke feest? Om daar achter te
komen en nog veel meer, nodigen we
u uit om mee te gaan naar het Carna-
valsmuseum in den Bosch, tijdens de
arriveren bij Futureland. In dit informa-
tiecentrum laat men zien hoe de
nieuwste havens van Rotterdam zijn
opgespoten. Het havengebied van
Rotterdam is de laatste jaren flink ge-
groeid. Hierover krijgt u een presenta-
tie met daarna een exclusieve rond-
vaart door de Maasvlakte.
’s Middags rijden we met de bus door
naar het centrum van Rotterdam, hier
bent u vrij om zelf de stad te bekijken.
U kunt winkelen, een bezoek brengen
aan de Euromast, de Markthal of rond-
wandelen. Om 17.30 uur zullen we
weer terugrijden naar Nuenen en Ger-
wen.
De organisatie van deze dagen zijn in
handen van Paul Mol (06-22571242)
en Annemarie Tenback (06-53847886)
De kosten zijn € 35,- We hopen dat u
gezellig met ons mee gaat, geef u op
door te mailen of te bellen voor 14 fe-
bruari!
Deze museumuitjes zijn onderdeel
van de WLG, werkgroep leefbaarheid
Gerwen. E-mail: werkgroepleefbaar-
06-41102625.
Winterwandeling
Het IVN organiseert op zondag 3 fe-
bruari een winterwandeling en deze
start om 14.00 uur.
Wij verzamelen ons op de parkeer-
plaats van scouting Rudyard Kipling,
Papenvoortse Heide 5b.
Hier gaan we op de Papenvoortse Hei-
de wandelen en kijken wat er allemaal
te zien is.
Als afsluiter hebben wij een warme
verrassing.
Zie de website voor meer informatie
en voor de contactpersoon.
Natuurspeelmiddag bij
St. Vrienden van de Walhut
Stichting Vrienden van de Walhut wil kinderen de gelegenheid bieden om lek-
ker buiten te spelen in de natuur. De locatie Heerendonk in Nederwetten leent
zich daar uitstekend voor. Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandig-
heden is er het hele jaar door van alles te beleven. Elke eerste woensdag van de
maand kunnen kinderen komen spelen op de Heerendonk in Nederwetten.
Op woensdag 6 februari gaan we aan
de slag met wilgentenen vlechten. Ver-
der gaan we broodjes bakken en appels
poffen. En natuurlijk is er ook genoeg
tijd omnog lekker te ravotten en buiten
te spelen. Dus, heb je zin om te komen?
Geef je dan zo snel mogelijk op.
Praktische zaken
Datum: Woensdag 6 februari, van
14.00 uur tot 17.00 uur. Leeftijd: Ideaal
voor kinderen van ongeveer 5 t/m 12
jaar. Locatie: Imkerij de Walhut, Hee-
rendonk in Nederwetten. Als je je op-
geeft sturen wij je een routebeschrij-
ving. Prijs: Je kunt een knipkaart ko-
pen. Dan mag je 5 keer meedoen voor
€ 30,-. Je kunt ook een los kaartje ko-
pen voor € 7,50. Begeleiders hoeven
niet te betalen. Aanmelden: Stuur een
mail naar
en
geef aanmet hoeveel kinderen je komt
en wat de leeftijd is. Groepsgrootte: Er
kunnen maximaal 20 kinderen mee-
doen. Geef je snel op want vol is vol.
1,2,3,4,5,6 8,9,10
Powered by FlippingBook