week - page 7

Rond de Linde
Nr. 4
Donderdag 24 januari 2019
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
Open brief aan alle winkeliers in Nuenen!
Ik roep alle winkeliers in Nuenen op om gezamenlijk af te spreken de deuren allemaal
‘dicht’ te doen. Uiteraard niet ‘sluiten’, maar de deuren dicht tegen het onnodige verlies
van (duur!) opgewarmde lucht in de winter en (duur!) afgekoelde lucht in de zomer! Ge-
woon om te laten zien: wij nemen de klimaatproblemen serieus. En als er dan een marke-
ting-’expert’ begint te zeuren over klanten die om die reden niet meer binnen zouden ko-
men, zou ik zeggen: Nuenen Dwérs! Gezond Nuenens verstand in plaats van ‘wijsheid’ uit
een boekje! Alsof Nuenenaren bij een ‘dichte’ deur massaal in Eindhoven zouden gaan
winkelen uit protest! Wij klanten kunnen echt wel een deur openmaken…
U kunt het juist marketingtechnisch fantastisch uitdragen! “Wij nemen onze verantwoor-
delijkheid als gezamenlijke winkeliers! Wij nemen onze klanten én het klimaat serieus”.
Er zijn niet enkel lange termijn (klimaat-)voordelen, op korte termijn zal uw energiereke-
ning (fors) minder worden, snel verdiend zou ik zeggen…
Wat een geweldig positief signaal wanneer u dit allemaal samen zou steunen! Voor het
dorp, maar zeker ook regionaal. En natuurlijk even Omroep Brabant bellen voor een posi-
tief itemover Nuenense daadkracht!
Want geneuzeldwordt er al genoeg, ‘niet lullenmaar poetsen’ lijkt me een beterementaliteit!
Ik hoop dat u hier enthousiast over bent,
In gespannen afwachting,
Marjan van der Donk, Schutterijakker 8, Nuenen
Houtrijk zonder nummer
Vorigeweek stond hier de reactie van Ad en RiaManders, de bewoners vanHoutrijk 4-6, op
het bijschrift bij een oude foto die ik in de Nuenense Krant geplaatst had. In dat bijschrift,
geen artikel, zouden nogal wat fouten zitten. “De titel begon al met een fout Houtrijk zon-
der nummer”. Ik bedoelde hiermee dat er weer een stukje Houtrijk zijn nummer verloren
had. Misschien een beetje een doordenkertje, maar geen fout. Dat het huis nr 8 had, wist ik
natuurlijk ook wel; de huisnummering in Nuenen is één vanmijn hobby’s.
Dan sommen de schrijvers een aantal gegevens op die ik niet kende en die ik dus niet ver-
meld heb. En wat ik niet vermeld heb, kan ook niet fout zijn.
Fout was misschien mijn veronderstelling dat de eigenaars het expres hebben laten ver-
kommeren omhet te kunnen slopen. Zij hebbenmij er ondertussen van overtuigd dat dat
zeker niet het geval geweest is. Conclusie: zij vinden het waarschijnlijk net zo jammer als
ik, dat dit oude, karakteristieke gebouw niet behouden is kunnen blijven.
Louis Bressers, Waterhoenhof 3, Nuenen
Uitzendingen LON-TV
Het programma van ons magazine
Nuenen Nú wordt voortaan drie
keer per week ververst met nieuwe
onderwerpen. De volgende onder-
werpen zijn in de loop van week 4
en 5 ( onder voorbehoud ) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien:
• Open dag bij het Nuenens Col-
lege
• Kennismaking met nieuwe pre-
dikant Marlies Schultz
• Nieuwe expositie bij Galerie
Bonnard
• Het Bijna Thuis Huis Latesteijn,
deel 2
• Brouwerij de Deftige Aap
• Nieuwe oversteekplaats bij de
Oude Kerkdijk
• Uit de serie ‘in Het Klooster ge-
boren’: Huub van Leuken
De tv-uitzendingen van Nuenen
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De 63 afleveringen van de serie
‘Biografie van een Dorp’ worden
binnenkort herhaald.
De programma’s van LONTV zijn ook
te volgen via de livestream op www.
omroepnuenen.nl. Tevens kunt u op
deze website actuele nieuwsberich-
ten lezen en oude LON-opnames be-
kijken. U kunt alle reportages ook
apart bekijken op You Tube en Face-
book en via
kaleomroepnuenen.
Nieuw: Autohopper autoverhuur Nuenen
Goedkoop een auto
of bestelbus huren in Nuenen
Door Caroline van Nes
Heesbeen Attractieverhuur werd bijna veertig jaar geleden opgericht door
de vader van Je rey Heesbeen. Ze verhuren attracties, zoals springkussens
en draaimolens, maar ook partymaterialen en promotie artikelen. Om al die
spullen te vervoeren naar de klanten zijn veel auto’s nodig. Maar die auto’s
en bestelbusjes worden vooral gebruikt in het seizoen, dat loopt van half
april tot half oktober. Dus kreeg Je rey een paar jaar geleden het idee om
de auto’s en busjes buiten het seizoen te gaan verhuren. Het heeft even ge-
duurd voordat de juiste franchise formule werd gevonden, maar sinds 1 de-
cember is Autohopper autoverhuur Nuenen in bedrijf en het loopt vanaf het
begin erg goed.
ogen had. Het is echt no-nonsense au-
toverhuur; je huurt een auto voor een
scherpe en ronde prijs, met heldere
voorwaarden en zonder addertjes on-
der het gras.We verhuren personenau-
to’s al vanaf 25 euro tot en met grote
verhuisbussen met laadklep, die met
een normaal rijbewijs gereden mogen
worden.”
Nieuwe auto’s
De auto’s van Autohopper autover-
huur Nuenen zijn altijd nieuw, na on-
“Mensen vroegen mij regelmatig of ze
een busje konden lenen, bijvoorbeeld
om te verhuizen”, begint Jeffrey.“Prima
natuurlijk, maar als ondernemer be-
dacht ik op een gegeven moment dat
ik dit eigenlijk best professioneel kon
gaan doen. Van de verzekeringmoet je
aangesloten zijn bij een franchise for-
mule, dus ik ben gaan rondkijken en
gaan praten bij verschillende verhuur-
bedrijven. Daar is uiteindelijk Auto-
hopper uitgekomen, omdat deze for-
mule het beste past bij wat ik voor
geveer een jaar worden ze ingeruild.
De klant krijgt altijd een auto mee in
goede staat, die luxe uitgevoerd is en
er perfect uitziet. “Dat vinden de klan-
ten erg prettig en soms is het ook echt
belangrijk voor het doel waarvoor ze
de auto huren. Ik had laatst een jongen
die hier aan kwam rijden in een oud
Peugootje 205. Hij had een nette auto
nodig, want hij moest naar een be-
langrijk sollicitatiegesprek in Antwer-
pen. Na het gesprek is hij bij zijn hele
familie langs gegaan, hij was helemaal
blij met de auto”, voegt Jeffrey er la-
chend aan toe.
Bedrijf aan huis
Nadat hij jarenlang op een bedrijven-
terrein op Esp zat, is Jeffrey blij dat hij
nu weer terug is in Nuenen en zijn be-
drijf weer aan huis heeft. “Het heeft
veel voordelen”, vertelt Jeffrey. “Behal-
ve dat ik het voor mezelf erg prettig
vind omwonen en werken op één plek
te hebben, is het voor de klanten ook
handig. Als ze bijvoorbeeld een auto
nodig hebben voor de zaterdag, hoe-
ven ze die niet op vrijdag op te halen
en pas op maandagochtend terug te
brengen. Ik ben door het verhuurbe-
drijf aan huis erg flexibel. Het loopt nu
al goed, het komt zelfs voor dat er
meerdere aanvragen voor dezelfde
auto zijn op één dag, dus mijn streven
is om volgend jaar een verdubbeling
van het aantal auto’s en bestelbusjes te
hebben.”
Wilt u meer weten of een auto huren?
F*ck de gele hesjes!
(In elk geval: die hesjes die slopen belangrijker vinden danmaken)
Zijn jullie er ook een beetje klaar mee?
Die verhalen over de ‘gele hesjes’; over mensen die de dagen vullen met kapot maken wat
anderen hebben opgebouwd?
Over mensen die elkaar gevonden hebben in het overal tegen zijn, en alle vormen van
landsbestuur zien als gegraai door een clubje elite?
Volgens mij weten ze zelf niet eens precies waar ze eigenlijk tegen zijn, maar ze lijken in elk
geval niet erg gedreven om iets bij te dragen aan de maatschappij waarin ze leven.
