week - page 5

Rond de Linde
Nr. 51
Donderdag 20 december 2018
60
COLOFON
ROND DE LINDE
verschijnt als weekblad,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail:
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn,
geven geen recht op schadevergoeding.
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van
rechten te worden aangeleverd.
© 2018
- “Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.”
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail:
Ook voor verspreiding van folders.
Volg ons ook op:
De BeekseTuin 55, Nuenen
Tel. 040-7808000
Persoonlijke
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven
en Leon Raaijmakers
De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
G
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
Gemeente
Nuenen
Gemeente nieuws
vervolg van pagi a 2
Vervolg op pagina 6
Gemeente
Nuenen
BELASTINGVERORDENING 2019
Het college van burgemeester en wethouders van d
nen maakt bekend dat op 8 november 2018 de Raad de volgende
verordeningen heeft vastgesteld:
• Legesverordening 2019 en de bijbehorende tarieventabel
• Verordening marktgelden 2019
• Verordening toeristenbelasting 2019
• Verordening Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 2019
• Verordening lijkbezorgingsrechten en bijbehorende tarieventabel
• Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten en bijbe-
horende tarieventabel
• Verordening reclamebelasting 2019
• Verordening rioolheffing 2019
• Verordening vermakelijkhedenretributies 2019
Op 4 december heeft het college van burgemeester en wethouders
de leidraad invordering gemeentelijke belastingen vastgesteld.
Op 13 december heeft de Raad de 1e wijziging op de verordening
rioolheffing 2019 vastgesteld.
De verordeningen zijn opgenomen in de algemeen verkrijgbare lijst
van vastgestelde belastingverordeningen. De verordeningen en lei-
draad liggen kosteloos ter inzage bij de receptie van het gemeente-
huis. Ook zijn ze op de website van de gemeente te raadplegen en
te vinden op de landelijke website
OVERZICHT BELASTINGTARIEVEN 2019
Onroerendezaakbelasting (OZB)
Eigenaar woning
0,1412 %
Eigenaar niet-woning
0,2297 %
Gebruiker niet-woning
0,1844 %
Rioolheffing
Het belastingtarief bedraagt voor elke kubieke meter water dat
vanuit het perceel wordt afgevoerd € 1,60.
Afvalstoffenheffing
Het vastrecht bedraagt per perceel € 107,04 per jaar. Daarnaast
betaalt u de onderstaande bedragen per keer dat u afval aanbiedt:
lediging gft-afvalcontainer 240, 140, 80 liter:
€ 1,00
lediging gft-afvalcontainer 25 liter:
€ 0,00
lediging restafvalcontainer 240 liter:
€ 18,10
lediging restafvalcontainer 140 liter:
€ 10,85
lediging restafvalcontainer 80 liter:
€ 6,05
lediging restafvalcontainer 25 liter:
€ 1,85
gebruik ondergrondse restafval:
€ 2,30
VERGUNNINGEN
PERIODE 10-12-2018 EN 17-12-2018
In het digitale gemeenteblad
(
)
zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Voirt 88
Uitbreiden woning
Opwettenseweg 92
Wijzigen gevels/constructie woning
Lindenlaan 31
Afwijken van parkeernorm
Voorste Groes 5 t/m 10 Oprichten 6 woningen
Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Hoge Brake
Standplaats Viskraam
iedere woensdag 2019
Collse Hoefdijk 24
Nieuwjaarsparty tent
Parkstraat 1
Carnaval 2019 tent
Nuenen c.a.
Ameezing Carnaval 3 maart 2019
Collse Hoefdijk 24
Tonpraatavond 19 januari 2019
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Nuenen c.a.
Collecte Stichting Samen Verder
22 t/m 27 april 2019
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum
Locatie
Omschrijving
17-12-2018 Nuenen c.a. Gewijzigd vastgesteldbestemmingsplan
“Landgoed Gulbergen 2018”;
gemeente Nuenen c.a.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale
gemeenteblad
(
)
is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via:
Nuenense raad wil
duidelijkheid over herindeling
Door Gerrit van Ginkel
Met een door de raad aangenomenmotie werd op 13 december aan het Col-
lege de opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk van Provinciale Staten
duidelijkheid te krijgen over het herindelingsadvies van de gemeenten
Nuenen en Eindhoven.
We staan voor het blok
Het is voor de derde keer dat er vraag
komt voor kredietverhoging van de
nieuwe school in West. “We staan voor
het blok”, sprak de VVD. De school
moet sober zijn en doelmatig vond de
PvdA. D66 voorzag dat de school no-
dig was in West en vroeg zich af of de
kredietverhoging van ruim 6 ton vol-
doende zou zijn. De totale bouwsom
komt nu op 2,5 miljoen. Voor de Com-
binatie wordt dit het Duurste Blauw
van Nuenen. Alle kinderen uit Nue-
nen-West zullen zeker niet naar dit
speciale onderwijs gaan. Het wordt een
Jenaplanschool. Het CDA vroeg om
een boetebeding met de aannemer.
W70 wist dat de kosten per dag stijgen
in de bouw. Daarom hoopt men op
start in februari 2019.
Omdat het herindelingsadvies uiterlijk
vier maanden na het indienen van
zienswijzen plaats dient te vinden,
moet de Provinciale Staten uiterlijk 29
december 2018 met hun advies komen.
Het ontbreken van sancties die ver-
bonden zijn aan overschrijding van die
datum kan geen vrijbrief zijn om die
wettelijke termijn te negeren.
Het is ook een twistpunt dat het finan-
cieel toezicht nu gewoon doorloopt.
Duidelijkheid wordt vereist, desnoods
door tussenkomst van de Minister van
Binnenlands Zaken, is een van de eisen
van de gemeenteraad aan het College.
Voor de motie stemden GL, de Combi-
natie, CDA, SP, W70.
Tegen waren de PvdA, VVD, D66
Wethouder Tindemans vertelde dat
het huidige bedrag echt het eindbe-
drag is. Het schoolbestuur dient het
boetebeding in te brengen bij de aan-
nemer. GroenLinks dacht nog subsidie
los te krijgen bij de provincie.
Een motie die werd ingediend om voor
de versoepeling van het kinderpardon
te pleiten (het meewerkcriterium) voor
het groot belang dat de kinderen hier
mogen blijven omdat het thuis van de-
ze kinderen in Nederland ligt, werd
met ruime meerderheid aangenomen.
Alleen de VVD was tegen omdat zij von-
den dat besluiten over het kinderpardon
in de Tweede kamer thuis horen.
Woonvisie Sinti
Sinds jaren loopt het overleg tussen
Sinti en gemeente om te zorgen voor
een veilige en warme huisvesting. Ook
al jaren is er sprake van communica-
tiestoornissen tussen beide partijen.
Mevrouw De Gelder sprak namens de
Sinti en weer kwam die oude stoornis
naar voren. Ze betoogde dat de wet-
houder dingen had veranderd zonder
overleg met de Sinti. Ook de tweede
inspreker Mevrouw Bevers consta-
teerde dat er geen overleg was geweest
over de Woonvisie met de Sinti. De
mogelijkheid om zelf een nieuw on-
derkomen te betalen moet ook moge-
lijk zijn voor de Sinti die dat willen.
Er is in de Sinti gemeenschap wel de-
gelijk de wens om de woonvisie te on-
dertekenen. De VVD wil de communi-
catie nog belangrijk verbeteren. Voor
het College is er nu de ruimte om stap-
pen te zetten. De Combinatie vindt de
woonvisie nog niet concreet genoeg.
De twijfels over een vijfde locatie wer-
den door wethouder van Brakel ontze-
nuwd met de mededeling dat deze lo-
catie al genoemd werd tijdens de pres-
tatieafspraken.
Het ingediende amendement over de
woonvisie Sinti werd unaniem goedge-
keurd en het gewijzigde raadsvoorstel
haalde ook unaniem de eindstreep.
Gaby Scholder kandidaat
Provinciale Staten
Gaby Scholder, fractievoorzitter voor de VVD in de Nuenense Gemeente-
raad, is volgend jaar kandidaat voor de Provinciale Staten. Scholder (67)
staat op de kieslijst van de liberalen op een verkiesbare plaats dertien.
Naast haar politieke functie is Gaby Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke
Stand (BABS). Tot 2017 was Gaby zelfstandig ondernemer.
Staten kan ik meedenken in oplossin-
gen voor deze uitdagingen en er ook
iets aan gaan doen.
Na vijf jaar in de Raad van Nuenen c.a.
wil Gaby de stap naar de Brabantse
Staten zetten.
Scholder: “Het werk in de Raad geeft
mij de mogelijkheid om iets te beteke-
nen voor Nuenen en haar kerkdorpen.
Het geeft me veel voldoening om juist
datgene te doen wat het beste is voor
de toekomst van Nuenen c.a.”
Gaby Scholder wil nu de stap naar de
Provinciale Staten maken. “In de Bra-
bantse Staten kan ik nog meer doen
voor Nuenen c.a. en binnen de regio
Brainport Eindhoven. Het gaat gewel-
dig met de regio, maar er blijven grote
uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan
wat er in onze regio speelt: de verkeer-
sproblemen, de drugsproblematiek en
het tekort aan betaalbare woningen
voor senioren en voor onze jeugd. In de
Nuenen tekent
prestatieafspraken 2019
Gemeente Nuenen en de betrokken woningcorporaties en huurdersvereni-
gingen hebben dinsdag 11 december hun handtekening gezet onder de
prestatieafspraken 2019. Hierin staat onder meer dat de partijen zich inzet-
ten voor een toename van ruim 300 sociale huurwoningen tot 2028. Vereni-
ging Woonwagenbelangen Nuenen kan zich niet vinden in een deel van de
afspraken en heeft daarom niet getekend.
ning naar meerdere kleinere studio’s
omgebouwd. - Partijen streven naar
een duurzame voorraad in vooralsnog
2035. De gemeente ontwikkelt een
duurzaamheidsvisie in 2019. De cor-
poraties zullen in hun bestaande wo-
ningvoorraad streven naar tenminste
gemiddeld label B in 2021. - Partijen
streven naar veilige en leefbare buur-
ten. Gemeente, corporaties en veilig-
heidspartners organiseren hiervoor
een speciaal overleg.
De partijen hebben de afspraken ge-
maakt na gezamenlijk overleg. Hieraan
nam ook Vereniging Woonwagenbelan-
gen Nuenen deel. Zij vindt dat de af-
spraken over huisvesting van woonwa-
genbewoners niet concreet genoeg zijn
en heeft daarom besloten een geschil in
te dienen bij de Minister. De overige
partijen betreuren dit zeer en zijn van
mening dat er een evenwichtige en am-
bitieuze set afspraken ligt. Zij hebben
de prestatieafspraken nu toch getekend,
zodat ze vanaf 1 januari 2019 kunnen
beginnen met de uitvoering hiervan.
Dat vinden zij belangrijk voor de conti-
nuïteit van de volkshuisvesting in Nue-
nen. Zodra de Minister een uitspraak
heeft gedaan over het ingediende ge-
schil bekijken de partijen - samen met
de Vereniging Woonwagenbelangen -
hoe ze verder constructief te werk gaan.
De prestatieafspraken zijn onderte-
kend door de gemeente Nuenen, de
corporaties Helpt Elkander, Wooninc.,
Woonbedrijf enWoonzorg Nederland,
het huurdersplatform Helpt Elkander,
Stichting Huurdersvertegenwoordi-
ging Woonbedrijf en Stichting Huur-
dersplatform Wooninc. Zij hebben
vastgelegd hoe ze komend jaar verder
werken aan de volkshuisvestelijke en
maatschappelijke thema’s in Nuenen.
Enkele van de gemaakte concrete pres-
tatieafspraken zijn: - Partijen zetten
zich in voor een toename van ruim 300
sociale huurwoningen tot 2028, waar-
onder 80 woningen specifiek voor jon-
geren. Daarnaast zijn er ook 65 sociale
huurwoningen voor verzorgd wonen
opgenomen. - Om te komen tot dit
ambitieuze aantal woningen, willen de
partijen in 2019 een kansenkaart wo-
ningbouw opstellen, Hierin leggen we
mogelijke woningbouwlocaties vast,
inclusief potentiële woonwagenloca-
ties. - Op de locatie Wederikdreef wil-
len de gemeente en Helpt Elkander so-
ciale huurwoningen ontwikkelen voor
mensen met een verstandelijke beper-
king. - In bestaande woningbouwplan-
nen bekijken we de mogelijkheden om
meer sociale woningen toe te voegen. -
De gemeente faciliteert de mogelijk-
heid tot woningsplitsing. Hierbij wordt
bijvoorbeeld een grote eengezinswo-
Weerbaarheids-
training
Rots enWater
voor jongeren
tussen 11-14 jaar
Beter je grenzen bewaken? Je zelfver-
trouwen vergroten? Minder snel boos
worden? Rekening houden met een an-
der en op een goede manier ‘Nee’ kun-
nen zeggen? Het is allemaal te leren!
Zou jij deze vaardigheden graag willen
verbeteren en ben je tussen de 11 en 14
jaar? Dan is de Rots en Water training
iets voor jou! Vanaf 14 maart biedt Le-
ren met LEV deze training aan in de
gymzaal Jacobushoek in Nuenen.
Rots en Water is een actieve training.
Met spel en simpele zelfverdedigings-
oefeningen ga je jouw sociale vaardig-
heden verbeteren. De trainers beste-
den veel aandacht aan je lichaamshou-
ding: Hoe kijken anderen tegen jou
aan? Ben je een ‘gemakkelijke prooi’ óf
sta je juist sterk in je schoenen?
De training bestaat uit 9 bijeenkom-
sten van 1 uur en start op 14 maart
2019. Er zijn geen kosten aan verbon-
den. Aanmelden kan via de website
van Leren met LEV:
-
metlev.nl/zinzicht (kijk bij jongeren).
Na je aanmelding vindt een kort ken-
nismakingsgesprek plaats om de ver-
wachtingen over de training samen af
te stemmen.
Voor vragen en/of informatie kun je
contact opnemen met Desiree de
Greef,
of
Bjorn Pinsel,
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook