week - page 5

Rond de Linde
Nr. 5
Donderdag 31 januari 2019
COLOFON
ROND DE LINDE
verschijnt als weekblad,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail:
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn,
geven geen recht op schadevergoeding.
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van
rechten te worden aangeleverd.
© 2019
- “Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.”
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail:
Ook voor verspreiding van folders.
Volg ons ook op:
De BeekseTuin 55, Nuenen
Tel. 040-7808000
Persoonlijke
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven
en Leon Raaijmakers
Kienavond
VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen
organiseert weer een Kienavond op
dinsdag 5 februari in wijkcentrum Sca-
rabee Mantelmeeuwlaan 10. Aanvang:
20.00 uur. Ook niet leden zijn van harte
welkom.
Werkgroep
Leefbaar Gerwen
Maandoverzicht
activiteiten
4 en 25 februari: papier-maché opberg
/ snack bakjes maken met volwasse-
nen, kosten € 2,00 aanvang 13.30 uur
in D’n Heuvel.
17 februari: koffieconcert met de Losse
Tongen en Petits Fours in D’n Heuvel.
14.00 uur concert. Vanaf 13.30 uur is de
zaal open.
18 februari: boeiend reisverslag Sula-
wesi door Lola Braun. in D’n Heuvel.
14.00 uur. Vanaf 13.30 uur staat de kof-
fie klaar.
22 februari: Dagtocht met bus naar de
havens in Rotterdam.
Aanmelden via de website.
25 februari en 11 maart: gekke pen-
nenbakjes maken van brooddeeg,
kinderactiviteit van 5 tot 10 jaar, kos-
ten € 2,00
Aanvang 15.30 uur tot 17.00 uur in D’n
Heuvel.
Aanmelden via de website WLG, mail
of 06-41102625.
Alternatieve natuurijs‘pret’ langs
het Kikkerpad / Spelen en Bewegen
Nadat de gemeente een deel van het loop/
fietspad van tegels had laten ontdoen, kon
het alternatieve Spelen en Bewegen begin-
nen. Vele stoeptegels belandden, door het
uitbundig ‘spelen en bewegen’ van diverse
groepjes tieners, op het ijs en zijn inmiddels
naar de bodem verdwenen. En dit geduren-
de al die dagen dat er ijs lag. Aanspreken
van de tieners resulteerde veelal in een
scheldkanonnade vanuit die tieners. Be-
richtgeving richting gemeente leidde tot
niets. Een oproep aan de Boa's leidde tot
een kort gesprekje met de op dat moment
aanwezige groep tieners. Maar de Boa's
waren nog niet weg of er vlogenweer tegels
het ijs op. Ook waarschuwingspalen bij een
grondverzakking verdwenen op het ijs. Die
zijn wel door de gemeentemedewerkers
van het ijs afgehaald. Het tegelpad werd
overigens opgenomen in het kader van het
verleggen van het pad voor het aan kunnen
leggen van voorzieningen voor het project
‘Spelen en Bewegen’. Alleen niet slim om dit
te doen op een moment dat het al duidelijk
is dat je de eerstkomende weken niet aan
het verleggen van het tegelpad toe komt omdat de vorst in de grond zit en blijft zitten. Maar
het zal wel ingepland hebben gestaan. En dan voer je het werk natuurlijk uit, ook al kun je bij
voorbaat inschatten dat de tegels op het ijs en onder water verdwijnen. Verspilling van ma-
teriaal en vervuiling van het water. En als de tegels onbeheerd blijven liggen en het water ko-
mende week weer dicht vriest zal het schouwspel zich herhalen.
G. Lameij ten Cate, Puyven, Nuenen
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
PvdA-inloop bij Schafrath
Of de Provincie de knoop over de herindeling nog vóór de provinciale ver-
kiezingen doorhakt, is zeer de vraag. Wij zouden er overigens wel blij mee
zijn. Hoe de beslissing dan ook uitvalt - uiteraard hopen wij dat Provinciale
Staten kiezen voor fusie met Eindhoven - Nuenen moet verder. Met beleid
dat goed wordt uitgevoerd en wordt gesteund door haar inwoners.
Als wij aanstaande vrijdagavond op 1
februari met fractie, bestuur, ombuds-
team en hopelijk u bij Schafrath bij el-
kaar zijn, staat er weer veel op de agen-
da van de raad.Wij noemen hier de Con-
ceptstructuurvisie Nuenen-Zuid met als
directe aanleiding de nieuwbouw van
De Hongerman. Veel insprekers in de
commissie Ruimte, spannend wat de
raad in februari gaat beslissen. Verder
zijn het bestemmingsplan De Luistruik
en het beeldkwaliteitsplan van de laat-
ste fase van De Luistruik aan de orde. De
huidige bewoners van De Luistruik, die
destijds kozen voor Wonen in weelde,
vragen zich af of met dit nieuwe plan
die titel nog steeds geldt. En wij van de
PvdA betreuren het zeer dat in de nieu-
we plannen onvoldoende wordt tege-
moet gekomen aan het grote tekort aan
woningen voor starters en senioren.
Maar natuurlijk speelt er meer in Nue-
nen. Er ligt een voorstel voor het weg-
werken van het achterstallig onder-
houd van Het Klooster en de renovatie
van de theaterzaal. Daar komt bij de
verhuizing van de bibliotheek (nieu-
we) stijl naar Het Klooster. Er is veel
geld mee gemoeid en dan hebben we
het nog niet eens over de kosten van
verduurzaming van het 19de eeuwse
gebouw.
Eveneens op de agenda van de commis-
sie Samenleving staat de nieuwe moni-
tor Sociaal Domein. Daaruit komt naar
voren dat de kosten van de Wmo toene-
men, wat o.a. verklaarbaar is als gevolg
van de vergrijzing van ons dorp.
Voor vragen en problemenmet instan-
ties waar u alleen niet uitkomt, is er het
Dit geldt voor leden en niet-leden. Gratis.
Wilt u lid worden van de Partij van de
Arbeid, graag natuurlijk, kijk dan op
pvda.nl of nuenen.pvda.nl
Op onze maandelijkse PvdA-inloop op
de eerste vrijdag van de maand is van-
uit fractie, bestuur en ombudsteam
steeds iemand aanwezig. Hebt u idee-
en, vragen of klachten, wij horen ze
graag. Naast PvdA-leden zijn ook an-
dere geïnteresseerden van harte wel-
kom. Breng gerust je familie of je bu-
ren mee. Graag tot ziens op vrijdag-
avond 1 februari vanaf 21.00 uur bij
Café Schafrath.
Bij iedere
kinderbril,
aangeschaft in april,
ÉÉN BRILLENGLAS GRATIS!
Ieder kind dat op onze
Facebookpagina
wil
met de nieuwe bril
, maakt kans op een
GRATIS KINDERBRIL!
Orthoptie
Wijngaardplein 1 EINDHOVEN T 040-2411085
Primeur bij Buisman Brillen
Tot op heden kon een goede opticien drie oogfouten corrigeren. Dankzij de
DNEye scanner, een revolutionair oogmeetapparaat, kunnen er nu achttien
worden gecorrigeerd. He resul aat: een compleet nieuwe generatie glazen.
Meer details, meer kleur en meer contrast.
Oogmeting 3.0
Buisman Brillen in Eindhoven introdu-
ceert de nieuwe techniek, ontwikkeld
door Rodenstock met trots. ‘Met dit
oogmeetapparaat meten we zeker 25x
nauwkeuriger,’ vertellen Willem en
Liesbeth Buisman van Buisman Brillen,
dat gevestigd is aan het Wijngaard-
plein in Eindhoven. ‘Het betekent een
enorme stap vooruit. Over tien jaar
staat dit apparaat bij alle opticiens. En
wij hebben hem nu alvast.’
____________________
“ Wij willen gewoon de
beste zijn“
____________________
Hoe werkt het?
De DNEye scanner doet niet één oog-
meting. Het scant het oog, waarbij het
1500 hypernauwkeurige metingen
verricht. Zo wordt duidelijk wat de pre-
cieze afwijking is voor verschillende
gebieden van de pupil.
Daarnaast levert de DNEye scanner ex-
tra informatie op voor een eventueel
leesdeel, zodat ook dit deel nog nauw-
keuriger kan worden geslepen.
____________________
“Tijdens de introductie dagen
een DNEye scan-meting
gehad? Voor wie kiest voor
glazen met DNEye technologie
is de DNEye toeslag GRATIS”
____________________
HD-glazen
De uitkomst van deze scan maakt een
compleet nieuwe generatie glazen
mogelijk. Buisman vergelijkt het met
de ontwikkeling van beeldschermen.
‘Dankzij nieuwe technieken leggen fo-
tocamera’s meer details vast en wor-
den beeldschermen steeds scher
Deze glazen doen hetzelfde. Ze geven
meer details, kleur en contrast weer;
niet alleen overdag, maar ook tijdens
schemering en nacht.’
____________________
“Over 10 jaar staat dit
apparaat bij alle opticiens.
Wij hebben ‘m nu alvast!“
____________________
Nachtblindheid
‘Veel mensen komen bij ons omdat ze
denken dat ze nachtblind zijn,’ zegt
Buisman. ‘In werkelijkheid is hun oog-
afwijking in het (half-)donker anders
dan overdag. Hierdoor zien ze ’s nachts
minder goed met de bril waarmee ze
overdag prima zien. Dit verschil heeft
te maken met de pupil, die ’s nachts
groter is. De DNEye scanner bootst ver-
schillende lichtomstandigheden na en
meet vervolgens de exacte afwijking
bij diverse pupilgroottes. Zo heb je al-
tijd optimaal zicht: overdag, tijdens de
schemer en ’s nachts.’
Gesproken rouwkaart is een wereldprimeur
Snel,
duurzaam
en zeker milieubesparend
Nabestaanden kunnen voortaan gesproken rouwkaarten, -brieven en dank-
betuigingen per e-mail versturen, zodat de geadresseerden die op de com-
puter, tablet of smartphone kunnen a uisteren. Uitvaart Spierings heeft
hiermee de primeur in onze regio.
Een rouwkaart versturen is volgens
hem relatief duur. Inclusief ontwerpen,
drukken, postzegel, de envelop en
speciale verzending kost dat relatief
toch veel geld. Ook duurt het een paar
dagen voor de kaart aankomt.
Dit met zorg uitgevoerde digitale al-
ternatief wordt doorgaans binnen en-
kele uren verzonden en is daardoor
goedkoper én sneller.
De tekst wordt door professionele
voice-overs ingesproken en wordt sa-
men met de digitaal opgemaakte
rouwkaart of dankbetuiging per e-
mail verstuurd. Door de digitale kaar-
ten die worden meegestuurd kunnen
mensen tijden en plaatsen nog chec-
ken en hoeven ze die niet te onthou-
den.
Er zijn honderden afbeeldingen voor
de kaarten beschikbaar waaruit geko-
zen kan worden maar een eigen foto,
bijvoorbeeld van de overledene, kan
ook op de kaart worden geplaatst.
Uitvaart Spierings staat als uitvaarton-
derneming bekend als innovatief bin-
nen de uitvaartbranche, ook dit con-
cept past daardoor perfect binnen hun
dienstverlening.
Meer informatie is te vinden op de
website van de Uitvaart Spierings
De uitvaartonderneming wil met de
gesproken boodschappen het verstu-
ren van uitnodigingen en dankbetui-
gingen bij uitvaarten goedkoper en
minder milieubelastend maken.
“Tien jaar geleden zou dit niet levens-
vatbaar zijn geweest, maar inmiddels
is internet ingeburgerd in het dagelijk-
se leven en is het milieubesef in de sa-
menleving enorm gegroeid. Daarom is
een ingesproken rouwbrief of dankbe-
tuiging echt iets van deze tijd, al zullen
we er misschien even aan moeten
wennen” zegt Frits Spierings van Uit-
vaart Spierings in Helmond.
In Nederland overlijden jaarlijks ruim
150.000 mensen, die gemiddeld 75
rouwkaarten laten drukken en per
post bezorgen. Dat zijn dus ruim 11
miljoen kaarten en 11 miljoen enve-
loppen per jaar.
De helft stuurt na de uitvaart een
dankbetuiging, nog eens 5,5 miljoen
kaarten en enveloppen. “Dat is een
enorme stapel papier waarvoor een
flink bos moet worden gekapt, elk jaar
opnieuw.
Als je ook nog eens beseft dat er voor
de papierproductie veel water wordt
gebruikt en dat het meeste rouwdruk-
werk wordt geprint met toners, dan zie
je hoe milieubelastend dat is.” aldus
Frits Spierings.
Verkiezing van het
leukste restaurant
Vanaf afgelopen dinsdag kunnen de in-
woners van de gemeente Nuenen c.a.
hun stem uitbrengen op het restaurant
dat zij het leukste vinden in de gemeen-
te Nuenen, Gerwen, Nederwetten.
"Bij het stemmen mogen gasten van
de restaurants cijfers geven voor zaken
als prijs/kwaliteitverhouding, de me-
nukaart en klantvriendelijkheid. Voor
deelnemende restaurants levert de
verkiezing positieve aandacht, trotse
medewerkers en nieuwe gasten op",
aldus Kim Meeuwissen van Vote Com-
pany dat de verkiezing samen met de
vakkbladen Horeca Vizier en Gastrono-
mie organiseert.
Het restaurant dat gemeentewinnaar
wordt kan zich op 15 april aanstaande la-
ten huldigen en op de foto met Miss Ne-
derland tijdens een Award Festival voor
alle gemeentewinnaars van Nederland.
Restaurants in de gemeente Nuenen,
Gerwen, Nederwetten kunnen zich nog
gratis aanmelden voor de verkiezing
via
Soe Centrum
Op zondag 3 februari houdt het Soefi
Centrum Eindhoven een Universele
Eredienst. Mevrouw Rabia Molendijk
zal het thema De onzichtbare Leiding,
vanuit het Universeel Soefisme en met
teksten uit de grote Wereldreligies be-
lichten.
Doelstellingen van het Universeel Soe-
fisme zijn: Respect tonen voor anders-
denkenden; verbinding leggen tussen
oost en west; volgen van het mystieke
pad. De bijeenkomst vindt plaats in de
bovenzaal van ‘de Herberg’ op het ter-
rein van Woonpark Eckartdal, Nue-
nenseweg 1, 5631 KB Eindhoven. Aan-
vang 11.00 uur. Na afloop is er koffie en
thee, een boekentafel en gelegenheid
tot een nagesprek. Iedereen is van har-
te welkom. De toegang is vrij.
Alzheimer Café Eindhoven
Het Alzheimer Café Eindhoven heeft iedere derde maandag van de maand
een informele avond voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzor-
gers, hulpverleners en belangstellenden. In verband met de verbouwing
van het DAF museum is 18 februari even de laatste café-avond. We starten
dan weer op 20 mei!
Voor elke café-avond wordt een spre-
ker uitgenodigd die door de gespreks-
leider van die avond een half uur geïn-
terviewd wordt over een bepaald on-
derwerp. Op 18 februari zal dat gaan
over gedrag en dementie.
DAF museum - Tongelresestraat 27 -
5613DA Eindhoven. Vrij entree - café
open vanaf 19.00 uur. Contactadres;
Thea Sturme, 040-2158000
/
zuidoost-brabant
1,2,3,4 6,7,8,9,10
Powered by FlippingBook