week - page 10

Rond de Linde
Nr. 4
Donderdag 24 januari 2019
Nieuwe vrienden
maken
Het jaarthema voor de communie gaat
over vriendschap en hoe maak je vrien-
den. Wat betekenen vrienden voor je.
In deze viering staan we daar ook bij
stil. Het verhaal van de doop van Jezus
wordt verteld. Ook mogen onze com-
municanten bij een echte doop aanwe-
zig zijn in deze viering. Ze brengen al-
len een flesje water mee (ik-water) en
dat voegen we samen tot wij-water.
Met dat water wordt Max gedoopt in
het bijzijn van zijnmede-communican-
ten, familieleden, vormelingen en an-
dere aanwezigen in de kerk. Wij nodi-
gen u van harte uit om aanwezig te zijn
op zaterdag 26 januari om 18.30 uur.
De werkgroep.
Een nieuwe visie op God
De bekende theoloog en schrijver Huub Schumacher komt spreken in kerke-
lijk centrum De Regenboog. Hij spreekt over ‘de fascinerende God van John
D. Caputo (1940). De lezingwordt afgewisseldmet improvisaties op de vleu-
gel door PaulWeijmans waardoor de lezing ook eenmeditatief accent krijgt.
Huub Schumacher is priester van het
Bisdom van Breda, studeerde gods-
dienstwetenschappen aan de Rad-
boud Universiteit Nijmegen, werkte
vanaf 1974 tot 1990 als pastor in het
basispastoraat en is tot op vandaag ac-
tief met vele vormen van geloofsver-
dieping en geloofsvernieuwing in de
vorm van lezingen, studiedagen, retrai-
tes, bezinningsdagen enz.
Schumacher schreef alleen en samen
met collega Bas Rentmeester een aantal
boeken waaronder ‘In gewone taal ge-
zegd’, (vol met vieringen van Woord en
gebed voor alle zondagen van het ker-
kelijk jaar),‘Godwat ben je veranderd…!
Verleidelijke doorkijkjes op geloven’ en
het moderne meditatieboek: ‘Elke dag
één rozijn. Voedsel voor de geest’.
De thema-avond wordt gehouden op
woensdag 30 januari a.s. in De Regen-
boog aan de Sportlaan. Aanvang 20.00
uur, maar vanaf 19.30 uur is er koffie.
Toegangsprijs: € 3,- p.p.
Schumacher introduceert zijn lezing
als volgt.
‘Ik kon in het begin geen touw vast-
knopen aan de theologie van John D.
Caputo; ik kon echt niet voelen wat het
godsbeeld dat hij voor ogen heeft, aan
betekenis voor je leven kan hebben….
gaandeweg begon het te dagen en nú
zeg ik: wat goed zeg! Wat bevrijdend,
om zo te denken!
Dat vele mensen geen zin meer heb-
ben naar de kerk te gaan, zal vast aan
een hele hoop dingen liggen, maar
volgens mij in ieder geval óók aan het
feit dat zij in de kerk jammer genoeg
over God niet te horen krijgen wat ze
in het fascinerende denken van de ge-
lovige Caputo wél te horen krijgen - en
o zo graag te horen wíllen krijgen!’
Ik begin de avondmet voorzichtig af te
tasten wat ‘geloven’ kan betekenen, nu
in onze postmoderne tijd. Daarna
draaien alle schijnwerpers naar het
post-theïstische godsbeeld van Capu-
to. Dat wordt spannend. Om niet te
zeggen: heel spannend!!’
Avond bij Bio-Kracht:
‘Thuiskomen in jezelf en de wereld’
In de landelijke maand van de spiritualiteit wordt extra aandacht gegeven
aan het vinden van zin en betekenisgeving in onze complexe wereld. Dat is
een onderwerp dat nogal wat mensen in deze tijd lijkt te raken. Velen van
ons hebben de handen vol om zichzelf in de wereld staande te houden en
zijn bezig met het zoeken naar antwoorden. Sommige mensen via therapie,
anderen via coaching, weer anderen in yoga of mindfulness en een deel van
de mensen vindt geen andere uitweg meer voor zichzelf dan in alcohol- en
medicijngebruik. Weer anderen maken zich helemaal los uit onze maat-
schappij of vinden antwoorden in hun geloof.
bezochte ‘Hartlicht’ in december en
schrijfster van ‘Het Boek van het Hart’
komt graag haar inspiratie, inzicht en
belevingsgerichte oefening met je de-
len. Zij helpt jou in verbinding te ko-
men met de bron van jezelf en al het
leven: de creatieve kracht van Liefde
en verbondenheid met het geheel.
‘Het Boek van het Hart’over het licht in
jou, is ook in de winkel te koop.
Van tevoren graag aanmelden in de
winkel of telefonisch: 040-3680084 of
via email:
Datum activiteit: 7 februari. Tijd: 19.30
uur - 21.00 uur. Bijdrage: € 7,50 inclu-
sief koffie/thee en wat lekkers. Plaats:
Bio-Kracht, Parkstraat 3F Nuenen.
Meer informatie over Mirjam Langen-
huijsen en de weg die zij bewandelt, is
te vinden op
Ons verlangen naar verbondenheid en
innerlijke rust, activeert ons en roept
om een fundamentele verandering in
onszelf én in onze maatschappelijke
omgeving. Eentje die pas plaatsvindt
als het beeldwat we van‘demens’heb-
ben, verandert naar een nieuw beeld,
waarin het goede in elk mens centraal
staat. Dat gebeurt als we ons realiseren
dat we veel méér zijn dan we denken.
Wereldwijd zal dat inzicht leiden tot
een beweging om dieper en ruimer
met jezelf in verbinding te komen. Een
verbinding die liefdevol is voor jezelf,
anderen en de aarde.
Hoe kom je daarmee in aanraking, wat
zijn de belemmeringen daarvoor en
wat de gevolgen als die verbinding in
jou hersteld wordt?
We nodigen je graag uit voor de avond:
‘Thuiskomen in jezelf en de wereld’.
Mirjam Langenhuijsen, van het goed
Protestantse Gemeente
heeft een nieuwe predikant
Zondag 27 januari zal in een feestelijke dienst ds. Marlies Schulz intrede
doen als voorganger van de Protestantse Gemeente in Nuenen (PGN). Haar
voorganger, ds. Christien Crouwel, zal haar in het ambt bevestigen.
Marlies Schulz is afkomstig uit de Evangelisch Lu-
therse Gemeente in Breda, een wijkgemeente
van de Protestantse Gemeente Breda. Zij woont
nu nog in Eindhoven, maar zal binnenkort de
pastorie aan de Berg betrekken.
De leden van de PGN zijn blij weer een vaste
voorganger te hebben, na een jaar van gast-
predikanten.
De intrededienst begint om 15.00 uur in De
Regenboog.
INTREDEDIENST
Protestantse Gemeente Nuenen
van ds. Marlies Schulz
KBO Lieshout
leest en beweegt
Ko e-uur
Op de laatste vrijdag van demaand, op
vrijdag 25 januari, bent u weer welkom
in de Hofkamer van Franciscushof, ‘de
gezelligste huiskamer van Lieshout’.
Het Hofkamer Comité nodigt u uit om
gezellig bij elkaar te zijn, wat te buur-
ten, kennis te makenmet nieuwe men-
sen en bestaande kontakten te verste-
vigen, bij een kopje koffie (tegen een
geringe vergoeding).
Gasten deze keer zijn de Dorpsonder-
steuners Suzan de Koning en Henrie
Bouwmans. Zij komen u vertellen over
wat Vierbinden allemaal voor u kan
doen en zij geven graag antwoord op
al uw vragen over WMO, zorg, welzijn,
mantelzorg, dagbesteding, huisves-
ting, financiën, gezinsrelaties, vervoer
en sociale contacten. Het kan over
uzelf gaan, maar ook over iemand an-
ders bij wie u betrokken bent. U bent
van harte welkom.
KBO Lieshout Leesclub
Op donderdagmiddag 31 januari
houdt de leesclub haar volgende
bijeenkomst. Het boek dat gelezen
wordt is: ‘De nacht van de begijnen’,
van de schrijfster Aline Kiner. Het
speelt zich af in het begin van de veer-
tiende eeuw in Parijs. In die periode
heerst Filips IV, bijgenaamd de Schone,
over Frankrijk. De positie van de begij-
nen als zelfstandige vrouwen komt erg
onder druk te staan. Het boek is een
echte aanrader! Iedereen is van harte
welkom. Plaats van bijeenkomst is
Zonnehof van Franciscushof. Aanvang
14.00 uur.
Bewegen
Elke dinsdagmorgen en elke vrijdag-
morgen van 10.00 uur tot 11.00 uur
staat in de KBO Beweegtuin achter
Franciscushof de fysiotherapeut of de
sportcoach van de gemeente Laar-
beek klaar, om een uurtje lekker ver-
antwoord te bewegen met senioren.
Deelname is voor iedereen en is gratis.
Gemakkelijk zittende kleding is vol-
doende. Inmiddels is de handfiets in
de Beweegtuin vervangen door een
betere versie waarvan ook gebruik ge-
maakt kan worden door mensen in
een rolstoel, de airwalker is weer hele-
maal in orde en er is een aantal patro-
nen op de grond aangebracht waarop
oefeningen gedaan worden. De KBO
beweeguren worden goed bezocht,
steeds zo’n 15 à 20 deelnemers. Dus,
kom ook eens meedoen.
Inloop
Iedere dinsdagochtend van 10.00 uur
tot half twaalf bent u van harte wel-
kom in het Dorpshuis om kennis te
maken met onze dynamische vereni-
ging. Er zijn zoveel activiteiten, dus is
er vast ook wat voor u bij. Kom gezellig
op de koffie en laat u informeren en
misschien aanmelden.
WMO 2019 is veranderd
Sinds 2015 hebben gemeentes de verantwoordelijkheid om ondersteuning
te geven en voorzieningen te leveren aan hun inwoners indien hun netwerk
geen adequate hulp kan bieden. Je kunt hierbij denken aan huishoudelijke
hulp, aanpassing van woningen, dagopvang, vervoer, etc.
In Nuenen wordt gelukkig geïndiceerd
hoeveel uren per week men krijgt. In
Brabant zijn veel gemeentes die niet
werken met een uren indicatie en die
zullen dus hun uitvoeringsbesluit
moeten aanpassen.
Redt u het niet meer zo goed en kunt u
onvoldoende een beroep doen op uw
netwerk, neem dan contact op met
één van de drie Cliëntondersteuners in
Nuenen
Corrie Eshuis 06-82414353
Wil Walraven 06-30711472
Hans Bijleveld 06-20722386
Een initiatief van:
Als Cliëntondersteuner WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) on-
dersteunen wij de ouderen bij hun
hulpvraag aan de gemeente, om daar-
door zo lang mogelijk zelfstandig te
kunnen blijven wonen. In 2018 waren
we bij 74 WMO-aanvragen betrokken.
Als Cliëntondersteuner werken we van-
uit de 2 ouderenbonden in Nuenen en
doen ons advieswerk geheel onafhan-
kelijk en gratis t.b.v. alle senioren in
Nuenen, ook als u geen lid bent van een
ouderenbond.
In 2019 is in de WMO een belangrij-
ke verandering ingevoerd.
Iedereen die recht heeft op een voorzie-
ning betaalt een eigen bijdrage van
€ 17,50 per 4 weken; voorheen betaalde
men een eigen bijdrage op basis van in-
komen en vermogen. Dit geldt echter
niet voor begeleid en beschermd wonen
en niet voor een vervoersvoorziening
waarbij per rit betaald moet worden.
Ook van belang is dat de Centrale Raad
van Beroep een uitspraak heeft ge-
daan over het indiceren van huishou-
delijke hulp op basis van een ‘schoon
en leefbaar huis’. In de indicatie moet
vastgelegd worden, hoeveel uren hulp
per tijdsperiode wordt geboden.
De Cliëntondersteuners in Nuenen
Geef aan de
collectant van
de Hersenstichting
Van 28 januari tot en met 2 februari
2019 vraagt de Hersenstichting uw
steun. Vele enthousiaste collectan-
ten gaan in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten en Eeneind op pad om geld
in te zamelen voor al die mensen
met een hersenaandoening.
Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken
met een hersenaandoening. Hieron-
der vallen onder meer beroerte, de-
mentie, autisme, hersentumor, de ziek-
te van Parkinson en ADHD. Er komen
per jaar 160.000 mensen met een her-
senziekte bij. Bijna een half miljoen
mensen kampen met blijvende ernsti-
ge gevolgen.
De Hersenstichting zet alles op alles
om hersenen gezond te houden en
hersenaandoeningen te genezen. Om
dit te bereiken laten we onderzoek
doen, geven we voorlichting, voeren
we vernieuwende projecten uit en
werken we aan goede patiëntenzorg.
Voor dit werk is veel geld nodig. Geef
daarom aan de collectant.
U kunt ook uw gift overmaken op
IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v.
Hersenstichting Nederland, Den Haag.
Hartelijk dank voor uw steun. Meer in-
formatie kunt u vinden op
Nieuwjaarslunch voor
gasten van de Zonnebloem
Omdat de decembermaand voor veel gasten van de Zonnebloem een erg druk-
ke maand is, heeft het bestuur gekozen om de jaarlijkse lunch te verzetten naar
januari. De gasten waren uitgenodigd voor een Nieuwjaarslunch op 14 januari.
vrijwilliger Theo van Woensel. Het was
werkelijk muis stil. Dat werd even an-
ders toen iedereen een drankje met
wat lekkers kreeg aangeboden. Er was
dit jaar gekozen om als achtergrond-
muziek een concert van Andre Rieu te
presenteren op het grote TV scherm.
Wie wilde kon kijken en luisteren en an-
deren konden heerlijk bijpraten. Bij het
naar huis gaan werd door veel gasten
een extra compliment gegeven voor de
geweldige lunch, voor de bediening en
voor alle vrijwilligers. Het was een zeer
geslaagde middag voor iedereen.
Zoals gewoonlijk hadden velen van hen
zich hiervoor ingeschreven. De gasten
werden door de vrijwilligers opgehaald
en weer thuis gebracht zodat iedereen
volop kon genieten van deze heerlijke
middag. De voorzitter (Yvonne On-
stenk) deed het welkomstwoordje en
wenste alle aanwezigen een gelukkig
en gezond nieuwjaar toe. Daarna kon
iedereen genieten van de uitstekend
verzorgde lunch, verzorgd door het
personeel van Jo van Dijkhof onder lei-
ding van Andrea. Na de lunch werd er
een prachtig verhaal voorgelezen door
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12
Powered by FlippingBook