week - page 6

Rond de Linde
Nr. 3
Donderdag 17 januari 2019
Laura van den Nieuwenhuijzen en
MaudKremers zitten in het tweede
jaar van het Vwo op het Eckart. Ze
voelen zich er thuis. Ze kunnen
zich de brugklasperiode nog goed
herinneren: “Het was fijn dat we
direct aan het begin van het school-
jaar op brugklaskamp gingen. Je
kreeg veel uitleg over hoe het er al-
lemaal op school aan toe zal gaan
en je leerde je klasgenoten goed
kennen. Het is dan direct een stuk
minder spannend als je na dit kamp
gewoon naar school toe moet. Het
voelde al heel vertrouwd.” En na-
tuurlijk blijft het eerst best even
wennen. Maud: “Je zit opeens ieder
uur in een ander lokaal, je hebt geen
eigen tafeltje met een eigen lade
meer waar je je spullen in kunt op-
bergen. In het begin was het even
zoeken waar alle lokalen waren,
maar eigenlijk weet je na een week
de weg al wel.”
Mini-mentoren
In de brugklas zijn twee mini-
mentoren die je bij alles kunnen
helpen. Laura: “Mini-mentoren
zijn twee leerlingen uit de boven-
bouw waar je alles aan kunt vra-
gen. Ze staan vaak in de pauze bij
jouw klas. Soms is het makkelijker
om een mini-mentor iets te vra-
gen dan dat je die vraag aan jouw
mentor stelt. Ze snappen net iets
beter waar je als brugklasser mee
zit, waar je tegenaan loopt.”
Beide meiden hebben helemaal
hun draai gevonden op het Ec-
kart. De mix tussen de jonge lera-
ren en de wat oudere leerkrachten
bevalt hen goed: “De jongere lera-
ren kunnen zich wat makkelijker
verplaatsen in jou als leerling, de
oudere leraren hebben wat meer
levenservaring.” Maud vindt de
geschiedenislessen erg interessant
en Laura vindt wiskunde enDuits
leuke lessen. Duits vooral omdat
ze al heel haar leven in Oostenrijk
op vakantie gaat en dus voor ze
op het Eckart kwam al een aardig
woordje Duits sprak.
Sfeer en gezien worden
Tijdens de Open Dag die Laura
en Maud bezochten hadden ze
direct in de gaten dat de sfeer op
deze school erg prettig is: “Het
voelde direct goed. Een vrolijke
en gezellige sfeer. En dat bleek
niet alleen op de Open Dag, dat
ervaren we nog iedere dag. En
wat ook fijn is, de leraren kennen
je. Ze zien vaak al in de klas als er
iets met iemand aan de hand is en
maken dat direct bespreekbaar. Je
hoeft dan zelf geen drempel over,
ze komen naar jou toe.”
Keuzewerktijd
Als je een bepaald vak lastig vindt
of je staat er niet zo goed voor, dan
heb je donderdag tijdens het eerste
uur de mogelijkheid om naar keu-
zewerktijd te gaan. Er zijn dan in-
looplessen om vragen te kunnen
stellen en bijlessen van alle vak-
ken om wat bijgespijkerd te wor-
den. Maud en Laura: “In principe
kies je zelf of je hier gebruik van
maakt. Dat vinden we ook zo fijn
aan het Eckart. Niets moet, nou
ja, je moet wel naar school komen
en je huiswerk maken, maar je
maakt zelf de keus of je naar bijles
gaat en of je bijvoorbeeld een faal-
angsttraining wil volgen.”
In klas 2 van de Havo op het Ec-
kart zitten Erwan Smakman en
Rens Zijlstra. Als ze terugdenken
aan de Open Dag - die ze toen be-
zochten om te bepalen naar welke
school ze zouden gaan - dan weten
ze beiden nog goed te herinneren
dat de fitnesszaal goed in de smaak
viel: “Leerlingen van het Eckart
mogen ook naast de reguliere les-
sen van de fitnesszaal gebruik ma-
ken.” Erwan vond de sfeer meteen
goed voelen: “Toen ik tegen mijn
ouders zei dat ik graag naar het Ec-
kart zou gaan heeft mijn vader pas
verteld dat hij ook op het Eckart
heeft gezeten. Dat had hij niet eer-
der gezegd, want hij wilde me niet
beïnvloeden in mijn keuze.”
Gesprekkenmet de mentor
Erwan en Rens: “Iedere vrijdag
heeft de mentor een gesprek met
drie leerlingen uit onze klas. Je
spreekt dus geregeld je mentor
om door te nemen hoe je het op
school vindt, wat de reden is als je
bijvoorbeeld een onvoldoende hebt
gehaald, etc.”
Leerlingenraad
Het Eckart heeft veel buitenruimte
en dat vinden Erwan en Rens erg
prettig. Erwan: “De buitenplaats
is vernieuwd. Daar ben ik blij mee.
Ik wil ook graag wat voetbalmo-
gelijkheden in de pauze. Zulke
vragen kun je bij de leerlingenraad
neerleggen.” Tijdens het interview
geeft Rens aan dat het niet fijn is
als er na je vakantieweek direct een
toets gepland staat. Dan heb je niet
echt vakantie. Zulke vraagstukken
kunnen leerlingen dus kwijt bij de
leerlingenraad. Wat overigens een
goede traditie op het Eckart is, is
dat leerlingen een test (toets)week
afsluiten met een gezamenlijke ac-
tiviteit zoals schaatsen of bijvoor-
beeld een zwemsportdag.
Laura en Maud: “Tijdens het brugklas-
kamp leer je elkaar direct goed kennen.”
Erwan: ‘Mijn vader heeft ook op het
Eckart gezeten’
Tip tijdens de
Open Dag: Vraag
vooral leerlingen
hoe zij het op het
Eckart vinden.
Welke tips hebben Maud, Laura,
Rens en Erwan voor kinderen uit
groep 8 die de Open Dag op zater-
dag 26 januari komen bezoeken?
●Neem je ouders mee naar de
Open Dag
● Proef vooral de sfeer, je moet je
op een school thuis voelen
● Stap af op docenten en vraag bij-
voorbeeld hoe een les verloopt.
●Maar vraag vooral leerlingen hoe
zij het op het Eckart vinden.
Meer info op
Jacqueline Melis, vestigingsdi-
recteur van het Eckart College,
heeft een droom; “Wat zou het
mooi zijn als een leerling een
maatwerkdiploma zou kunnen
halen. Een diplomamet bepaal-
de vakken op Vwo als je er heel
goed in bent en stel dat je de
talen lastig vindt, dat je dat op
Mavo niveau afsluit. Helaas, zo
werkt het nog niet. De vervolg-
opleidingen zijn daar nog niet
op ingesteld.”
Toch belet dat het Eckart niet
om maatwerk te leveren aan
leerlingen die hierom vragen.
Ze kunnen bijvoorbeeld ver-
sneld vakken volgen, een extra
vak kiezen of opstromen (een
bepaald vak een niveau hoger
volgen). Op het Eckart dus
zeker geen eenheidsworst. Er
wordt per leerling gekeken wat
het beste past bij die persoon.
Door: Ineke van Uden
(GazetMedia)
De spannende tijd voor leerlingen
van groep 8 breekt aan. Welke
school moet ik kiezen en zal ik me
er wel snel thuis voelen? Jacqueline
Melis weet als geen ander hoe het
is om nieuw op het Eckart te zijn:
“Ik ben per 1 augustus in dienst
van het Eckart. Ik heb hiervoor 19
jaar op een andere school gewerkt.
En weet je, binnen de kortste keren
voelde ik me al een echte Eckartse.
Van tevorenhad ik al vernomen dat
de sfeer op het Eckart erg plezierig
is. Dan kun je wel van anderen ho-
ren, maar dat moet je zelf ervaren.
De sfeer en de saamhorigheid op
school maakte dat ikme op het Ec-
kart snel thuis voelde. En dat horen
we ook van van brugklassers terug.
Dat ze zich snel thuis voelen.”
Brugklassers zitten op het Eckart
in een apart gebouw. Dit ervaren
zij als veilig en prettig.
De inspectie - die net voor de
kerstvakantie weer bij het Eckart is
geweest - herkende ook de goede
sfeer op school en in de lessen. Jac-
queline: “Het viel hen op dat we af-
wisselende lessen geven en dat het
goed is dat er in de lessen ook best
een keer gelachen mag worden.
Dat is fijn om te horen. Over goed
onderwijs geven kun je afspraken
maken. Maar de sfeer laat zich niet
afdwingen. De sfeer maak je sa-
men. En dat lukt ons goed binnen
het Eckart.
Contacten met bibliotheek
en bedrijven
Het Eckart bruist. Men zit niet stil,
maar pakt iedere uitdaging aan.
Afgelopen periode hebben alle
brugklassers een excursie naar de
bibliotheek gehad. Jacqueline: “De
leerlingen weten nu wat de biblio-
theek voor hen kan betekenen. Ze
hebben allemaal een pasje gekre-
gen en als ze boeken op school
bestellen, laat de bieb de boeken
op het Eckart brengen. We vragen
namelijk van alle leerlingen uit klas
1 en 2 om dagelijks een leesboek
bij zich te hebben. Als er uitval van
lessen is, dan worden de leerlingen
opgevangen en gaan ze lezen.”
Niet alleen met de bibliotheek zijn
contacten. Als Brainportschool
zijn er veel contacten met bedrij-
ven. Ook vanuit het Technasium
en voor Bètachallenge voor Ma-
voleerlingen zijn contacten met be-
drijven en organisaties. Er worden
heuse problemen uit bedrijven bij
leerlingen neergelegd waar zij een
oplossing voor mogen bedenken.
Het mes snijdt aan twee kanten.
De leerlingen zijn bezig met con-
crete casussen en het doet ertoe
wat zij bedenken. Bedrijven zijn
dol op oplossingen van leerlingen.
Want leerlingen staan nog zo open
in de wereld en denken nog volop
in kansen. Een win-win-situatie.
En tijdens het proces van het pro-
bleemaanhoren tot het presenteren
van de oplossing zijn leerlingen aan
het samenwerken en ontwikkelen
ze vaardigheden die je niet uit een
boekje kunt leren. Maar wat wel
een goede oefening is voor hun
vervolgopleiding.
Maatwerk
Leerlingen op het Eckart kunnen
zich op allerlei vlakken ontwikke-
len, want naast de reguliere lessen
zijn er ook tal van activiteiten wat
aangeboden wordt. Van toneelles-
sen tot de mogelijkheid om te fit-
nessen, van je talenten laten zien tij-
dens ‘Eckart in concert’ tot tijdens
je schoolperiode een reis maken via
Global Exploration naar bijvoor-
beeld Zuid-Afrika. Leerlingen uit
de bovenbouw kunnen een certifi-
caat ‘peermediator’ halen zodat ze
jongerejaars kunnen helpen als er
onderling kleine conflicten zijn.
Jacqueline: “Het Eckart wil een
school zijn waar ieder type kind
zich thuis voelt. Het Technasium
is er meer voor de Bèta-leerlingen,
maar we bieden ook Vormgeving
en Media of Spaanse les. We zoe-
ken nu ook de samenwerking met
het Van Maerlant College om te
kijken of geïnteresseerde Eckart-
leerlingen Latijn kunnen volgen.
Voor de leerling die wat extra be-
geleiding nodig heeft zijn er bijles-
sen en zoeken we hoe we het beste
deze leerling kunnen helpen. En
voor de leerling die graag wat snel-
ler door de leerstof wil, kunnen we
‘versnellen’ en op maat kijken of
bijvoorbeeld iemand een bepaald
vak alvast versneld of op een hoger
niveau af kan ronden.”
vlnr: Rens Zijlstra, Erwan Smakman, vestigingsdirecteur Jacqueline Melis, Maud Kremers en Laura van den
Nieuwenhuijzen. ( fotograaf: Wil Feijen).
‘De sfeer maak je samen en dat lukt ons goed op het Eckart’
Het Eckart bruist. Het Eckart zit niet stil maar pakt iedere uitdaging aan
Landelijk vallen 40% van
de Havo en Vwo leerlin-
gen uit in het vervolg-
onderwijs. Door HaCo
(Havisten Competent
project) op het Eckart is
dat percentage 17%.
Het Eckartcollege is
een Begaafdheids-
profielschool.
Dit wil zeggen dat het
Eckart zich als school in-
zet voor meer- en hoog-
begaafde leerlingen.
Advertorial
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook