week - page 9

Rond de Linde
Nr. 2
Donderdag 10 januari 2019
Gert-Jan Hendrikx RU en
Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Geldrop-Mierlo
en Nuenen c.a.
| 040 284 1550
In samenwerking met Yarden
ADVERTORIAL
“Met deze foto’s heb ik mijn zus weer een beetje terug!”
Wat was mevrouw dankbaar toen ze alsnog de digitale bestanden kon
inzien van haar zus, die plotseling was overleden. Deze stonden in een
beveiligde online omgeving en waren zonder wachtwoord niet toeganke-
lijk voor de familie en vrienden. Haar familie had het hoofd gebroken over
mogelijke wachtwoorden, die het allemaal niet bleken te zijn.
Gelukkig kwam dit probleem ter spra-
ke tijdens ons huisbezoek en konden
we mevrouw attenderen op de orga-
nisatie Digitale Nazorg. Met hun hulp
kwamen de bestanden wel beschik-
baar, zodat ze ook nog een aantal foto’s
kon gebruiken voor de ceremonie.
Wie kent uw wachtwoord?
We brengen allemaal steeds meer tijd
online door. Daardoor is een groot
gedeelte van onze levensgeschie-
denis inmiddels gedigitaliseerd. Dus
geen dozen meer met administratie
en losse foto’s maar alles in mapjes op
onze computer of in de cloud, vaak
beveiligd met zo’n wachtwoord. Maar
kent iemand in uw naaste omgeving
uw wachtwoord eigenlijk ook, in het
onverhoopte geval dat u zelf niet
meer in staat bent om deze bestan-
den te openen?
Digitale Nazorg helpt
Het gebeurt regelmatig dat we bij
ontredderde familieleden zijn, die
voor de ceremonie of voor het
gedachtenisprentje een foto willen
gebruiken waar ze niet bij kunnen.
Of dat ze inzage willen in documen-
ten of contracten, die online bewaard
worden. En het komt ook voor dat
nabestaanden antwoorden willen
op vragen rondom een plotseling
overlijden. Inzicht in het gebruik van
apparatuur, online diensten en internet-
gebruik door de overleden dierbare
in de periode voorafgaande aan het
overlijden, kan dan mogelijk helpen.
Bij deze vragen schakelen wij altijd
de collega’s van Digitale Nazorg in.
Zij handelen alles op een betrouw-
bare en respectvolle wijze voor u af.
Wat wilt u eigenlijk met uw digitale
erfgoed?
Wie krijgt straks toegang tot uw online
bestanden? Wilt u digitaal voortle-
ven of juist niet? U kunt uw wensen
vastleggen in ons online document
of het document kosteloos opvragen
op telefoonnummer 040 2861383.
Zo zorgen we er samen voor dat
straks naar uw wens uw digitale erf-
goed betrouwbaar en respectvol
wordt afgehandeld.
Wij wensen u een mooi en gezond
2019, zowel off- als online!
#2 KWIEK slalommen
Iedere week wordt een andere oefening uit de Kwiek beweegroute van 1,5
km in Nuenen toegelicht door geriatriefysiotherapeuten Ellen Raessens en
Lieke Braam. Doet u mee?
len waarbij deze afwisselend links en
rechts worden gepasseerd. Ook met
de rollator is het mogelijk om deze sla-
lom te oefenen. Probeer tijdens het
slalommen de palen niet te raken en
uw loopsnelheid te behouden.
Aan de linkerkant van Restaurant de
Bengel in Nuenen staan een reeks
paaltjes. Tijd om te slalommen! Wist u
dat de slalom de oudste wedstrijd-
vorm is in de skisport? Bij het slalom-
men gaat u zigzaggen tussen de rij pa-
fysiotherapie
Er zijn binnen de PVGE een aantal wandelclubs. Zowel de dag waarop wordt
gewandeld als de afstand van de wandeling is bij iedere club anders. ‘De
Doorlopers’ wandelen op de eerste donderdag van de maand een afstand
van 18 km. Wij verzamelen om 9 uur ’s morgens bij de H. Clemenskerk in
Nuenen. We gaan dan met enkele auto’s naar de startplaats van de wande-
ling. Die is meestal niet verder dan 30 km van Nuenen.
We wandelen in de natuur over bospa-
den en landwegen. Zo’n wandeling
wordt bij toerbeurt uitgezocht en
voorgelopen. We drinken onderweg
de koffie of thee die we zelf meene-
men en eten ook onze lunch ergens
langs het pad op. Na afloop van de
wandeling wordt er nog wat gedron-
ken en nagepraat in een cafeetje. Hebt
u ook zin om zo een dag lekker buiten
te zijn en te bewegen? Nieuwe leden
zijn welkom! Om kennis te maken met
ons kunt u natuurlijk een keer vrijblij-
vend meewandelen. Wij gaan op 7 fe-
bruari in de buurt van Aalst wandelen
en op 7 maart in de buurt van Eersel. U
kunt zich opgeven voor een wande-
ling of verdere informatie vragen bij:
Kees Walraven 040 2833197 of Tineke
Borstlap 040 2834493.
Nieuwe krantenknipselboeken
bij Heemkundekring Lieshout
Heemkundekring ’t Hof van Liessent werkt al jaren aan een reeks kranten-
knipselboeken met nieuwsberichten over Lieshout en Mariahout vanaf
1881. Wederom zijn twee delen verschenen en wel deel 25 en 26, met dank
aan Arnold Bevers die de nieuwsberichten verzamelde.
prooi aan de sloophamer en Lieshout
kreeg een sigarenfabriek. Dit en nog
veel meer kunt u lezen in deze boeken
die voor € 9,50 per stuk te koop zijn in
het Heemhuis aan de Dorpsstraat nr.
13 in Lieshout. Koopt u de twee delen
tegelijk dan betaalt u slechts € 16,00.
Ook de delen 1 tot en met 24 zijn nog
verkrijgbaar. Vanaf 9 januari is ons
Heemhuis weer geopend op woens-
dagochtend en dinsdagavond.
Deel 25 bevat krantenartikelen vanaf 1
juli 1958 tot en met eind maart 1959.
Deel 26 gaat hierop verder met nieuws
van april 1959 tot en met december
1959. In deze twee delen is weer een
mooi tijdperk geschiedenis van Lies-
hout en Mariahout vastgelegd. Piet
Damen fietste de tour de France en de
zandwegen in het buitengebied wer-
den vervangen door verharde land-
bouwwegen. Café Coppens viel ten
Voetbalelftal 1957-1958
Slipjacht: achter de meute honden aan
Chique jagen zonder schieten
Wie van paarden, honden en jagen houdt kan zaterdag aanstaande zijn
hartje ophalen in Nuenen. Rond elf uur is het 12 januari verzamelen gebla-
zen bij hotel-restaurant de Collse Hoeve in Nuenen-Eeneind. Daar worden
de paarden uit de trailers gehaald en worden zo’n uurtje later de jachthon-
den losgelaten. Na een hoornsignaal gaan de amazones en ruiters achter de
meute jachthonden aan.
Die honden jakkeren op hun beurt
achter een geurspoor aan van een in
het wild levend dier, bijvoorbeeld
een vos. Het is geen echte vossen-
jacht, want de honden worden ge-
fopt. Het geurspoor is eerder getrok-
Nieuwjaarsconcert Helmonds Muziek Corps
Op zondag 13 januari luidt het harmonieorkest van het Helmonds Muziek Corps
het nieuwe jaar muzikaal in met het eerste nieuwjaarsconcert sinds vele jaren.
Vanaf 11.00 uur vormt de Scalazaal het
decor voor een gevarieerd programma
vol filmmuziek en traditionele nieuw-
jaarsconcertklassiekers. Zo komen de
bekende melodieën uit o.a. Pirates of
the Caribbean en A bridge to far voor-
bij en zal de Helmondse sopraan Bren-
da van Hoof verschillende nummers
met het orkest zingen. Uiteraard ont-
breekt de traditionele ‘uitsmijter’ de
Radetzkymars ook niet op de playlist.
Na afloop van het (gratis toegankelij-
ke) concert is er uiteraard tijd om sa-
men te proosten op het nieuwe jaar.
Tijdens het nieuwjaarsconcert wordt
bovendien al een klein tipje van de slui-
er opgelicht van de Helmondse Maes-
tro, de muzikale ‘strijd’ tussen promi-
nente Helmonders die op 18 mei in het
Speelhuis plaatsvindt. De eerste kandi-
daat-dirigent krijgt zijn/haar dirigeer-
stokje overhandigd tijdens het concert.
Zondag 13 januari, aanvang 11.00 uur
Nieuwjaarsconcert HMC
Scalazaal (Steenweg Helmond)
Gratis toegankelijk
De deelnemende amazones en ruiters
nemen het er wel van, ze drinken al bij
de start een borrel, onderweg is er een
sherry/portstop en na afloop wordt er
onder het genot van wat gerstenat nog
gezellig nagekeuveld en nagetafeld.
Foto’s schieten…
Zaterdag 5 januari waren de TripleB
Hunters, een besloten club met domi-
cilie in Oud-Turnhout, in actie in en
rond Gerwen en daar werden plaatjes
geschoten door fotograaf Cees van
Keulen. Hij legde de start van het jacht-
spel op het kerkplein in Gerwen vast.
En 12 januari krijgen liefhebbers van
een slipjacht alle kans om dit schouw-
spel van dichtbij te volgen en bijvoor-
beeld al meefietsend foto’s te maken.
Tip: spectaculaire beelden zijn zeker te
maken op het Dak van Brabant bij De
Gulbergen.
Wandelen met de PVGE
25
ste
Gerwense
Boekenmarkt
Drumfanfare Jong Leven organiseert
voor de vijfentwintigste keer de in-
middels bekende Gerwense boeken-
markt. De praktijk heeft bewezen dat
de vierentwintig voorgaande mark-
ten in een duidelijke behoefte heb-
ben voorzien.Welnu, boekenliefheb-
bers, goed nieuws voor u. Op zondag
27 januari zal deze boekenmarkt
weer gehouden worden!
Duizenden boeken heeft de Drumfan-
fare weer verzameld. Boeken van de
meest uiteenlopende kwaliteit en in-
houd. Vele stalletjes staan in de diverse
zalen geplaatst met daarop keurig ge-
rangschikt het genre boeken zoals: kin-
derboeken, hobbyboeken, romans, de-
tectives en nog veel meer. Maar ook
LP’s, CD’s en puzzels zijn er te vinden! In
de verwarmde zalen kunt u op uw ge-
mak uw keuzes maken en tevens ge-
nieten van een kop koffie of frisdrank.
De toegang is gratis en voor betaalba-
re prijzen kunt u prachtige boeken ko-
pen. De opbrengst van deze markt
komt volledig ten goede aan de vereni-
ging. Zo kunnen zij investeren in de
aanschaf van nieuwe instrumenten,
nieuwe uniformen en de muziekoplei-
dingen van de jeugdleden.
Op zondag 27 januari is iedereen vanaf
10.00 uur welkom! De boekenmarkt
duurt tot 15.00 uur.
Locatie: D’n Heuvel 11 in Gerwen.
U bent van harte welkom!
Voor meer informatie:
secretariaat@
drumfanfarejongleven.nl
ken door een ingehuurde sliptrekker
en er wordt ook niet echt op een vos
geschoten. Deze traditionele jacht is
theaterspel.
Over Dak van Brabant
Het jachtveld trekt over akkers en wei-
landen, door bospercelen en over heu-
vels, in dit geval over het Dak van Bra-
bant nabij golfterrein De Gulbergen,
met 60 meter de hoogste‘berg’in onze
provincie. De beloning voor de hon-
den is wel navenant: aan het einde van
de laatste etappe, hier run genoemd,
ligt een vermomde vos, meestal een
koeienpens, te wachten.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12
Powered by FlippingBook