week - page 2

Rond de Linde
Nr. 52
Vrijdag 28 december 2018
60
De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
Ge
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
Vervolg op pagina 5
Gemeente
Nuenen
BRIEVENBUS DICHT
Rond de jaarwisseling kunt u niets in de brievenbus gooien bij het
gemeentehuis. De brievenbus is afgesloten van vrijdag 28 december
t/m dinsdag 1 januari. Dus pas weer op woensdag 2 januari kunt u
post in de bus gooien.
AFVALINZAMELING
PMD en Restafvalinzameling
Vergeet niet dat de afvalinzameling PMD en restcontainer door de
Kerst is verzet naar zaterdag 29 december. Dit betreft de inzameling
in gedeelte Nuenen (Keizershof en omgeving), Nuenen West, Ger-
wen, Eeneind en Nederwetten. Plaats uw afval niet te vroeg buiten.
Milieustraat
De milieustraat heeft een extra openstelling op maandag 31 decem-
ber van 13.00 tot 16.00 uur. Op nieuwjaarsdag is de milieustraat
gesloten.
Sluiten container en afvalbakken
Rond oudjaar worden alle gele afvalbakken gesloten of weggehaald.
De ondergrondse papiercontainers worden ook afgesloten.
Glas container
Rond deze dagen wordt er veel glas naar de ondergrondse containers
gebracht. Daardoor zit de container eerder vol. Plaats geen glas
erbij, wacht liever een weekje.
Vuurwerk afval
Op 2 januari hebben we inleverpunten voor uw vuurwerkafval. In
de eerste week van 2019 kunt u uw vuurwerkafval gratis aanbieden
op de milieustraat.
Afvalkalender 2019
De digitale afvalkalender 2019 heeft een nieuw jasje. Natuurlijk is
het even wennen, maar het is in principe gelijk. U logt in met uw
postcode en huisnummer en vindt er alle informatie over de afvalin-
zameling. Als u niet in kunt loggen, of u ziet informatie die niet dui-
delijk of onvolledig is, meld het dan bij de gemeente Nuenen. Heeft
u geen computer? Dan kunt u ons bellen voor een papieren afval-
jaarkalender. Die printen we voor u uit en die sturen we graag naar
u toe. Bel daarvoor naar het telefoonnummer (040) 2631 631.
VUURWERK (OVERLAST)
De jaarwisseling moet voor iedereen in Nuenen een feest zijn. Toch
zorgt het afsteken of opslaan van zwaar (meestal illegaal) vuurwerk
ieder jaar voor veel overlast, gevaarlijke situaties en schade. De ge-
meente zet zich samen met de politie in om de overlast zoveel mo-
gelijk te beperken. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!
Vuurwerk afstekenmag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot
1 januari 02.00 uur. Iedereen die voortijdig vuurwerk afsteekt is in
overtreding.
Op de volgende locaties is het niet toegestaan om vuurwerk af te
steken:
• Nabij en op het terrein van: De Akkers; Savant van Lenthof;
Weverkeshof; Jo van Dijkhof
• In/op/aan/onder: abri’s; bruggen; overkappingen; tunnels; tele-
fooncellen; vuilnisbakken; brievenbussen; in of nabij als zodanig
ingerichte kinderboerderijen;
• In en nabij winkelcentra (semi overdekt)
Wordt er vuurwerk bij u in de buurt afgestoken, terwijl dat nog niet
is toegestaan? Of vermoedt u dat iemand in het bezit is van zwaar
en illegaal vuurwerk? Meld dit dan bij de politie: 0900-8844. Dit
kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.
Lees meer op onze website:
ACTIE INZAMELING VUURWERKAFVAL
OP 2 JANUARI
Ook dit jaar verstrekken we in Nuenen weer afvalzakken om het
vuurwerkafval veilig te verwijderen. Bij de drie verkooppunten van
vuurwerk (waarvan één gelegen in Eindhoven, maar dichtbij Nue-
nen) krijgt u een speciale plastic zak mee, waar u het vuurwerkafval
in kunt doen. Sluit de zak goed af. Lever de vuurwerkafvalzak op
woensdag 2 januari in bij een inzamelpunt:
• Vincent van Goghplein in Nuenen van 12.00 uur tot 16.15 uur
• Heuvelplein in Gerwen van 13.00 uur tot 14.00 uur
• Hoekstraat in Nederwetten (parkeerplaats Kruik) van 14.15 uur
tot 15.00 uur
• Milieustraat aan de Huufkes 48 tot 50 (van 2 januari t/m 5
januari di-wo en vr. 13.00-17.00 uur en za. 10.00-17.00 uur).
Helpt u mee om vuurwerkafval veilig te verwijderen? Dan maakt u kans
op een leuke prijs. De winnaar wordt in januari 2019 bekend gemaakt.
PARKEERMAATREGELEN
OUWLANDSEDIJK
De gemeente gaat per 7 januari 2019 op de Ouwlandsedijk ter hoogte
van basisschool De Rietpluim en kinderdagverblijf/buitenschoolse op-
vang Kids Society Erica parkeermaatregelen treffen om de verkeersveilig-
heid in de schoolomgeving te verbeteren. De maatregelen bestaan uit:
• het aanwijzen van een parkeerstrook voor halen en brengen van
schoolkinderen;
• het instellen van een verbod om langs het noordelijk deel van de
Ouwlandsedijk stil te staan.
Na overleg met de basisschool, kinderdagverblijf/buitenschoolse
opvang, VVN afdeling Nuenen en de politie hebben we een verkeers-
besluit voor de parkeermaatregelen genomen.
Vragen
Als u vragen heeft over de parkeermaatregelen, kunt u contact op-
nemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen, via
telefoonnummer (040) 2631 631.
VERGUNNINGEN
PERIODE 17-12-2018 EN 20-12-2018
In het digitale gemeenteblad
(
)
zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Duivendijk 4
Plaatsen Led scherm
Beekstraat 31A
Vervangen aanbouw achterzijde woning
Jan van Schijnveltlaan 5
Plaatsen twee dakkapellen
voorzijde woning
De Spijkert 24
Oprichten woonhuis met garage
Papenvoortse Heide 1
Verbouwen bedrijfsruimte
Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Heuvelplein, Gerwen
Carnavalsactiviteiten De Narre-Kappen
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale
gemeenteblad
(
)
is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via:
GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat
doen via het volgende e-mailadres:
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website:
CMD,
CENTRUMMAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld,
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er inNuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail:
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
AFVALWEETJE
Per 1 januari is er een nieuw telefoonnummer
voor uwmeldingen over afval.
Afval informatie centrum, Blink.
Telefoonummer: 0800 0492
UITNODIGING
NIEUWJAARSONTMOETING
Wij nodigen u graag uit voor de gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting
op woensdag 2 januari 2019 in Het Klooster, Park 1 te Nuenen.
Programma:
16.00 uur Ontvangst
16.30 uur Uitreiking vrijwilligersprijs 2019
17.15 uur Nieuwjaarstoespraak burgemeester
18.00 uur Afsluiting
OPENING GEMEENTEHUIS
RONDOM FEESTDAGEN
Na de kerst is het gemeentehuis beperkt open. U kunt terecht op
donderdag 27 december en vrijdag 28 december tussen 8.30-12.30
uur. In het nieuwe jaar kunt u weer terecht vanaf 2 januari 2019. Het
gemeentehuis is gesloten op maandag 31 december en dinsdag 1
januari. Na dit lange weekend kunt u voor de burgerlijke stand pas
weer terecht op de eerstvolgende werkdag, zijnde 2 januari. Dit valt
binnen de wettelijke termijn om een aangifte te doen van geboorte
of overlijden. In verband met een bijeenkomst voor medewerkers is
het gemeentehuis op 2 januari pas open na 10.00 uur.
Afsluiting project
Nuenen (Brand)Veilig
“Woningbrand…je wilt het niet meemaken!” Een uitspraak van iemand die
heeft ervaren wat een brand voor hem heeft betekend en het nog kan na-
vertellen. Dat geldt niet voor de mensen voor wie de afloop van een brand
dit jaar fataal is geweest: tot en met november 2018 waren in Nederland 21
fatale woningbranden met 22 dodelijke slachtoffers.
De meeste slachtoffers overlijden door
het inademen van (giftige) rook want bij
een woningbrand is de hoeveelheid rook
binnen 3(!) minuten al levensbedreigend.
Die rook is vooral afkomstig van de ver-
lijmingen in meubels en de vele toepas-
singen van kunststoffen in de woningin-
richting. Rookmelders die bewoners tij-
dig waarschuwen zijn dan ook van
levensbelang! Het devies is dan om zo
snel mogelijk de woning te verlaten en
niet te denken aan het redden van mate-
riële zaken want iedere seconde telt.
De gemeente Nuenen startte in 2013
samen met woningbouwvereniging
Helpt Elkander en de Nuenense Brand-
weer het project ‘Nuenen (Brand)Veilig
om het aantal brandslachtoffers te ver-
lagen door voorlichting en het plaatsen
van rookmelders. Uitvoering vond
plaats door vrijwilligers die door de
brandweer waren opgeleid. Eerst wer-
den de bewoners in Gerwen, Neder-
wetten en Eeneind bezocht omdat hun
woningen het verst verwijderd waren
van de brandweerkazerne. Ook werden
gelijktijdig alle huurwoningen van
Helpt Elkander voorzien van rookmel-
ders. Vrijwilligers van de werkgroep
Leefbaarheid Gerwen, de voetbalver-
eniging Nederwetten, deWijkraad Een-
eind, de Hulpdienst voor Ouderen en
het Hobbycentrum De Dorpswerk-
plaats installeerden in deze woningen
ruim 2.500 rookmelders.
Vanaf 2014 waren de koopwoningen in
Nuenen-dorp aan de beurt. Wijk na
wijk bezochten vrijwilligers van de be-
wonersvereniging Refelingse Erven, de
bewonersvereniging Het Puyven, de
Buurtvereniging Omgeving Andries-
plein en het Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats deze woningen en plaats-
ten daar ruim 1.000 rookmelders. Tij-
dens de huisbezoeken bleek dat de
bewoners zelf al circa 400 rookmelders
hadden geïnstalleerd maar daarvan
bleek helaas meer dan de helft ondeug-
delijk te zijn: geen werkende batterij,
op de verkeerde plek gemonteerd of
meer dan 10 jaar oud.
Aan de hand van een checklijst brand-
veiligheid die samen met de bewoner
werd ingevuld, werd vastgesteld dat
men nauwelijks heeft nagedacht over
de eigen brandveiligheid. Overdag ruik
of zie je een brand eerder maar in je
slaap ruik je niets en moet je gewekt
worden door een rookmelder die je
daarom maandelijks op juiste werking
moet testen. Door de rook is het pik-
kedonker in huis en zie dan maar eens
de voordeur te bereiken als je dat niet
al eens geoefend hebt of blijkt dat de
deursleutel ontbreekt om buiten te ko-
men. Afspraken werden niet gemaakt
over waar je na een vlucht uit de wo-
ning verzamelt met de medebewoners
of wie van de ouders in geval van brand
de kinderen meeneemt naar buiten.
Nu alle wijken inmiddels zijn bezocht
kan worden vastgesteld dat de bewo-
ners tevreden zijn met de voorlichting
over hun brandveiligheid en de moge-
lijkheid om rookmelders te laten plaat-
sen. Dit dankzij de inzet van de vele
enthousiaste vrijwilligers die soms met
koffie en gebak werden ontvangen. In
totaal hebben zij in Nuenen c.a. ruim
3.500 rookmelders geplaatst in meer
dan 1.700 woningen! Het project kan
daarom worden afgesloten.
Als u omwat voor reden dan ook in het
verleden niet heeft deelgenomen aan
het rookmelderproject of later in Nue-
nen c.a. bent komen wonen dan heeft u
nog tot en met 31 december 2018 de
kans om u aan te melden. Aanmelding
kan via de website van de gemeente
)
of via telefoonnummer 040-2631 631.
Daar kunt u ook voor overige vragen
over het project terecht. Na aanmel-
ding maken de vrijwilligers een af-
spraak voor een huisbezoek. Dit be-
zoek duurt maximaal 30 minuten en
vindt altijd plaats met twee personen
voorzien van herkenbare kleding van
het project Nuenen (Brandveilig) en
een legitimatiebewijs. Vanwege de
feestdagen zullen de huisbezoeken en
rookmelderplaatsingen in de maand
januari 2019 plaatsvinden.
Voor aanspraken op garantie op de
rookmelder kunt u ook na 1 januari
2019 nog terecht op het telefoonnum-
mer 040- 2631631van de gemeente
Nuenen. Vervanging geschiedt altijd na
telefonische afspraak met de bewoner.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...14
Powered by FlippingBook