week - page 7

Rond de Linde
Nr. 51
Donderdag 20 december 2018
60
Nostalgie én hightech komen samen
WoensXL viert samen
met jou kerst anno nu!
Van 21 t/m 24 december zijn er allerlei sfeervolle en bijzondere acts voor
jong en oud inWoensXL. Of het nu gaat om een nostalgische kerstmarkt met
gezellige huisjes, zwervers uit het verhaal van Charles Dickens, Scrooge of de
kerstman; je komt ze tegen inWoensXL. Maar ook hightech kerstrobot Space-
Ci-Men en animatronic’s Prinses Aguilera, Koning Waldemar en Koningin
Christina komen op bezoek en wandelen op een geautomatiseerde manier
door het winkelcentrum. Natuurlijk is het alleen écht feest als er ook muziek
is. Daarom treden er diverse (blaas)orkesten op en is de kerst DJ aanwezig
met zijn funky ‘vinyl’ vouw ets. Kortom, voor ieder wat wils; jong en oud!
wisselend en vol kerstprogramma sa-
mengesteld waarbij jong en oud een
warm kerstgevoel krijgt. Gedurende
deze vier dagen is er een heuse kerst-
markt met gezellige houten huisjes
zoals je deze bijvoorbeeld ook in
Duitsland aantreft. We hebben ook
een gratis inpakservice op deze kerst-
markt, je kunt al je gekochte cadeaus
meteen laten inpakken en thuis onder
de boom leggen.
“Alle winkels zijn op vrijdag 21 de-
cember van 09.30 uur tot 21.00 uur
geopend”, vertelt Marcel Emmen,
voorzitter van de winkeliersvereni-
ging. “Op zaterdag 22 december gel-
den de reguliere openingstijden en op
zondag 23 december hebben we een
kerstkoopzondag tussen 11.00 uur en
17.00 uur. De maandag voor kerst zijn
alle winkels tussen 10.00 uur en 17.00
uur geopend. We hebben een leuk af-
Nuenens eerste huisarts, Nuenenaar Van Hoven burgemeester
in Son en Van Goghlocatie in Gerwen
Nieuwe uitgave Drijehornickels
Ruimhonderd jaar geleden vestigde zich dokter Johan Raupp als eerste huis-
arts in Nuenen. Een aantal inwoners had hier sterk op aangedrongen omdat
ze regelmatig meemaakten dat doktershulp voor een zieke te laat kwam. In
de nieuwe Drijehornickels het verhaal van Nuenens eerste huisarts.
stammen. Een tweede artikel gaat ook
over de locatie van een tekening van
Van Gogh. Zo wordt de tekening
‘Mastbomen in het Ven’ herkent als
een locatie vlakbij het Kamerven bij de
Lieshoutseweg in Gerwen.
Uitgave heemkundekring
Het full-colour cultuurhistorisch ma-
gazine Drijehornickels wordt drie keer
per jaar door heemkundekring De
Drijehornick uitgegeven en wordt ge-
drukt bij Drukkerij Messerschmidt.
De leden van de heemkundekring krij-
gen de Drijehornickels gratis in de bus.
Voor andere geïnteresseerden is het
tijdschrift voor € 4,50 te koop in het
Heemhuis van De Drijehornick, Pa-
penvoort 15A, bij Jumbo Ton Grim-
berg, kantoorboekhandel Risjamo
Kernkwartier, het Vincentre aan de
Berg en bij Bruna Parkstraat.
Samuel van Hoven, de oudste zoon
van burgemeester en notaris Johannes
van Hoven, trad in de voetsporen van
zijn vader en grootvader. Hij werd óók
burgemeester en notaris. Niet in Nue-
nen, maar in Son en Breugel, zo is te le-
zen in het artikel over deze markante
Nuenenaar. Onze gemeente telde in
1871 maar liefst tien klompenmakerij-
en. In de rubriek ‘Terugbeeld’ aan-
dacht voor de klompenmakerij van va-
der en zoon Dorus en Karel Hoeks aan
de Soeterbeekseweg in Nederwetten.
Van Gogh
Het is bijna onvoorstelbaar hoeveel er
over het leven en het werk van Vincent
van Gogh onderzocht en geschreven
is. Jack van Hoek toont met een door-
wrocht artikel aan dat twee tekeningen
van Van Gogh niet uit zijn Parijse maar
wel degelijk uit zijn Nuenense periode
Klompenmaker Karel Hoeks bezig in zijn
werkplaats aan de Soeterbeekseweg inNe-
derwetten. In de nieuwe Drijehornickels
aandacht voor de klompenmakers Dorus
en Karel Hoeks.
Unieke mijlpaal
voor Veldsink Groep
Na de recente oplevering van een nieuw en milieubewust pand aan de Pinc-
kart 54 mag de Veldsink Groep aan het eind van 2018 nog een bijzondere
mijlpaal vieren - het Nuenense bedrijf is uitgeroepen tot de grootste onaf-
hankelijke intermediair van Nederland.
nancieel advies. Dit wordt door steeds
meer assurantiekantoren op waarde
geschat, die zich daardoor graag bij
Veldsink of VCN aansluiten.
Een goed voorbeeld hiervan is het feit
dat de lokale vestiging van Veldsink
Advies te Nuenen vanaf februari vol-
gend jaar ook zal verhuizen naar het
centrum van Nuenen, om ook op deze
manier de bereikbaarheid en toegan-
kelijkheid van financieel advies op het
gebied van hypotheken, verzekeringen
en pensioenen te blijven vergroten
voor particulieren en bedrijven.
In 2019 zal Veldsink aandacht beste-
den aan het 40-jarige jubileum van het
bedrijf, een volgende mijlpaal en een
gebeurtenis die met medewerkers én
klanten zal worden gevierd.
Dit blijkt uit de jaarlijkse am: top 100
lijst van het financiële platform am,
waar de 100 grootste intermediairbe-
drijven van Nederland in vertegen-
woordigd zijn. Het Nuenense bedrijf is
in 1979 als éénmansbedrijf gestart en
inmiddels uitgegroeid tot 950 mede-
werkers, waarvan er 300 in Nuenen
werkzaam zijn bij Veldsink Groep,
Veldsink Advies en VCN.
Het bijzondere aan deze prestatie is
dat Veldsink in haar kernwaarden niet
anders is gaan werken. Het bedrijf po-
sitioneert zich graag dicht bij haar
klanten, met een netwerk van lokale
vestigingen en adviseurs die hun klan-
ten op een laagdrempelige en persoon-
lijke manier kunnen voorzien van fi-
Marc Cootjans
benoemd tot
directievoorzitter
Specialistenteam
Rabobank
Oost-Brabant
Per 1 januari 2019 is Marc Cootjans be-
noemd tot directievoorzitter bij Rabo-
bank Eindhoven-Veldhoven, inclusief
het Specialistenteam Oost-Brabant.
Hij is ook de beoogd directievoorzitter
van de bank die tot stand komt als ge-
volg van de voorgenomen samenvoe-
ging van de Rabobanken Dommel-
streek, Eindhoven-Veldhoven en Het
Groene Woud Zuid.
Deze benoeming valt samen met een
belangrijke nieuwe fase in de transfor-
matie van de Rabobank. In heel Neder-
land bundelen de lokale Rabobanken
hun krachten op het gebied van speci-
fieke expertises en vormen ze op regio-
niveau robuuste specialistenteams.
Door deze krachtenbundeling blijven
de circa 90 Rabobanken in Nederland
in staat om hoogwaardige specialismen
dichtbij en lokaal aan te bieden. Deze
specialistenteams worden onderge-
bracht bij één van de lokale banken in
een regio en voor Oost-Brabant is dat
bij Rabobank Eindhoven-Veldhoven.
Kennis, kapitaal en netwerken
Marc Cootjans: “Door in te zetten op
een intensieve samenwerking tussen de
lokale Rabobanken in Oost-Brabant
kunnen we kennis, kapitaal en netwer-
ken nog beter aan onze klanten ter be-
schikking stellen dan nu al gebeurt. Zo-
wel op zakelijk als maatschappelijk vlak
liggen er volop kansen en uitdagingen
die we als Rabobank vanuit gezamen-
lijkheid gaan aanpakken. Het is een ge-
weldig gebied, waarmee ik ook per-
soonlijk sterk verbonden ben. Ik kan
niet wachten om te beginnen.”
Intentie tot samenvoeging
Omdat de transformatie die Rabobank
op dit moment ondergaat kwetsbaar-
heid veroorzaakt bij de kleinere lokale
Rabobanken, waaronder Rabobank
Dommelstreek, heeft de bank de inten-
tie tot samenvoeging met Rabobank
Eindhoven-Veldhoven en Het Groene
Woud Zuid uitgesproken. ‘Gezamen-
lijk ondervangen we de kwetsbaarheid
én kunnen we onze klanten nog beter
van dienst zijn door bundeling van
kennis’, aldus Edwin Leenes, directie-
voorzitter van Rabobank Dommel-
streek. De voorzitters van de raden van
commissarissen en de directies van de
drie betrokken banken tekenden re-
cent een intentieverklaring om per 1
juni 2019 samen te gaan. Over deze sa-
menvoeging vindt nu overleg met de
ledenraden plaats, die begin 2019 defi-
nitief zullen besluiten.
Garage2020 Brabant van start
voor radicale innovatie jeugdhulp
Vanuit de belevingswereld van ouders, jongeren en kinderen ontwikkelt
Garage2020 slimme oplossingen voor vraagstukken op het gebied van op-
voeden en opgroeien en werkt aan een nieuw perspectief voor jeugdhulp.
Deze slimme oplossingen hebben als doel bij te dragen aan een kansrijk(er)
leven voor kinderen en hun gezinnen.
zelf ook nieuwe programma’s, produc-
ten, concepten en ideeën. Dat doet
men door zich iedere zes maanden in
twee zeer complexe maatschappelijke
vraagstukken vast te bijten.
Regionale identiteit
“Een deel van het succes van deze gara-
ges is het meenemen van de unieke iden-
titeit en potentie van de lokale werk-
plaatsen. Bij de opzet van Garage2020
Brabant zal daarom zeer zeker ook de
regionale identiteit van de provincie in
ogenschouw worden genomen”, licht
Anne Landstra, kwartiermaker voor Ga-
rage2020 Brabant toe. “Historisch ge-
zien is de regio Zuidoost-Brabant uitge-
groeid tot een hecht ecosysteem waarin
innovatie, techniek en design de drijven-
de krachten zijn. Ten grondslag aan de
activiteit in de regio ligt de ‘Triple He-
lix’-samenwerking. In Garage2020Bra-
bant gaan we de kernwaarden van de re-
gio (techniek, design en de triple-helix
samenwerking) nu toepassen in de
jeugdzorg”.
De komende zes maanden worden ge-
bruikt om Garage2020 Brabant op te
starten met als locatie Microlab in
Eindhoven. Aan het einde van de op-
startfase worden er drie ‘Minimum Vi-
able Products’ (MVP) opgeleverd. Een
MVP kan een idee, concept, methode
of soms een uitgewerkt product zijn.
Deze MVP’s worden ontwikkeld in sa-
menwerking met de partners. Na deze
zes maanden hoopt Garage2020Bra-
bant door te gaan als broedplaats van
sociale innovatie in het jeugddomein.
Op 12 december vond in Eindhoven de
kick-off bijeenkomst plaats van Gara-
ge2020Brabant, waarbij deze organisa-
ties samen kwamen: Aloysiusstichting,
Combinatie Jeugdzorg, Fontys Hoge-
school, GGZ Oost-Brabant, Idris-Ama-
rant, LEV-groep, Sterk Huis en Regio
Zuidoost-Brabant 21voordejeugd (na-
mens de gemeenten). Garage2020 is
een succesvolle landelijke beweging en
kent al soortgelijke initiatieven in Am-
sterdam, Twente, Leiden, Rotterdam en
nu dus ook in Brabant.
Interpretatie, creatie, accelaratie
Het concept ‘Garage2020’ is een onaf-
hankelijke werkplaats waar mensen
vanuit diverse achtergronden en van
verschillende sectoren, met uiteenlo-
pende kennis, kunde en vaardigheden,
in een open dialoog werken aan de
vraagstelling hoe een kansrijk leven
mogelijk te maken voor kinderen. Dit
doen zij onder meer door radicaal nieu-
we oplossingen te creëren. De concep-
ten Acceleratie, Interpretatie en Creatie
vormen de kern van het initiatief.
Accelaratie: Garage2020 biedt start-
ups de mogelijkheid tot ‘scale-up’: een
groeiplek in het sociaal domein. Dit ge-
beurt door ondernemers op verschil-
lende manieren te ondersteunen.
Interpretatie: Garage2020 geeft organi-
saties een ander perspectief op bestaan-
de vraagstukken. Dit gebeurt door hui-
dige complexe problemen in bestaande
teams opnieuw te interpreteren.
Creatie: Vanuit het principe ‘practice
what you preach’ creëert Garage2020
Kick-off Garage2020Brabant met Aloysiusstichting, Combinatie Jeugdzorg, Fontys Hoge-
school, GGZ Oost-Brabant, Idris-Amarant, LEV-groep, Sterk Huis en Regio Zuidoost-Bra-
bant 21voordejeugd (namens de gemeenten).
KOOPZONDAG
16 d cemb r
Kom gezellig
Kerst-shoppen!
Er zijn diverse acts als een ‘ijsfee’ die
met haar warme stem en betoverend
fonkelend verlicht kostuum, op een
jazzy manier kerstliedjes zingt, maar je
komt ook de ‘Winternar & Harlekijn’
tegen met hun winterse theatrale mime
act en die jou als bezoeker verrassen
met hun grappen en grollen. Ook Jøtt-
njøl met hun manden vol kerstgevoel
brengen warme nostalgische gevoelens
van lang geleden tijdens deze dagen.
Voor het toezicht tijdens deze dagen
hebben we ‘X-miss’; met haar ordelijke
charmeoffensief, ballen, pieken en en-
gelenhaar is iedereen die iets verkeerd
doet de sigaar. Tevens zijn de ‘Elfes de
Noël’ aanwezig om met hun feeërieke
charmante verschijning de bezoeker te
verrassen en de ‘Bike Angels’ laten en-
gelen vliegen boven het publiek met
behulp van hun omgebouwde bakkers-
fiets. Dit jaar brengt ook ‘Père Noël’,
een ‘over de top’ kerstman lijkend fi-
guur met een te zware juten zak op zijn
rug, een bezoek aan ons WoensXL.
Kerstshoppen bij één van onze 150
winkels waar persoonlijke aandacht
centraal staat en de kerstbeleving in de
breedste zin van het woord aanwezig is.
Zien we je op 21, 22, 23 en/of 24 de-
cember? Iedereen is van harte welkom!”
Op de omslag van de nieuwe Drijehornic-
kels de verwijzing naar de artikelen over
Nuenens eerste huisarts Johan Raupp,
Nuenenaar Samuel van Hoven als burge-
meester en notaris in Son en Breugel en
Van Goghs tekening ‘kerkhof bij regen’
stamt uit zijn Nuenense periode
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook