week - page 5

Rond de Linde
Nr. 4
Donderdag 24 januari 2019
COLOFON
ROND DE LINDE
verschijnt als weekblad,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail:
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn,
geven geen recht op schadevergoeding.
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van
rechten te worden aangeleverd.
© 2019
- “Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.”
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail:
Ook voor verspreiding van folders.
Volg ons ook op:
BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen
en klachten. Bel
040 - 283 1200
of mail
De BeekseTuin 55, Nuenen
Tel. 040-7808000
Persoonlijke
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven
en Leon Raaijmakers
Senergiek brengt het kleurrijk
verhaal van ‘den Duuk’
De eerste Senergiek Schuif-lezing van het nieuwe jaar heeft een echt bijzon-
der Nuenens thema. Lambert Vermeulen, oud-Nuenenaar, komt vertellen
over de kleurrijke Nuenense paradijsvogel Baron DucoVan Hardenbroek en
diens bijzondere nalatenschap.
De mensen uit het dorp noemden de
zonderlinge edelman kortweg ‘den
Duuk’, maar Guwaltherus Gijsbert Duco
Baron Van Hardenbroek van de Kleine
Lindt was zijn volledige naam. En daar
was hij, gegeven zijn oude voorname
afstamming, meer dan trots op.
De Baron was, zeker in de brave jaren
van de vorige eeuw toen Nuenen nog
een gesloten Brabants dorpje was, een
heel bijzondere verschijning, met zijn
lifestyle als edelman, maar ook als
homo en naturist, als erudiet man die
zijn talen sprak, of als actief lid van de
Nuenense Protestantse Gemeente.
Landelijk haalde hij alle nieuwsmedia
toen hij een oproep plaatste om da-
mes te werven die, tegen bijzondere
privileges, bereid waren om een bij
hen te verwekken nakomeling voor
Duco op de wereld te zetten.
Toen die manoeuvre mislukte, besloot
de Baron om zijn aanzienlijke finan-
ciële nalatenschap te stoppen in een
stichting, die door ondersteuning van
goede maatschappelijke doelen zijn
oude adellijke familienaam zou ver-
eeuwigen. Het stichtingsbestuur be-
staat uit voorname adellijke lieden en
de jaarlijkse donaties worden voorbe-
reid en begeleid door hun secretaris
Lambert Vermeulen.
Duco’s stichting helpt kleine en grote
initiatieven die een prijzenswaardig
maatschappelijk- of gezondheidsdoel
nastreven. Dat gebeurt in Nuenen, in
het hele land, maar ook ver daarbuiten
op andere continenten. Zo is zijn naam
en die van zijn roemrijk geslacht toch
onsterfelijk.
Het verhaal van deze paradijsvogel
laat zich vertellen als een roman. Hoog
geboren en met een unieke opvoe-
ding, maar vaak ook onbegrepen, mis-
kend of veroordeeld om zijn leefwijze.
Lambert vertelt zowel het boeiende
verhaal over het werk van de stichting
als over deman die aan de wieg van dit
initiatief heeft gestaan.
Senergiek nodigt eenieder die geïnte-
resseerd is in deze presentatie uit om
op 31 januari om 09.30 uur aanwezig
te zijn in deTrefpuntzaal vanHet Kloos-
ter. Entree en pauzeconsumptie gratis.
11 t/m 15 juni
Oranje Fonds Collecte
Het Oranje Fonds nodigt alle stichtingen en verenigingen in gemeente Nue-
nen c.a. uit om mee te doen met de Oranje Fonds Collecte 2019. Hiermee
kunnen zij niet alleen de eigen kas spekken, maar ook een groot verschil
maken voor Nederlanders die in een sociaal isolement zitten of dreigen te
komen. In Nuenen, Gerwen en Nederwetten zijn 4 collectegebieden be-
schikbaar voor de Oranje Fonds collecteweek, die van 11 t/m 15 juni gehou-
den wordt. Een collectegebied claimen kan via
-
te. Dit kan zolang er gebieden beschikbaar zijn of uiterlijk tot 1 april.
deren met een beperking mee kunnen
doen in de maatschappij.
Iedere euro goed besteed
Het is de vijfde keer dat het Oranje
Fonds deze landelijke collecteweek or-
ganiseert. Alle kosten van de collecte
(organisatie, materiaal) zijn voor reke-
ning van het Oranje Fonds. RegioBank
neemt de kosten voor het geldtrans-
port op zich. Hierdoor wordt iedere
euro uit de collectebussen besteed aan
projecten die onze samenleving socia-
ler maken.
Deelnemende stichtingen en verenigin-
gen mogen de helft van de opbrengst
houden om aan hun eigen maatschap-
pelijke doelstellingen te besteden.
Voorwaarde is dat het geld in Neder-
land besteed wordt. De andere helft
gaat naar sociale projecten in de provin-
cie waar gecollecteerd is. Zo wordt alle
opbrengst lokaal besteed. Projecten die
ervoor zorgen dat niemand in Neder-
land er alleen voor hoeft te staan. Denk
bijvoorbeeld aan Voedselbanken, pro-
jecten die eenzaamheid onder ouderen
tegengaan of die ervoor zorgen dat kin-
Wereldgebedsdag
2019 uit Slovenië
De Wereldgebedsdag die altijd op
de eerste vrijdag van maart gevierd
wordt (dit jaar 1maart) is door chris-
tenvrouwen in Slovenië voorbereid.
In Nuenen wordt deze viering weer
’s middags om half 3 in de Kapel van
‘Archipel Akkers’ gehouden. Maar
eer het zover is, is er nog wat voor-
bereidend werk te doen.
Daarom vragen wij mensen omop eni-
gerlei wijze medewerking te verlenen.
Zijn er in Nuenen of omgeving men-
sen uit Slovenië afkomstig? Altijd fijn
als er mensen uit het voorbereidende
land mee willen doen. Ze kunnen mis-
schien iets over het land vertellen, of
muziek uit het land spelen/zingen. En
mocht u vóórafgaande aan 1 maart
nog eens meer willen horen en zien
van watWereldgebedsdag inhoudt, en
dit jaar speciaal met accent op Slove-
nië, dan kunt u, als umet minimaal tien
mensen bent, ook om een presentatie
van ongeveer een uur voor uw groep
vragen. Voor alle vragen, aanbiedin-
gen en info kunt u contact opnemen
met: Dieuwertje Kaper, tel: 3683778,
©Oranje Fonds
Tekst en foto:
Cees van Keulen, Gerwen
Cees
Tofste toilet in Nuenen?
In Nuenen, Gerwen en Nederwetten is het jn verblijven. Het is er prettig
wonen en werken. In onze gemeente zijn onvoldoende openbare toiletten,
welgeteld niet eentje. Enmet al die wandelende en etsendeVan Gogh-toe-
risten is er dus een hoge toiletnood voor de hoge nood. Voor de grote en
kleine boodschappen, voor jongeren en ouderen, voor dames en heren. Er
lijkt licht te schijnen aan het einde van de toilettunnel….
Want Nuenen is een fijn dorp voor de
inwoners en ook voor de bezoekers uit
buiten- en binnenland. Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten is een bezoekje
meer dan waard, en dat wil het ge-
meentebestuur ook graag zo houden
en waar nodig verder verbeteren.
Gemeentebesturen spelen een be-
langrijke rol in het terugdringen van
het tekort aan openbare, toegankelij-
ke en schone toiletten. Het schrijnen-
de tekort aan dergelijke toiletten moet
worden opgelost. In de landelijke
ranglijst Tofste Toiletten bengelt Nue-
nen c.a. onderaan. Geen openbare toi-
let te vinden.
Iedere Nederlander moet een open-
baar toilet delen met meer dan 2.500
anderen. Dat is te veel. Niet alleen on-
dervinden de ruim twee miljoen buik-
patiënten in ons land daar hinder van,
iedereen wordt blij van meer openba-
re, toegankelijke toiletten. Het lande-
lijk streven is dat er binnen vijf jaar - ui-
terlijk in 2023 - voldoende openbare
of opengestelde toiletten zijn in Ne-
derland. Liefst schoon, rolstoeltoegan-
kelijk en voorzien van een prullenbak.
Vandaar dat de lokale politiek het toi-
lettekort in onze gemeente gaat aan-
pakken.
Een openbaar toilet kan zich ook in
een winkel of restaurant bevinden, als
het maar goed toegankelijk is. Zo heeft
het gemeentebestuur van Rotterdam
besloten om subsidie te verlenen aan
horecazaken die hun toiletten be-
schikbaar stellen, zonder dat de ge-
bruikers verplicht zijn om een con-
sumptie te nuttigen. Deze dienstverle-
ning wordt buiten aan de zaak goed
zichtbaar aangeboden. Horecazaken
dus waar iedereen naar de wc kan! En
het zal niet waar zijn, daar is ook al een
app voor beschikbaar: HogeNood app.
Het gemeentebestuur wil in Nuenen
c.a. een schone woon- en leefomge-
ving, met voldoende toiletten voor ie-
dereen. Toiletten die in goede staat
verkeren, gebruiksvriendelijk en even-
tueel ook zelfreinigend. Er wordt naar-
stig gezocht naar gepaste locaties. On-
langs was er al een proefopstelling op
de hoek Park / Boordseweg: ‘Voor een
boodschap groot of klein, daarvoor
moet je in Nuenen zijn’. Wellicht dat de
opening van de nieuwe vestiging van
de Veldsink Adviesgroep of het 90-ja-
rig bestaan van ElektroTechnisch Buro
(ETB) Van Keulen een eerste tof toilet in
Nuenen oplevert. Wordt vervolgd…
Informatie over
bedevaartreis
naar Lourdes
Lourdesgroep Bisdom ‘s Hertogen-
bosch begeleidt al jaren de bede-
vaartreizen naar Lourdes die aange-
boden worden door het Huis voor
de Pelgrim. Als u, uw familie, kennis-
sen en vrienden belangstelling heb-
ben voor een reis naar Lourdes, dan
bent u allen van harte welkomop de
informatiebijeenkomst.
Op deze bijeenkomst komt u alles te
weten over de bedevaartreizen. Er
wordt een presentatie en informatie
gegeven over de reis, de bedevaart
zelf, het leven van Bernadette en het
heiligdom van Lourdes. U bent wel-
kom op:
Zondag 27 januari, 14.00 uur.
Locatie: Parochiezaal van de Willibror-
duskerk, St.Willibrordusstraat 3 in Ber-
kel-Enschot.
Lourdesgroep Bisdom ‘s Hertogen-
bosch bestaat uit vrijwilligers die voor
u vele hand- en spandiensten verrich-
ten tijdens de reis en in Lourdes. Bij ie-
dere reis zijn Nederlandse artsen en
verpleegkundigen aanwezig en bijna
alle voorkomende zorg kan worden
geregeld.
De reizen die door Lourdesgroep Bis-
dom‘s Hertogenbosch in 2019 worden
ondersteund en begeleid zijn:
• 9-daagse busreis van 29 mei t/m 6 juni
• 6-daagse vliegreis van 31 mei t/m 5 juni
• 6-daagse vliegreis van 6 t/m11 september.
Voor inlichtingen en het aanvragen
van een brochure kunt u terecht bij:
Joke Hoekman 013 - 5216701of 06-
42347729, Wilma Caiffa 06-12157507
(na 18.00 uur), Diaken Philip Weijers
06-53887641.
Voor info:
en de
Facebook pagina: Lourdesgroep
Liederentafel
Schafrath
De liederentafel Schafrath is voor
zangers en meezingers en een ieder
die van zingen houdt. Zondag 27 ja-
nuari starten we het nieuwe jaar bij-
zonder, uitdagend maar beslist
weer gezellig.
Bijzonder, omdat onze vaste begelei-
der Hans Bloos er voor het eerst in
twaalf jaar niet bij is. Uitdagend, omdat
de muzikale begeleiding verzorgd
wordt door de bekende Nuenense pia-
nist Evert Kielen. Gezellig, omdat Daan
Warners ons weer door het muzikale
repertoire leidt. Kom luisteren (dat is
ook gezellig), maar komvooral meezin-
gen en geniet. Zondag avond 27 janua-
ri aanvang 20.30 uur in café Schafrath.
Eenmuziek-theatervoorstelling
over zelfdoding in de familie
‘Oplosko e’
Een dierbare verliezen door zelfdo-
ding is zeer ingrijpend voor de na-
bestaanden. Naast het intense ver-
driet en de ‘waarom-vraag’ zijn er
vaak gevoelens van boosheid en
schaamte. Nabestaanden vinden
het dikwijls moeilijk om over de
zelfdoding te praten. Ook ondervin-
den zij vaak onbegrip of ontwijkend
gedrag van de mensen in hun
omgeving.
Om meer aandacht te vragen voor de
moeilijke situatie van nabestaanden
na een zelfdoding nodigen we u uit
voor de voorstelling ‘Oploskoffie’ van
theatermaakster Eva Nagel. Wat doe je
als je zus suïcide pleegt? Hebben we
de dood nodig als oplossing omhet le-
ven te begrijpen? In deze voorstelling
neemt Anna je mee op haar reis in het
willen begrijpen van en betekenis ge-
ven aan de zelfdoding van haar zus.
Deze voorstelling wordt georgani-
seerd door Indigo Brabant. De afdeling
Preventie van Indigo Brabant biedt on-
dersteuning aan familieleden en
naastbetrokkenen vanmensen die suï-
cide hebben gepleegd of daartoe een
poging hebben gedaan.
Plaats: Cacaofabriek, Helmond, Aan-
vang: 19.30 uur, ticketprijs: € 7,50.
Zelf hulp nodig? Dan kun je contact
opnemen met Stichting 113 Zelf-
moordpreventie via 0900 0113 en 113.
nl. Stichting 113 Zelfmoordpreventie is
24/7 beschikbaar.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook