week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
Aanleveren tekst:
Aanleveren advertenties:
De enige échte Nuenense krant •
Geen Chucky
of Guti,
wel Vincent....
Janny Alberts
ontvangt
vrijwilligersprijs
2018
Pim van der Linden
verkozen tot
Young Talent
in Nuenen
Jaargang 61 • Nr. 2 • 10 januari 2019
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
APPARTEMENT TE
KOOP GEVRAAGD
040 - 711 1152
Puur | Professioneel | Persoonlijk
Verkeersongeval? Arbeidsongeval?
Medische fout? Mishandeling?
Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!
,BTUFFMUSBWFSTF )FMNPOE t XXX EQ BEWPDBUFO OM
De
Vrienden
van
Eindhoven
wensen u
een gelukkig nieuwjaar en een positief 2019.
Zie speciaal de delen 1 en 2 van :>
Nieuwjaarstoespraak
Burgemeester Maarten Houben
Door Gerrit van Ginkel
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari hield Burgemeester Maarten
Houben in een goed gevuld Klooster, een vlakke toespraak. De keuze omde
receptie een dag na het nieuwe jaar te houdenwas geslaagd. De nieuwjaars-
dag zelf is bij uitstek de dag voor familie- en vriendenbezoek. De keuze voor
deze dag zorgde voor volop belangstelling.
Hij stipte zijn positie in de fusieperike-
len nog eens aan met de opmerking
dat hij het onmogelijk goed kan doen.
“Zorg goed voor elkaar”
Hij moet een democratisch besluit uit-
voeren wat soms een onmogelijke
spagaat oplevert. Het gaat wel over de
toekomst van Nuenen.
De saamhorigheid heeft hem aange-
naam verrast, vooral tijdens de
fusie
Een opmerkelijke passage in de toe-
spraak was de verdeling van de extra
miljoenen die naar Brainport gingen.
Maarten Houben ging een eind buiten
zijn territorium met de opmerking
over de keuze voor een skatebaan in
Strijp van ruim drie miljoen in plaats
van een investering in het tropisch
zwemparadijs. Men is niet in staat om
de aanbesteding van een zwembad te
regelen. De skatebaan is waarschijnlijk
voor de expats wat hipper, dacht hij.
perikelen. Hij wilde iedereen feliciteren
omdat we allemaal bezig zijn met de
toekomst van Nuenen. We moeten wel
oppassen voor een tweedeling in de
maatschappij. De midden
klasse heeft
het moeilijk bij de klimaatdiscussie.
Zelfstandig oud worden is niet vanzelf-
sprekend. We moeten heel goed luis-
teren naar de inwoners van Nuenen.
Het komend jaar is het 75 jaar geleden
dat Nuenen bevrijd is. Dat zullen we
uitbundig vieren, beloofde Nuenens
eerste burger. We zullen keihard moe-
ten werken aan de toekomst van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten.
Ondernemersprijs Nuenen
voor Bart de Groof
Bart de Groof is maandag 7 januari tijdens het drukbezochte OCN-nieuw-
jaarsgala in De Collse Hoeve door het Ondernemers Contact Nuenen (OCN)
uitgeroepen tot Ondernemer Van Het Jaar 2018. Bart de Groof is architect
en eigenaar van Tenback de Groof Architectuur & ontwikkeling in Nuenen.
Foto LAVFotografie
vlnr Arno Aarts, Bart de Groof en Jan Veldsink
Bart wordt in het juryrapport geroemd
om zijn strategisch inzicht, zijn passie
en zijn maatschappelijke betrokken-
heid. Tenback de Groot Architectuur
en ontwikkeling is opgericht in 2006
en heeft onlangs het 12,5-jarig jubi-
leum gevierd. Aanvankelijk was het de
bedoeling dat Bart het bouwbedrijf
van zijn vader zou overnemen, maar
op een OCN Nieuwjaarsbijeenkomst
raakte hij in gesprek met Ton Tenback
en besloot hij architect te worden. Na
een korte samenwerking met Ton Ten-
back ging Bart alleen aan de slag.
Dankzij zijn analytisch vermogen en zijn
verfrissende denkbeelden, komt hij
vaak tot verrassende ontwerpen met
een geheel eigen structuur en karakter.
In 2014 heeft Bart, samen met Maarten
van Vroonhoven, een interieur ont-
werpstudio STRK opgericht. De kruisbe-
stuiving tussen architectuur en interieu-
rontwerp is een gouden greep
gebleken. Bart is creatief en leergierig
en heeft een eigen ondernemersvisie.
Vanaf 2015 is het bedrijf met circa 20%
gegroeid en in 2018 zelfs met 30%. Het
jaar 2018 was een bijzonder jaar, niet al-
leen vanwege het 12,5-jarig bestaan,
maar met name door het realiseren van
grote aansprekende projecten - waar-
onder gezichtsbepalende in Nuenen -,
zowel op het gebied van exterieur als
van interieur. Eén van deze grote pro-
jecten, Villa Swinkels, heeft in 2018 een
1e prijs voor het interieur gewonnen ‘de
interieur maatwerk award’. In 2018 heeft
hij zijn bedrijf verder geprofessionali-
seerd door te investeren in onder ande-
re revolutionaire 3D-software, die zijn
unieke werkwijze versterkt. Met de inzet
van 3D animaties, al tijdens het ont-
werpproces, stelt hij opdrachtgevers in
staat vroegtijdig de juiste strategische
beslissingen te nemen. Met een forse
verbouwing en uitbreiding van zijn kan-
toor in 2018 heeft Bart een open en re-
presentatieve sfeer gecreëerd voor col-
lega’s en opdrachtgevers. Waar vroeger
met name Nuenen - Eindhoven zijn re-
gio was, heeft Bart zijn werkgebied uit-
gebreid tot heel Brabant en Noord-Lim-
burg. Door deze groeiambitie, draagt
Bart ook zijn steentje bij aan het ver-
schaffen van werkgelegenheid in Nue-
nen. Het aantal medewerkers groeit ge-
staag. Hij heeft inmiddels een team van
12 collega’s. Vanaf de start van zijn be-
drijf is Bart bezig geweest met het oplei-
den van jongeren in het architecten vak.
De commissie is unaniem van oordeel
dat Bart zich in de afgelopen jaren, maar
vooral ook in 2018 zodanig als onderne-
mer heeft ontwikkeld en onderschei-
den, dat de benoeming tot Onderne-
mer Van Het Jaar 2018 maar naar één
persoon kan gaan. Bart de Groof heeft
de prijs van ondernemer van het jaar
2018 zelf verdiend en namens het be-
stuur en de commissie feliciteren wij
hemmet deze terechte waardering.
UitreikingWitvoetje dit jaar tijdens Halfvasten
Zoals bekend, kiezen de Oud Prinsen ieder jaar tijdens hun jaarvergadering op
11 november een nieuwe kandidaat om de onderscheiding ‘D’n Dwèrsklippel
met het Witte Voetje’in ontvangst te mogen nemen. De uitreiking daarvan, door
Burgemeester M. Houben, vindt jaarlijks op traditionele wijze plaats op de twee-
de zondag van het jaar.
Ook dit jaar hebben de Oud Prinsen tijdens hun jaarvergadering een kandidaat
gekozen. Deze kandidaat, die in alle opzichten voldoet aan de door ons gestelde
eisen, hebben wij onlangs benaderd. Ze is zeer vereerd om deze prijs in ont-
vangst te mogen nemen. Echter door persoonlijke omstandigheden kan dit niet
op de tweede zondag van het nieuwe jaar plaatsvinden. In overlegmet de kandi-
daat hebben we daarom besloten de onderscheiding over het jaar 2018 uit te
reiken op 31 maart 2019 (halfvasten).
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook