week - page 7

Rond de Linde
Nr. 2
Donderdag 10 januari 2019
Gerwen ZO!
biedt méér dan mooie huizen
Bijna alle kopers van dit nieuwbouwplan te Gerwen waren eind december
aanwezig voor de presentatie van de ontwerpen voor het openbaar gebied.
Wegen, parkeerplaatsen, inrichting en vooral veel groen is door ingenieurs-
bureau Jens en landschapsarchitect Chris van Grinsven vormgegeven. In
concept, want inspraak is een van de paradepaardjes van Gerwen ZO!.
boerderij maar ook een sierpeer, serin-
genboom, krentenbomen en knotwil-
gen gaan het openbaar gebied aankle-
den. Het gebied tussen de wijk en de
sportvelden wordt een domein voor
opgroeiende jeugd maar ook voor de
wandelaar en recreant. Het parkje bij
‘Blij verrast’was de reactie van veel ko-
pers. Gebakken straatklinkers in meer-
dere kleuren, het handhaven van de
grote bestaande eiken, plus veel nieu-
we bomen, struiken en planten. Veelal
gebaseerd op wat er vroeger ook ge-
plant werd. Een notenboom bij de
Mooie kerstopbrengst
voor Voedselbank Nuenen
Op zondag 23 december was het weer traditiegetrouw de jaarlijkse ‘borrel
rondom de kerstboom’ bij Café Ons Dorp.
Afgelopen week hebben wij de op-
brengst van deze middag, € 250,- over-
handigd aan Ferd Gerichhausen, secre-
taris van de voedselbank. Na het plaat-
sen van een bericht hierover op de so-
ciale media kregen we een mooie
reactie. Stefan Willems, van GJ Perso-
neelsdiensten, gaf aan dit gebaar nog
meer kleur door het bedrag te verdub-
belen. In totaal is er dus € 500,00 opge-
haald voor de Voedselbank Nuenen.
Via deze weg willen wij iedereen die
een bijdrage heeft geleverd en in dit
geval nog even extra Stefan Willems
van GJ Personeelsdiensten, bedanken
voor hun bijdrage.
Dat het voor iedereen een heel mooi
2019 mag worden.
Café Ons Dorp
Een gezellig samenzijn om elkaar fijne
feestdagen te wensen onder het genot
van een drankje. Er werd glühwein uit-
gedeeld, men kon marshmallows ver-
warmen boven de vuurkorf en een per-
soonlijke kerstwens in de kerstboom
hangen. Hoewel dit alles kosteloos was
werd er wel een vrijblijvende bijdrage
gevraagd voor de Voedselbank Nue-
nen. Deze instantie zet zich in voor
onze medemens die het wat minder
breed heeft en voorziet hen van weke-
lijkse voedselpakketten. Een gebaar
richting deze organisatie, wetende dat
het op de juiste plaats terecht komt, is
een prima kerstgedachte menen wij.
- CAFÉ -
Cursus Moestuinieren
bij Tuincentrum
Soontiëns
Dit jaar organiseert Tuincentrum
Soontiëns voor de vijfde keer een
cursus ‘Moestuinieren’ voor ieder-
een die zijn of haar eigen groenten
wil leren kweken. De cursus bestaat
uit drie workshops en vindt plaats
op zaterdagmiddag 26 januari, 9
maart en 6 april.
In deze cursus leren deelnemers alles
wat ze moeten weten voor een suc-
cesvolle moestuin: van zaaien, bo-
dembewerking en gereedschap tot
planten en verzorgen. Het uitgangs-
punt is biologisch kweken, zonder ge-
bruik van chemische hulpmiddelen.
De workshops zijn een combinatie
van theorie en praktijk, met ruimte
om zelf te oefenen en vragen te stel-
len. De workshops zijn geschikt voor
beginners, maar ook voor hen die al
langer een moestuin hebben en op
zoek zijn naar meer achtergrondinfor-
matie.
Meer informatie: tel. 040-2811339 of
Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail:
Het gilde in beweging. Sinds de ‘ontwaking’ van de Sint
Antoniusschut Eeneind-Opwetten in 1935 is de rol van het eeuwenoude
gilde meer op het sociale aspect komen te liggen en niet meer op de be-
scherming van de bevolking. Zo speelde het een grote rol bij de oprichting
van vele dorpsactiviteiten, zoals de wijkraad, carnavalsvereniging De Riefels,
de Ezeltjesdag en de bouw van de Sint Antoniuskapel. En ook vandaag de
dag floreert het gilde als nooit tevoren!
Meer lezen? Kijk ook eens in het boek Nuenen op het randje op blz. 266.
de wijktoegang wordt ingericht voor
ouders met kleintjes.
Verrassend was het idee om zitbanken,
staptegels en speelgelegenheden uit
te voeren met de bewerkte stammen
van de voor het plan gekapte bomen.
Het idee om een boomhut als speel-
toestel temaken, viel ook in goede aar-
de bij de toekomstige bewoners. Ook
zijn er plannen voor een of meerdere
vogelappartementen in het park, en
een insectenwand van oude boom-
stammen.
Het plan wordt de komende maanden
verder uitgewerkt waarbij de bewo-
ners zelf een keuze kunnen maken uit
de hagen die naast de grenzen van
openbaar en privégebied geplant
gaan worden. Er bleek veel interesse in
de beoogde hoogte van die hagen.
Het antwoord van de ontwikkelaar
stelde dat dat van de bewoners zelf af-
hangt als ze de heg aan het knippen
zijn. Kortom, het bouwteam kan aan
de slag met alle wensen en suggesties
die ingediend werden. Een succesvolle
avond van een bouwplan wat in 2019
in zijn geheel gereed zal komen. Voor
meer informatie, bezoek de website
van Gerwen ZO!:
Pim van der Linden verkozen
tot Young Talent in Nuenen
Tijdens het Nieuwjaarsgala van ondernemersvereniging OCN heeft Pim van
der Linden van A2B security deYoungTalent Award gekregen. Pimwerd verko-
zen door een stemming onder een vakjury en onder de aanwezigen in de zaal.
Foto LAVFotografie
Alle drie genomineerden Paul Rooijac-
kers van B&R Technisch Beheer en Ton
Beks van Ton Beks Grond-Sloopwer-
ken & Sierbestratingen) kregen de
kans op het podium een korte pitch te
houden, waarna stemming de uitslag
bepaalde.
Pim van der Linden werd met een ge-
ring verschil uitgeroepen tot winnaar.
Tijdens deze avond werd tevens de
Nuenense ondernemer van het jaar
bekend gemaakt, Bart de Groof. Zie
hiervoor het artikel op de voorpagina.
Laat Nuenen
het weten.....
Al uw verenigingsnieuws,
zakelijk nieuws en al het nieuws
wat u vindt dat Nuenen moet
weten. Plaats GRATIS
uw redactioneel artikel.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook