week - page 7

Rond de Linde
Nr. 3
Donderdag 17 januari 2019
Koffieconcert
met Eric Verhoef
Ook het tweede koffieconcert met Klez-
majeur was een groot succes. Nu is het
alweer tijd voor het derde koffiecon-
cert. Dit keer met niemand minder dan
Erik Verhoef.
Erik Verhoef studeerde af als Flamenco-
gitarist aan het conservatorium. Ik heb
even wat informatie opgezocht op Wi-
kipedia, omdat ik geen idee had wat
een Flamencogitarist is, en de zoek-
tocht levert het volgende op; ‘Een fla-
mencogitaar is afgeleid van de Spaanse
gitaar. Ze wijkt niet sterk af maar heeft
een iets kleinere en eenwat minder die-
pe klankkast dan de klassieke gitaar.
Dankzij deze bouwwijze kan een fla-
mencogitaar de dynamische kracht en
felheid van de flamenco overbrengen.’
Okay, zover duidelijk, maar wat is dan
eigenlijk Flamenco, even doorklikken in
Wikipedia geeft ook daar opheldering
over; ‘Flamenco is een muziekgenre en
een bijbehorende dans afkomstig uit
de zuidelijke provincies van Spanje’. Ik
zie daarbij een foto van een Spaanse
dame in een rode jurk en hoor nu de
muziek in mijn gedachten er ook bij.
Dat beloofd wat, maar toch speelt Erik
niet alleen Flamenco, hij heeft verschil-
lende muziekstijlen, ritmes en technie-
ken gemengd en zo een eigen geluid
gecreëerd. Je hoort Jazz, lichte muziek,
Spaans en klassieke muziek.
De uit Gerwen afkomstige Erik Verhoef
heeft zijn strepen al verdiend met op-
tredens en een eigen CD. En hij zal in
zijn woonplaats voor je spelen op zon-
dag 20 januari om 14.00 uur in D’n Heu-
vel, Heuvel 11 in Gerwen. De kosten zijn
€ 7,50 inclusief een kopje koffie of thee.
Kinderen zijn gratis. Het is fijn als je je
even aanmeldt via onderstaand email
adres of telefoonnummer.
Eric Verhoef is ook mede organisator
van de koffieconcerten bij de WLG,
werkgroep leefbaarheid Gerwen. Iede-
re maandag inloop of wandelen vanaf
13.30 uur. Adres D’n Heuvel, Heuvel 11
Gerwen. Mailadres: werkgroepleef-
. Tel.: 06-
41102625.
Houtrijk zonder nummer
In de Nuenense- Krant van woensdag 9 januari stond een artikel van ene meneer Bressers
over het met opzet slopen van het pand op de bijgaande getoonde foto.
De titel begon al met een fout. Het betrof Houtrijk no. 8. De oplettende lezer kon direct al
zien dat het no. 8 betrof... zie rechts van de voordeur onder het lampje.
Maar dat is niet de enige fout. Na jaren verwaarloosd te zijn door de gemeente werd het
pand vanaf de jaren zestig bewoond door Harrie en Miet van de Boomen. Daar zij het op
eigen kosten bewoonbaar hadden gemaakt, huurden zij het voor een lage prijs van de ge-
meente. De laatste jarenwerd gehuurd van de familie Van Pareren die het pand verkregen
via een onderhandse deal met de gemeente.Het pand werd in 2000 in gehuurde toestand
via notariële inschrijving ter verkoop aangeboden.
Ondergetekenden werden in 2000 eigenaar van het pand.
Medio 2000 werd Harrie ziek en verhuisde het echtpaar naar de Akkers.
Onze zoon heeft van die tijd tot eind 2017met zijn gezin het pand bewoond. Wij hebben in
die periode verschillende architecten het huis laten onderzoeken. Hunmeningwas steeds:
Slopen, omdat er constructief van alles mis was met het pand en dat het in feite onbe-
woonbaar moest worden verklaard .
Van eind 2017 tot december 2018 heeft het pand leeggestaan. Die tijd was nodig voor het
maken van een ontwerp voor een nieuw huis en aanvraag omgevingsvergunningen voor
sloop en nieuwbouw inclusief alle bodem en archeologische onderzoeken.
De opmerking dat wij leegstand hebben gebruikt om tot verkommering en sloop te ko-
men, beschouwen wij als een vilein standpunt van een schrijver die verzuimd heeft bron-
onderzoek te doen.
Ad en Ria Manders Houtrijk 4 - 6 Nuenen
Is dit de burgemeester van Nuenen?
Uw weergave van de nieuwjaarstoespraak van dhr. Houben is door mij en meerderen met
toenemende verbazing gelezen. Is dit de burgemeester van Nuenen of een slecht geïnfor-
meerd raadslid uit Eindhoven. En die ook nog weet, dat expats niet aan familie zwemmen
doen. Kundig.
Nu kleven er wel meer vreemde zaken aan deze functionaris, die een rekbaar begrip voor fei-
ten heeft. Een rechtszaak aanspannen tegen eigenaren, omdat op hun grond drugsrotzooi is
gevonden. De wet is daar heel duidelijk over. Dat opruimen is een aanslag voor de Nuenense
belastingbetaler zegt deman, die voor een schamele huur van zo rond de € 300 de belasting-
betaler denkt niet na te komen. Een bijstandstrekker gaat voor ongeveer het dubbele het
schip in. Heel verbindend.
Dat is degene, die bij Provinciale Staten beweert, dat 78% van de Nuenenaren tegen samen-
gaanmet Eindhoven is. De cijfers van de enquête verwarrendmet inwonerstal en vervolgens
een gloeiend betoog tegen zijn afwezige Eindhovense collega afsteekt. Indrukwekkend.
Degene, belast met juridische zaken, die uiterst zwijgzaam is over de afloop van de Kafi-af-
faire of de miljoenendeal met een garagehouder.
Waar het toenmalig juridisch genie van de gemeente stelde, dat de betaling eigenlijk niet
kon. Het zou staatssteun zijn. Kennelijk was dat bij de opstelling van het contract niemand
opgevallen. Weloverwogen.
Menigeen zal nog wel iets kunnen toevoegen aan deze strapatsen.
Wat me echter het meest bevreemd is de reactie van onze gemeenteraad of het ontbreken
daaraan.
Het hoogste gezag van deze gemeente laat kennelijk alles passeren alsof er niets aan de
hand is. Maar misschien nog niet zo vreemd voor een raad, die het mogelijk maakt, dat op
grond van geen enkele redelijke onderbouwing fraai groen verwijderd wordt. Bang voor een
opgehitst clubje?
Alles bijeen geen sterk bestuursnummer als je tegen samengaan bent. Met zulke vrienden
heb je geen vijanden bij de provincie meer nodig.
D. Drenth, De Vroente 34, 5672 TMNuenen
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
Vrijdag 11 januari las ik in de Rond de Linde het zoveelste commentaar van de vrienden
van Eindhoven op de gemeente Nuenen. En ik dacht, jongens waar zijn jullie tochmee be-
zig? Jullie moeten niet overal tegenaan schoppen en het steeds maar hebben over wat er
in het verleden niet goed is gegaan. Jullie zijn net twee kleine kinderen, die als ze niet kun-
nen winnen gaan huilen. En dat terwijl jullie er destijds zelf met de neus bovenop hebben
gezeten in de raad. lk vraag me dan ook af wat hebben jullie toen al die tijd zitten doen,
want jullie waren altijd overal tegen en nu gaan jullie naschoppen. Als jullie zo graag bij
Eindhoven willen horen, ga vandaag nog. Er is niemand die jullie zal tegenhouden. Heel
Nuenen zal jullie uitzwaaien en blij zijn dat de rotte appels weg zijn. In Eindhoven kunnen
ze jullie vast nog goed gebruiken, daar is nog werk genoeg voor jullie. Desnoods nemen
jullie Spierings ookmee, dan heb je eenmooi trio omEindhoven goed op de rails te zetten,
want dat is hard nodig. Laat weten wanneer jullie vertrekken en niet met de stille trom,
want dat zouden ze in Nuenen niet leuk vinden.
Daaaaaaag,
M de Vries, van Brunschothof 58, Nuenen
Sunny Blues Nuenen presenteert:
Little Boogie Boy
De eerste bluesband in 2019 is meteen een klapper. Op zondag 20 januari
speelt de Little Boogie Boy band in Café Schafrath. Aanvang is 15.30 uur en
de entree is, zoals altijd, gratis. Deze band is absoluut een topper in de Ne-
derlandse Blues scene. Regelmatig begeleiden ze Amerikaanse blues hel-
den op hun tour door Europa of knallen ze zelf op buitenlandse podia. Ze
spelen Chicago blues met een happy twist, oftewel ‘Happy Blues’, zoals de
band het zelf noemt. Maar daar blijft het niet bij. Soul en Mississippi blues
wordt ook ten gehore gebracht.
AED Het Puyven/Molvense Erven
Op de valreep net voor de jaarwisseling hebben Bewonersvereniging Het
Puyven en BelangenverenigingMolvense Erven in samenwerkingmet stich-
tingHeartsafeNuenen c.a. en gesponsord door de RabobankDommelstreek
een AED mogen plaatsen aan de Oude Kerkdijk.
De locatie is speciaal gekozen op de
scheidslijn van en dus centraal gelegen
tussen Het Puyven, De Molvense Erven
en de Oude Kerkdijk. Hiermee is voor
deze wijken nu ook een AED binnen
handbereik beschikbaar. In samenwer-
king met stichting Heartsafe worden re-
animatiecursussen gepland, waardoor
nogmeer bewoners in staat zijn aanme-
debewoners en naaste buren, indien no-
dig, hulp te verlenen. Dank van onze be-
woners gaat uit naar de Rabobank Dom-
melstreek en de stichting Heartsafe voor
het mede mogelijk maken hiervan.
#3 KWIEK reiken
Iedere week wordt een andere oefe-
ning uit de Kwiek beweegroute van
1,5 km in Nuenen toegelicht door ge-
riatriefysiotherapeuten Ellen Raes-
sens en Lieke Braam. Doet u mee?
De bedoeling bij deze oefentegel is
om de hand uit te strekken en naar bo-
ven te reiken. U gaat rechtop staan
met de kin ingetrokken alsof u ver-
baasd bent. Breng de schouders iets
naar achteren en iets omlaag. Reik met
de rechterarm en vervolgens met de
linkerarm. Doe dit voor beide handen
10x. Op de pilaar staan de getallen 1
t/m 9 afgebeeld om de behaalde
hoogte af te lezen.
Komen beide handen even hoog? En
kunt u de score verbeteren door op uw
tenen te gaan staan?
fysiotherapie
Zanger/gitarist Hein Meijer wordt
alom gewaardeerd voor zijn blue-
sy stem en speciale gitaar spel.
Het wordt een middag swin-
gen. Dat is zeker!!
Sunny Blues Nuenen orga-
niseert blues optredens
in samenwerking met
Café Schafrath inNue-
nen en deze zijn al-
tijd gratis te be-
zoeken.
Interesse? Meld u dan aan voor de gra-
tis nieuwsbrief via de website: www.
sunnybluesnuenen.nl. Dan mist u
nooit een optreden.
Datum:
20 jan, 15.30 uur.
Entree gratis
Locatie:
Café Schafrath,
Park 35 Nuenen
Training ‘Leuk
ouder worden’ in
februari van start
Wanneer je ouder wordt, verandert je
leven. Je verliest mensen uit je omge-
ving, soms ontbreekt een zinvolle dag-
besteding en je gezondheid laat je wat
vaker in de steek. Door dit soort veran-
deringen kun je je best eens eenzaam
gaan voelen. Lerenmet LEV biedt in fe-
bruari de groepstraining ‘Leuk ouder
worden’aan. Wil je beter leren omgaan
met veranderingen in je leven? Doe
dan samen met andere ouderen mee
en schrijf je in.
Tijdens de training doe je allerlei oefe-
ningen en krijg je inzicht in hoe een-
zaamheid ontstaat enwat je er aan kunt
doen. We gaan samen aan de slag om
op een leuke manier oud te worden!
De training start op donderdag 28 fe-
bruari en bestaat uit acht bijeenkom-
sten van 09.30 tot 12.30 uur die om de
week worden gegeven in het Centraal
kantoor van LEV groep, Penningstraat
55 in Helmond. Aan de training zijn
geen kosten verbonden.
Meedoen?
Opgeven kan via
(zinzicht) of neem contact op met Ine-
ke Folgerts, 06-34164890, Ineke.fol-
of Saske van Enge-
land, 06-14871215, saske.vanenge-
.
Op
vind je meer
trainingen voor inwoners, vrijwilligers
en beroepskrachten.
Dermagiqmedicinale Honingzalf
Steeds meer mensen ontdekken de
werkzaamheid van medicinale honing
Nu de zon het in deze tijd laat afweten, steken huidproblemen weer de kop
op. Met name eczeem en te droge huid kunnen voor veel irritaties zorgen,
met als gevolg dat men gaat krabben. Dit geeft echter nog meer irritatie
doordat de huid dun wordt en stuk gaat.
De Hr. Coolen van DA Drogisterij
Noordveld in Nuenen:
“Wij krijgen steeds meer vragen bij ons
in de winkel of wij een goed middel
hebben tegen eczeem en de vervelen-
de jeuk die dit veroorzaakt. Veel men-
sen vragen dan wel om een natuurlijk
middel.”
Diverse klanten hebben ook gelezen
dat Dermagiq honingzalf een probaat
middel is en willen deze proberen. Ook
omdat ze van vriendinnen gehoord
hebben dat deze medicinale honing-
zalf hun zo goed geholpen heeft.
Ook meer en meer komen ze gericht
naar dewinkel en vragen aanmij: ”heeft
u ook Honingzalf ?” Ik beveel graag een
merk aan waar ik voor de volle 100%
achter kan staan. Dermagiq honingzalf
heeft een hoog enzymgehalte en een
constante kwaliteit. Ook heeft de zalf
het certificaat medisch hulpmiddel,
wat ik heel belangrijk vind.
Wij hebben gekozen voor een zalf die
ook in diverse ziekenhuizen gebruikt
wordt, met name voor eczeem en
moeilijk te genezen wonden blijkt
deze zalf het meest effectief.
Het gebruik is simpel:
Breng 3 maal daags een dun laagje zalf
aan op de aangedane huid. Zelfs als
deze door krabben of stoten stuk is ge-
gaan mag je deze op de open wond
verdelen. Schaaf en snijwonden gene-
zen sneller en zonder korstvorming.
Ook lichte brandwonden geven snel
een verlichting zonder littekens. Deze
zalf is ook voor kinderen heel erg ge-
schikt. (prikt niet)
Kom naar onze winkel. Vraag naar en
ervaar de werking van honingzalf.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook