week - page 2

Rond de Linde
Nr. 2
Donderdag 10 januari 2019
De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
Ge
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
Donderdag 1
Heeft u geen computer? Dan kunt u ons bellen voor een papieren
afval-jaarkalender 2019. Die printen we voor u uit en die sturen we
graag naar u toe. Bel daarvoor naar het telefoonnummer (040)
2631 631.
PARKEERMAATREGELEN
OUWLANDSEDIJK
Om de verkeersveiligheid te verbeteren bij basisschool De Rietpluim
en kinderdagverblijf/bso Kids Society Erica treft de gemeente op de
Ouwlandsedijk parkeermaatregelen per 7 januari 2019. De maatre-
gelen bestaan uit:
1) het aanwijzen van een parkeerstrook voor halen en brengen
van schoolkinderen;
2) het instellen van een verbod om langs het noordelijk deel
van de Ouwlandsedijk stil te staan.
Na overleg met de basisschool, kinderdagverblijf/buitenschoolse
opvang, VVN afdeling Nuenen en de politie hebben we een verkeers-
besluit voor de parkeermaatregelen genomen.
Vragen
Als u vragen heeft over de parkeermaatregelen, kunt u contact op-
nemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen, via
telefoonnummer (040) 2631 631.
VERGUNNINGEN
PERIODE 28-12-2018 EN 06-01-2019
In het digitale gemeenteblad
(
)
zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Kerkstraat 48
Wijzigen gebruik: vestigen cateringbedrijf
Beekstraat 53
Uitbreiden woning
Eeuw Driessestraat 21 Uitbreiden bestaande aanbouw
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie
Omschrijving
02-01-2019 Nuenen c.a. Verordening ambtelijke bijstand en
fractieondersteuninggemeenteNuenen
2018
31-12-2018 Nuenen c.a. Legesverordening 2019
31-12-2018 Nuenen c.a. Verordening reclamebelasting 2019
31-12-2018 Nuenen c.a. Verordening lijkbezorgingsrechten
2019
31-12-2018 Nuenen c.a. Verordening afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten 2019
31-12-2018 Nuenen c.a. Verordening vermakelijkheden-
retributies 2019
31-12-2018 Nuenen c.a. Verordening toeristenbelasting 2019
31-12-2018 Nuenen c.a. VerordeningOnroerende zaakbelasting
2019
31-12-2018 Nuenen c.a. Tarieven werken voor derden gemeente
Nuenen 2019
31-12-2018 Nuenen c.a. Verordening Rioolheffing 2019
31-12-2018 Nuenen c.a. Kader grondprijzen 2019
31-12-2018 Nuenen c.a. Verordening marktgelden 2019
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale
gemeenteblad
(
)
is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via:
GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat
doen via het volgende e-mailadres:
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website:
CMD,
CENTRUMMAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaanmet geld,
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er inNuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail:
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
AFVALWEETJE
U kunt uw kerstboomnog tot 13 januari in de bladkorf
gooien. Daarna kunt u ermee naar de milieustraat.
Vervolg op pagina 5
Gemeente
Nuenen
AFVALKALENDER 2019
De digitale afvalkalender 2019 heeft een nieuw jasje. Natuurlijk is
het even wennen, maar het is in principe gelijk. U logt in met uw
postcode en huisnummer en vindt er alle informatie over de afval-
inzameling. Als u niet in kunt loggen, of u ziet informatie die niet
duidelijk of onvolledig is, meld het dan bij de gemeente Nuenen.
Het WMO verhaal van de
Refelingse Erven, na vijf jaar
In het kader van deWMO, deWet op de Maatschappelijke Ondersteuning, is
de Refelingse Erven samen met de Klamperlaan, de Molvense Erven en het
Puyven in het pilotproject ‘Wijkgerichte aanpak’ gestapt, met mogelijkhe-
den voor andere wijken om hier ook aan deel te nemen.
als WMO commissie Refelingse Erven
zijn eerst begonnen met een nood-
kaart voor alle bewoners in onze wijk
welke persoonlijk werd overhandigd.
Hierop staan gegevens voor wie ge-
waarschuwd dient te worden bij nood-
gevallen etcetera. Daarna verscheen
het boekje met namen, foto’s en adres-
sen van mensen die hulp willen bie-
den, zoals de hond uitlaten, kinderen
opvangen, boodschappen halen, weg-
brengen naar het ziekenhuis etcetera.
Het gaat hier niet om structurele hulp
maar is bedoeld voor noodgevallen.
Dat onze noodkaart belangrijk is, blijkt
uit het feit dat het door alle ouderen-
bonden is overgenomen en verspreid
onder haar leden. De noodkaart wordt
nu al landelijk gebruikt en is een be-
grip geworden. Wat begon als een
klein vlekje is inmiddels een grote vlek
geworden. In meerdere wijken is men
ook begonnen met burenhulp, zoals
onder andere BOA, die onze nood-
kaart en burenhulpboekje hebben ge-
bruikt om ook iets op te kunnen zet-
ten.
De WMO behelst verschillende onder-
delen, waaronder wijkgerichte aan-
pak. Het pilotproject is intussen stop-
gezet, maar het WMO verhaal in de Re-
felingse Erven is voortgezet. De Refe-
lingse Erven had al een actieve
wijkvereniging en namdeel aan buurt-
preventie met verschillende wijkcoör-
dinatoren. Burenhulp (noaberschap) is
een onderdeel van wijkgerichte aan-
pak vanuit deWMO.
Het is nu alweer 5 jaar geleden dat we
gestart zijn en dus tijd om te laten we-
ten hoe het de Refelingse Erven is ver-
gaan op het gebied van burenhulp. Wij
hebben een fantastische wijk. Zoveel
activiteiten, mensen die zich vrijwillig
met veel enthousiasme inzetten voor
ons als wijkbewoner. Maar niet alleen
voor gezellige activiteiten, ook in de
zorg voor elkaar staan we met zijn al-
len ons mannetje en vrouwtje.
Noodkaart
Van de WMO commissie Molvense Er-
ven hadden wij veel tips gekregen van
wat wel en wat niet goed werkte. Wij
Inloop
Wij wilden geen grote sprongen ma-
ken, maar alles rustig opzetten en dat is
ons gelukt! Kwamen de eerste hulpaan-
vragen nog mondjesmaat binnen, nu
komen er meer en meer. Van boeken
naar de bieb brengen, computerpro-
blemen oplossen of meegaan naar het
ziekenhuis; men heeft ons gevonden.
Daarnaast begon een wijkgenoot met
het maken en serveren van maaltijden
aan huis voor alleenstaanden, maar ook
voor kleine groepen om gezellig samen
te eten. Bovendien kwam er een klus-
sendienst waar veelvuldig gebruik van
wordt gemaakt. Daarna volgden de
koffieochtenden, D’n Inloop, iedere
laatste maandagmorgen van de maand
in de Jo van Dijkhof. Deze ochtenden
worden het hele jaar door druk be-
zocht. Soms wordt er voorlichting ge-
geven over bijvoorbeeld de mogelijk-
heid om gezond te blijven. In de loop
van de jaren zijn sommige bewoners al-
leen komen te staan, zij worden dan
door andere bewoners meegenomen.
Het is de plek om elkaar te ontmoeten,
opgevangen te worden en van gedach-
ten te wisselen. Een warme gezellige
plekmet voor de feestdagen een appel-
flap of oliebol.
Al met al is onze formule een succes
geworden en wordt er nagedacht over
wat we nog meer kunnen doen. Wij
zijn blij dat ons kleine vlekje groot is
geworden en zelfs landelijk wordt ge-
bruikt.
Namens de
WMO commissie Refelingse Erven,
Liza Jazenko
Mooie muzikale start van 2019
met het NMK
Het is inmiddels eenmooie traditie: het Nieuwjaarsconcert vanHet Nuenens
Mannenkoor (NMK) in de Watermolen van Opwetten. Zondagmiddag 6 ja-
nuari stonden demannen weer paraat voor een prachtig concert in de feest-
ruimte van de watermolen met het oude molenrad als historische
achtergrond.
Ook nu weer moesten de laatst geko-
menen genoegen nemen met een
staanplaats, alle stoelenwaren snel be-
zet en de zaal werd tot in alle hoeken
gevuld met vrienden, bekenden en
overige muziekliefhebbers. En zij wer-
den bepaald niet teleurgesteld. De
mannen van het NMK brachten een
vlot en vrolijk programma met popu-
laire songs die de meeste aanwezigen
bekend in de oren klonken. Vele toe-
hoorders zag je dan ook zachtjes mee-
zingen of op de maat meedeinen. Voor
de pauze bracht het NMK een aantal
mooie nummers uit het Europese re-
pertoire, zowel Nederlandstalig als
Duits en Engels. Na de pauze werd een
aantal Amerikaanse evergreens ge-
zongen. De achtergrond van de ver-
schillende songs werd daarbij telkens
kort en met interessante details toege-
licht door het koorlid Vincent Bren-
ninkmejier. En dat viel bij de toehoor-
ders goed in de smaak. De nieuwe diri-
gent van het NMK, Ton van de Weem,
leidde de mannen met vaste hand, en
je kon zien dat koor en dirigent al goed
Foto: Petra van Laarhoven
op elkaar waren ingespeeld. Mooie
wisselingen van tempi en dynamiek
maakten het geheel tot een heerlijke
luisterervaring, waarvoor het koor dan
ook door het publiek met een enthou-
siast applaus werd beloond. De bege-
leiding op de piano was weer in de
deskundige handen van Arno ter Burg.
Tijdens de pauze en na het concert wis-
selden de talrijke aanwezigen hun wen-
sen voor een voorspoedig 2019 uit on-
der het genot van een drankje in deze
mooie ambiance. En dat duurde nog
wel even. Het bleef nog lang gezellig in
de Watermolen. Voor allen een mooi
muzikaal begin van het nieuwe jaar.
Repair Café
Laarbeek
Woensdag 16 januari organiseert RCL
weer een middag waar men terecht
kan met defecte huishoudelijke mate-
rialen, kleding, kleine meubels en fiet-
sen. Deze middag vindt plaats in het
Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout van
13.30 uur tot 16.00 uur.
Info 06-58842046.
BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen
en klachten. Bel
040 - 283 1200
of mail
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook