week - page 5

Rond de Linde
Nr. 2
Donderdag 10 januari 2019
COLOFON
ROND DE LINDE
verschijnt als weekblad,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail:
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn,
geven geen recht op schadevergoeding.
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van
rechten te worden aangeleverd.
© 2019
- “Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.”
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail:
Ook voor verspreiding van folders.
Volg ons ook op:
De BeekseTuin 55, Nuenen
Tel. 040-7808000
Persoonlijke
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven
en Leon Raaijmakers
Kerkbalans 2019,
voor een vitale kerk
nu en in de toekomst
uit de weg gegaan maar juist open en
met respect besproken.
Om ons werk te kunnen blijven voort-
zetten vragen we, net als andere jaren,
een financiële bijdrage aan alle Nue-
nenaren die zich verbonden voelen
met de parochie. Wij hopen weer op
uw financiële bijdrage te kunnen reke-
nen tijdens de actie ‘Kerk-balans’.
U kunt uw bijdrage overmaken op re-
keningnummers NL26 RABO 0137
4046 46 (voor Nuenen), NL54 RABO
0137 4042 39 (voor Gerwen) en NL55
RABO 0137 4980 20 (voor Nederwet-
ten).
Hartelijk dank voor uw bijdrage! Sa-
men houden we de Parochie Nuenen
vitaal…
De parochie is een gemeenschap van
mensen die zichmet elkaar verbonden
voelen in hun levenshouding en ge-
loof. Een open gemeenschap met veel
vriendschappen en samenwerkingen
met andere organisaties en gemeen-
schappen in Nuenen en (ver) daarbui-
ten.
De parochie heeft als doel ommensen
te inspireren, te helpen bij levensvra-
gen en te steunen als dat gewenst is.
Met het recent gepresenteerde plan
‘Geloven in de toekomst’ heeft de pa-
rochie haar visie laten zien hoe in Nue-
nen een vitale kerk te zijn en in de toe-
komst te blijven.
Hierbij worden moeilijke thema’s en
veranderingen in de samenleving niet
Houben blijft tekortkomen
Toen Houben benoemd werd, beloofde hij op te komen voor alle burgers en boven alle
partijen te staan. Daar kwam in de praktijk niet veel van terecht.
1.Het begon al met de zogenaamde Kafi affaire. Hij en college bleef volhouden dat er spra-
ke zou zijn van fraude bij grondtransacties in Nuenen-West, totdat de rechter in 2016 de
gemeente op alle fronten in het ongelijk stelde. Gevolg: taxateur en bepaalde ambtenaren
ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld en een schadeclaim voor de gemeente van ca
6 ton van de taxateur en doorbetalen van de inmiddels naar huis gestuurde ambtenaren.
Wie draait er voor op? De Nuenense woningbezitter met torenhoge OZB ? Opkomen voor
de burger? 2.En dan het gedraai met de zelfstandigheid van de gemeente. Op 16.11.2016
gaf het Nuenense gemeentebestuur al aan om de eigen zelfstandigheid op te heffen. De
raad wenste een fusie met naar keuze Eindhoven of Son en Breugel. Dus geen gedwongen
fusie,zoals tegenstanders van de fusie beweerden, maar een vrije keuze van Nuenen! Eind
2017 kwam de gemeenteraad hierop terug en wilde toch wel weer als zelfstandige ge-
meente door het leven gaan met een voorkeur voor een fusie met de gemeente Son en
Breugel mocht de situatie hiertoe aanleiding geven. “Gebrek aan consistentie in de be-
sluitvorming over de bestuurlijke toekomst van Nuenen”. Aldus de boodschap van de pro-
vincie die goed doorgedrongen is bij het stadsbestuur van Eindhoven, misschien wel zelfs
tot ondernemend Eindhoven en de minister van Binnenlandse Zaken. Kortom zomaar
twee voorbeelden van evident gebrek aan bestuurskracht. 3. De Nieuwjaarsboodschap
van 1.1.2019 van burgervader Houben, waarvan hij erkent dat zijn vergelijking skatehal/
familiezwembad cynisch bedoeld was voor Eindhoven. Hij zegt dat “ het de beste vergelij-
king is om het verschil tussen de hogere en lagere klasse en de dreigende polarisatie te il-
lustreren.” Houben praat met dubbele mond. Zelf woont (de) hij aan de Dubbestraat in
een anti-kraak boerderij van de gemeente met een huur van ca 300 euro per maand, nog
minder dan bijvoorbeeld huurders van de woningwetwoningen aan de Voirt betalen. Een
topsalaris met een mini-huur. Over verschil tussen de hogere en lagere klasse gesproken!
Wie doet er nu aan polarisatie ? Houben heeft geen enkel recht van spreken! Al helemaal
niet als blijkt dat hij helemaal niet weet waar hij over praat en zich niet verdiept heeft in de
de werkelijke feiten over skatehal en zwembad. Letterlijk zei Houben in zijn Nieuwjaars-
speech, dat “ Eindhoven beter het zwembad De Tongelreep voor de hele regio had kunnen
redden,dan zoveel geld te steken in een skatehal “. Thom Aussems voorzitter van de stich-
ting die Area51 ( skateboarden, BMX’n) zegt “ dat van de 7.2 miljoen die er naar de skate-
hal gaat,geen cent van de Eindhovense begroting komt . Dat is rijkgsgeld en de cofinan-
ciering komt van woningbouwcorporatie Sint Trudo en uit de exploitatie van StrijpS. Van
een burgemeester mag je verwachten dat hij zich eerst goed informeert voordat hij goed-
koop iets gaat roepen.” En de feiten van De Tongelreep zijn dat er momenteel gewerkt
wordt aan een totaal nieuw concept/complex van familiebad enwedstrijdbad, dat aan de
hoogste internationale standaarden voldoet, een sieraad voor de regio. Dat is andere
koek mijnheer Houben! Voor het overige voor hem nog een speciale Nieuwjaarswens van
de Vrienden van Eindhoven. Laat Houben zichmeer bezighoudenmet zijn eigen zaken en
burgers, zoals die van park Luistruik die van alles beloofd is met verkiezingsbeloftenwaar-
van niets terecht is gekomen.. Of van de senioren van de locatie De Mijlpaal die onder ei-
gen beheer daar appartementen zoudenmogen bouwen. Ook van deze verkiezingsbelof-
ten is niets terecht gekomen.
Jacques Leemans en Hans Pijs, Stichting Vrienden van Eindhoven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
Buiten het bestuurlijk boekje gegaan
Burgemeester Maarten Houben heeft zich, zoals het ED vorige week al reeds meldde, in zijn
nieuwjaarstoespraak ongepast en op basis van ongecontroleerde cijfers gericht tot Eind-
hoven. Waar hij nimmer zelf met zijn college en de coalitie ook maar enige toenadering
naar Eindhoven heeft gezocht voor overleg om te praten over de voor- en nadelen vanwel-
of niet fuseren, roept hij nuwel op afstand aan de zijlijn en bemoeit enmaakt zich druk hoe
men in Eindhoven de extra verkregen rijksgelden voor Brainport ( het waren dus geen be-
grotingsgelden) moet besteden hetzij voor een skatehal op Strijp-S danwel voor het zwem-
badDe Tongelreep. Hij is daarbij behoorlijk buiten zijn bestuurlijk boekje gegaan en het ge-
tuigt zeker niet een tactvol en een collegiaal en goed bestuurder te zijn in de regio.
Voorts probeerde hij in diezelfde nieuwjaarstoespraak zich voor zijn goe-gemeentelijke in-
woners te verschonen door te stellen dat hij tochwerkelijk boven de politieke partijen staat.
Daar hebben we dan in het afgelopen jaar in en rond de discussie aangaande de voorge-
nomen fusie Eindhoven-Nuenen anders weinig of niets van kunnen merken. Maar al te
vaak en graag, tot op drie gehouden inspraaksessies in het provinciehuis toe, bleek hij in
zijn betogenmedevertolker enwoordvoerder te zijn van zijn collegeleden, de coalitiepartij-
en en het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig tegen die fusie. Noem dat maar boven alle
politieke partijen staan en in het belang van alle inwoners van zijn gemeente te spreken.
Het ware beter dat hij zich druk blijft maken om hetgeen er binnen zijn eigen gemeente-
grenzen reilt en zeilt en er voor alle inwoners het meest maximale voor de toekomst uit
blijft halen.
Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen
Janny Alberts ontvangt
vrijwilligersprijs 2018
Door Gerrit van Ginkel
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2 januari ontving Janny Alberts de vrij-
willigersprijs 2018 uit handen van wethouder Ralf Stultiëns. Als vrijwilliger
bij dorpsboerderij de Weverkeshof is zij verantwoordelijk voor de leiding
aan de dierenverzorgers.
schrijfpieten rond Sinterklaas. Haar
staat van dienst als een veelzijdig per-
soon in het vrijwilligerswerk, heeft er
voor gezorgd dat men zelden tever-
geefs een beroep op haar doet.
Gedwongen door een minder wor-
dende gezondheid gaat zij het rusti-
ger aan doen.
Zij maakt ook de roosters voor de ver-
zorging en bij afwezigheid van de vrij-
willigers vervangt zij zelf. Ook de con-
tacten bij de GGD en met de dierenart-
sen zijn in haar handen. Zij belegt en
organiseert vergaderingen als die no-
dig zijn. Janny is ook een kracht op de
achtergrond bij de organisatie van de
vlnr Wethouder Ralf Stultiëns, Vrijwilliger Janny Alberts, Jeugdburgemeester Joy en jeugd-
wethouder Janne.
Vier generaties Van Welie
In het gezin van Frank van Welie, vrijwillig hoffotograaf van Lokale Omroep Nue-
nen, is het vijfde kleinkind geboren. Trotse overgrootvader Gerard vanWelie is in
1925 in Dreumel geboren en was daar gemeenteontvanger (belastingen innen
en gelden uitbetalen). Zijn hobby is genealogie en hij woont ondanks zijn hoge
leeftijd nog altijd zelfstandig. De overgelukkige grootvader Frank vanWelie werd
in 1954 in Dreumel geboren en woont al jarenlangmet veel plezier in Nuenen. Hij
werkt als docent bij Fontys Paramedische Hogeschool. Kersverse vader Tom van
Welie zag het levenslicht in 1982, groeide op bij zijn ouders in Nuenen en woont
in Eindhoven. Hij is daar filiaalleider bij Blokker Woensel. Raf van Welie, zoon van
Tom en Amy van Welie-Hendriks, is geboren op 4 december 2018 in Eindhoven.
Raf is de stamhouder van de vierde generatie en het vijfde (achter)kleinkind na
nichtje Diede, zus Aimée en de neefjes Ruben en Boaz. Hettie, de vrouw van
Frank, is als oma de spil van het gezin en al zo’n 20 jaar ‘juf Hettie’ op peuterspeel-
zaal ‘t Dwersliggertje, onderdeel van kindcentrum De Nieuwe Linde.
V.l.n.r.: Gerard, Frank en Tom. Raf ligt prinsheerlijk in het midden, nog onwetend in wat
voor familie hij terecht is gekomen.
Gevonden autosleutel
Bij deze wil ik u laten weten dat ik op
zondag 6 januari rond 12.30 uur een
autosleutel met Opel-logo heb gevon-
den. Deze lag in de berm langs
het Wettenseind in Nuenen. Men kan
daarover telefonisch contact met mij
opnemen. Ans Franssen, 040-2835303.
De parochie Heilig Kruis Nuenen staat letterlijk en guurlijk midden in de
Nuenense samenleving. Met ruim 450 vrijwilligers, een pastoraalteam en
deuren die voor iedereen openstaan, is de parochie Nuenen een verbinden-
de factor in Nuenen.
Pronkzitting Dwèrsklippels
dit jaar in de tent
De pronkzittingen worden dit jaar alweer voor de negenen-
dertigste keer. georganiseerd in Nuenen. Tonpraters, cabaret-
en muziekacts zorgen hierbij voor een afwisselend programma.
Na vele jne jaren in Het Klooster zullen we dit jaar uitpakken in de tent op
het Vincent van Goghplein. Daar zal het dak van de in stijl aangeklede Resi-
Tentie eraf gaan op zaterdagavond 23 februari en zondagmiddag 24 februa-
ri. De zaterdagavond start om 20.00 uur en nadat we rond 23.30 uur het pro-
gramma afsluiten gaat het feest tot 1.00 uur door. Op zondagmiddag 24
februari is er een matinee uitvoering van dit geweldige pronkzitting spekta-
kel. Het programma start dan om 14.00 uur en duurt tot 17.30 uur met even-
eens een aansluitend muziekfeest.
Net als ieder jaar komen de beste ar-
tiesten van de pronkzittingswereld
naar Nuenen Zo zal de Helmondse
winnaar van de Keienbijters 2018 Rob
Scheepers in onze ton komen schitte-
ren. Neemt Jorlan Manders uit De Mor-
tel, die De Goeie Toon won, een gewel-
dige buut mee naar Nuenen. En ook
Erik Mulder, die al meerdere keren fina-
leplaatsen wist te behalen, komt laten
zien wat hij in huis heeft. “Huisvriend”
Rob Scheepers uit Sterksel zal dit jaar
voor de allerlaatste keer in onze Nue-
nense ton te zien zijn. Rob sluit het ko-
mende seizoen zijn tonpraters carrière
af zodat hij zich daarna volledig op zijn
theatertours kan richten. Een speciale
gebeurtenis die je niet mag missen.
Al dit tonpraters geweld wordt afge-
wisseld met cabaret en muziek. The
blue stars brengen Brabants cabaret
met een zweem van vroeger en een
knipoog naar vandaag. Een feest der
herkenning aangezien oude bekende
Harry Sijbers en Rob Verschuren dan
samen op het podium staan. Ze bren-
gen een mix van cabaret, ondersteund
door muziek met een kwinkslag. Ap-
plaus Amusement staat voor fris, pikant
en kleurrijk amusement van deze tijd.
Deze groep van Helmondse twintigers
geeft een scherpe analytische blik op
de dagelijkse beslommeringen waar-
mee Applaus op verassende, muzikale
en humoristische wijze de spreekwoor-
delijke spijker op de kop slaat.
We zijn ook erg nieuwsgierig naar de
spectaculaire bijdrage waarmee de
Oud Prinsen ons dit jaar verrassen. Met
hun oogverblindende, muzikale maar
vooral hilarische optredens van de af-
gelopen jaren in ons achterhoofd be-
loofd het weer een van de hoogtepun-
ten van de avond te worden. Mirte Pe-
ters neemt de presentatie voor haar re-
kening en zoals ieder jaar zullen de
Blaospoepers de sfeer erin houden.
Kaarten voor deze onvergetelijke pronk-
zittingen kosten €12,50 en kunnen wor-
den besteld via
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook