week - page 2

Rond de Linde
Nr. 5
Donderdag 31 januari 2019
De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
Ge
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
1
Donderdag
GEMEENTE NUENEN SLUITWONINGEN
NA DRUGSVONDST
Burgemeester Houben heeft op 19 november 2018 een woning aan
Bij de toren voor een periode van 4 maanden gesloten vanwege de
vondst van harddrugs. Op 8 januari 2019 heeft de burgemeester
een woning aan De Doorn voor de periode van een maand gesloten
vanwege de vondst van softdrugs. In de woningen zijn ook spullen
gevonden die in verband kunnen worden gebracht met drugshandel.
Op 26 september 2018 heeft de politie opsporingsonderzoek gedaan
op hetzelfde moment bij woningen in Nuenen, Budel-Dorplein en
Geldrop- Mierlo. Tijdens dat onderzoek is in de genoemde woningen
drugs aangetroffen.
Directe sluiting bij constatering van drugs
De sluiting is gebeurd op basis van het zgn. Damoclesbeleid. Dat
geeft de burgemeester de mogelijkheid om bij de vondst van soft-
drugs direct over te gaan tot sluiting van een woning voor de duur
van één maand. Bij een tweede constatering is dat vier maanden en
na een derde keer kan sluiting voor onbepaalde tijd volgen. Bij hard-
drugs zijn de periodes langer, namelijk 4 maanden, 6 maanden en
onbepaalde tijd.
Ook voor bedrijven gelden forse maatregelen. Na de eerste con-
statering van hennep of softdrugs volgt een sluiting van 6 maanden,
bij de tweede constatering is dat 12 maanden en na een derde over-
treding kan de burgemeester het pand voor onbepaalde tijd sluiten.
Voor harddrugs gelden nog ingrijpendere consequenties.
Niet alleen risico voor direct betrokkenen
We kunnen de risico’s van hennepteelt of drugshandel niet vaak
genoeg benadrukken. Ook voor personen die niet direct bij de drugs-
handel betrokken zijn, maar wel wonen of een bedrijf hebben in het
pand waar de politie drugs constateert. U loopt het risico dat uw
woning of bedrijfspand gesloten wordt, met alle gevolgen van dien!
Nogeenmogelijkemaatregel: ontbindingvandehuurovereenkomst
Is het pand waar de drugs of hennep wordt aangetroffen door de
eigenaar verhuurd aan een particulier of bedrijf? Dan kan de eige-
naar besluiten om de huurovereenkomst te ontbinden. Dit kan ook
wanneer de huurder zelf niet direct iets met de hennep of drugs te
maken heeft. Dat betekent dat de huurder nooit meer terug mag
keren naar het pand.
Meer informatie over het Damoclesbeleid
Voor vragen of meer informatie over het Damoclesbeleid kunt u
contact opnemen met de heer Spapens. Hij is bereikbaar via het
Klantcontactcentrum op telefoonnummer (040) 2631 631.
VERGUNNINGEN
PERIODE 21-01-2019 EN 28-01-2019
In het digitale gemeenteblad
(
)
zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
De Pinckart 34
Verbouwen bedrijfswoning
Willemstraat 6
Plaatsen erfafscheiding
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Boordseweg 79
Plaatsen buitenunit voor warmtepomp
Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie
Omschrijving
Beekstraat 53
Uitbreiden woning
Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Park
Beelden in het Park 2 juni 2019
Nuenen c.a.
Promotie Musical 30 maart 2019
Parkstraat 1
Carnavalstent cafe Ons Dorp 1-5 maart
De Koppel,
Nederwetten
Carnaval Nederwetten 1-5 maart
BS de Dassenburcht
Verkeersmaatregelen activiteit:
Sportdag 12 april
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Nuenen c.a.
Carnavalsactiviteiten CV De Dwersklippels
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum
Locatie
Omschrijving
28-01-2019 De Geer 10
Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer:
plaatsen propaantank
28-01-2019 Prinsenweier 9
Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer:
renoveren bedrijfshal
23-01-2019 Nuenen c.a.
Emigratie naar onbekend:
mevrouw L. Kariby,
geboren 1 mei 1987
23-01-2019 Nuenen c.a.
Mandaatregisters gemeente
Nuenen c.a.
23-01-2019 Nuenen c.a.
Bekendmaking
subsidieplafonds 2019
22-01-2019 Soeterbeekseweg 13 Bekendmaking anterieure
plangebied
Soeterbeekseweg13
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale
gemeenteblad
(
)
is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via:
GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat
doen via het volgende e-mailadres:
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website:
CMD, CENTRUMMAATSCHAPPELIJKE
DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaanmet geld,
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er inNuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail:
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
AFVALWEETJE
Wekelijks halen we de PMD zak op.
Hang de zak op tijd buiten, maar niet te vroeg!
Samen houden we uw buurt schoon.
Vervolg op pagina 5
Gemeente
Nuenen
VERGADERINGWIJKRAAD EENEIND
Dinsdag 5 februari komt de wijkraad Eeneind in openbare vergade-
ring bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1.
De vergadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van
harte welkom. Voor meer informatie:
.
html
UITNODIGING BIJEENKOMST
‘SPELEN EN BEWEGEN’ NEDERWETTEN
Woont u in Nederwetten? Voelt u zich
jong, oud of iets daar tussen in? Dan
vragen wij uw hulp. Samen met de dorp-
sraad willen wij u de gelegenheid geven
om een plan te maken voor spelen en
bewegen in Nederwetten, voor jong en
oud.
Kom maandagavond 11 februari naar de eerste van twee bewon-
ersbijeenkomsten (19.00-20.30 uur in de Koppelaar). Aanmelden
kan tot en met 8 februari door een mail te sturen naar: spelen_be-
wegen@nuen en.nl . U kunt zich ook aanmelden tijdens de vergader-
ing van de dorpsraad op maandag 28 januari.
Prachtige vertolking van
lmmuziek in van Goghkerkje
In het tijdperk van de stomme lm was muziekbegeleiding in de bioscoop -
vaak een piano - een gebruikelijk onderdeel van de voorstelling. En het was
aan de pianist hoe deze dat invulde. Na introductie van de geluids lmwerd
de soundtrack een essentieel onderdeel van het geheel, zoals de regisseur
dat bedoelde. Veel muziek werd en wordt nog steeds voor een lm zelf ge-
componeerd, vaak ook worden mooie klassieke werken gebruikt. Beide al-
tijd als ondersteuning van het beeld of de dramatiek van het verhaal.
Voor solisten als Carolien of voor kleine
ensembles is de intieme sfeer van het
historische kerkje ideaal om hun talent
goed tot zijn recht laten te komen. Bij
Carolien is dat meer dan gelukt, getui-
ge ook het langdurig applaus van het
publiek na de voorstelling. De mooie
reeks Matineeconcerten van Cultuur
Overdag heeft met dit optreden een
prachtig vervolg gekregen dat nieuws-
gierig maakt naar het volgende con-
cert, door Fatima Zohra, op donderdag
21 februari.
De klassiek geschoolde pianiste en
zangeres Carolien Devilee bracht uit
de grote beschikbare hoeveelheid
mooie filmmuziek een aantal “magi-
sche” (zoals ze het zelf noemt) num-
mers samen in een prachtig luisterpro-
gramma. Ze bracht deze muziek ten
gehore in het kader van de serie Mati-
neeconcerten door Cultuur Overdag
op donderdagmiddag 24 januari jl.
voor een ademloos toehorend publiek
in het van Goghkerkje.
Carolien speelde met veel gevoel en ex-
pressie mooie piano-arrangementen. Er
kon bijvoorbeeld geluisterd worden
naar bekende nummers, zoals ‘Send in
the Clowns’ (film: ‘A little night music’)
en ‘Tonight, Tonight’ (film: ‘West Side
Story’). Maar er was ook een aria uit de
bekende Goldberg variaties van J.S.
Bach, die aan het indringende verhaal
van de bekende film ‘Silence of the
Lambs’een extra emotionele lading gaf.
Met haar mooie stem zong Carolien
ook enkele nummers, onder andere de
bekende song ‘Starry, Starry night’, ge-
bruikt in de soundtrack van de film‘Lo-
ving Vincent’. Dit keer wel heel toepas-
selijk in demooie ambiance van ons ei-
gen Nuenense van Goghkerkje.
Vrijdag 1 februari:
kamermuziek in Het Klooster
De Thuiskomst is eenmuzikaal duo dat
de klankwerelden van viool en accor-
deon samenbrengt. Met deze bijzon-
dere combinatie van instrumenten
weten Quirine van Hoek en Ellen Zijm
het publiek telkens weer te verrassen,
door de ongekende mogelijkheden in
klank en repertoire.
Ze hebben lessen gevolgd bij onder
andere Stefan Hussong, concerten ver-
zorgd bij onder andere het Grachten-
festival, Fringe programma’s van Oude
Muziek festivals en opgetreden op ver-
schillende grote podia zoals Vreden-
burg en het Concertgebouw. Beide
musici sloten hun Master of Music af
met een 10!
Op verzoek van Cultuur Overdag, in sa-
menwerking met stichting Muziek in
Huis, geven ze op vrijdag 1 februari
een concert in Het Klooster (aanvang
15.00 uur). De toegangsprijs is slechts
€ 7,50 (inclusief een kopje koffie/thee
na afloop van het concert). Kaarten
zijn te koop aan de balie van Het Kloos-
ter of via
Op de website is ook meer informatie
te vinden over de musici en het pro-
gramma.
Nuenens hobbycentrum
groeit met tien procent
Op14december 2017mocht HobbycentrumdeDorpswerkplaats zijn400ste
deelnemer inschrijven, Henny Teunisse, actief bij de damestimmergroep op
donderdagmorgen. De groei ging daarna onverminderd en gestaag door.
Met 40 nieuwe aanmeldingen in 2018 staat de teller inmiddels op 440, een
deelnemerstoename van maar liefst tien procent in één jaar. De verwach-
ting is dat deze trend zich in 2019 doorzet.
maakt voor het oprichten van een spe-
ciale houtbewerkingsgroep die zich
specifiek wil gaan toeleggen op het ma-
ken vanmeubels enmooi houten speel-
goed. De houtbewerkingsfaciliteiten
die in het gebouw aan het Park beschik-
baar zijn (werkbanken en een reeks pro-
fessionele houtbewerkingsmachines,
handgereedschappen en hulpmidde-
len in een grote ruimte met centrale
stofafzuiging) wil het hobbycentrum
graag optimaal benutten. U leest er bin-
nenkort meer over in deze krant.
Het ruime aanbod van hobbyactivitei-
ten met volop ruimte voor creativiteit
en gezelligheid trekt voortdurend
nieuwe deelnemers aan, ook via
mond-tot-mondreclame. De vele hob-
byfaciliteiten, die worden aangebo-
den in een goed verwarmd gebouw
zonder poespas, maken het meedoen
aantrekkelijk, ook tijdens de winter.
Wie vrijblijvend een kijkje komt nemen
in het Nuenense hobbycentrum krijgt
alle uitleg over de mogelijkheden om
actief mee te doen voor slechts € 100,-
per jaar, omgerekend 2 euro per week.
Op de site
-
nen.nl vindt u veel informatie.
Nieuwe houtbewerkingsgroep?
Op dit moment worden er plannen ge-
1 3,4,5,6,7,8,9,10
Powered by FlippingBook