week - page 2

Rond de Linde
Nr. 1
Donderdag 3 januari 2019
De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
Ge
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
Heeft u geen computer? Dan kunt u ons bellen voor een papieren afval-
jaarkalender 2019. Die printen we voor u uit en die sturen we graag
naar u toe. Bel daarvoor naar het telefoonnummer (040) 2631 631.
PARKEERMAATREGELEN
OUWLANDSEDIJK
Om de verkeersveiligheid te verbeteren bij basisschool De Rietpluim
en kinderdagverblijf/bso Kids Society Erica treft de gemeente op de
Ouwlandsedijk parkeermaatregelen per 7 januari 2019. De maatre-
gelen bestaan uit:
1) het aanwijzen van een parkeerstrook voor halen en brengen van
schoolkinderen;
2) het instellen van een verbod om langs het noordelijk deel van de
Ouwlandsedijk stil te staan.
Na overleg met de basisschool, kinderdagverblijf/buitenschoolse
opvang, VVN afdeling Nuenen en de politie hebben we een verkeers-
besluit voor de parkeermaatregelen genomen.
Vragen
Als u vragen heeft over de parkeermaatregelen, kunt u contact op-
nemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen, via
telefoonnummer (040) 2631 631.
VERGUNNINGEN
PERIODE 20-12-2018 EN 27-12-2018
In het digitale gemeenteblad
(
)
zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
De Pinckart 54
Aanbrengen gevelreclame,
reclame zuil, vlaggenmast
Stad van Gerwen 5
Verhogen deel dak melkveestal
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Larikslaan 13
Realiseren pergola
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Winkelcentrum Kernkwartier Standplaats Viskraam
elke woensdag 10.00-19.00 uur
Vincent van Goghplein
Standplaats Bakkerijkraam
elke vrijdag 07.00-17.00 uur
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie
Omschrijving
27-12-2018 Nuenen c.a.
Vaststelling Leidraad invordering
gemeentelijke belastingen
20-12-2018 Nuenen c.a.
Gewijzigd vastgesteld
bestemmingsplan “Buitengebied”
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale
gemeenteblad
(
)
is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via:
GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat
doen via het volgende e-mailadres:
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website:
CMD,
CENTRUMMAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld,
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er inNuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail:
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
AFVALWEETJE
Op 4 en 5 januari kunt u nog gratis vuurwerk-
afval inleveren op de milieustraat.
Vervolg op pagina 5
Gemeente
Nuenen
AFVALKALENDER 2019
De digitale afvalkalender 2019 heeft een nieuw jasje. Natuurlijk is
het even wennen, maar het is in principe gelijk. U logt in met uw
postcode en huisnummer en vindt er alle informatie over de afval-
inzameling. Als u niet in kunt loggen, of u ziet informatie die niet
duidelijk of onvolledig is, meld het dan bij de gemeente Nuenen.
Het Catharina Ziekenhuis is een onderzoek gestart naar een nieuwe behan-
deling voor patiënten met uitgezaaide darmkanker in het buikvlies. Deze
patiënten, die palliatief worden behandeld, krijgen naast hun reguliere che-
mobehandeling ook chemotherapie toegediend via een speciaal aangelegd
slangetje rechtstreeks in de buikholte. “De chemotherapie komt daardoor
in direct contact met de uitzaaiingen op het buikvlies. We hopen dat daar-
door de groei van deze tumoren wordt stopgezet en kan worden terugge-
drongen”, zegt onderzoeksleider en chirurg dr. Pim Burger van het Cathari-
na Ziekenhuis.
Het gaat in eerste instantie om een
studie bij maximaal 38 patiënten om te
kijken of de procedure veilig uitge-
voerd kanworden enwat demeest op-
timale dosis chemotherapie is die via
het slangetje in de buikholte kan wor-
den toegediend. Chirurg Burger is ver-
baasd dat deze toepassing, die Inter-
perioneale chemotherapie (kortweg
IPEC) wordt genoemd, wereldwijd nog
niet wordt ingezet voor deze kwetsba-
re patiëntengroep. “De techniek werd
40 jaar geleden al gebruikt. Maar er
was toen geen goede chemotherapie.
Door de jaren heen is de chemothera-
pie steeds beter geworden, maar deze
toedieningsvorm is in de vergetelheid
geraakt. Misschien werkt die nieuwe
betere chemotherapie ook wel beter
als het rechtstreeks in de buikholte
wordt toegediend. Voor eierstokkan-
ker en inmindere mate voor maagkan-
ker wordt het soms al ingezet en daar
zijn de resultaten veelbelovend. Ik be-
dacht me: waarom dan niet voor pa-
tiënten met uitgezaaide darmkanker
op het buikvlies?“
Relatief makkelijk uit te voeren
Burger weet waar hij over heeft, want
hij ziet veel patiënten met uitgezaaide
darmkanker op zijn poli die hij weinig
meer kan bieden. “Als er te veel buik-
vliesuitzaaiingen zijn en een zoge-
noemde HIPEC-operatie* niet meer
mogelijk is, heb ik nu alleen nog maar
slecht nieuws. De overleving ligt tus-
sen de 6 en 14 maanden. De enige be-
handeling die dan kan werken is che-
motherapie. Maar ik moet nu nog
vertellen dat de winst die je ermee
boekt meestal niet groot is en dat ge-
nezing is uitgesloten. Maar deze pa-
tiënten zijn strijdbaar en bereid om al-
les aan te pakken!”
De nieuwe IPEC-behandeling is relatief
makkelijk uit te voeren. Het aanleggen
van het toedieningssysteem in de
buikholte (een kastje dat port-a-cath
wordt genoemd) gebeurt tijdens de
kijkoperatie waar wordt bepaald of pa-
tiënten nog in aanmerking komen
voor een operatie. “Bij de helft van die
kijkoperaties moeten we helaas vast-
stellen dat er te veel buikvliesuitzaaiin-
gen aanwezig zijn om nog zo’n HIPEC-
operatie te kunnen uitvoeren. Dan
kunnen we wel direct een kastje plaat-
sen, waar we later de chemo in de
buikholte mee kunnen geven.” Vervol-
gens krijgt de patiënt elke twee weken
in het ziekenhuis een chemobehande-
ling.“De reguliere chemo, via de bloed-
baan, en tegelijkertijd ook chemo in de
buikholte. Of we die twee therapieën
zonder problemen naast elkaar kun-
nen geven, dat is ook iets dat we nu uit
Experimenteel onderzoek
in Catharina Ziekenhuis voor
patiënten met uitgezaaide darmkanker
Chirurg en onderzoeksleider dr. PimBurger /
Catharina Ziekenhuis
gaan zoeken,” legt Burger uit. De che-
mo die rechtstreeks in de buikholte
wordt ingespoten - meestal een liter -
verspreidt zich automatisch door de
buikholte en komt rechtstreeks bij de
tumoren terecht.
* HIPEC-operatie Bij de HIPEC-proce-
dure gaat de chirurg ervan uit dat als
hij tijdens een operatie de zichtbare
tumoren heeft weggehaald, er nog on-
zichtbare kankercellen achterblijven in
de buik. Om deze te kunnen verwijde-
ren, spoelt hij de buik tijdens de opera-
tie vervolgens met verwarmde che-
motherapie.
Noord-Brabant ontvangt EU-subsidies voor samenwerking over de grens,
plattelandsontwikkeling, infrastructuur, werkgelegenheid en natuurbe-
scherming. Een nieuwe website van het Europees Parlement maakt dit
inzichtelijk.
Op de website
-
mij-doet.eu is verzameld wat de EU
doet voor bijna 1.400 regio´s en ge-
meenschappen in Europa. Door mid-
del van korte artikelen is te lezen welke
projecten bij jou in de buurt onder-
steund worden vanuit Brussel.
De website bevat vijf artikelen over
Noord-Brabant: over de gehele provin-
cie, het noordoosten, midden, zuid-
oosten en het westen van Noord-Bra-
bant. EU-steun ging bijvoorbeeld naar
Den Bosch voor de realisatie van het
groenste transferium van Nederland.
In Tilburg werd subsidie toegekend
aan projecten die jeugdwerkloosheid
aanpakken. De EU droeg bij aan de
bouw van het Atlas-gebouw op de
campus van de TU Eindhoven. Daar-
naast verleent de EU subsidie aan een
initiatief dat de informatievoorziening
voor grenswerkers verbetert.
Naast informatie over de regio´s van
de EU bevat de website ook artikelen
over ons dagelijks leven. Wat betekent
de EU voor jouw beroep, familie of
hobby? In de sectie ´In mijn leven´
vindt men wat de EU doet voor bij-
voorbeeld uitzendkrachten, studenten
in het beroepsonderwijs, tv-kijkers en
zelfs voetbalfans.
Wat de EU doet voor Noord-Brabant
Door middel van de website ´Wat Eu-
ropa voor mij doet´ wil het Europees
Parlement inzichtelijk maken hoe de
EU het leven van ons allen beïnvloedt.
Op deze manier kunnen mensen goed
voorbereid naar de stembus op 23 mei
2019 voor de verkiezingen voor het
Europees Parlement.
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen
• T
040-283 1200
• E
• W
(XL)PRINTEN
ONTWERPEN
NABEWERKEN
DRUKKEN
MULTI PRINTEN
1 3,4,5,6,7,8,9,10
Powered by FlippingBook