(Er zullen best wat misstanden zijn, waarvoor het vragen van aandacht een goede zaak is,
maar de manier waarop, geeft toch te denken...)
Inmiddels hebben ze de Franse economie serieuze schade berokkend; dat zullen hun
mede landgenoten weer moeten compenserenmet extra werk.
En kennelijk zijn ze ook op zoek naar uitbreiding over de grenzen...
Maar zover laten we het hier in ons mooie Nuenen niet komen, zou ik zeggen!
Daarom wil ik bij deze iedereen die bovenstaande gedachte omarmt, oproepen om even-
eens de straat op te gaan voor een TEGENBEWEGING, enwel de: ‘Zwarte Jassen’- Beweging!
Om blijk te geven van protest tegen de gele hesjes, roep ik iedereen op om voortaan met
regelmaat in een ZWARTE JAS de straat op te gaan.
Ik reken op jullie.
Leo van der Linden, Wilhelminastraat 6, Nuenen
Lets Nuenen:
Daan Verbaan
stopt als voorzitter
Na ongeveer 10 jaar voorzitter te zijn geweest van de ruilkring Lets Nuenen,
heeft DaanVerbaan (88) deze rol afgelopen zondag tijdens de nieuwjaarsbij-
eenkomst teruggegeven aan de groep. Daan Verbaan: “Bijna tien jaar lang
heb ik jullie voorzitter mogen zijn. Ik heb dit alleen kunnen doen met jullie
toestemming en steun. Daarvoor ben ik jullie uiterst dankbaar. Ik ben al vele
malen met pensioen gegaan. Het wordt tijd om ook nu weer het stokje over
te dragen en wie weet komen er wel weer dingen op mijn pad waar ik nu nog
geen weet van heb. Een pad is immers pas een pad als het gelopen is.”
bels maken, boeken schrijven, tuinie-
ren of op vakantie gaan. Dus ‘met pen-
sioen gaan’ is voor hem eigenlijk een
onbekend begrip, hij staat altijd open
voor iets nieuws en wie weet wat er
nog allemaal door hem gestart of ont-
dekt wordt.
Daan heeft zijn voorzitterschap naast
zich neergelegd maar blijft wel lid van
Lets Nuenen en zijn aanwezigheid zal
zeker niet onopgemerkt blijven. Daan
kennende zal hij zich ongetwijfeld nog
steeds met volle overtuiging, passie en
inspiratie inzetten voor deze bijzonde-
re groep van actieve mensen.
Mocht u interesse hebben in deze leu-
ke manier van ruilen van diensten of
goederen met andere mensen? Kijk
dan eens op de website
-
nen.nl en neem contact op. Een van de
leden zal dan een afspraak met u ma-
ken om alvast kennis te maken.
In 2008 heeft Daan Verbaan in samen-
werking met de gemeente Nuenen
deze ruilkring opgezet. In 2008 werd
gestart met 4 mensen maar inmiddels
is deze club flink gegroeid en heeft nu
64 leden. LETS staat voor de afkorting
‘Local Exchange Trading Systeem’. Het
is een systeem waarbij op lokaal ni-
veau (bijvoorbeeld een dorp zoals
Nuenen) diensten en soms ook pro-
ducten worden geruild binnen een
groep van ingeschreven leden. Er
wordt gebruik gemaakt van een fictief
betaalmiddel. In Nuenen is dit betaal-
middel een @ (apenstaartje). Eén uur
dienstverlening komt overeen met 4
@. In principe kan iedereen in Nuenen
lid worden. Vergelijk het met de hulp
die mensen kunnen krijgen van familie
of buren maar niet iedereen kan of wil
dit soort hulp inroepen. Dan is Lets
Nuenen een bijzondere uitkomst: met
gesloten beurzen elkaar helpen bin-
nen een groep van gelijkgestemden.
Daan vertelt verder:“In de loop van die
tien jaar is meer en meer gebleken dat
zulk soort vormen van onderling
dienstbetoon een tegenwicht kunnen
vormen voor grootschaligheid en de
heersende vorm van economie bedrij-
ven. De menselijke maat met een fic-
tief betaalmiddel. Een soort van scha-
duweconomie. Kleine druppels in het
grotere geheel.”
Tijdens zijn afscheid werd hemo.a. een
beeldje aangeboden (gemaakt door
Lets-lid Josiane Clement-Richer) als
dank en blijk van waardering voor zijn
voorzitterschap en zijn bevlogenheid
voor Lets Nuenen in de afgelopen ja-
ren. Hij krijgt nu meer tijd voor zijn an-
dere hobby’s zoals schilderen, meu-
Daan Verbaan met het beeldje in de vorm
van een @, het fictieve betaalmiddel van
Lets Nuenen
Concert
Strijkkwartet
Alcyone
Op vrijdag 15 februari om 20.00 uur
geeft het strijkkwartet Alcyone een
concert in het Van Goghkerkje in
Nuenen.
Alcyone bestaat uit de violisten Jan-Pie-
ter van Coolwijk en Evert Jan Schuur, de
altist Niek Idema en de cellist Jan-Wil-
lem Troost. Medewerking wordt deze
avond verleend door de celliste Eline
Toebes. Deze avond kunt u luisteren
naar een strijkkwintet van de Italiaanse
componist Luigi Boccherini (1743-
1805) en het strijkkwintet van Franz
Schubert (1797-1828).
Het strijkkwintet van Schubert schreef
hij twee maanden voor zijn dood en is
het laatste instrumentale werk wat hij
geschreven heeft. De première van dit
werk was pas in 1850. Het kwintet be-
hoort tot de topwerken van het com-
plete kamermuziekrepertoire.
Na afloop van het concert wordt een
vrije bijdrage vanaf € 10,- zeer op prijs
gesteld.
ING steunt lokale initiatieven
Heel Nederland kan stemmen op 260 genomineerde stichtingen voor de ac-
tie Help Nederland vooruit van het ING Nederland fonds. De actie wordt dit
jaar voor de vierde keer opgezet om lokale initiatieven een steuntje in de
rug te geven. In de afgelopen maanden hebben honderden stichtingen zich
hiervoor aangemeld. De komende drie weken kan iedereen in Nederland
een stem uitbrengen. Alle 260 stichtingen ontvangen een donatie van het
ING Nederland fonds. Hoe meer stemmen een stichting krijgt, hoe hoger de
donatie uit het fonds zal zijn.
De stichtingen gaan zelf ook aan de slag
om zoveel mogelijk stemmen te wer-
ven. Het aantal stemmen bepaalt de
hoogte van de donatie die varieert van
€ 5.000,- voor de winnaar tot € 1.000,-
voor de nummer vijf. Op zaterdag 9
maart worden de winnaars bekend ge-
maakt op verschillende ING-kantoren in
Nederland.
Over het ING Nederland fonds
Als Nederlandse bank is ING nauw ver-
bonden met de Nederlandse samenle-
ving. Het is de ambitie van ING om
mensen en bedrijven vooruit te helpen
en in staat te stellen hun eigen ideeën
voor een betere toekomst te realiseren.
Het in 2015 opgerichte ING Nederland
fonds draagt actief bij aan onze samen-
leving door initiatieven te ondersteu-
nen die Nederland sterker maken. Het
fonds investeert hiervoor in omvangrij-
ke landelijke maatschappelijke initia-
tieven en ideeën, en in lokale projecten
door middel van donaties, maar ook
door het delen van kennis.
Een steuntje in de rug
Kirsten Ottens, directeur ING Neder-
land fonds:“Nederland barst van de lo-
kale initiatieven. Denk aan initiatieven
als lokale reddingsbrigades tot aan
stichtingen die leuke activiteiten voor
ouderen, hulp aan alleenstaande moe-
ders of taalcursussen organiseren.
Door te stemmen kunnen Nederlan-
ders hun favoriete lokale initiatief een
mooi compliment geven en de kans
op een hoog donatiebedrag vergro-
ten. Met Help Nederland vooruit ge-
ven we deze lokale initiatieven een
steuntje in de rug.”
Stem op jouw
favoriete buurtverbeteraar!
Nederland is voor deze actie opgedeeld
in 52 regio’s. In elke regio zijn vijf stich-
tingen geselecteerd om mee te doen
aan de stemronde. Van 21 januari tot en
met 10 februari kunnen alle Nederlan-
ders stemmen op hun favoriete buurt-
verbeteraar. Dit kan via een speciale
website:
.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook