week - page 8

Rond de Linde
Nr. 44
Donderdag 1 november 2018
60
Zicht opmantelzorg
De wethouder aan het woord
Door Nannie van den Eijnden
Zeven weken lang verschenen in deze krant de ervaringsverhalen van man-
telzorgers. Ralf Stultiëns, wethouder Sociaal Domein, wilde hen graag in het
zonnetje zetten tijdens een feestelijke lunch bij Le Souris, maar had een af-
spraak in Den Bosch over de samenvoeging van Nuenen en Eindhoven.
LEVgroep directeur Jacqueline van de
Ven reikte in zijn plaats een grote bos
bloemen aan de mantelzorgers uit. Ze
overhandigde hen ook de nieuwe
‘Mantelzorgwijzer’, een boekje met
belangrijke contactadressen voor ie-
dereen die voor een ander zorgt,
waarin hun verhalen zijn opgenomen.
“Ik was aangenaam verrast door deze se-
rie verhalen” vertelt Ralf tijdens een in-
terview op het gemeentehuis, waarbij
ook René Hamers aanwezig is (be-
leidsmedewerker WMO). “Ik ben hier blij
mee en vind het fantastisch dat deze
mantelzorgers naar buiten treden, ik heb
verhalen gezien van mensen die ik ken.
Mijn excuses dat ik niet bij de lunch aan-
wezig ben” zegt hij. “Ik voel me betrok-
ken bij mantelzorg en de raad eveneens,
dit wordt breed gedragen. Mantelzor-
gers zijn onmisbaar in deze participatie-
samenleving” gaat hij verder. “Mensen
worden ouder, wonen langer thuis en
kinderen wonen niet meer om de hoek.
De mantelzorgers worden zelf ook ou-
der. We hebben een steunpunt aan de
Berg en reiken ieder jaar het mantelzorg-
compliment uit; een bedankbrief met
een bedrag van € 50,-. Ik heb 550 hand-
tekeningen gezet, maar dat is maar het
topje van de ijsberg. Er zijn veel meer
mantelzorgers in Nuenen en we weten
niet wie dat zijn. Vaak wetenmensen zelf
ook niet dat ze mantelzorger zijn, ze vin-
den het normaal dat ze voor een ander
zorgen. Wij vinden het belangrijk om te
voorkomen dat ze overbelast raken en
omvallen. Daarom willen we deze
mensen met het compliment een
steuntje in de rug geven en is er res-
pijtzorg met opvangmogelijkheden.
Vrijwilligers kunnen de mantelzorger
ontlasten, zodat hij even naar de kap-
per kan. De sociale cohesie in ons dorp
is groot, met het grote aantal vrijwilli-
gers dat we hier hebben”besluit hij.
Beleidsplan ‘Ik ben mantelzorger’
René licht dit driejarenplan van de ge-
meente toe dat in 2017 door de raad is
goedgekeurd, met drie belangrijke
thema’s: er is aandacht voor de werken-
de mantelzorger, de groeiende groep
jonge mantelzorgers en het aanboren
van netwerken. “Er borrelt veel van on-
deraf op in de samenleving, zoals het
initiatief in Gerwen waar een dagop-
vang of ‘huiskamer’ wordt gestart in ’t
Huysven” vult Ralf aan. “We faciliteren
daar waar mogelijk”.
De mantelzorgwijzer wordt deze week
samenmet Rond de Linde in Nuenen c.a.
verspreid in aanloop naar de Dag van
de Mantelzorg op 9 november.
Mocht u geen boekje hebben ontvan-
gen is het af te halen bij Centrum voor
Maatschappelijke Deelname (CMD) aan
de Berg.
Staand v.l.n.r.: Carien Raaijmakers, Ger Sanders, Aline Perdaen, Nannie van den Eijnden, Jacqueline van de Ven. Links zit Denice Suiskens,
rechts Ellen van Gils. Op de foto ontbreken Ingrid Rovers, Anine Linders, Rosita Schäfer, Inge Duijmelinck en Hila Karwal.
Week van de Pleegzorg start met wervingsacties bij sportverenigingen
3500 Nieuwe pleegouders gezocht
Activiteiten
In de Week van de Pleegzorg worden
overal in Nederland activiteiten geor-
ganiseerd. Combinatie Jeugdzorg or-
ganiseert in de regio Zuidoost-Brabant
diverse activiteiten, zoals wethouders
die op de koffie gaan bij een pleeggezin
in hun gemeente, pleeggezinnen die de
wedstrijd FC Eindhoven - Telstar bij-
wonen (inclusief hapje en drankje),
een massage voor 20 pleegmoeders
aangeboden door het Summa College.
Uiterlijke verzorging, gratis recreatief
zwemmen bij een van de Laco zwem-
baden in heel Nederland, 50% korting
op een toegangskaartje bij KidsPlaza
Helmond en nog veel meer. Op week-
vandepleegzorg.nl staat een overzicht
van alle activiteiten in Nederland.
Samenwerking gemeenten
Op de campagnesite
nemensengezocht.nl/3500-pleegou-
ders-gezocht/ staat een tool die laat
zien hoeveel pleeggezinnen er per ge-
meente zijn. Met de interactieve kaart
kunnen partijen in de gemeenten het
gesprek aangaan. De Week van de
Pleegzorg is onderdeel van de campag-
ne ‘Supergewone mensen gezocht’ die
loopt tot eind 2018. De campagne is fi-
nancieel mogelijk gemaakt door Kin-
derpostzegels en het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Samenwerking sportverenigingen
Met de actie ‘Doneer je sporthek’
werken alle pleegzorgorganisaties dit
jaar samen met sportverenigingen
voor de werving van nieuwe pleegou-
ders. Sportclubs kunnen op een sim-
pele manier een bijdrage leveren aan
de zoektocht naar nieuwe pleegou-
ders door 220 cm van hun sporthek
beschikbaar te stellen voor een span-
doek.
Wil jouw sportvereniging hier ook aan
meewerken?
Ga dan naar
en vraag kosteloos een spandoek aan.
Aftrap
De Week van de Pleegzorg start op
woensdagochtend 31 oktober tijdens
de Pleeggrootouderdag in De Glind.
Dit om het belang van deze waarde-
volle groep pleegouders binnen
pleegzorg te benadrukken; 16% van
alle pleegouders zijn pleeggrootou-
der. In lijn met de sportieve insteek
wordt de aftrap dit jaar verzorgd door
de spelers van ‘Lucky Ajax’: Sjaak
Swart, Simon Tahamata, John Bos-
man en Dick Schoenaker. Zij spelen
een (mini)wedstrijd tegen een team
van pleeggrootouders en pleegklein-
kinderen.
WETEN OF PLEEGZORG IETS IS VOOR JOU?
KOM NAAR EEN
INFORMATIEAVOND
OP
• MAANDAG 12 NOVEMBER (GELDROP)
• MAANDAG 19 NOVEMBER (EINDHOVEN)
• DONDERDAG 13 DECEMBER (EINDHOVEN)
KIJK VOOR ACTIVITEITEN IN JOUW REGIO OP
LEEGZORG.NL
WEEK VAN
DE
PLEEGZORG
31 oktober t/m 7 november
AANMELDENVIA
EUGDZORG.NL/INFORMATIEAVONDEN-PLEEGZORG
O
FVIADEQR-CODE
Collecte Nederlandse
Brandwonden Stichting
Een groot succes
In de week van 7 tot en met 13 oktober
collecteerden in heel Nederland meer
dan 50.000 vrijwilligers voor de Ne-
derlandse Brandwonden Stichting.
Ook in Nuenen gingen de collectanten
langs de deuren. En met succes! Geza-
menlijkwerd een bedrag van € 3.869,29
opgehaald. De opbrengsten van de col-
lecte stelt de Brandwonden Stichting
in staat om haar werk voor mensen
met brandwonden voort te zetten.
Ernstige brandwonden kunnen je hele
leven op zijn kop zetten. Het medische
traject, met tientallen operaties, duurt
soms jaren. Daarnaast zijn er de ver-
werkingsproblemen van het vaak trau-
matische ongeluk. En tot slot zijn het
vooral de ontsierende littekens die het
leven van brandwondenslachtoffers
moeilijk maken. Mensen met brand-
wonden worden vaak nagestaard, ge-
meden en soms niet voor vol aange-
zien. Daar moeten zij mee leren leven.
De Brandwonden Stichting helpt hen
daarbij.
Al meer dan 40 jaar voert de Neder-
landse Brandwonden Stichting haar
strijd tegen deze littekens. Dit doet zij
op drie fronten: het voorkomen van
brandwonden, het verbeteren van de
behandeling (door onderzoek) en het
bevorderen van de psychosociale na-
zorg en begeleiding. Dankzij de collec-
te kan de Nederlandse Brandwonden
Stichting haar activiteiten voortzetten.
Namens de plaatselijke collecteorgani-
sator dankt de Brandwonden Stichting
alle collectanten en gulle gevers in
Nuenen voor hun bijdrage aan ‘de
strijd tegen de littekens’.
Wensbomen voor mantelzorgers
bij St. Anna Zorggroep
De St. Anna Zorggroep wil weten wat de ervaringen en wensen van mantel-
zorgers zijn. Het St. Annawil samenmetmantelzorgers kijken hoe zij hen kan
ondersteunen bij hun zorg aan anderen. De St. Anna Zorggroep heeft daar-
om op al haar locaties speciale wensbomen geplaatst. Mantelzorgers kun-
nen hier een wens inhangen die beschrijft hoe de mantelzorg nog beter of
gemakkelijker gemaakt zou kunnen worden. Ook is een virtuele wensboom
gelanceerd op
en
Mantelzorgers kunnen tot en met 2 november hun wensen indienen.
- 17.00 uur) of de avond (19.00 uur
-21.30 uur). Aanmelden kan via wens-
onder vermelding
van naam en voorkeur middag-/
avondprogramma.
Aan het programma wordt gewerkt.
Hou de site van www. ananz.nl of
in de gaten voor meer
informatie.
De St. Anna Zorggroep is op zoek naar
wensen die praktisch realiseerbaar zijn
en ten goede komen aan (al) haar man-
telzorgers, patiënten en/of de bewo-
ners van onze woonzorgcentra
(Ananz). Op de dag van de Mantelzorg
(10 november aanstaande) wordt be-
kend welke wensen in vervulling gaan.
De wensen die binnenkomen, geven de
zorggroep een beter beeld van de be-
hoeften die mantelzorgers hebben en
de mogelijke obstakels waar zij als
mantelzorgers in de praktijk tegenaan
lopen. Op deze wijze hoopt het St. An-
na de dienstverlening nog beter op hen
en degenen voor wie zij zorgen af te
kunnen stemmen.
Hoewel niet alle wensen kunnen wor-
den verwezenlijkt, wil de St. Anna
Zorggroep wel laten blijken dat zij al
hun mantelzorgers goud waard vinden.
Vandaar dat voor alle mantelzorgers
een feestelijke en tegelijkertijd infor-
matieve activiteit wordt georganiseerd.
Mantelzorgers uit Geldrop en omge-
ving zijn hiervoor van harte uitgeno-
digd op donderdag 15 november in het
personeelsrestaurant De Ontmoeting,
locatie St. Anna Ziekenhuis Geldrop.
Op deze dag vinden twee bijeenkom-
sten plaats. Deelnemers kunnen kie-
zen voor de middag (tijdstip: 14.30 uur
Van 31 oktober t/m 7 november is het de Week van de Pleegzorg. Met de
jaarlijkse actieweek vraagt Pleegzorg Nederland samen met alle aangeslo-
ten 28 pleegzorgorganisaties, waaronder Combinatie Jeugdzorg, aandacht
voor het belang van pleegzorg. Op dit moment zijn er in Nederland ruim
19.000 pleegkinderen. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel
hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst.
Want kinderen verdienen een kansrijke, veilige toekomst en dat is helaas
niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Het doel is om 3500 nieuwe pleegou-
ders te werven.
Nationaal Schoolontbijt viert 16e editie
Een ontbijtfeestje voor iedereen
Ook dit jaar gaan een half miljoen kinderen gezond en gezellig ontbijten op
basisscholen in het hele land. Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk het is om
de dag gezond te starten. Met speciaal lesmateriaal leren ze er alles over.
Deze zestiende editie van het Nationaal Schoolontbijt, van 5 t/m 9 novem-
ber, draagt het thema ‘Een feestje voor iedereen!’
Zelf tuinkers kweken
Het ontbijtpakket van het Nationaal
Schoolontbijt is verder uitgebreid. Het
bestaat uit volkorenbrood, volkoren- en
tarwebolletjes, krentenbollen, halvari-
ne, aardbeienjam, 30+ kaas, fruit- en
groentespread, halfvolle yoghurt, crues-
li, honing, halfvolle melk en vruchten-
thee. Voor kinderen met een glu-
tenovergevoeligheid zitten er gluten-
vrije crackers in het pakket. De tuinkers
bij het ontbijt krijgen de scholen eerder
toegestuurd om kinderen die zelf te la-
ten kweken. De kinderen vinden ook
vrolijke placemats en een leuk doeboek-
je voor thuis in het pakket. Het boekje
staat vol met spelletjes, tips, weetjes en
recepten voor gezonde traktaties: zoete
en hartige broodlolly’s. Compleet met
grappige stickers om de gezonde lolly’s
extra persoonlijk en feestelijk te maken.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook