week - page 7

Rond de Linde
Nr. 1
Donderdag 3 januari 2019
Voorverkoop
Gerwense
Zwamavonden
Voor de 35e keer organiseert CV De
Narre-Kappen de bekende en spec-
taculaire Zwamavonden.
Dit carnavalsseizoen vallen de Zwam-
avonden op vrijdag 22 februari, zater-
dag 23 februari en vrijdag 1 maart
2019.
Zoals u van ons gewend bent, zijn dit
tot in de puntjes verzorgde en oerge-
zellige kletsavonden. Vol humor met
de bekende kletsers Boy Jansen, Dirk
Kouwenberg, Frans Bevers en Mark
van den Tillaar.
Daarnaast kunt u genieten van de dans-
mariekes, showdans, muziek, blaaska-
pellen, de Gouwe Ouwe, Zsa Zsa Zsoe
en niet te vergeten het Van Binsbergen
Trio! Dit belooft dus weer een avond
vol muzikaal entertainment voor jong
en oud te worden.
De voorverkoop voor de Zwamavon-
den is op woensdag 9 januari van
19.30 tot 20.30 uur in‘t Huysven in Ger-
wen.
Vanaf donderdag 10 januari zijn de
kaarten verkrijgbaar bij de volgende
voorverkoopadressen: Cafetaria Heu-
velplein en Tuindersbedrijf André van
Rooij in Gerwen.
Gezellige gipsyjazz in De StamGerwen
Familie Schäfer verrast
met fantastische muziekavond
Gitarist Paulus Schäfer uit Gerwen nodigde zijn familie uit om samen met
hemop te treden in café De Stam in Gerwen. Het is een spetterende muziek-
avond geworden op vrijdag 28 december. Verrassende optreden, virtuoze
solo’s, diverse zangers en zangeressen op het podium en een enthousiast
publiek. En Gerwen weet nu dat kinderboekenschrijfster AnjaVereijken een
prima donna is: een optreden als zangeres in een sfeervol concert-café, je
moet het maar durven.
gangskaarten gingen naar de vaste be-
zoekers van deze concertserie. Na het
concert is er nog een uitbundig mee-
zingfeest in kerstsfeer gevierd dat wel
gratis toegankelijk was voor publiek.
Dit gipsjazz-concert paste in de serie
‘Paulus Schäfer invites’. De belangstel-
ling voor gipsyjazz in Gerwen neemt
gestaag toe. Jammer voor de nieuwko-
mers die achter het net visten, alle toe-
Dit was ons uitzicht met de kerstdagen.
Wij begrijpen, dat de afvalbakken dicht moeten, maar dit vinden wij wel erg vroeg.
Overigens is dit ook de huidige gewoonte van hondenbezitters.
Als je afval niet in de bakken kwijt kunt, kun je het ook gewoonmee naar huis nemen:
daar staat een afvalbak die in ieder geval altijd open kan.
Gerrie Beks, de Doorn 50, Nuenen
Het milieu en de vervuiling
Er is momenteel, terecht, veel te doen over het klimaat en de vervuilingen. Met name de
vervuiling van de oceanen en de stranden.
Ik wil het graag wat dichter bij huis zoeken. Als je rondfietst of ergens wandelt valt onmid-
dellijk op dat er veel zwerfvuil ligt. Een blikje bier? Opdrinken en gooi het maar in de berm!
Een flesje water drinken? Heel gezond! Is het flesje leeg, dan gooi je het gewoon op de
grond waar je loopt of fietst! Zo lijkt het te gaan.
Mij lijkt het heel normaal omde lege blikjes en flesjes gewoonmee terug te nemen en thuis
in de daarvoor bestemde plastic zak te doen. Per slot van rekening zijn ze leeg lichter dan
toen je ze meenam.
Er zijn mensen, vrijwilligers, die de moeite nemen om het afval in een plastic zak te verza-
melen tijdens hun fietstocht en dan dumpen ze het later in een vangnet of een vuilnisbak.
Ziezo, opgeruimd staat weer netjes!
Normaal gesproken ben ik er niet zo voor om aan het begin van een nieuw jaar, nu wil ik
een uitzonderingmaken: laten we er met zijn allen voor zorgen dat deze vorm van vervui-
ling niet langer plaats vindt. Ruim je eigen rommel op en dan kunnen de vrijwillige op-
ruimtroepen weer gewoon rustig fietsen of wandelen!
Marijke Lamers, Heikampen 108, Nuenen.
Senergieke senior
een beetje verdwaast tussen de wielen...
Nuenen is sinds enkele jaren twee weekbladen rijk. Een luxe, echter ook een overdaad. Im-
mers heel vaak tonen de wekelijkse uitgaven (te veel) doublures. Jammer dat de uitgevers
en redacties de handen niet ineen (kunnen) slaan. Meer dan 60 jaar verschijnt Rond de
Linde, je kunt intussen wel zeggen ‘een monument’. Zoals in het afgelopen nummer een
anekdotisch bericht van de aanstelling van Jonkheer mr. J.J. Smits van Oyen jr. als burge-
meester van Nuenen in 1963, een advertentie van Mesmans’ Zuivelhuis “Proeft onze fijne
Zuidhollandse Boerenkaas” en een overdruk van een interessant artikel over het ontwerp
voor de nieuwe Gerwense Clemenskerk. Ongetwijfeld zou onze huidige dorpse nieuws-
voorziening aan kwaliteit winnen als De Nuenense Krant en Rond de Linde, net als de dag-
bladen, hun krachten bundelen. En dat dan nog afgezien van de papierbesparing, zeker in
deze tijd vanmilieubewustzijn. Overigens was er in zekere zin al sprake van samenwerking
waar de beide bladen tot voor kort op donderdag gelijktijdig dus door dezelfde bezorg(st)
er in de brievenbus gestopt werden. Dus waar een begin is … wie weet: èèn lekker dikke
wekelijkse Nuenense nieuwsbronmet een keur aan artikelen!
Cees van Keulen leverde als regelmatige columnist in Rond de Linde in het laatste nummer
van 2018 weer een bijdrage. Best lezenswaard en op zich, met name qua tekst, ook best
wel grappig. “Hij zit in het wiel van maatje …”, zo luidt een van de beginregels in zijn stuk
waarin hij een verstrengeling aangeeft tussen de katholieke kerk en het wielrennen: “Even
meelezen met de zeven wieler-sacramenten” dit naar een boekje van Belgische uitgeverij
Kannibaal. Waar zelfs de Paus en menige pastoor in het Brabantse of Limburgse aan het
begin van het wielerseizoen cyclisten zegent, getuigt dit van het contact tussen kerk en
koers zo betoogt penvoerder Van Keulen.
Echter de auteur schiet helaas door. Alsof hij te fors op de pedalen wil drukken of op de
toets van zijn cameraatje. Want de prent en te meer de inzet ervan, waarmee hij zijn tekst
lardeert tonen geen gevoel voor goede smaak! Fijngevoeligheid is een deugd; toch een
kerkelijk uitgangspunt. Helaas ontbreekt die subtiliteit en dat is een misser voor een Nue-
nenaar. Onze drie kerkdorpen zijn in kerkelijk opzicht verenigd onder de naam “Heilig
Kruis”. De spottende afbeeldingen die Cees Van Keulen onder tekst zet, zijn misplaatst en
blasfemisch. De Nuenense coureurs vormen een eerzame groep sportievelingen, vaak in
tenue aan de start op het zelfde aanvangsuur van de zondagse Hoogmis vlak voor de Cle-
menskerk aan het park. Maar hun verenigingsvlag en de fraaie kleuren van hun tenue ver-
binden met een kruis waarop een afbeelding op gespannen voet met de beeltenis van de
lijdende Christusfiguur, dat is bepaald niet passend. De tooi van eenmijter dat is voorstel-
baar, daar die dracht van bisschoppen en bijvoorbeeld de vroegere bonnet van priesters
anno 2019 gedateerd aandoen. Echter het symbool dat staat voor een grote en betekenis-
volle waarde die we kennen in het Christendommisbruiken, dat strookt niet met de tekst
van het artikelt en is dan ook niet fris.
Afsluitend een kleine herhaling van een vroegere godsdienstles onder meer aan de hand
van het oude grijze Catechismusboekje, in de bankjes van de Lagere School te Gerwen,
Nuenen of Nederwetten die ook voor de auteur nog wel bekend is. De letters INRI vormen
de beginletters van het Latijnse opschrift op het kruis van Jezus op Goede Vrijdag: Ie-
sus Nazarenus, Rex Iudaeorum: Jezus van Nazareth, koning der Joden. Aan het Boord en
bij de oude Clemensakker tref je bijvoorbeeld die betekenisvolle beeltenissen aan. Wieler-
koningen in een patserige pose letterlijk èn figuurlijk representerenmet het kruisbeeld van
Christus, dat getuigt voor die sport die in onze zuidelijke contreien en ook voor Nuenese
begrippen zo betekenisvol is van weinig goede smaak.
Pieter Janssen, Constantijnstraat 13, Nuenen
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
Een ovationeel applaus en een ingelijste foto als cadeautje
voor het optreden….(foto Peter Klomp)
De broers Schäfer: gitaristen op het podium…..(foto Cees van Keulen)
Kinderboekenschrijfster Anja Vereijken
uit Gerwen trad op als zangeres…
(foto Cees van Keulen)
Sologitarist Paulus
met zijn dochters Gina als zangeres
en Bella op de bongo’s....
(foto Peter Klomp)
‘Paulus Schäfer invites’
Paulus Schäfer is de jongste van het
gezin. Hij heeft de muzikaliteit niet al-
leen van zijn vader enmoeder. Ook zijn
vier zussen en vier broers zijn muzi-
kaal. En dat lieten ze blijken inDe Stam.
De muzikaliteit spatte er vanaf.
Paulus heeft met zijn vrouw Rebecca
drie dochters en twee daarvan, Gina
en Bella, betraden ook het podium.
Ook dit jaar komen er nog optredens
in de serie ‘Paulus Schäfer invites’.
Voor meer info zie
LON-tv
Binnenkort zal Lokale Omroep Nue-
nen op tv een sfeerreportage brengen
van de fantastische muziekavond met
de familie Schäfer in Gerwen. Te zien
op LON-tv, bij KPN op kanaal 1436.
Bijgaande foto’s zijn geschoten door
de fotografen Peter Klomp uit Lieshout
en Cees van Keulen uit Gerwen.
Laat Nuenen
het weten.....
Al uw verenigingsnieuws,
zakelijk nieuws en al het nieuws
wat u vindt dat Nuenen moet
weten. Plaats GRATIS
uw redactioneel artikel.
1,2,3,4,5,6 8,9,10
Powered by FlippingBook