week - page 5

Rond de Linde
Nr. 3
Donderdag 17 januari 2019
COLOFON
ROND DE LINDE
verschijnt als weekblad,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail:
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn,
geven geen recht op schadevergoeding.
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van
rechten te worden aangeleverd.
© 2019
- “Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.”
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail:
Ook voor verspreiding van folders.
Volg ons ook op:
BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen
en klachten. Bel
040 - 283 1200
of mail
De BeekseTuin 55, Nuenen
Tel. 040-7808000
Persoonlijke
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven
en Leon Raaijmakers
Loslaten of toch vasthouden
Wanneer je als mens in je leven wordt geconfronteerd met een ernstig ver-
lies, dan doet dat pijn. Stel dat je moeder of kind is overleden of dat je door
een ongeval of ziekte plotseling in een rolstoel terecht bent gekomen, dan
maken allerlei gevoelens zich van je meester zoals boosheid, teleurstelling,
verdriet en pijn.
Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen.
de
rouwcoach
.nl
Als snel wordt dan gezegd:
“Jemoet het
loslaten”
. Deze woorden roepen een
beeld op van “achter je laten en verder
gaan zonder”. Ik merk in mijn praktijk
dat mensen hier vaak mee worstelen.
Zo ook de mevrouw in het volgende
voorbeeld die ik voor het gemak Lia
noem.
“Hij is overleden. Het enige dat ik
nog heb is mijn herinnering aan hem.
Wanneer ik die ook nog los moet laten is
hij helemaal weg. Dat kan niet. Daarom
houd ik hem vast en ben ik nog de hele
dagmet hembezig”.
Niet willen of kunnen loslaten is niet
altijd verkeerd. Het is in de basis een
normale en nuttige reactie in een
rouwproces. Dit is nodig om in je hele
wezen te laten doordringen dat het
verlies onomkeerbaar is. Wanneer het
echter te lang duurt, gaat het vasthou-
den bij veel mensen krampachtig voe-
len. Zo ook bij Lia.
Al vertellende kwam Lia er zelf achter
dat ze op momenten dat ze in de tuin
werkte even niet aan hem dacht. Ze
ontspande en het krampachtige ge-
voel was dan even weg. Lia ervoer ook
dat dat niet betekende dat haar herin-
neringen aan hem verdwenen. Sterker
nog; ze wilde juist als eerbetoon aan
hem de tuin mooi maken.
“Die tuin, dat
was altijd zijn trots”.
Lia leert zo, stap voor stap, in plaats
van los te laten anders vast te houden.
Dat geeft haar rust en ruimte. Deze
ontstane ruimte mag open blijven als
eerbetoon aan het verlies, of kan wor-
den ingevuld met iets nieuws. Daar-
door neemt Lia haar verlies op een
nieuwe manier mee in haar leven en
voelt ze meer vrijheid om verder te
kunnen met haar leven. Dat wens ik
alle mensen toe die een verlies te ver-
werken hebben.
Ed biedt als rouwcoach psychosociale
therapie bij verlies. Naast individuele
begeleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwer-
king verbonden aan de Academie voor
Integrale Menswetenschappen.
Tel. 06-81468679 /
Fijn wonen in een woonwagen...
In Nuenen, Gerwen en Nederwetten is het jn wonen. Het is er prettig wo-
nen en werken. In onze gemeente zijn voldoende basisscholen én er is een
middelbare school. Nuenen is een jn dorp. Dat wil de gemeente ook graag
zo houden en waar nodig verder verbeteren. Al sinds jaar en dag wonen er
mensen uit de Sintigemeenschap in Nuenen c.a. Het is een hechte gemeen-
schap, het is een muzikale gemeenschap én het is een gemeenschap met
een lange geschiedenis en eigen cultuur. Zij wonen op vijf verschillende lo-
caties inwoonwagens.Wonen inwoonwagens is voor hen heel belangrijk en
zij beschouwen een woonwagen dan ook als jn wonen.
We (= gemeentebestuur) willen in Nue-
nen een schone woon- en leefomge-
ving, met woonwagens en standplaat-
sen die in goede staat verkeren. Maar
we willen ook dat iedereen meedoet
als het gaat om onderwijs, werk en het
verenigingsleven. De locaties zijn niet
in orde; meerdere woonwagens zijn in
slechte staat, niet iedereen heeft werk,
er zijn gezinnen met financiële proble-
men en er gebeuren dingen die niet
mogen. Deze problemen zijn er al lan-
ger. Om het nu goed en in zijn totaliteit
aan te pakken is er een nieuw plan of-
tewel programma gemaakt. In dit pro-
gramma wordt beschreven wat we
gaan doen, hoe we dat gaan doen en
wanneer we dit doen. Hier zijn veel
mensen bij betrokken, van ambtenaar
onderwijs tot aan de gemeenteraad.
En natuurlijk de Sinti zelf.
Kortom, alle afdelingen binnen het ge-
meentehuis zijn betrokken bij dit pro-
gramma ‘Beter wonen, fijn leven’. (Ik
heb even geen puike inspiratie voor
een column. Op de site van de ge-
meente tref ik een prima leesbare tekst
aan die zo als column gebruikt kan
worden. Vandaar deze column. Voor
de complete versie van ‘Beter wonen,
fijn leven’ verwijs ik gemakshalve naar
met een dankjewel
aan het gemeentebestuur).
Wat gaat de gemeente doen?
Er moet echt wat gebeuren op Kre-
mersbos in Nuenen en de Bosweg in
Gerwen voordat we kunnen spreken
over een normale situatie waar het be-
ter wonen en fijn leven is. De gemeente
heeft in het voorjaar van 2017 goed ge-
keken naar wat we noemen de fysieke
situatie op de locaties Bosweg en Kre-
mersbos. We bedoelen daarmee dat er
is gekeken naar de staat van de wagens,
de brandveiligheid, aanwezige bouw-
werken, het gebruik van de standplaat-
sen en van de openbare ruimte. We
hebben gezien dat veel wagens in een
slechte staat van onderhoud zijn. Ook is
het niet goed gesteld met de brandvei-
ligheid. Op veel plaatsen staan de wa-
gens te dicht op elkaar en is onduidelijk
of zij voldoende brandwerend zijn. De
wegen, verlichting en riolering vragen
dringend om onderhoud.
Vervuilde grond Bosweg
Om ervoor te zorgen dat Kremersbos
en de Bosweg beter en fijner worden
voor al haar inwoners pakken we alle
zaken op waar we verbeteringen kun-
nen brengen. We kunnen het niet alle-
maal ineens en tegelijk. De woonwa-
genlocaties verschillen al van elkaar
wat betreft ontwikkelingsniveau. Bo-
vendien is er onlangs geconstateerd
dat de grond op de Bosweg vervuild is,
daar moeten we eerst een oplossing
voor bedenken voordat we verder iets
kunnen doen. Uitgangspunt is wel dat
we per locatie pas naar een volgende
fase kunnen gaan als een vorige fase is
afgerond. We streven ernaar om op
Kremersbos binnen 5 jaar zover te zijn
dat de situatie is zoals we dit nu voor
ogen hebben. Op de Bosweg zal dat
wat langer duren. Wordt vervolgd.....
CRM-minister Harry van Doorn werd in de jaren-70 rondgeleid op de Bosweg in Gerwen,
op de toen vernieuwde woonwagenlocatie in onze gemeente....
Tekst en foto:
Cees van Keulen, Gerwen
Cees
Flats in Gerwen?
Ter hoogte van Ter Warden nabij de omleiding om Gerwen wordt hard ge-
werkt aan de uitbreiding Gerwen zuid-oost, ook wel aangeduidmet Gerwen
ZO! Het is een nieuwbouwplan van ruim zeventig woningen gelegen in het
groene en eigentijdse Gerwen. Geen nieuwe wijk in de wei, maar een uit-
breiding van het pittoreske dorp met een sociaal karakter en een eigen
identiteit.
Funderingen zijn gestort, begane
grondvloeren gelegd en van de wonin-
gen aan het erf zijn de eerste verdie-
pingsvloeren al gereed. Met het gevel-
metselwerk is ook al begonnen. De eer-
ste woningen zullen voor de bouwvak-
vakantie opgeleverd worden. De rest
volgt in de tweede helft van dit jaar.
Ook voor de nabije toekomst worden
al plannen gemaakt. Komen er flats om
de woningnood in onze gemeente op
te lossen of blijven we met beide voet-
jes op de grond? Fotograaf Cees van
Keulen zag op de hoek Moorven - Lies-
houtseweg wel iets dat op flats lijkt,
maar of die ook gerealiseerd gaan wor-
den zal de toekomst uitwijzen.
Drijehornick-lezing
‘Wonderen in het zonlicht’
In de Drijehornick-lezing ‘Wonderen in het zonlicht’ worden door de Deur-
nese arts Hans van den Broek de raakvlakken tussen de geneeskunde en de
vele wonderen uit de periode 1300 tot 1750 beschreven.
De Drijehornick-lezing wordt georga-
niseerd door heemkundekring De Drij-
ehornick op donderdag 17 januari van-
af 20.00 uur in basisschool De Dassen-
burcht aan de Jacob Catsstraat. De toe-
gang is voor leden èn niet-leden gratis.
Hij vond in ruim 3000 wonderen, ofwel
mirakels, uit ondermeer Aarle-Rixtel,
Stiphout, Handel, Ommel, Kevelaer en
Scherpenheuvel, boeiende informatie
over de geneeskunde uit die tijd. Zo
hoort u over genezingen van krankzin-
nigen die door de duivel bezeten zijn
en waarbij de duivel al dan niet succes-
vol uitgedreven wordt. Of u hoort hoe
meer dan honderd kinderen die vanaf
de geboorte lam zijn toch weer gaan
lopen. De wonderverhalen blijken een
ware goudmijn voor de verklaring van
voor ons aanvankelijk onduidelijke
medische verschijnselen.
Daarnaast krijgt u een goede indruk
van de gang van zaken rond een bede-
vaart en de vele ingrijpende beloftes
die onze doodzieke voorouders in hun
bodemloze wanhoop aan de aanbe-
den heiligen deden. Die beloftes vari-
eerden van het doen van bedevaarten
met als enig voedsel water en brood
tot het schenken van kostbare afgiet-
sels van genezen lichaamsdelen in zil-
ver of kaarsenwas.
Als het loopwonder is geschied, kunnen de
krukken in de boomgehangen worden.
Actiecomité Nuenen c.a.
Zelfstandig spoort Provinciale
Staten aan tot besluitvorming
Het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig heeft het initiatief genomen om
Provinciale Staten te gaan dwingen zo spoedig mogelijk het voorstel tot
herindeling op de agenda te plaatsen en het opvolgend te verwerpen. Het
Actiecomité eist zekerheid!
Provincie houdt zich niet aan de wet
Gedeputeerde Staten hebben op 2 ok-
tober 2018 een herindelingsvoorstel
om Nuenen c.a. bij Eindhoven te voe-
gen bij Provinciale Staten ingediend.
Volgens de regels van de Wet arhi
moesten Provinciale Staten uiterlijk 28
december 2018 een besluit nemen
over dit herindelingsvoorstel. Dat is
echter niet gebeurd. Gedeputeerde
Spierings heeft waarschijnlijk eindelijk
begrepen dat het een zwak voorstel is.
Uit de discussie in de commissieverga-
dering van Provinciale Staten bleek er
onvoldoende draagvlak voor te zijn.
Op verzoek van de gedeputeerde is
het voorstel niet in de plenaire verga-
dering van Provinciale Staten aan de
orde geweest. Ze is waarschijnlijk bang
dat het voorstel ook in Den Haag zal
sneuvelen omdat er inmiddels door
het ministerie nieuwe beleidskaders
voor herindelingen worden opgesteld.
Komt het voorstel nog op tafel?
Ja! Ook al zijn er mensen en politieke
partijen die zeggen dat het niet zo is.
Als de SP in Provinciale Staten woord
had gehouden, hadden Provinciale
Staten op 7 december het voorstel
moeten behandelen en vervolgens te-
gen het voorstel moeten stemmen. Dit
hebben zij niet gedaan. Zij hebben de
gedeputeerde gesteund om het voor-
stel niet te behandelen. De SP heeft
gekozen voor rust in de provinciale co-
alitie ten koste van duidelijkheid voor
de Nuenenaren. Ook al zegt de SP
Noord-Brabant op hun website dat de
herindeling niet doorgaat! De slimheid
van de gedeputeerde is dat het voor-
stel NIET IS INGETROKKEN, maar nog
steeds bij Provinciale Staten ligt. Zo-
lang er geen beslissing wordt geno-
men, blijft Nuenen c.a. onder finan-
ciële curatele van de Provincie staan.
Het voorstel om Nuenen c.a. bij Eind-
hoven te voegen zal vóór of na de ver-
kiezingen hoe dan ook ter tafel moe-
ten komen. Provinciale Staten mogen
niet blijven zwijgen en moeten een
beslissing nemen. Met de verkiezin-
gen voor de deur snappen wij dat wel,
maar we kunnen dat natuurlijk niet la-
ten gebeuren. Nuenen heeft zich in
het referendum met 78% tegen de an-
nexatie door Eindhoven uitgesproken.
Politieke partijen die van mening zijn
dat deze uitslag niet genegeerd kan
worden, moeten hun verantwoorde-
lijkheid pakken en een besluit nemen
èn in dit geval tégen herindeling stem-
men.
Wij hebben uw hulp nodig
Het actiecomité heeft daarom het ini-
tiatief genomen om Provinciale Staten
te gaan dwingen zo spoedig mogelijk
het voorstel tot herindeling op de
agenda te plaatsen en het opvolgend
te verwerpen. Het actiecomité gaat
hiervoor vele handtekeningen van de
inwoners van Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten en Eeneind verzamelen. Wilt u
ons via het contactformulier op de
website
la-
ten weten of u bereid bent uw handte-
kening te plaatsen?Wij zorgen dan dat
er contact met u wordt opgenomen.
Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook