week - page 4

Rond de Linde
Nr. 52
Vrijdag 28 december 2018
60
Geniet van ieder detail
in uw leven
Uw zicht zou u niet moeten weerhouden van wat u graag doet. Daarom wer-
ken ze bij Oogwereld Ton Lips, Park 30 in Nuenen, met innovatieve produc-
ten zoals Varilux brillenglazen van Essilor. Met Varilux X-series brillenglazen
neemt u elk detail binnen en buiten handbereik moeiteloos waar en geniet u
van ongekend scherp zicht en vloeiende overgangen van dichtbij tot veraf.
tweede complete bril voor de halve
prijs. Laat u in de winkel informeren
over de voorwaarden en mogelijkhe-
den.
Heeft u in 2018 nog recht op een bril-
vergoeding van uw zorgverzekeraar?
Dan kan het, afhankelijk van uw zorg-
verzekeringspakket, zijn dat uw nieu-
we bril bijna of helemaal niets kost! In
de winkel berekenen ze graag uw voor-
deel of u kunt op
de
zorgvergoedingchecker raadplegen.
Oogwereld Ton Lips
Park 30, Nuenen
Tel. 040 2836436
Eindejaars sale verlengd t/m zater-
dag 5 januari 2019
Wegens succes is de SALE bij Oogwe-
reld Ton Lips verlengd t/m zaterdag 5
januari 2019. U kunt profiteren van
een ruime collectie monturen voor
vaste lage prijzen. Monturen van 150
euro, 100 euro, 50 euro en zelfs gratis
monturen (dan betaalt u alleen de gla-
zen). Tevens zijn er kortingen op de-
signer monturen die kunnen oplopen
tot wel 50%.
Uw voordeel kan nog meer oplopen als
u gebruik maakt van het aanbod bij
aanschaf van een tweede bril. Alleen in
de SALE periode geldt: koopt u twee
complete brillen tegelijk, dan is de
Gedichtendag 2019
‘Vrijheid’
Net als in andere jaren zal ook in
2019 de poëzie in Nuenen in de lan-
delijke dichtersweek aandacht krij-
gen op donderdag 31 januari, van
14.30-17.00 uur met als thema
Vrijheid.
Het Dichterscollectief Nuenen heeft
dit keer in zijn woonplaats de gastvrij-
heid gevonden in het Nuenens College
aan de Sportlaan 8, waarmee het tot
uitdrukking wil brengen dat gedichten
een warme plaats verdienen in het on-
derwijs.
Op deze dag kunnen dichters aldaar
uit hun werk voordragen en andere
liefhebbers komen luisteren.
Ook dit keer zal Nuenens kunstenaar
Marianne Schellekens telkens één ge-
dicht van elke deelnemende dichter
projecteren in een door haar vervaar-
digd schilderij.
Wilt u meedoen of komen luisteren,
schrijf u dan per email in bij klaas.
, waarna u nade-
re informatie krijgt. Het aantal plaat-
sen is beperkt, dus wacht niet te lang
met reageren.
Verloren tas
Plastic tas van Clean Factory stomerij
met belangrijke inhoud verloren, op
woensdag 19 december rond 16.30
uur, in de buurt van de Vincent van
Goghstraat. Mocht u deze hebben ge-
vonden, graag bellen met tel. 2834446.
Arn Bressers algemeen directeur/
bestuurder Commanderij College
Met ingang van 1 januari 2019 is Arn Bressers algemeen directeur/bestuur-
der van het Commanderij College in Gemert-Bakel en Laarbeek. Met de be-
noeming van Bressers door de Raad van Toezicht is de transformatie van de
scholengemeenschap compleet.
Arn Bressers woont in Nuenen met zijn
vrouw en twee kinderen. Hij startte in
augustus 2017 op het Commanderij
College. Daarvoor werkte hij geruime
tijd op Fontys Hogescholen waar hij
verschillende functies heeft gehad,
waaronder opleidingsmanager en di-
recteur bedrijfsvoering. Bressers voor-
ziet voor het Commanderij College een
prominente rol in de gemeenschap. De
ontmoetingsschool; een dynamische
plek waar leerlingen en de gemeen-
schap al vroegtijdig met elkaar verwe-
ven raken.
Bressers volgt interim bestuurder Bert
Otten op, die de komende maanden
zal gebruiken om lopende projecten af
te ronden.
Het Commanderij College is al enige
tijd in ontwikkeling. Onder leiding van
interim bestuurder Bert Otten en Arn
Bressers als directeur onderwijs en be-
drijfsvoering is de scholengemeen-
schap volledig getransformeerd van
een organisatie met een bovenschool-
se leiding en meerdere managementla-
gen naar een structuur met een be-
stuurder en schooldirecteuren op de
verschillende locaties.
Ook het onderwijs is herzien. Bressers:
“We zijn met een schone lei begonnen.
Het draait volledig om de leerling. We
kijken naar wat hij of zij kan en wil, en
in welk tempo dat kan.” De benadering
van de leerling is veranderd. “We heb-
ben bijvoorbeeld geen tienminutenge-
sprekken meer, maar de leerling voert
zelf het gesprek met de mentor en de
ouders.”
ZATERDAG 27 JANUARI
09.30 - 14.00 UUR
OPEN DAG
Brabander van het Jaar
Peggy van de Vijfeijken en Vivienne van Leuken uit Helmond zijn gekozen
tot Brabanders van het Jaar 2018. Commissaris van de Koning Wim van de
Donk heeft dat bekendgemaakt tijdens een feestelijk diner in Kasteel Hees-
wijk. Peggy en Vivienne hebben samen Stichting VIPE opgericht. Daarmee
geven ze gratis pruiken en haarstukken aan mensen die door ziekte hun
haar verliezen.
Inmiddels zijn er al meer dan 800 pruiken
en haarwerken om uit te lenen. Vivienne:
“Als mensen hier komen en ze krijgen zo-
maar een pruik van ons, die zij graag wil-
len, dan verdwijnt het verdriet even naar
de achtergrond. Dan klopt alles”.
Tien genomineerden
Er waren tien mensen genomineerd
voor de titel Brabander van het Jaar
2018. Daar kon de afgelopen weken op
gestemd worden. Er kwamen duizenden
stemmen binnen en de meeste mensen
kozen dus voor Peggy en Vivienne.
Het idee om pruiken uit te lenen
kwam van Peggy. Eerst werd haar va-
der ziek, toen haar zusje en daarna
haar moeder. Ze maakte van heel
dichtbij mee hoe zwaar het voor men-
sen is als ze hun haar kwijt raken.
Peggy: “Er zijn veel mensen die een
pruik of haarwerk hebben liggen en
er niets meer mee doen. Maar je gooit
dat niet zomaar weg, het heeft toch
een waarde of emotie. Ik dacht, ik ga
die inzamelen, reinigen en modelle-
ren. En daarna gratis weggeven aan
mensen die ze hard nodig hebben.”
Galerie Bonnard 35 jaar:
Speciale exposities in 2019
Galerie Bonnard bestaat in 2019 niet minder dan 35 jaar en dat gaat gevierd
worden. De galeriehouders René Renders en David van der Linden - zij na-
men de Nuenense galerie in 2017 over - stelden voor komend jaar een ver-
rassende expostiekalender samen en Rond de Linde mag hier al een tipje
van de sluier oplichten.
pastorie, die gelegen is zo ongeveer te-
genover galerie Bonnard aan de
Berg. In en rond Nuenen zijn de spo-
ren van Vincent van Gogh nog te zien,
de sporen die de kunstenaar bij kun-
stenaars na liet zijn van onschatbare
waarde. Bonnard vroeg aan de kunste-
naars of zij een of twee werken konden
maken waarbij de gedachte aan Van
Gogh centraal staat. De kunstenaars
zijn enkele maanden geleden al begon-
nen met deze opdracht. Enkelen heb-
ben al wat gereed en anderen hebben
slechts nog maar wilde ideeën. Deze
expositie belooft een bijzondere te
worden waarbij de moderne realisten
van vandaag buiten hun dagelijkse
werkwijze en onderwerpen treden om
in de voetsporen van Vincent van
Gogh te kunnen werken. De opening
van deze expositie is in de periode dat
er in Brabant veel rond de wereldbe-
roemde Vincent speelt. En tot en met
13 januari is in Bonnard de expositie
En Plein Air te bezichtigen. Warm
aanbevolen!
Cornelis Lemair: Ode aan het Stille-
ven Twee exposities die meteen in het
oog springen: Ode aan het Stilleven en
Inspiratie door Van Gogh. Van zondag
26 mei t/m 30 juni is de expositie Stil-
leven te bewonderen, een eerbetoon
ter gelegenheid van de 75e verjaardag
van de Eindhovens kunstenaar Corne-
lis Lemair. Bonnard toont werk van de
kunstenaar zelf, samen met werken
van kunstenaars die zich, op eigen wij-
ze, ook op het genre van het stilleven
toegelegd hebben. Op de eerste plaats
dus stillevens van Cornelis Lemair en
ook schilderijen van onder meer Adri-
ana van Zoest, Rutger Hiemstra, In-
grid Smuling, Heidi Von Faber en
Henk Boon.
Inspiratie door Vincent van Gogh. Van
8 september t/m 13 oktober werken
van kunstenaars die zich laten inspire-
ren door Vincent van Gogh. Vincent
van Gogh leefde en werkte zo’n twee
jaar in Nuenen en omgeving, van 1883
tot 1885. Hij verbleef in die tijd in de
De Eindhovense kunstschilder Cornelis Lemair exposeert in Bonnard in Nuenen ter gele-
genheid van zijn 75ste verjaardag…26 mei t/m 30 juni.(foto Bert Jansen)
What about joining
an English
conversation group?
Bij hobbycentrumde Dorpswerk-
plaats zijn er een groot aantal
conversatiegroepen waar je, on-
der begeleiding, goed Frans,
Spaans, Duits of Engels leert
spreken. Bij de conversatiegroe-
pen Engels voor vergevorderden
kunnen er weer een paar nieuwe
deelnemers aanschuiven. Mis-
schien iets voor jou?
Het gaat om vrije plaatsen bij de groep
die dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.30
uur bij elkaar komt en de groep van
donderdagmiddag 15.30 - 17.00 uur.
‘’Vergevorderd’’ wil zeggen dat er in
deze twee conversatiegroepen nauwe-
lijks Nederlands wordt gesproken. Wie
mee wil doen moet het beginnersni-
veau Engels duidelijk gepasseerd zijn.
De deelnemers bepalen in de meeste
gevallen zelf het conversatie-onder-
werp en het groepsgesprek kan dus
over van alles gaan. Op deze manier
leer je het meest.
Om aan te kunnen schuiven moet je je
inschrijven als deelnemer van Hobby-
centrum de Dorpswerkplaats. Dat kost
€ 100,00 per jaar, in 2 termijnen te vol-
doen. Verder heb je nog een paar les-
boeken nodig. Voor meer informatie:
Ger van de Ven, tel. (040) 2833890.
Het Nuenense Hobbycentrum werkt
onder het motto ‘’van en aan elkaar le-
ren”. Alles gebeurt met enthousiaste
vrijwilligers en iedereen levert zijn in-
breng om het Nuenense hobbycen-
trum draaiend te houden. Het gaat niet
alleen om actief bezig zijn, het hobby-
centrum aan het Park is vooral ook een
plaats om elkaar te ontmoeten en
vrienden te maken.
Oproep aan diegenen die in
Het Klooster in Nuenen zijn geboren
LON TV is gestart met de opname van een serie gesprekken onder de titel ‘In
Het Klooster geboren’. In de naoorlogse jaren 1944-1950 vond een geboorte-
golf plaats, ook wel babyboomgenoemd. Daaromwas het nodig dat er ook in
Nuenen een kraamafdeling kwam en die werd ingericht in Het Klooster.
Omdat wij niet over geboorteregis-
ters kunnen beschikken, vragen wij
personen, die in Het Klooster zijn
geboren, zich bij de LON te melden
via het e-mail adres e.janssen@ons-
net.nu. Wij nemen dan contact met
u op met de vraag of en wanneer u
een gesprek voor onze camera’s zou
willen voeren. U hoeft niet momen-
teel in Nuenen te wonen om in aan-
merking te komen.
Inmiddels is het eerste gesprek op 19
december opgenomen met de op 23
augustus 1947 in Het Klooster geboren
Wim van der Leegte van VDL-groep.
Dit gesprek is zeer binnenkort te zien
op ons KPN kanaal 1436 en op
www.
youtube.com/lokaleomroepnuenen
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,...14
Powered by FlippingBook