week - page 9

Rond de Linde
Nr. 51
Donderdag 20 december 2018
60
Park Luistruik minder groen dan beloofd
Tot medio november heeft voor een periode van 6 weken het Ontwerp Bestemmingsplan
Luistruik 2018 bij de gemeente ter inzage gelegen. Belangrijkste doel van dat plan is omde
bebouwing van het nog braakliggende deel van Park Luistruik mogelijk te maken. Hoe-
wel, in het nog te bouwen deel verdwijnt dat parkachtige karakter goeddeels.
Park Luistruik komt voort uit een in 2003 door de gemeente uitgeschreven ontwerpcom-
petitie. Welke projectontwikkelaar maakt op basis van door de raad opgesteld program-
ma van eisen het mooiste plan voor de ontwikkeling van het voormalige sportpark? Het
moest in elk geval geen doorsnee wijk worden, maar een spraakmakendwoongebied. Ra-
bo Vastgoed won de competitie en mocht aan de slag gaan. Van het sportpark gaan ze
een grote tuin maken met uitgestrekte glooiende grasvelden, met wandelpaden en veel
bomen. De woningen komen in woonhoven en in kleinschalige appartementengebou-
wen die ze parkvilla’s noemen. Auto’s van bewoners moeten uit het zicht worden gepar-
keerd, in ondergrondse parkeergarages en binnen de woonhoven. ‘Wonen in weelde’ is de
verkoopslagzin.
Ongetwijfeld heeft de gemeente destijds samen met projectontwikkelaar goed onder-
zocht hoe de woningbehoefte in Nuenen is. Het plan was om 318 koopwoningen in het
middeldure en dure segment te bouwen. 230 van die 318 woningen waren appartemen-
ten. 135 van de appartementen zouden in de kleinschalige parkvilla’s worden onderge-
bracht. Die waren, en zijn, bij uitstek geschikt voor 2-persoons huishoudens waarvan de
kinderen het te grote huis uit zijn.
Omdat de kredietcrisis roet in het eten gooide heeft de voltooiing van Park Luistruik veel
langer geduurd dan voorzien. De verkoop van de eerste fase in 2008 verliep aanvankelijk
goed. Maar bij het begin van de kredietcrisis trokken de meeste potentiele kopers zich te-
rug. Met garanties en financiële hulp van provincie en gemeente en doordat verhuurder
Woonbedrijf een deel van de appartementen overnam kwamde bouw toch nog op gang.
Met wat kleine aanpassingen werden tot 2015 ook nog twee ‘woonhoven’ gebouwd. Al
met al bleef steeds de bedoeling in stand omer een parkachtigwoongebied van temaken.
Nu de rest van Park Luistruik nog. Met het ontwerp bestemmingsplan dat er nu ligt lijkt het
er op dat gemeente en projectontwikkelaar het plan laten varen om er een grote groene
tuin van te maken. In 2008 zou ‘n derde van het totale gebied parklandschap worden.
Door veel meer woningen te willen gaan bouwen, wordt ongeveer 8.000 m² park opgeof-
ferd. Dat is het oppervlak van een voetbalveld minder aan park! De 13 parkvilla’s die er
nog zouden komen, worden niet gebouwd. Wel komen er een galerijflat, twee grotere ap-
partementengebouwen en veel meer grondgebonden woningen.
Nergens in het ontwerp bestemmingsplan wordt uitgelegd waarom de kleinschalige
parkvilla’s zijn vervallen en er veel meer ruimte wordt gegeven aan grondgebonden wo-
ningen. De toelichting komt niet verder dan: “Ook in deze fase is gekozen voor een gediffe-
rentieerd woningaanbod, gebaseerd op de huidige behoefte”. Hoe die huidige behoefte is
vastgesteld wordt niet vermeld. En waarom die anders is dan 10 jaar geleden is ook niet
duidelijk.
In hun coalitieprogramma 2018-2022 zeggenW70, GroenLinks, CDA en SP vanNuenen de
groenste gemeente van Nederland te willenmaken. Ook willen ze onderzoeken in hoever-
re het woningbouwprogramma aansluit bij de opbouw van de Nuenense samenleving.
Reeds gemaakte bouwafspraken horen daar ook bij. “De juiste balans tussen diverse ty-
pen en beschikbaarheid van woningen voor alle generaties moet in beeld worden ge-
bracht.” Kortom, verwacht magworden dat de gemeenteraad zonder gedegen onderbou-
wing geen genoegen zal nemenmet de verregaande ‘ontgroening’ van Park Luistruik!
Louis Alting, Piet vanWijkgaarde 6, 5671 LJ Nuenen
Parkvilla’s in Park Luistruik
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
Waarom ineens die paniek?
Waarom nu ineens paniek in de tent van de het Actiecomité Nuenen c.a.-Zelfstandig, de
Coalitie ( W70, CDA, Gl., SP aangevuldmet de Combinatie) en geruggesteund door burge-
meester Maarten Houben, nu de meerderheid van Provinciale Staten heeft besloten om
het fusiebesluit Nuenen bij Eindhoven nog zeker tot na de provinciale staten verkiezingen
uit te stellen? Voortschrijdend inzicht van Binnenlandse Zaken over aanpassing van regels
bij fusie van gemeenten zijn hiervan de oorzaak, aldus het provinciaal bestuur. Zij, de hier-
voor genoemde tegenstanders van de fusie, waren toch ( bijna) zo zeker in hun actie dat ze
met gemak de eindstreep zouden gaan halen. Immers met ruim 8000 tegenstemmers
achter zich( dit is overigens nog lange na niet de helft van de in totaal ruim 18.000 kiesge-
rechtigde inwoners)waren zij zo zeker van hun zaak: de fusie gaat niet door! In datzelfde
zelfvertrouwen hebben ze het afgelopen jaar vooral in negatieve zin, gericht tegen de
buurgemeente/ fusie-partner en de provincie , acties tegen de voorgenomen fusie onder-
nomen, die er niet om liegen. Vooral enmet namewerd door hen Eindhoven en het provin-
cie- bestuur(GS), en daarin vooral gedeputeerde Anne-Marie Spierings, tot op het bot gefi-
leerd en gedemoniseerd en in een kwaad daglicht gezet. Zelfs een enige vorm van overleg
met hen kwam in zijn geheel niet aan de orde. Met alleen zwaaien naar de buren kom je er
niet. Nu er nog geen duidend besluit is gevallen, gaat men door met met allerlei dreigende
verwensingen enwordt vanuit eenmeerderheid in de Nuenense Raadmet een gerechtelij-
ke procedure gedreigd. Zelfs de joker wordt bij monde van burgemeester Houben, ingezet
om aan de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Kasja Ollongren, duidelijkheid te
vragen over de dreigende fusering.
Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen
Telefoon gevonden
Er is een telefoon gevonden, voor meer
informatie graag even bellen naar Ar-
chipel Akkers: 040-2635705.
Verloren ketting
Gouden ketting met 2 hangers gege-
vens pacemaker + visje verloren omge-
ving van het Van Goghkerkje afgelo-
pen zondag 16 december. Terug te be-
zorgen, tel. 06-22692710.
5
Muziekavond in kerstsfeer in Gerwen
Sologitarist Paulus met familie
Schäfer op podium
Gipsyjazzgitarist Paulus Schäfer uit Gerwen heeft zijn familie uitgenodigd
om samen met hem op te treden. Het concert in de serie ‘Paulus Schäfer in-
vites’begint vrijdagavond 28 december om20.00 uur in café De Stam inGer-
wen.Devastebezoekersvandezeconcertseriehebbenalle toegangskaarten
al gereserveerd. Vanaf 22.00 uur is het café voor iedereen vrij toegankelijk
voor een meezingfeest in kerstsfeer.
en de viool. En samen zingen hoort
ook bij de Sinticultuur.
Paulus is een veelgevraagd sologitarist
en hij is de vertolker bij uitstek van de
gipsyjazz. Samen met bassist Noah
Schäfer, sologitarist Mozes Rosenberg
en accordeonist Dominique Paats trad
hij begin deze maand op in India in het
Royal Opera House in Mumbai. De
Nederlandse consul-generaal in India
Guido Tielman bood daar aan relaties
de Dutch Gypsy Jazz Night aan.
Meezingfeest
Vrijdagavond 28 december nodigt
Paulus Schäfer zijn familie op het po-
dium uit om samen een muzikale
avond te verzorgen. Vanaf 22 uur, na
het concert, is café De Stam voor ie-
dereen weer vrij toegankelijk. Paulus
en Noah zullen dan de aanzet geven
voor een gezellig meezingfeest.
Paulus Schäfer is de jongste van het ge-
zin. Hij heeft de muzikaliteit niet alleen
van zijn vader en moeder. Ook zijn vier
zussen en vier broers zijn muzikaal.
Gina als zangeres op podium
Paulus heeft met zijn vrouw Rebecca
drie dochters. De 12-jarige Gina be-
treedt die avond als zangeres het po-
dium. Gina: “Ik hou van zingen, dan-
sen en koken. Ik heb twee zussen en ik
kom uit een muzikale familie.” Gina is
hofdame Fabulous van het nieuwe
jeugdtrio van de plaatselijke carnavals-
vereniging De Narre-Kappen.
Gipsyjazz
In het dagelijks leven van de Sinti
speelt muziek een belangrijke rol. Van
jongs af aan komen kinderen in aanra-
king met gitaarmuziek en met diverse
muziekinstrumenten zoals de gitaar
Sologitarist Paulus en bassist Noah komen 28 december met de familie Schäfer op het
podium in De Stam in Gerwen….(foto Cees van Keulen)
Sunny Blues Nuenen presenteert:
‘Mojo Hand’
Een thuiswedstrijd voor deze bluesband uit Eindhoven / Nuenen. Na vele
optredens in het hele land sluit Mojo Hand het drukke jaar af in Café Schaf-
rath te Nuenen op 23 dec. vanaf 15.30 uur.
Ervaar The Blues Experience met Mo-
jo Hand.
(De band is: Frank Reemers, Joep de
Greef, Joop de Graaff en Mathieu van
Uden).
Sunny Blues Nuenen organiseert blues
optredens in samenwerking met Café
Schafrath te Nuenen en deze zijn altijd
gratis te bezoeken. Interesse? Meld u
dan aan voor de gratis nieuwsbrief via
de website:
nl. Dan mist u nooit een optreden.
Datum: 23 dec 2018. 15.30 uur. Entree
gratis. Locatie: Café Schafrath, Park 35
Nuenen.
De 4 mannen van Mojo Hand hebben
het Blues hart op de juiste plaats. Met
een gevarieerd repertoire van eigen en
bewerkte nummers worden diverse
Blues stijlen met veel passie, plezier en
vooral ‘Blues’ gespeeld. Van ingetogen
naar swingend, van Texas naar Chica-
go en af en toe met een vleugje Funk,
neemt de band je mee in hun blues-
reis. Mojo Hand stond al met veel suc-
ces op vele bluespodia en festivals in
heel Nederland en was deelnemer aan
The Dutch Blues Challenge 2017.
Door de uitgebreide instrumentale be-
zetting is de sound breed en divers.
(Hammond, piano, bluesharp, gitaar,
drums, bas en tweemaal zang).
Kerstavond
met Jocanto
Bij Jocanto zijn de mensen lid van 14
tot en met 35 jaar. De kerk kent deze
grenzen niet. Daar is iedereen welkom,
toch? Op maandag 24 december, kerst-
avond, gaan we deze grens bekijken
om 21.00 uur in de St. Clemenskerk in
Gerwen en om 23.30 uur in de H. Cle-
menskerk in Nuenen.
Wees welkom om langs te komen!
‘Nuejnes
spreukebuukske’
nu ook bij
Jumbo Ton Grimberg
Het onlangs verschenen Nuenens
spreukebuukske ‘Zoo zégge wèij ’t
in Nuejne tigge mekaâr’ is nu ook te
koop bij Jumbo Ton Grimberg.
De nèij Nuejnese spreukebuukskes op ’n rèijke
Foto Roland van Pareren
Het ‘buukske’ is samengesteld door
Gerard de Laat en uitgegeven door
heemkundekring De Drijehornick. Ve-
le Nuenenaren en oud-Nuenenaren
hebben aan de realisatie van het boek-
je meegewerkt door spreuken aan te
leveren en teksten te verbeteren onder
eindredactie van Peter van Overbrug-
gen. Het is geen wetenschappelijke uit-
gave maar het is bedoeld om een beeld
te geven van hoe wij, Nuenenaren, met
elkaar omgaan.
Hoe we elkaar raad geven, laten weten
hoe we over iets of over iemand den-
ken en hoe we in het leven staan. Prof.
Dr. Jos Swanenberg zegt in het voor-
woord dat spreuken nopen tot verder
denken omdat ze niet alleen een letter-
lijke betekenis hebben maar ook een
figuurlijke. Met die dubbele bodem ge-
ven ze ons een kijkje in de cultuur van
de gemeenschap. Ze laten een stukje
zien van de levenswijze, normen en
waarden van met name de Nuenena-
ren van vroeger. Het laat zien hoe mooi
het dialect is en hoeveel je er mee kunt
uitdrukken.
Het buukske is te koop bij Risjamo
Kernkwartier, Vincentre aan de Berg,
Bruna Parkstraat, Jumbo Ton Grim-
berg en in het Heemhuis van heem-
kundekring De Drijehornick, Papen-
voort 15A. Het buukske kost € 12,50.
Leden van heemkundekring De Drije-
hornick betalen € 10,00 (verkoop aan
leden alleen in het Heemhuis).
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook