week - page 10

Rond de Linde
Nr. 3
Donderdag 17 januari 2019
SPORT
Programma
EMK
Vrijdag 18 januari
EMK 1 (zaal) - Den Hoek 2 . . . . . 20.00
EMK 2 (zaal) - FC Bergeijk 4 . . . . 20.00
Zondag 20 januari 2019
EMK 1 - ZSC 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 7 - Braakhuizen 6 . . . . . . . . 12.00
Gemakkelijke
overwinning
voor NKV 1
Door: Mike Bekkers
De wedstrijd begon afgelopen zon-
dag wat eerder dan NKV 1 tegen-
woordig gewend is. Om 13.15 uur
startte de wedstrijd in Nuenen te-
gen de Nijmegenaren. NKV wist wat
ze te doen stond, vooral na een dui-
delijk signaal van concurrent Attila
de dag ervoor. Er moest overtui-
gend gewonnen worden tegen De
Hazenkamp.
De gedrevenheid resulteerde in een
een flitsende start voor de Nuenena-
ren. Na ongeveer 20minuten gespeeld
te hebbenwas het verschil al tien goals
en werd er gerust met een stand van
15-3. Daarmee was de wedstrijd ge-
speeld, maar nog zeker het doel niet
bereikt. In de rust werd besproken dat
NKV 1 niet moesten verslappen in het
spel en dat zij het spel moesten blijven
bepalen, voor elkaar blijven werken en
het tempo hooghouden.
In de tweede helft wist De Hazenkamp
de tactiek wat aan te passen door wat
meer rond de korfzone te zwerven
voor de afvallende ballen. Makkelijke
kansen werden genomen, maar niet
benut. Wat resulteerde in veel een-
schots aanvallen aan de zijde van NKV.
Het tempo moest omhoog, en zo ge-
zegd zo gedaan. NKV kon makkelijker
meerdere kansen nemen en de doel-
punten begonnen weer te vallen.
Met nog 10 minuten op de klok werd
duidelijk dat de wens van 30 goals niet
gehaald ging worden. Waarna sco-
ringskanon Nik van de heuvel uit de A1
en steun en toeverlaat Samira Veninga
het veld in kwamen. Nik pakte zelfs
nog een goaltje mee. De wedstrijd ein-
dige in een uiteindelijk gemakkelijke
overwinning: 27-8. Er werd daarmee
overtuigend gewonnen en een duide-
lijke lijn ingezet naar de kraker van vol-
gende week.
NKV zal dan in Eindhoven spelen te-
gen medekoploper Attila 1 om 13.45
uur. Zorg dat je deze wedstrijd niet
mist, alle support is van harte welkom!
Veldsink Advies
nieuwe sponsor NKV C1
Met Veldsink Advies, actief op het gebied van nancieel advies in hypothe-
ken, verzekeringen en pensioenen heeft NKV C1 een prominente Nuenense
sponsor gevonden voor haar wedstrijdkleding.
Nieuwjaarsbijeenkomst
TV de Lissevoort
Op de nieuwjaarsbijeenkomst vanTV de Lissevoort is zondag deVrijwilliger
van het jaar 2018 bekend gemaakt: Otto Voorman, secretaris van de club.
stormsessie (verlengd tot 20 januari).
Op 31 januari is er een discussieavond
voor geïnteresseerde leden.
Ook werden de kampioensteams van
de najaarscompetitie 2018 in het zon-
netje gezet. Tenslotte werd Guus Pou-
lissen bedankt voor meer dan 30 jaar
tossmeester op maandagavond, waar-
bij gememoreerd werd dat hij eerder
al zijn sporen verdiende bij toernooien
en interne competities. Guus blijft als
echte verenigingsman actief als bar-
man.
Vrijwilliger van het jaar 2018
Otto Voorman werd benoemd tot Vrij-
williger van het jaar 2018. Otto is sinds
2½ jaar een ontzettend belangrijke
persoon op de achtergrond van de
vereniging. Hij regelt, structureert,
stuurt, en houdt iedereen alert!! Sinds
september 2016 is Otto secretaris, van
mei - oktober 2017 (6 maanden) heeft
hij tevens de voorzitter vervangen tij-
dens ziekte, vanaf oktober 2017 -
maart 2018 (6 maanden) was hij te-
vens ook penningmeester a.i. Hij heeft
vanaf september 2016 operationeel,
dus naast zijn dagelijkse werk als se-
cretaris, en ondanks een af en toe wan-
kele gezondheid, een groot aantal za-
ken voortvarend aangepakt. Te noe-
men zijn de ombouw van de ledenad-
ministratie, invoer van de KNLTB,
club-app, de 20-jarige cashflowplan-
ning, inventarisatie van ICT, toegangs-
en sleutelbeheer en nog vele andere
zaken. Van harte gefeliciteerd Otto,
veel dank voor al je inzet!
Het was weer een gezellige bijeen-
komst, waarin de (oud)leden van de
tennisvereniging elkaar ontmoetten
om elkaar een goed jaar toe te wen-
sen. Ook het met 95 jaren oudste lid,
Doortje Stienen, was van de partij. De
leden van de paviljoencommissie had-
den het uitstekend voor elkaar met
een bubbel en soep voor de gasten.
Voorzitter, Leo van de Sande, memo-
reerde in zijn toespraak het afgelopen
jaar met vele heel geslaagde activitei-
ten. Het afgelopen jaar stond vooral in
het teken van de bouw en opening
van de 2 padelbanen en de vernieuw-
de toegang. Intussen hebben 200
mensen kennisgemaakt met deze
nieuwe sport via clinics. In het voorjaar
gaan maar liefst 8 teams competitie
spelen; dat wordt dringen op de ba-
nen! Het komende jaar start het be-
stuur een discussie over de (bestuurlij-
ke) toekomst van de vereniging, waar-
bij het alle leden uitnodigt mee te wil-
len denken. Vooral de enorme groep
van 450 leden tussen 25 en 60 jaar,‘the
next generation’, wordt daarbij aange-
sproken. Deze groep is genodigd deel
te nemen aan een interactieve brain-
Dank aan Guus Poulissen
Otto Voorman,
Vrijwilliger van het jaar 2018
Jaarlijkse nieuwjaarsborrel
van LONU
Door Marieke IJsendoorn
Dinsdagavond 8 januari was het weer tijd voor de jaarlijkse nieuwjaarsbor-
rel bij LONU met daaraan voorafgaand de prestatieloop. Het clubgebouw
was gezellig aangekleed in kerstsfeer en voor iedereen stonden de glüh-
wein en de oliebollen klaar.
Ook was er een speciale prijs voor
twee dames die afgelopen september
zijn gestart met de beginnerscursus
en toch tijdens de Sylvesterloop al
een zeer goede tijd liepen op de 5 km,
dit zijn: Ellis Engelen en MirandaWou-
ters.
Na de uitreiking van de Clubkampioe-
nen gingen we over tot de verkiezing
van LONU-er van het jaar 2018. Alle le-
den van LONU konden een LONU-er
nomineren voor de LONU-er van het
jaar verkiezing, er kon deze avond ge-
stemd worden op vier namen die al
eerder middels een stemronde gese-
lecteerd waren. Het lag vrij dicht bij el-
kaar, maar uiteindelijk werd Olav Boi-
ten gekozen tot LONU-er van het jaar.
Olav werd geroemd om het met regel-
maat geven van trainingen en het en-
thousiasmeren van LONU-ers voor het
fenomeen trailrun.
Het was een hele gezellige avond en
fijne aftrap van een nieuw sportief jaar!
De prestatieloop is een testloop om te
bepalen hoeveel rondjes van 600 me-
ter je kan hardlopen in een half uur. Zo
weet je hoe je er conditioneel voor-
staat na de gezellige decembermaand.
Nadat de leden die meeliepen met de
prestatieloop met natte koppies bin-
nen waren gekomen werd er rondge-
gaan met Glühwein en oliebollen.
Traditiegetrouw werd er vervolgens
overgegaan tot de uitreiking van de
Clubkampioenen van 2018. Bij de
mannen was de derde plaats voor Pe-
pijn van Rooij, de tweede plaats voor
Olav Boiten en de eerste plaats Cyriel
Douven.
Bij de dames ging de prijs voor de der-
de plaats naar Maria van Hout, de
tweede plaats was voor Gertie Wou-
ters en de eerste plaats voor Monique
van der Linden.
De ‘aanmoedigingsprijs’ging deze keer
naar Jasper van der Toorn voor zijn be-
geleiding en tomeloze inzet om ver-
schillende LONU dames qua looppres-
taties naar een hoger niveau te tillen.
vlnr: Pepijn, Olav, Cyriel, Monique, Gertie, Maria, Jasper en de twee hurkende dames Ellis
enMiranda
Korfbal
Onder grote belangstelling was het
Jeannette Veldsink die zaterdag 12 ja-
nuari 2019 het super strakke kleding-
pakket, zie foto, aan het team van NKV
C1 overhandigde. Veldsink Advies en
NKV bekrachtigen met deze nieuwe
sponsoruiting de nauwe banden want
naast de bordreclame welke al vele ja-
ren bij NKV hangt is Merel, kleindoch-
ter van oprichter Jan Veldsink en doch-
ter van Jeannette en Stefan, bij NKV ac-
tief. Voorzitter Henri van den Nieuwen-
hof refereerde aan het 40 jarig bestaan
van Veldsink, opgericht op 1-1-1979,
wat in hetzelfde jaar valt als de bouw
van Sporthal De Hongerman en het
NKV Clubhuis aan het Wettenseind.
NKV is trots dat Veldsink Advies een
bewuste keuze voor NKV maakte en
zelf NKV benaderde om te kijken welke
mogelijkheden er waren om een ty-
pisch Nuenense vereniging met een
familiair karakter te kunnen onder-
steunen.
De diepgewortelde Nuenense roots
vanVeldsink Advies en NKV passen uit-
stekend bij elkaar. Jeannette Veldsink
hierover: “Wij voelen ons betrokken bij
de omgeving waarin wij werken en als
onderdeel daarvan ondersteunen wij
graag lokale verenigingen. NKV in het
bijzonder, hoort daar zeker bij”.
Onder het toeziend oog van opa Jan
Veldsink, trotse moeder Jeannette en
papa Stefan lukte het NKV C1, het team
vanMerel, in de aansluitende competi-
tiewedstrijd net niet om tegenstander
DKB te verslaan. Met het kleinst moge-
lijke verschil (10-11) werd na een span-
nende wedstrijd helaas verloren van
DKB C1 uit Best.
Heerlijk dagje bridgen?
De Van Goghdrive
komt er weer aan!
Bridgeclub Common Sense organi-
seert op zaterdag 16 februari alweer
de 36ste Van Goghdrive. Thuis- en
clubspelers uit Nuenen en de wijde
omgeving zijn weer van harte welkom
om de hele dag te bridgen in Het
Klooster aan het Park.
Tijdens de ochtend speel je tegen an-
dere paren van willekeurige sterkte.
De uitslag bepaalt de middagindeling.
Dit betekent dat iedereen ’s middags
op eigen niveau speelt en dus een prijs
kan winnen. Een unieke formule!
Deze bridgedrive is altijd weer gezellig
en goed georganiseerd. Doen jullie
ook (weer) mee?
Voor meer informatie en aanmelden:
kijk op
22/pagina/959043 of neem contact op
met de organisatie vangoghdrivenue-
Gevonden
gouden armband
Gevonden in Bart de Ligtstraat gou-
den armbandje met steentjes.
Tel: 06 46 56 27 18.
Tennis
Cultuur Overdag:
Magische
lmmuziek in het
Van Goghkerkje
Op donderdagmiddag 24 januari
wordt door Cultuur Overdag in het
Van Goghkerkje het eerste mati-
neeconcert van 2019 georgani-
seerd. Speciaal voor Cultuur Over-
dag heeft zangeres en pianiste
Carolien Devilee een muzikaal pro-
gramma samengesteld met prachti-
ge lmmuziek. Zeer toepasselijk: de
maandelijkse lm in Het Klooster is
immers een vast onderdeel van het
aanbod van activiteiten van Cultuur
Overdag.
Carolien geeft regelmatig concerten
en musiceert in ensembles bij bijvoor-
beeld
(theater)voorstellingen
en
kunstprojecten. Daarnaast is ze piano-
begeleidster van instrumentalisten/
vocalisten. Ook doet ze studiowerk,
bijvoorbeeld het inspelen van (eigen)
muziek voor films en/of documentai-
res.
Op de website van Cultuur Overdag
vindt u het exacte programma en
meer informatie over Carolien Devilee.
Aanvang van het concert: 14.30 uur;
toegangsprijs: € 12,50 (inclusief een
pauzeconsumptie). Kaarten zijn te
koop via de website en aan de balie
van Het Klooster.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12
Powered by FlippingBook