week - page 7

Rond de Linde
Nr. 44
Donderdag 1 november 2018
60
Expositie
Fotoclub Knipoog
PVGE Nuenen
Het is al weer voor de 7e keer dat foto-
club Knipoog haar jaarlijkse expositie
houdt. Dit keer in het weekend van 3
en 4 november. De expositie is te bekij-
ken in het onderkomen van PVGE
Nuenen ‘Het Kwetternest’, Mantel-
meeuwlaan 10, 5672 EA Nuenen, zo-
wel op zaterdag als op zondag van
11.00-17.00 uur.
Dit jaar hebben we gekozen voor het
thema WATER. Het is mooi om te zien
hoe dit thema in allerlei variaties is uit-
gebeeld. Naast dit thema laat elk lid
van de fotoclub een aantal vrije foto’ s
zien. Ook kunt u een fotoketting bekij-
ken. In een aparte ruimte tonen wij u
enkele fotoseries met muzikale onder-
steuning.
U bent van harte welkom om op 3 of 4
november onze expositie te komen be-
kijken. De toegang is gratis.
EXPOSITIE 2018 FOTOCLUB KNIPOOG
PVGE Nuenen
foto IsyMikkers
dit jaar is het thema WATER
verder vrije fotografie, een fotoketting en
fotobeelden met muziek
locatie: het Kwetternest
Mantelmeeuwlaan 10, 5672 EA Nuenen
openingstijden: zaterdag 3 en zondag 4 november 2018
van 11:00 – 17:00 uur
de toegang is gratis
Lichtceremonie
en Mediumdemonstratie
Myrthe Bruinzeel
tijdens Allerzielen
Terugblik lezing Palwasha Banai
Palwasha Banai
moest zichzelf leren lezen
Oorlog raakt een kinderziel tot in de diepste vezel. Rust, veiligheid en ver-
trouwen, onmisbare fundamenten voor de ontwikkeling van elk kind, raken
vermorzeld onder geweld en onderdrukking.
En nu, jaren later, schrijft ze zelf een
boek. “Want een boek schrijven helpt
beter dan de psychiater”.
Na een vlucht vol ontbering, een bizar-
re tocht door allerlei landen en langs
ontelbare bureaucratische instanties,
belandt ze tenslotte in het vluchtelin-
gendetentiecentrum van Schiphol.
Na ruim 80 dagen opgesloten zitten
doet zich tenslotte de kans voor in Ne-
derland een nieuwe start te maken.
Onmiskenbaar verdient deze dappere
vrouw haar naam Palwasha, die in het
Afghaans zonnestraal betekent, als
geen ander.
Je oude vertrouwde thuis vernietigd, ge-
zinsleden komen om, een rokende ruïne
is het enige dat rest als de bewoners in
allerijl een goed heenkomen hebben ge-
zocht. Overal vluchtelingen op drift,
ontworteling, ontreddering en angst.
De jonge Afghaanse vrouw Palwasha
Banai (38) was donderdag tijdens haar
Schuif lezing voor de Nuenense senio-
renvereniging Senergiek soms zicht-
baar aangedaan als ze de doorstane
gruwelijkheden schetste. Ook haar tal-
rijk opgekomen publiek trof haar diep.
Toch was haar verhaal er geen van lou-
ter kommer en kwel. Integendeel, want
het oorlogskind Palwasha heeft met
een onvoorstelbare veerkracht die
zwarte tijd weten te overleven. Met be-
wonderenswaardig doorzettingsver-
mogen heeft ze in deze regio een heel
nieuw eigen bestaan opgebouwd en
neemt ze volop deel aan het leven in
Nuenen. Zo is ze elke vrijdag vrijwilli-
ge gastvrouw bij Vincentre.
Haar jonge meisjesleven begon in Af-
ghanistan even onbezorgd als van een
doorsnee Nederlands kind. Met la-
chende vriendinnetjes in vrolijke korte
rokjes naar school.
Jaren later zit het gevluchte meisje in
burka verplicht thuis opgesloten, want
meisjes mogen dan niet meer naar
school. Met engelengeduld leert Pal-
washa zichzelf de taal en woordjes met
behulp van een enkel in huis aange-
troffen boek, dat door vorige bewo-
ners daar was achtergelaten.
Fotograaf: Peter van Keppelen
Horror Village Nuenen wederom een spektakel voor het oog!
Deze zevende editie van
Halloween in Ons Dorp
wederom een succes
Al jaren staat er een grote groep vrijwilligers paraat om deelnemers de stui-
pen op het lijf te jagen. Ze zorgen niet alleen voor schrikmomenten maar
zijn door hun uitdossingen ook een lust voor het oog. Er werd ink uitge-
pakt, maar er werd ook ink kou geleden door deze vrijwilligers.
te houden. In teams werd er tegen el-
kaar gestreden en de winnaars gingen
er vandoor met een privébootcamp
van Cardo Premium Fitness te Nue-
nen. Tijdens de gezellige after-party in
café Ons Dorp werd ook tevens de best
verkleedde groep bekend gemaakt en
deze ontving een mooie prijs.
The Freaks willen iedereen van vrijwil-
ligers tot deelnemers bedanken voor
een geweldige inzet en zeker tot vol-
gend jaar. Dus zet hem alvast in je
agenda, traditiegetrouw de laatste za-
terdag van oktober!
Dit jaar stond de Halloween tocht in
het teken van de dood van Margot Be-
gemann, de oud geliefde van Vincent
van Gogh. Het was dit jaar niet alleen
schrikken voor de deelnemers maar ze
moesten ook veel raadsels, codes en
vragen oplossen om de stemming erin
- CAFÉ -
Art Night, een
lezing over design
Tijdens de Dutch Design Week zette
Art Dumay haar allereerste stappen in
de designwereld. Maar na 20 jaar kunst
kunnen zij ook nog heel veel leren over
design. Daarom besloten ze een paar
echte kenners uit te nodigen. Niet op
de koffie, maar op het podium. Op
woensdag 14 november (Kunsthandel
Art Dumay, Cockeveld 4 Nuenen) ver-
tellen Aart van Asseldonk, Toon Lau-
wen en Future More Collective hun
verhaal. Aanvang is om 20.00 uur en
tickets (€ 5,- excl. service kosten) zijn
te koop via
Aart van Asseldonk
Aart van Asseldonk is inmiddels een
bekende naam in de Eindhovense de-
signwereld. Als moderne vakman com-
bineert hij zijn unieke kijk op design
met het ontwikkelen van hoogwaardi-
ge producten. Daarin zit altijd een hint
naar het verleden, zoals bijvoorbeeld
bij ‘Allegorie van het Zuiden’. Aart ver-
telt deze avond zijn verhaal.
Toon Lauwen
Als iemand ons iets kan leren over de-
sign dan is het Toon Lauwen. Hij
schreef 14 boeken over dit onderwerp
en publiceert zijn eigen designmaga-
zine: WOTH. Daarnaast was hij als cu-
rator betrokken bij onder andere het
Stedelijk Museum en MOTI. Van hem
krijgen we een lesje Dutch Design.
Future More Studio
Het Future More Collective beleeft dit
jaar hun debuutexpositie op de DDW
samen met Art Dumay. Hoe kijken zij
terug op hun allereerste expositie? En
vooral: hoe kom je er uiteindelijk?
Een wonder in Orenburg - Rusland
In Orenburg is sedert 2003 een Centrum waar kinderen met een handicap
opgevangen worden en geholpen worden om zo optimaal mogelijk aan het
‘gewone’ leven deel te kunnen nemen. De stichting Majak (Nuenen/Bladel)
is vanaf 2008 daarbij betrokken en heeft mede namens velen mogelijk ge-
maakt dat er wonderen konden gebeuren door de werkenden in het Diaco-
nale Centrum te Orenburg. En u zou zoiets in Rusland niet verwachten!
De stichting Majak wil dit graag aan alle mensen laten zien. Misschien hebt u ook
wel meegeholpen. Op donderdag 8 november zijn er drie presentaties (van een
uur) in het Kerkelijk Centrum ‘de Regenboog’. Iedereen is van harte welkom! Jong
en oud.
8 november 10.30 uur - 14.30 uur - 19.30 uur. De Regenboog, Sportlaan 5, te Nuenen.
(in de jeugdruimte, zij-ingang links), info: Dieuwertje Kaper:
Elke 1e woensdag
van de maand,
Heerendonk Nederwetten
Natuur-
speelmiddag bij
Stichting Vrienden
van deWalhut
Stichting Vrienden van de Walhut wil
kinderen de gelegenheid bieden om
lekker buiten te spelen in de natuur. De
locatie Heerendonk in Nederwetten
leent zich daar uitstekend voor. Afhan-
kelijk van het seizoen en de weersom-
standigheden is er het hele jaar door
van alles te beleven. Op woensdag 7
november gaan we aan de slag met het
maken van een herfstkunstwerk. We
zoeken allerlei materialen bij elkaar en
maken daarvan een mooi werkstuk.
Uiteraard mag je die mee naar huis ne-
men. En natuurlijk is er ook genoeg
tijd om nog lekker te ravotten.
Dus heb je zin om te komen? Geef je
dan zo snel mogelijk op.
Praktische zaken:
Eerste speeldag is woensdag 7 novem-
ber van 14.00 tot 17.00 uur.
Ideaal voor kinderen van ongeveer 5
t/m 12 jaar. De locatie is Imkerij de
Walhut, Heerendonk in Nederwetten.
Je kunt een knipkaart kopen. Dan mag
je 5 keer meedoen voor € 30,-. Je kunt
ook een los kaartje kopen voor € 7,50.
Begeleiders hoeven niet te betalen.
Aanmelden: Stuur een mail naar info@
imkerijdewalhut.nl en geef aan met
hoeveel kinderen je komt en wat de
leeftijd is. Wij sturen je dan een route-
beschrijving
Er kunnenmaximaal 20 kinderenmee-
doen. Geef je snel op want vol is vol.
Vanwege het grote enthousiasme
vorig jaar, is er dit jaar op 2 novem-
ber - Allerzielen -, opnieuw een bij-
zondere lichtceremonie én een
mediumdemonstratie van Myrthe
Bruinzeel in het van Gogh kerkje in
Nuenen. Myrthe maakt op deze bij-
zondere avond contact met dierba-
re overledenen.
Een medium werkt vanuit de weten-
schap dat het leven niet ophoudt bij de
fysieke dood. De band van liefde blijft
bestaan. Myrthe koos voor het Engels
mediumschap, waarbij wordt uitge-
gaan van het leveren van bewijs over
de overledene. Aan de hand van ka-
rakteristieke kenmerken omschrijft ze
een overledene, om op deze manier
herkenbaar te maken wie er commu-
niceert. Zodra het contact herkend is
zal er ook een boodschap gegeven
worden.
Myrthe volgde o.a. lessen aan het
Arthur Findlay College in Stansted en
is lid van de SNU.UK.
Reserveren: via een mailtje naar info@
besef.nu.
Meld je aan als je zeker wilt zijn van
een plekje in het prachtige kerkje!
Datum : Vrijdag 2 november. Tijd :
20.00-22.00 uur (geen pauze). Plaats :
Van Gogh Kerkje, Papenvoort 2a, Nue-
nen. Bijdrage : € 15,-.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook