week - page 5

Rond de Linde
Nr. 1
Donderdag 3 januari 2019
#1 KWIEK rekken
Iedere week wordt een andere oefening uit de Kwiek beweegroute van 1,5
km in Nuenen toegelicht door geriatriefysiotherapeuten Ellen Raessens en
Lieke Braam. Doet u mee?
Deze oefentegel ligt tussen Archipel de Akkers en het Vincent van Goghplein. Aan
dit voetpad staan ook een aantal bomen waar we gebruik vanmaken. U gaat voor
een boom staan en zet met een been een stap naar voren. Houd het achterste
been gestrekt. Zet de handen op schouderhoogte tegen de boom en duw naar
voren. Zorg dat uw achterste hiel op de grond blijft en houd 10 tellen vast. Op de-
ze manier kunt u ook het andere been rekken. Het rekken van de kuitspieren is
niet alleen goed voor de beweeglijkheid van de enkel, maar ook voor de door-
bloeding van spieren.
fysiotherapie
COLOFON
ROND DE LINDE
verschijnt als weekblad,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout,
Mariahout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en
100 stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail:
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Berichten en/of advertenties die door
omstandigheden foutief of niet geplaatst
zijn,gevengeenrechtopschadevergoeding.
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van
rechten te worden aangeleverd.
© 2019
- “Alle rechten voorbehouden. Niets
uitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt
in enige vorm of op enige wijze, hetzij
electronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of op enige andere manier zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van
de uitgever.”
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail:
Ook voor verspreiding van folders.
Volg ons ook op:
De BeekseTuin 55, Nuenen
Tel. 040-7808000
Persoonlijke
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven
en Leon Raaijmakers
PvdA
Nieuwjaarsborrel
bij Schafrath
Op vrijdag 4 januari willen wij graag
met u het glas he en op het nieuwe
jaar. Het jaar 2019, waarin dan toch
eindelijk de nale beslissing zal val-
len over Nuenen zelfstandig of bij
Eindhoven.
Hoe de beslissing dan ook moge uitval-
len, wij hopen als oppositiepartij op
een constructieve samenwerking met
de coalitie die zal moeten laten zien
dat belangrijke thema’s als betaalbaar
wonen, zorg en duurzaamheid in vol-
doende mate worden opgepakt. De
achterstand in sociale woningen moet
worden ingelopen, zorg moet toegan-
kelijk zijn voor iedereen die zorg nodig
heeft, en duurzaamheid zal na het ka-
binetsbesluit hierover op gemeenteni-
veau moeten worden uitgewerkt. Wat
dit laatste betreft, wij zijn heel be-
nieuwdmet welke varianten in Nuenen
de energietransitie gaat plaatsvinden.
Voor meer informatie over de PvdA en
de PvdA Nuenen in het bijzonder, hebt u
wensen of klachten of wilt u meepraten
over Nuenense aangelegenheden, zie
dan onze website
Ook in 2019 zal op onze maandelijkse
PvdA-inloop op de eerste vrijdag van
de maand vanuit fractie, bestuur en
ombudsteam steeds iemand vanaf
21.00 uur aanwezig zijn. Voor vragen
en problemen met instanties waar u
alleen niet uitkomt, kunt u terecht bij
het
Wij zien u graag a.s. vrijdagavond van-
af 21.00 uur bij Schafrath. Naast PvdA-
leden zijn, zoals altijd, alle geïnteres-
seerden van harte welkom.
Nuenenaren goedgeefs
Voor de negentiende keer hebben de gezamenlijke Nuenense Kerken de
jaarlijkse kerstpakkettenactie georganiseerd. Er zijn ongeveer 360 pakket-
ten gevuld. Van dit aantal zijn ruim 200 pakketten gemaakt, bedoeld voor
Nuenense gezinnen voor wie, nancieel gezien, de inhoud ervan zeer wel-
kom is.
Daarnaast 150 pakketten voor alleen-
staanden en gezinnen, die in het voor-
bije jaar in een moeilijke situatie ver-
keerden, of die in het voorbije jaar van
een dierbare afscheid hebben moeten
nemen. Zaterdag 15 december jongst-
leden was de grote inzamelingsdag in
de supermarkten. In de week van 17
december zijn de pakketten gemaakt
en aan huis bezorgd.
Dat deze actie in Nuenen nog steeds
een welkom ‘kerstgebaar ‘ is, merkten
we bij het bezorgen van de pakketten.
Vaak reageerden mensen heel blij, me-
nigmaal verbaasd en soms heel emo-
tioneel.
Dank aan alle gulle gevers die het mo-
gelijk maakten om het genoemd aantal
pakketten te vullen. Heel ‘bijzonder’
was deze keer een donateur die ‘iets
wilde doen voor kinderen’. Door zijn gift
konden we broodbonnen aanschaffen,
zodat er voor sommige kinderen, als ze
b.v. jarig zijn, toch taart op tafel kan ko-
men. Ook een Nuenense bakker heeft
op zijn manier onze kerstactie van har-
te ondersteund. Dank ook aan alle vrij-
willigers die de totale actie hebben uit-
gevoerd en tot een groot succes
hebben gemaakt. Deze actie betekent
voor de betrokken alleenstaanden en
gezinnen een echt ‘lichtpuntje‘ die de
feestdagen extra glans kunnen geven.
Hartelijk dank namens
de werkgroep kerstpakkettenactie
Met één miljoen over de drempel….
Een mooi, jn, gezond, sportief, spetterend en spannend 2019 voor u allen!
Met een beetje geluk voor iedereen. Dankjewel voor de complimenten en
ook voor de afkeurende kritiek opmijn pennenvruchten. Gemeente Nuenen
c.a.: van harte gefeliciteerd voor de koppositie als gemeente met de langste
naam in ons kikkerlandje. Nuenen, Gerwen en Nederwetten zijn opgeteld
25 letters. Enmet de hoofdprijs van éénmiljoen.Welkom, we gaan de drem-
pel over en betreden de eerste dagen van het nieuwe jaar.
Tekst en foto:
Cees van Keulen, Gerwen
Cees
Ook gaan we 2019 in met 355 gemeen-
ten. In het jaar 1900 telden ons land
1121 gemeenten. En of de gemeente
Nuenen, Gerwen en Nederwetten in
pakweg 2030 nog zelfstandig zal zijn is
maar de vraag. Van bestuurskracht is in
Nuenen niet veel te merken. Wanneer
krijgt Nuenen wat het verdient: een
bruisend cultureel centrum Het Kloos-
ter, een spannend en sportief sport-
centrum De Hongerman, een fijne
woongemeente voor jongeren en ou-
deren met voldoende huisvesting ook
voor de woningzoekenden onder ons?
Oplossingen zijn er meer dan voldoen-
de te bedenken, nu de uitvoering nog.
Om dicht bij huis te blijven: waarom
wordt de Gerwense Clemenskerk en
pastorie niet omgetoverd tot een ap-
partementenkerkje voor onze jeugdi-
ge woningzoekenden?
Mooi dat Nuenen aardig wat cafeetjes,
cafetaria’s en restaurants telt, maar een
paar Michelinsterren maken Nuenen-
dorp nog niet tot een klantvriendelijke
toeristenhotspot. Wie weet een par-
keerplaats voor de tientallen bussen
met Van Gogh-fans, waar kunnen de
wandelende en fietsende toeristen een
openbaar toilet vinden in ons dorp…..
Ik kwam afgelopen dagen in gesprek
met toeristen uit Spanje, Amerika en
China. Hoe heet dit dorp? Waarom is
Vincentre gesloten? Waarom is de kerk
dicht? Is Vincent van Gogh verkocht?
Waar zijn de Aardappeleters geble-
ven? Vragen genoeg…
Natuurlijk weet ik ook wel dat niet alles
ineens kan, want Keulen en Aken zijn
ook niet op één dag gebouwd. Maar ik
ontmoet ook bestuurders die staan te
kijken alsof ze het in Keulen horen
donderen….
In de terugblik op een roerig misdaad-
jaar in het ED staat Nuenen prominent
vermeld met de fatale klap met een
barkruk bij Bar Van Gogh. Vincent van
Gogh wordt overal met de haren bijge-
sleept, het moet niet gekker wor-
den….(zie foto).
De hoofdprijs van één miljoen is geval-
len in Nuenen. Drie projectontwikke-
laars - BanBouw, Moeskops en Adriaans
Bouwgroep - moeten aan de gemeente
Nuenen c.a. ruim één miljoen euro ach-
terstallige rente betalen. De rechtbank
in Den Bosch heeft dat bepaald omdat
de ontwikkelaars afspraken over afna-
me van grond voor bedrijventerrein
Eeneind-West tot dusver niet hebben
nageleefd. Dat miljoentje kan de ge-
meentelijke schatkist wel gebruiken.
Wanner gaat de vlag uit op het ge-
meentehuis?
Elk bedrijf verdient een vitaloog
Steeds meer bedrijven en organisaties in Nuenen e.o. zien het belang van vi-
taliteit en duurzame inzetbaarheid. Zij nemen het zelfs zo serieus dat ze er
medewerkers voor opleiden om vitaliteitsbeleid concreet te maken en me-
dewerkers aan te sporen zelf de regie te nemen over hun eigen leven. Deze
functie heeft een naam: Vitaloog® (in de volksmond ook wel vitaliteitsadvi-
seur, vitaliteitsmanager of Chief Vitality O cer genoemd), deze onderschei-
dende en unieke titel is bedacht door Nuenenaar Klaas Koster.
Erkend diploma
De 1-jarige opleiding tot Vitaloog kan
worden gevolgd aan de Vitacademie
in Eindhoven. Deze academie is in
2017 opgericht door Klaas Koster. Nu
de opleiding deze maand officieel
Post-HBO geaccrediteerd is door het
bestuur van de Stichting PHBO Neder-
land, wordt dit nog gemakkelijker. Or-
ganisaties die een medewerker willen
opleiden via de Vitacademie, zijn er ze-
ker van dat deze opleiding voldoet aan
strenge kwaliteitscriteria, alleen die
opleidingen krijgen het predicaat ‘Re-
gisteropleiding’ en worden opgeno-
men in het Register.
Wie met goed gevolg deelneemt aan
deze Registeropleiding, wordt opge-
nomen in het Abituriëntenregister en
ontvangt een officieel erkend diploma
of certificaat van Stichting Post Hoger
Beroeps Onderwijs Nederland (SPH-
BO) PHBO-Registeropleiding.
Stel je vragen
Omdat de vraag naar Vitalogen stijgt,
overweeg je misschien zelf deze oplei-
ding te volgen? Of je organisatie wil
een medewerker op laten leiden tot Vi-
taloog®. Op 31 januari is er bij deVitaca-
demie een open dag voor iedereen die
meer wil weten over deze Post-HBO
geaccrediteerde registeropleiding. Je
kunt dan met een docent bespreken of
deze opleiding voor jou of je organisa-
tie een passende keuze is.
Vitaloog = Dialoog
Een Vitaloog creëert binnen een orga-
nisatie een cultuur waarin de dialoog
over vitaliteit (= levensenergie in de
breedste zin des woords) gaat leven.
Voor meer info
Drone gevonden
Op maandag 24 december is een dro-
ne gevonden op de Tweerijten in Nue-
nen Oost. De eigenaar kan contact op-
nemen met
.
Openingstijden:
Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur
Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond
T. 0492 - 33 00 39 |
Gratis
accu-check
en montage
zonder afspraak!
REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen,
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.
Rond de Linde
iedere donderdag digitaal
op
1,2,3,4 6,7,8,9,10
Powered by FlippingBook