week - page 5

Rond de Linde
Nr. 52
Vrijdag 28 december 2018
60
COLOFON
ROND DE LINDE
verschijnt als weekblad,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail:
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn,
geven geen recht op schadevergoeding.
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van
rechten te worden aangeleverd.
© 2018
- “Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.”
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail:
Ook voor verspreiding van folders.
Volg ons ook op:
De BeekseTuin 55, Nuenen
Tel. 040-7808000
Persoonlijke
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven
en Leon Raaijmakers
Aangepaste dienstregeling
tijdens de feestdagen
Tijdens de kerstvakantie van zondag 23 december 2018 t/m zaterdag 5 ja-
nuari 2019 rijden de bussen van Hermes volgens de vakantiedienstregeling.
Dit betekent dat sommige buslijnen in de spitsminder vaak rijden. Op ande-
re lijnen rijden de hele dag minder bussen. Ook zijn er (vooral scholieren-)
lijnen die tijdens de vakantie helemaal niet rijden.
Nieuwe tarieven per 1 januari 2019
Basistarief OV-chipkaart € 0,96
Kilometertarief OV-chipkaart € 0,167
Dalkorting Brabant € 12,74 per jaar
(40% korting in de daluren)
Jeugdmaandabonnement € 95,47 per
maand (voor 12-18 jarige onbeperkt
reizen)
Brabant Altijd Vrij: € 126,91 per maand
of € 1269,10- per jaar. (Hiermee kan in
heel Brabant onbeperkt worden gereisd)
Ritkaart: € 4,24
Dalurendagkaart € 6,63
Speciale data
Kerstavond 24 december: De bussen
van Hermes in de regio Eindhoven rij-
den volgens de normale dienstregeling.
Eerste en tweede kerstdag 25 en 26 de-
cember: Op eerste en tweede kerstdag
geldt de dienstregeling als op zondag.
Oudejaarsdag 31 december: Op oud-
jaarsavond vertrekken de laatste bus-
sen vrijwel allemaal tussen ca. 19.00 en
20.00 uur. Vanaf Eindhoven CS ver-
trekken de laatste ritten tussen 20.00
en 20.15 uur in aansluiting op de bin-
nenkomende treinen.
Nieuwjaarsdag 1 januari: Op nieuw-
jaarsdag geldt de dienstregeling als op
zondag.
Op 24 en 31 december rijden er in
Zuidoost-Brabant géén nachtbussen.
Stembus TaalHeld 2018 geopend
Heel Nederland kan vanaf nu een stem uitbrengen op zijn/haar favoriete
TaalHeld van 2018. TaalHelden zijn mensen die op latere leeftijd alsnog le-
ren lezen, schrijven en rekenen. InNoord-Brabant dingtWimSabel mee naar
de titel. Op 24 januari reikt H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden de
prijzen uit. De verkiezing is een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven.
Juryverkiezing
Naast deze publieksverkiezing vindt
ook een juryverkiezing plaats. Daar-
voor zijn per provincie een Taalcursist,
een Taalvrijwilliger en een Bruggen-
bouwer (professional of organisatie) ge-
nomineerd. Voor de provincie Noord-
Brabant zijn dit: Wim Sabel (taalcur-
sist), Shirley Binda (taalvrijwilliger)
Margriet Swinkels en Gerard Suijker-
buijk (bruggenbouwer). Alleen op de
Taalcursisten kan worden gestemd.
Laaggeletterdheid in Nederland
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwas-
senen grote moeite met lezen, schrijven
en/of rekenen. Als je niet goed kunt lezen
en schrijven, vind je minder snel een baan,
kun je minder gezond leven en heb je min-
der grip op je geldzaken. Taal maakt dus
sterker. Daarom maakt Stichting Lezen &
Schrijven zich hard voor een geletterd Ne-
derland, waar iedereen mee kan doen.
Door organisaties te ondersteunen met
scholing, onderzoek en lesmateriaal. En
door laaggeletterdheid onderwerp van ge-
sprek te maken bij publiek en politiek. In
aanloop naar de verkiezing schreef Taal-
Held Wim een brief aan Remy Bonjaski
met een bijzonder verzoek. Meer info:
Stemmen opWim
Nadat hij zijn baan kwijtraakte, school-
de Wim bij om zijn taal op peil te hou-
den. Hij bezoekt nu vier keer per week
een taalcursus en wordt door allerlei
organisaties gevraagd zijn verhaal te
delen. Ondanks zijn onzekerheid over
het probleem, gaat hij graag de uitda-
ging aan om anderen te stimuleren een
taalcursus te volgen. Zo draagt hij zijn
steentje bij. Stemmen op Wim kan tot
en met 22 januari via de website: www.
taalheldenprijs.nl
Taalhelden
Geke van Velzen, directeur van Stich-
ting Lezen & Schrijven, licht toe: “Wat
deze TaalHelden gemeen hebben is
hun enorm doorzettingsvermogen.
Als volwassenen namen zij de stap om
op taalles te gaan en zo hun laaggelet-
terdheid te overwinnen. Zij durfden
te dromen. Van een (andere) baan, op
eigen benen staan, of van een grotere
wereld voor zichzelf en hun kinderen.
Met hun persoonlijke verhalen inspi-
reren zij anderen om ook aan hun
taal- en rekenvaardigheden te wer-
ken”. Stichting Lezen & Schrijven or-
ganiseert de verkiezing dit jaar voor
de vijfde keer.
Actief Zorg bereikt akkoord over
overname Hulp Thuis ZuidZorg
Het Brabantse Actief Zorg heeft overeenstemming bereikt over overname
van het bedrijfsonderdeel Hulp Thuis van ZuidZorg. Beide organisaties zijn
erg blij met de voorgenomen overname, waarbij de 900 medewerkers van
ZuidZorg en hun klanten over gaan naar Actief Zorg.
gemeentes over. In het merendeel van
deze gemeentes zijn we zelf al actief als
aanbieder van huishoudelijke onder-
steuning.”
Het verzorgen van de beste ondersteu-
ning thuis is de kerntaak van de organi-
satie, die naast huishoudelijke hulp
thuis ook verpleging, verzorging en be-
geleiding biedt. ‘Medewerkers en klan-
ten gaan niet veel merken van de over-
name. Mensen houden hun vertrouw-
de hulp en medewerkers blijven onder
dezelfde arbeidsvoorwaarden werken.
Wél onder de naam Actief Zorg. We la-
ten de bedrijven in het nieuwe jaar or-
ganisch in elkaar overvloeien en we le-
ren onze nieuwe collega’s werken van-
uit onze GELUK-waarden.’
Over Actief Zorg
Met 2.500 medewerkers zet Actief Zorg
zich dagelijks in voor haar ruim 10.000
klanten in het zuiden van het land die
thuis hulp kunnen gebruiken. Mensen
kunnen bij de organisatie terecht voor
huishoudelijke ondersteuning, verzor-
ging, verpleging, begeleiding en advies.
Actief Zorg wil proberen een bijdrage
te leveren aan het geluksgevoel van
haar klanten. De ambitie is om de zelf-
regie van zowel de klanten als mede-
werkers te vergroten. Wij geloven dat
tevreden medewerkers bijdragen aan
gelukkigere klanten. Gelukkige klanten
zorgen voor groei en dat merken we.
Hiermee leveren we kwalitatief hoog-
waardige zorg. Wij leveren zorg met
ons hart, ons hoofd en onze handen.
Samen op weg naar geluk.
Algemeen directeur van Actief Zorg
Lia van Galen zegt hierover: “We heb-
ben de afgelopen jaren keihard gewerkt
om thuishulp vorm te geven op een
manier die past bij de tijd waarin we le-
ven. Bij alles wat we doen gaan we uit
van de mogelijkheden en talenten van
mensen. We willen dat mensen groeien
en tot hun recht komen. Met de beoog-
de overname van ZuidZorg mogen we
straks nog meer mensen deze ‘Actief
Zorg’ bieden en dat is waar we het voor
doen.” De organisatie is na de overna-
me in een klap de grootste thuishulp-
organisatie van Brabant. Odet Vermeij-
len, directeur Hulp Thuis, is zeer posi-
tief over de wijze waarop de overname
is voorbereid en nu tot uitvoering
wordt gebracht. “De culturen sluiten
prima aan. ZuidZorg heeft alle ver-
trouwen in een verdere versterking en
verdere uitbouw van de Thuishulp die
hiermee gerealiseerd wordt”. De ver-
koop moet worden gezien als weer een
belangrijke stap in de Focusstrategie
van ZuidZorg, waardoor de verdere
concentratie op Wijkzorg in Zuidoost
Brabant gestalte krijgt.
Thuishulp belangrijkste basis
in zorgproces
Lia van Galen: ‘Wij zien huishoudelij-
ke hulp als de belangrijkste basis in het
huidige zorgproces. Het is vaak de eer-
ste stap die mensen nemen als ze thuis
ondersteuning kunnen gebruiken. Ge-
lukkig zien de betrokken gemeentes
dit ook. Het is een natuurlijk proces.
We nemen klanten verspreidt over 16
Gerard Peppester (az), Charles Laurey (zz), Hans Smit (az), Lia van Galen (az)
en Odet Vermeijlen (zz)
Vrijwilligers
penning uitgereikt
Op 19 december 2018 heeftmevrouw
Renate Richters, wethouder van
jeugd, zorg en welzijn, armoede en
inburgering van de Gemeente Eind-
hoven een onderscheiding uitgereikt
aan vrijwilligers van De Witte Raaf.
Deze onderscheidingen zijn toege-
kend als blijk van waardering voor
het met grote inzet en enthousiasme
verrichten van vrijwilligerswerk voor
de Eindhovense gemeenschap.
De vrijwilligers penning, voor 12 ½
jaar werken bij De Witte Raaf is uitge-
reikt aan:
Piet Rouws uit Nuenen.
Piet werkt een à twee dagen bij De Witte
Raaf. Piet rijdt op vaste momenten maar
is altijd bereid om bij ziekte of vakantie
van andere chauffeurs in te vallen.
PSV en St. Anna Zorggroep
werken aan Sports Performance Center
PSV en St. Anna Zorggroep bouwen aan een Sports Performance Center. Een
uniek concept gericht op blessurepreventie, prestatieverbetering en sport-
medische innovatie. Via de topsport komt de kennis die straks in het com-
plex op De Herdgang wordt vergaard, beschikbaar voor iedereen in de
regio. ‘Topsporters, hobbysporters, maar ook het bedrijfsleven zullen van
dit initiatief pro teren’, aldus algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV.
men aan de gezondheid van de spelers.
Met dit initiatief verdiepen en verbre-
den wij onze samenwerking en bunde-
len wij onze krachten op het gebied van
sportgezondheid en prestatieverbete-
ring ten behoeve van alle sporters.”
Wolf en Gerbrands ondertekenden gis-
teren in het Philips Stadion een inten-
tieverklaring. In de komende maanden
werken de partijen hun plan nader uit.
Hierbij zal nadrukkelijk gekeken wor-
den naar mogelijke partners uit de ge-
zondheidszorg, het onderwijs en het
bedrijfsleven die samen willen werken
aan excellente sportgezondheidszorg
en prestatieverbetering binnen de top-
sport. De eerste geïnteresseerde partij-
en uit de Brainportregio hebben zich
overigens al gemeld. “Dit is duidelijk
een project waar bedrijven graag bij
betrokken willen zijn. Het past heel
goed bij het moois dat hier in de regio
al gaande is”, aldus de bestuurders Ger-
brands en Wolf.
Meerwaarde
PSV ziet een Sports Performance Cen-
ter als een zeer waardevolle toevoe-
ging aan de vervolmaking van trai-
ningscomplex De Herdgang, maar ze-
ker ook als een meerwaarde voor de
hele regio. “Wij zijn altijd op zoek naar
die paar procentjes winst en innovatie
is een kernwaarde van PSV. Daarnaast
zijn wij ons zeer bewust van onze rol
binnen de regio”, vertelt Gerbrands.
“We leveren graag een bijdrage aan het
verhogen van de vitaliteit in ons ach-
terland. Binnen dit centrum gaan we
samen met St. Anna Zorggroep fors
inzetten op sportinnovatie en baan-
brekend onderzoek. De kennis die we
daar opdoen zal de topsport verder
brengen en vervolgens ook de ‘gewone’
sportliefhebbers, maar ook het be-
drijfsleven in de regio. Zij zullen mas-
saal profiteren van hetgeen we op De
Herdgang straks ontwikkelen.”
Bundelen
Ingrid Wolf, voorzitter raad van be-
stuur van de St. Anna Zorggroep, be-
aamt dit. “Al bijna 50 jaar zijn wij als
Zorggroep betrokken bij PSV. Als me-
disch partner werken wij intensief sa-
Toon Gerbrands (algemeen directeur PSV) en IngridWolf, (voorzitter raad van bestuur St. Anna
Zorggroep) spreken intentie uit om samen te werken aan een Sports Performance Center.
Alle actuele reisinformatie is te vinden
op
Hermes wenst iedereen alvast fijne
feestdagen en een fijne jaarwisseling.
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen
• T
040-283 1200
• E
• W
(XL)PRINTEN
ONTWERPEN
NABEWERKEN
DRUKKEN
MULTI PRINTEN
w
w
w
.
r
o
n
d
d
e
l
i
n
d
e
.
n
l
VoorhetNieuwsuitNuenen c.a.
• Aanleveren tekst:
Aanleveren advertenties:
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook