week - page 9

Rond de Linde
Nr. 44
Donderdag 1 november 2018
60
Carnaval
Vecteezy.com
Woningcorporatie en
gemeente vragen Laarbeekse
jongeren omadvies
Praat mee over jouw
woonbehoeften!
Woningcorporatie woCom en ge-
meente Laarbeek zetten samen een
adviesgroep op om de behoeften te
peilen onder jongeren op het gebied
van wonen en hun leefomgeving.
In deze adviesraad bespreken we on-
der andere woonbehoeften en zaken
waar jongeren tegenaan lopen op de
huidige woningmarkt. Onderwerpen
die aan bod zullen komen zijn: hoe kijk
je aan tegen de woonsituatie in Laar-
beek? hoe zie je de toekomst? Wat zijn
je kansen als starter? Wat vind je van
de koop- en huurmarkt? Hoe kunnen
we jou als jongere het beste bereiken?
De jongerenadviesraad wordt samen-
gesteld uit jongeren uit Laarbeek die
ouder zijn dan 18 jaar. Afkomst, ach-
tergrond en huidige woonsituatie zijn
hierbij niet relevant. Ben jij geïnteres-
seerd en denk je graag mee? Meld je
dan aan via
met
als onderwerp: jongerenadviesraad.
Aanmelden graag vóór 1 december.
Monika Slaets, portefeuillehouder inwoner-
participatie gemeente Laarbeek en Marika
Berghuis, manager Wonen bij woCom
Vrijwilligers gezocht
voor uitbreiding buurtbus
HERMES zal met ingang van 10 december buurtbuslijn 260 tussen het NS- sta-
tion in Best en het busstation in Nuenen verlengen naar het St. Annaziekenhuis
in Geldrop. Dit betekent ook dat er vanaf december 2018 met twee buurtbussen
gereden wordt tussen Best en Geldrop.
Vanwege de uitbreiding van de lijn met een tweede bus is de buurtbusvereniging
dringend op zoek naar ruim tien extra vrijwilligers/chauffeurs uit Geldrop-Mierlo,
Nuenen c.a., Son en Breugel en Best.
Interesse?
Elke chauffeur wordt periodiek getest op gezondheid en rijvaardigheid, rijbewijs
B is voldoende. Iedereen krijgt een vaste plek in een rooster, zodat altijd van te vo-
ren bekend is wanneer je moet rijden. Een dienst duurt ongeveer 3½ - 4 uur. Men
rijdt naar eigen keuze eenmaal per week of eenmaal per 14 dagen van circa 7.30-
11.15 uur, 11.15-14.45 uur of 14.45-18.30 uur en alleen op werkdagen.
Als personen willen rijden op een van de mooiste routes door Brabant en een
glimlach en dankjewel van de passagiers belangrijker vinden dan een geldelijke
beloning, dan kan men vrijblijvend informeren bij de coördinator via telefoon 06-
10739797 of een e-mail sturen naar
.
Na diefstal
op de vogelshow in 2017
Bijna 500 vogels
op vogeltentoon-
stelling in Nuenen
Nadat in 2017 de agglomeratie ten-
toonstelling in Nuenen geen doorgang
kon vinden na een diefstal van meer
dan 200 vogels, zal in het eerste week-
end van november weer de tentoon-
stelling plaatsvindt. Met bijna 500 vo-
gels is de show weer groter dan de ja-
ren ervoor. Dit als teken dat de
vogelliefhebbers zich niet laten af-
schrikken. Natuurlijk is er dit jaar, en
komende jaren, 24-uurs bewaking op
de show. Zoals de laatste jaren ge-
woonte is geworden zal de zaal weer,
met steun van Intratuin, worden aan-
gekleed met het nodige groen. Tevens
leggen we al jaren meer en meer de na-
druk op het welzijn van de vogels en
hun verzorging. Dit is dan ook te zien
in de natuur volières.
Met deze show zal de Nuenense-vo-
gelvereniging laten zien dat deze hob-
by nog altijd een sterke fundatie heeft
in Nuenen. Onze leden nodigen u dan
ook graag uit voor een bezoek aan on-
ze show.
Deze wordt gehouden in de kantine
van de honk- en softbalclub aan de Lis-
sevoort 6 te Nuenen.
Openingstijden:
• Vrijdag 2 november
van 20.00 tot 22.00 uur
• Zaterdag 3 november
van 10.00 tot 20.00 uur
• Zondag 4 november
van 10.00 tot 16.00 uur
Wie wordt de
nieuwe prins
of prinses van de
Raod van Zatterdag?
Het gonst in Nuenen al van de geruch-
ten over de nieuwe carnavaleske hoog-
heden. Wie gaat tijdens carnaval 2019
de scepter zwaaien over ons prachtige
dorp? De PKC van de Raod van Zatter-
dag heeft weer drie nieuwe aanwijzin-
gen losgelaten:
4. 8 is een brug te ver.
5. Ruud Lubbers kwam er wekelijks
op bezoek!
6. Dit jaar wordt er met carnaval
geen bakzeil gehaald!
Heb je al een idee? Of ben je zojuist op
een verkeerd spoor gezet? Kom op zon-
dag 11 november om 15.11 naar onze
nieuwe residentie Parkhotel Auberge
Vincent. Na het afscheid van Prinses Faya
en haar adjudanten zal onze nieuwe
kartrekker op spectaculaire wijze ont-
huld worden. Houd onze facebookpagina
en de Raoden Maor pagina in de gaten!
Tukkers op Brabants zand
Je zou t niet zeggn, maar t is zoo
Er blijken heel wat mensen met een Twentse achtergrond in Nuenen en om-
streken te wonen. Voelen zich hier thuis. Logisch wel want er zit veel gelijke-
nis in de cultuur en historie van beide streken. Vanzelf.
een optreden van bekende cabaretière
en Tukker Nathalie Baartman in het
Twents volgt. Dan ga je ontdekken hoe
lang geleden het was dat je op de TU
Twente zat of op die basisschool in
Hengel.
Woensdag 28 november dus aan t
Boord in Nuenen met Tukkers onder
elkaar een hele avond met een goed
glas. Midwinterhoornbloazers oet Aar-
le Rixtel zullen u 28 november verwel-
komen. Ga naar twentseavond.nl (of
), daarop
is het programma van de avond te zien.
Dus aait vêdan of heij roep’n op moos?
Zandgronden, textiel, metaal, slimme
hoogwaardige maakindustrie, mooie
verenigingen en Naboarschap en ‘buur-
ten’.
Woensdag 28 november organiseren
we daarom met een paar Twentse Bra-
banders een avond onder elkaar. Er
zijn een 60tal kaartjes te koop voor ie-
der die een Twents heimwee koestert.
Bekende en onbekende Tukkers uit de
regio zullen er zijn (er zitten er nogal
wat bij ASML en de Tue, wat niet ver-
bazingwekkend is). Wim Daniels zal
de avond met een exposé over Twents
en Brabants dialect openen. Waarna
Tukkers op Brabants zand
CV De Dwèrsklippels zoekt vrijwilligers
CV De Dwèrsklippels is een prachtige en grote vereniging die zich inzet voor
carnaval binnen Nuenen. Vele vrijwilligers zijn werkzaam op allerlei terrei-
nen: nanciën, social media, marketing, communicatie, het carnavalsmaga-
zine, de website, merchandising, de tienertent, enz. Daarnaast organiseren
en bedenken zij vele evenementen voor scholieren van de lagere school, voor
oudere jeugd en voor volwassenen in alle leeftijdscategorieën. Dwèrsklippel-
gat is duidelijk in ontwikkeling. Ron van der Voort, voormalig voorzitter van
De Dwèrsklippels, spreekt over de kansen voor leuk vrijwilligerswerk.
schets gemaakt van de toekomstige
voorzitter: verbinder, motivator, inte-
ger, strategisch, bestuurlijke ervaring
en affiniteit met carnaval in Nuenen.
De voorzitter heeft geen actieve rol op
de voorgrond maar is meer bestuurlijk
bezig op de achtergrond. Daarnaast is
het bestuur op zoek naar een secreta-
ris, die gestructureerd dient te zijn met
affiniteit met de werkzaamheden en
bijbehorende software.
Wil je zelf een bepaalde rol gaan vervul-
len, heb je gewoon wat vragen of ideeën
of ken je iemand die zou willen helpen?
Meld je dan zo snel mogelijk via mail
.
Ron: “CV De Dwèrsklippels heeft als
doel, om voor alles en iedereen binnen
Nuenen een zo mooi mogelijke carna-
val te organiseren. Maatschappelijk ge-
zien heeft carnaval een belangrijke ver-
bindende factor die enorm verbroe-
dert. Om dit te bewerkstelligen zijn er
al zo’n 250 vrijwilligers actief in meer
dan 20 verschillende commissies.” De
afgelopen jaren is er achter de scher-
men hard gewerkt aan vernieuwing.
Duidelijk zichtbaar is de vlag met de
3-kleur blauw-geel-rood van Dwèrs-
klippelgat, oftewel Nuenen in carna-
valstijd. Deze kleuren zullen steeds
meer zichtbaar worden tijdens en rond-
om carnaval in Nuenen in kleding en
versiering. Tevens hebben we de Prin-
seRôd als vervanging van de voormali-
ge Raad van 11. De symboliek hiervan
is eenheid en plezier. Wat ook lang-
zaam zichtbaar begint te worden, zijn
de veranderingen en verbeteringen tij-
dens evenementen. Met een carnava-
leske knipoog zegt Ron: “Nuenen zou
zo maar eens opgenomen kunnen wor-
den door Eindhoven. Maar waar we wél
invloed op hebben, is dat Dwèrsklippel-
gat het Lampegat gaat overstijgen. Het
blauw-geel-rood zal vele malen meer
zichtbaar worden dan het blauw-oranje
van Eindhoven.”
Ron vervolgt: “Om actief mee te helpen
aan het organiseren van uiteenlopende
dingen is het niet persé noodzakelijk
om lid te zijn van de vereniging. In de
praktijk wordt men echter veelal wél
lid, wat slechts 11,11 euro per jaar kost.
Iedereen kan desgewenst, door een
passende rol, iets betekenen binnen de
organisatie. Daarnaast zoeken we een
nieuwe voorzitter en secretaris.” On-
langs nam Ron van der Voort tijdens de
Algemene ledenvergadering afscheid
als voorzitter, maar hij blijft achter de
schermen nauw betrokken bij de orga-
nisatie. Het bestuur heeft een profiel-
Hints
Dwèrsdebuut
Vorige week zijn de eerste hints bekend
gemaakt. Wie o wie wordt de nieuwe
prins of prinses van Dwèrsklippelgat?
Niet alleen in de lokale bladen zijn de
aanwijzingen te lezen, ook worden ze op
de facebookpagina van de Dwèrsklip-
pels geplaatst. Tijdens het Dwèrsdebuut
op zaterdag 17 november in Het Kloos-
ter worden alle aanwijzingen duidelijk.
Hint 4:
Blijft niet op 1 plek staan maar
probeert verder te komen door te be-
wegen.
Hint 5:
Het wordt ge-
geten als bijzaak en in
bepaalde kringen zet
het een erg belangrijke
toon in het geheel.
Hint 6:
Of toch nie?
CarnavalsNieuwjaar
in Café Ons Dorp
Vrijdag 9 november organiseert Café Ons Dorp, zoals de afgelopen jaren, de
opening van het carnavalsseizoen. Onder de noemer CarnavalsNieuwjaar is
het om 0.00 uur nog precies 111 dagen tot carnaval 2019.
weg aan het timmeren en zal zorgen
dat het spreekwoordelijke dak er af
gaat. Een avond die je als carnavals-
vierder niet wilt missen, de toegang is
uiteraard gratis en verkleed in carna-
valsstijl komen, wordt op prijs gesteld.
Alaaf!
Traditie
Het is voor velen inmiddels een tradi-
tie om deze feestavond bij te wonen.
Zo ook voor alle Prinsen en Prinses-
sen, het is de laatste keer dat ze in vol
ornaat onofficieel samen zijn om het
glas te heffen. Zaterdag de 10e zal im-
mers in Nederwetten de eerste nieuwe
kartrekker bekend worden gemaakt
voor komend carnavalsseizoen.
De Foute Vinylshow
Om de avond feestelijk en carnavalesk
aan te kleden, zullen de heren van De
Foute Vinylshow zorgen voor passen-
de muziek. Bekend van eerdere legen-
darische optredens op verschillende
festivals, zoals bijvoorbeeld de Zwarte
Cross, hebben zij hun sporen verdiend.
Uitgerust met vele foute, maar stiekem
wel hele leuke, platen, zullen zij zorgen
voor een feest ter herkenning. Meezin-
gen mag dan ook uit volle borst en stil
blijven staan is geen optie.
Verder zal niemand minder dan Bart
de Rooij deze avond een optreden ver-
zorgen met o.a. de hit sensatie van dit
moment ‘Jij bent het beste’. Deze lokale
(feest)zanger is hard aan de muzikale
CV de Narre-Kappen (3)
Narregat jubileert…
Nieuwe hoogheid
is er klaar voor!
Na vier aanwijzingen krijgt de Prinsen-
keuze Commissie van CV de Narre-Kap-
pen het vuur af en toe na aan de schenen
gelegd. Omdat er dit jaar bij de vereni-
ging een jubileum te vieren valt zijn er
zeker veel verschillende opties mogelijk.
Een oude rot in het vak zou hiervoor na-
tuurlijk ideaal zijn. Maar na de groene
blaadjes van vorig jaar zijn velen er zeker
van dat ook dit jaar weer een jong gezel-
schap het podium zal gaan sieren.
De vraag is echter zijn er dus nog meer aan-
wijzingen nodig zijn om echt bij de juiste
persoon uit te komen? Uiteraard zij dit er
volgens de traditie 11, maar er is wat voor-
zichtigheid geboden en één aanwijzing lijkt
ons deze week daarom voldoende.
Vandaag is rood… en geel!
Wie het echt zal zijn komen jullie te we-
ten op het prinsenbal van de CV de Nar-
re-Kappen op 24 november. Tot dan!
Prinselijke jeugdfeestmiddag
Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het nieuwe carnavalssei-
zoen al weer in volle gang! De nieuwe prins(es) met zijn/haar gevolg is druk
in de weer met het thema, de onderscheidingen en hun kleding en het nieu-
we jeugdcarnavalsteam is alweer samengesteld. Dit jaar bestaat de Jeugd-
Prinsenrôduitmaarliefstdertienjongensenmeidenennetalsdedansgardes
hebben ze prachtige nieuwe kleding.
Om in de stemming te komen zijn hier
wel alvast een paar hints voor de nieuwe
prins(es). Misschien weet jij al om wie
het gaat of van welke school ze komen?
1) Ik sla graag een balletje
2) Altijd de lolbroek
3) Tekenen doe ik liever dan rekenen
4) Wij slaan de handen voor carna-
val ineen
Let de komende weken op de berichten
in de krant en houd ook de facebook pa-
gina van de Dwèrse Jeugd in de gaten.
Dus, zaterdagmiddag 17 november
vanaf 14.30 uur in Het Klooster!
Op zaterdagmiddag 17 november wordt
in Het Klooster bekend gemaakt wie
voorop gaan tijdens de jeugdcarnaval
2019 in Nuenen. Natuurlijk wordt dan
eerst afscheid genomen van Prinses Es-
mee en Prins Nick. Dit dwèrse duo heeft
ervoor gezorgd dat carnaval 2018 dwèrser
dan dwèrs en een fantastisch feest is ge-
weest! Tijdens deze zinderende feestmid-
dag spelen alle kinderen in de zaal een ge-
weldig spel. Dus nodig al je vrienden en
vriendinnen uit, het wordt sowieso een
geweldig feest. Het is nog geen carnaval,
dus je hoeft niet verkleed te komen.
- CAFÉ -
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook