week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
Aanleveren tekst:
Aanleveren advertenties:
De enige échte Nuenense krant •
Nuenenaren
goedgeefs
Familie Schäfer
verrast met
fantastische
muziekavond
Van podiumplaats
Ronde van Gerwen
naar top 3
Tour de France
Jaargang 61 • Nr. 1 • 3 januari 2019
T
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nogniet toeaano erhoudof reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
r l
f tuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de servi
a t rew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
lstublieft,
w waardecheque!
toCrew
0% korting op uw
erkplaatsfactuur!
g niet toe aan onderhoud of reparatie?
eef dan gerust de service van AutoCrew
deau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
Verkeersongeval? Arbeidsongeval?
Medische fout? Mishandeling?
Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!
,BTUFFMUSBWFSTF )FMNPOE t XXX EQ BEWPDBUFO OM
Fundament voor de toekomst met liefde gelegd
Kostershuisje o cieel geopend
Door Nannie van den Eijnden
ijdens het jaarlijkse ‘Moonlight shoppen’ op zaterdag 15 december
was het feest aan de Berg 40: het mooi gerestaureerde kostershuisje
werd o cieel geopend. De ouders van eigenaar Arjan van de Vonder-
voort knipten het lint door en zijn kinderen betraden als eerste bezoekers
het monumentale pandje. Daarmee verbond Arjan op een liefdevolle ma-
nier verleden, heden en toekomst en meerdere generaties met elkaar.
Buiten waaide een gure wind, binnen
brandde gezellig de houtkachel. In
groepen van 10 personen konden be-
zoekers het volledig vernieuwde pand
bewonderen, ooit door Vincent geschil-
derd en officieel erkend Van Gogh Mo-
nument. Arjan trakteerde alle bezoekers
op warme chocolademelk, glühwein en
hapjes in een grote partytent op het
pleintje voor de lindeboom. Hij heeft in-
tensief en plezierig samengewerkt met
ondernemers en bewoners aan de Berg
om er een feestelijke en sfeervolle kerst-
avond van te maken: Vincentre, Djurhi
van Santvoort & Britney van den Berg
van De Koffiedrinkers, Kees en Ingrid
Rovers en Elise en Dave van cateringbe-
drijf‘De keuken van Elise’. Iedereen hielp
enthousiast mee en zette zich belange-
loos in om het pleintje te versieren met
duizenden lichtjes. Er brandden vuur-
korven en er was een kerststal gemaakt.
Dorpse waarden
“Het was echt heel warmdie zaterdag,
er zijn zoveel lieve mensen. Britney
heeft veel gedaan, Kees heeft enorm
geholpen, Simone zei: “Doe bij ons
maar het officiële gedeelte” en Elise
heeft geen cent gevraagd voor haar
hapjes. Waar vind je dat nog? Dit zijn
oude dorpse waarden en normen. Al-
les valt op z’n plek. Het geeft heel veel
energie. Ik heb iedereen in mijn
speech bedankt, ik voel me een Bra-
bander, met écht Brabantse roots”.
Bruisende energie
Arjan heeft al nieuwe plannen voor de
lente: de binnenplaats krijgt een bui-
tenkeuken en een lounge set. Voor het
huisje komt een bankje, zodat mensen
elkaar kunnen ontmoeten. “Dit is het
gezelligste plekje van Nuenen, hier
hangt echt die magische dorpssfeer”
zegt Arjan. “In het centrum wonen is
leuk, heel bruisend”.
Bestemming
Arjan heeft van Het Kostershuisje een
bed & breakfast gemaakt, maar naast
overnachten is er van alles mogelijk. Je
kunt er een familiedag organiseren of
een bijeenkomst met je kook- of vrien-
denclub. De prijs voor een overnach-
ting is € 150,- op een doordeweekse
avond en € 175,- in het weekend. Hij
wil het graag exclusief houden, met
Kariene van Dijck-Heinen
een lekker flesje wijn op tafel. De prijs
is inclusief schoonmaak.
Cadeaubon en reserveringen
Het is mogelijk een bon cadeau te ge-
ven voor een lunch, diner of overnach-
ting in Het Kostershuisje. Deze cadeau-
bon is verkrijgbaar bij Arjan.
Meer info/reserveren via de website:
Gediplomeerd Mantelzorgmakelaar en toegepast gerontoloog
Nu nieuw in Nuenen, De Mantelzorgmakelaar
Uit ervaring weet ik hoe de zorg voor een naaste je leven beïnvloedt. De
mantelzorg voor mijn beide ouders dwong mij een aantal jaar geleden in
een aardige spagaat betreft het combineren van zorg, werk en gezin. Ik
merkte tegelijkertijd dat ik tegen veel onduidelijkheden aanliep. Waar ik
moest zijn om bepaalde zaken te regelen: ik had geen idee. Toen mijn ou-
ders kort na elkaar overleden, begon ik hierover na te denken. Zou het niet
mooi zijn als iemand je in deze problematiek ondersteunt? Zodat jij je zelf
kan richten op de zorg en het behouden van een liefdevolle relatie met de-
gene voor wie je zorgt?
telzorgers door hen regeltaken uit
handen te nemen, advies te geven en
praktisch mee te denken wanneer zij
tegen bepaalde belemmeringen aanlo-
pen. Belangrijk voor mij is dat zij daarbij
zelf de regie houden: we bekijken sa-
men welke taken ik overneem en hoe
we de zorg zo kunnen inrichten, dat het
voor hen prettig is. Ook adviseer ik als
De Mantelzorgontzorger werkgevers
en gemeenten in het beleidsmatige
stuk omtrent mantelzorgen.
De Mantelzorgontzorger voor werk-
gevers en gemeenten
Naast voor de mantelzorgers zelf, is de
Mantelzorgontzorger er ook voor werk-
gevers en gemeenten. Als toegepast
gerontoloog en specialist in zorg- en
thuistechnologie combineer ik mijn ex-
pertisegebieden graag met mijn werk-
zaamheden als mantelzorgmakelaar.
Daardoor ben ik in staat bedrijven te
adviseren omtrent het beleidsmatige
en uitvoerende stuk rondom mantel-
zorg. Samen met de mantelzorger en
het bedrijf tot een win-win-situatie ko-
men, dat is het doel. Ook adviseer ik ge-
meenten graag wanneer zij tegen com-
plexe casuïstiek aanlopen.
De Mantelzorgontzorger:
voor mantelzorgers
Als mantelzorger heb je al genoeg aan
je hoofd. De zorg voor een ouder, part-
ner, broer, zus of bijvoorbeeld buur-
vrouw vraagt om voldoende inspan-
ning, zonder alle regeltaken die er
tegenwoordig bij komen kijken. Het
kan voor jou als mantelzorger regelma-
tig voelen alsof het mantelzorgtaken-
pakket je boven het hoofd groeit. De
Mantelzorgontzorger biedt uitkomst.
Of je nou een jongemantelzorger bent,
met een broertje of zusje dat hulp no-
dig heeft, voor je hulpbehoevende
partner zorgt of je ouders een helpen-
de hand biedt: houd zelf de regie, met
hulp van de Mantelzorgontzorger.
Hoe kan de Mantelzorgontzorger
mij helpen?
Wanneer jij het gevoel hebt dat je te
veel taken op je bordje krijgt, neem ik
als gediplomeerd mantelzorgmake-
laar jou een aantal van deze verant-
woordelijkheden uit handen. Dat kan
gaan om Wmo- en PGB-gerelateerde
zaken, het aanvragen van bepaalde
hulpmiddelen en aanpassingen, maar
ook het uitzoeken en regelen van be-
paalde subsidies en toeslagen. Ook
voor het toegankelijk maken van indi-
catieprocedures, het invullen van for-
mulieren, het zoeken van informatie
en het bemiddelen met instanties en
werkgevers kan je bij mij terecht. Ver-
der regel ik passende zorg, dagbeste-
ding en kan ik indien nodig vrijwilli-
gers of alternatieve zorgoplossingen
vinden. Zo kan jij je weer richten op
wat belangrijk is: liefdevolle hulp bie-
den aan degene die dat nodig heeft.
De diensten op een rij
Zorg: indicatie, Wmo (aanvraag en
keukentafelgesprek), WLZ, zorgaan-
bieders en PGB’s
Welzijn: dagbesteding, vervangende
mantelzorg, tijdelijk verblijf, inzet vrij-
willigers
Wonen: WMO, huisvesting, huurrecht,
vervoer, hulpmiddelen, zorgtechniek
Arbeid: regelingen, CAO, maatwerk,
afstemming werk & mantelzorg, man-
telzorgvriendelijk personeelsbeleid
Inkomen: uitkeringen, subsidies, toe-
slagen, belastingen, salaris uit PGB, ei-
gen bijdrage CAK
Onderwijs: passend onderwijs voor
jonge mantelzorgers
Seniorenadvies: adviezen op geronto-
logisch gebied betreffende Zorg, Wo-
nen, arbeid en welzijn.
Houd zelf de regie,
samen met de Mantelzorgontzorger
Wanneer je voelt dat je overbelast raakt
of te weinig tijd hebt voor bepaalde za-
ken, vastloopt in de regelgeving, moei-
te hebt met het invullen van formulie-
ren, de juiste instantie niet weet te
vinden of simpelweg een vraag hebt,
kan je altijd bij de Mantelzorgontzorger
aan de bel trekken. Samen bekijken we
wat jij nodig hebt, en op welke manier
jij ondersteuning kan gebruiken. De
Mantelzorgontzorger kan je de zorg
zelf niet uit handen nemen, maar veel
taken die in het verlengde van mantel-
zorg liggen zeker wel. En jij? Jij houdt te
allen tijde zelf de regie!
Kom kennismaken op het inloop-
spreekuur: dinsdag 22 januari, 14.00-
18.00 uur bij Stralend040. De Voirt 2A,
Nuenen. Eerste half uur is gratis.
Bel of mail: 06-42291284
Mantelzorgmakelaar
Na ruime ervaring in de zorg en het vol-
gen van de hbo-opleiding toegepast
gerontoloog. En nu recentelijk een op-
leiding tot mantelzorgmakelaar, onder-
steun ik als mantelzorgmakelaar man-
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10
Powered by FlippingBook