week - page 5

Rond de Linde
Nr. 44
Donderdag 1 november 2018
60
COLOFON
ROND DE LINDE
verschijnt als weekblad,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail:
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn,
geven geen recht op schadevergoeding.
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van
rechten te worden aangeleverd.
© 2018
- “Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.”
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail:
Ook voor verspreiding van folders.
Volg ons ook op:
De BeekseTuin 55, Nuenen
Tel. 040-7808000
Persoonlijke
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven
en Leon Raaijmakers
Workshop
‘Bereik meer met je geld’
Onze maatschappij verandert. Je hebt steeds meer eigen geld nodig. Een
huis kopen is bijvoorbeeld niet meer zo vanzelfsprekend en je moet straks
langer doorwerken, terwijl je pensioen mogelijk lager is. Daarom is het ver-
standig omhiermee aan de slag te gaan.We helpen je graag op weg. Meld je
aan voor de workshop ‘Bereik meer met je geld’ op donderdag 8 november.
De uitkomst van deze berekening is een
verwachting, geen zekerheid. De totale
inleg is € 15.000,-.
Lees meer over de kracht van 50,- eu-
ro op
ren/strakshebjehetnodig/de-kracht-
van-50-euro
Schrijf je in
De workshop vindt plaats op donder-
dag 8 november van 19.00 tot 22.00
uur in het Ontmoetingscentrum van
Rabobank Dommelstreek, Laan der
Vier Heemskinderen 7 in Geldrop.
Meld je voor de gratis workshop aan
via
-
streek/bereikmeermetjegeld. Op deze
site vind je ook meer informatie over
het programma.
Aan beleggen zijn risico’s verbonden.
Je kunt (een deel van) je inleg verlie-
zen.
Workshop
Leer in 1,5 uur dat een groter bedrag
opbouwen ook écht mogelijk is en
waarom verstandig beleggen dan vaak
een logisch alternatief is. Tijdens de
workshop ‘Bereik meer met je geld’
leggen we je uit welke mogelijkheden
er zijn om je toekomstige keuzes waar
te maken. We laten je weten hoe je een
groot bedrag kunt opbouwen en hel-
pen je om een goede keuze te maken.
De kracht van € 50,-
Beleggen kan al met een klein bedrag
per maand. Als je je geld voor langere
tijd kunt missen, dan kan beleggen een
interessante optie zijn. Bij een gemid-
delde markt kan 25 jaar beleggen met €
50,- per maand € 26.499,- opleveren.
De waarde van je belegging kan fluctue-
ren. In het verleden behaalde resultaten
bieden geen garantie voor de toekomst.
Informatieavond
Vormsel Parochie Nuenen
Op vrijdag 17mei 2019 komt deken R.Wilmink naar Nuenen omhet H. Vorm-
sel toe te dienen. Voor het ontvangen van het vormsel komen alle kinderen
van groep acht in aanmerking die door het doopsel op weg gezet zijn naar
een leven als christen. Door dit sacrament worden de vormelingen uitgeno-
digd een eigen keuze te maken om deze weg te blijven volgen.
Hoe we bovenstaande vorm gaan ge-
ven zal dus aan bod komen tijdens de
informatieavond op dinsdag 13 no-
vember in het parochiecentrum van de
H. Clemenskerk, Park 55.
Deze avond begint om 19.00 uur en we
verwachten rond 20.00 uur de avond af
te sluiten.
Twee vormelingen die afgelopen jaar
hun vormsel gedaan hebben, zijn ook
aanwezig.
De opzet van de avond is als volgt:
1. een algemene inleiding voor ou-
ders en jongeren.
2. de jongeren gaan naar een aparte
ruimte om met elkaar na te denken
over keuzes die je kunt maken en
de betekenis van het vormsel; tege-
lijkertijd wordt met de ouders die-
per ingegaan op de betekenis van
het vormsel.
3. het bespreken van praktische za-
ken als de inschrijving, de werkwij-
ze van het project en wat verder
nog ter sprake kan komen.
Tijdens deze avond zijn inschrijffor-
mulieren aanwezig. Indien u dat wenst
kunt u uw zoon/dochter direct in-
schrijven. Vervolgens bestellen wij
voor u het werkboek dat bij de metho-
Wij als parochie willen betrokken blij-
ven bij deze keuze en daarom lijkt het
ons zinvol om ons samen hierover te
bezinnen. Door middel van deze brief
nodigen wij zowel de vormeling als
zijn ouders uit voor een informatie-
avond (dinsdag 13 november), omdat
we denken dat jullie samen een keuze
maken voor het vormsel. Ook als u nog
niet besloten heeft of uw kind aan het
Vormsel deelneemt, bent u van harte
welkom!
Tijdens deze informatieavond willen
wij graag iets vertellen over de wijze
waarop wij naar het vormsel toe wer-
ken. Het aardige van de voorbereidin-
gen op het vormsel is dat je anderen
leert kennen en dat je op een andere
manier naar jezelf kijkt. De volgende
vragen komen aan bod: wat zijn jouw
talenten, wat is jouw droom (missie),
hoe denk je die droom te bereiken, wie
kan jou daar bij helpen, wil je daar wel
hulp bij accepteren of wil je alles zelf
doen, kan jij anderen helpen (om hun
droom te bereiken of op een andere
manier)? En deze vragen kan je verta-
len naar ‘geloven’. Geloof jij in jezelf, in
je eigen droom (missie), geloof je in de
toekomst en in anderen (die jou kun-
nen en willen helpen)? Kortom, geloof
je in de wereld om je heen?
Ronde Tafel 187: Dankjewel!
Uiteraard wilden de tafelaars weten op
welke manier Leergeld deze gift wil in-
zetten. Het motto van Leergeld is “Alle
kinderen mogen meedoen”. Meedoen
aan zwemles en zwemdiploma’s halen,
net als kinderen die opgroeien in ge-
zinnen met een ruimere beurs, is een
goede invulling van dat motto. Daar-
Ronde Tafel 187 is een groep van 15 jon-
ge dynamische Nuenense ondernemers
die als ze de leeftijd bereikt hebben van
40 jaar, de club gaan verlaten. Er is mo-
menteel plaats voor jonge dynamische
Nuenense ondernemers uit alle geledin-
gen van de Nuenense samenleving.
Elk jaar wordt een goed doel uitgeko-
zen dat ze via een actie willen sponso-
ren. Dit jaar hebben ze Stichting Leer-
geld uitgekozen en hebben ze geld bij
elkaar gebracht door zelf ingekochte
champagne te verkopen. En ze hebben
dat met zoveel succes gedaan dat ze
Leergeld blij hebben kunnen maken
met dit grote bedrag.
Vlnr: Paul deWitte voorzitter Stichting Leefgeld, Geert Bons penningmeester
Stichting Leefgeld en Joris Vughts voorzitter Ronde Tafel 187 Nuenen.
Mijn ervaring met berkenallergie
Ik volg de discussie in de Nuenense bladen over de berkenbomen. Verder heb ikmij er nooit
mee bemoeid. Ik wil het volgende vertellen, aangezien men niet schijnt te begrijpen wat
een inpakt allergie voor berken kan hebben.
Ik praat over 35-40 jaar geleden , woonde toen in de Vroente. Ik had o.a. zomerallergie. Ik
redde het, met in het voorjaar wat allergiepillen. De wijk was nieuw, de bomen klein. Na
een paar jaar werd mijn allergie erger (de bomen groter). Pillen hielpen niet meer. Iedere
ochtend zat ik rond 5 uur beneden, erg benauwd, astmatische klachten. Ik kreeg jaren-
lang in het voorjaar een erg ongezonde injectie, wat me weer een maandje verder hielp.
Soms waren twee injecties nodig.
Tot….. ik zat klaar met mijn pillen, maar ik had nauwelijks klachten. Ik ging nadenken,
waaromgeen klachten? Wat was er veranderd?
Er was één verandering. Buren (aardige mensen) een paar huizen verder, hadden een ber-
ken boom omgekapt, waarvan het stuifmeel tot mijn huis kwam. Eén boom. Had die
boom daar niet gestaan, dan had ik jarenlang nauwelijks medicatie hoeven gebruiken.
Na het omkappen van die éne boomwas mijn zomerallergie nihil.
Ik vind bomenmooi. Maar waarompersé berkenbomen in een woonwijk, er is zoveel keu-
ze. Ik vind de toon wat hard naar de mensenmet een allergie.
Heus, allergie is geen fantasie.
Josephine Dovens de Cock (66 jaar), Bloemhoefstraat 23, Nederwetten.
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
Door een blessure kon ik, Hans Pijs, vrijdag 26 oktober j.l. niet inspreken
bij de provincie. In overleg met de griffie van de provincie is onderstaand
bericht door gestuurd aan de leden van Provinciale Staten.
Geachte griffie,
Als gevolg van een klein ongeval lukt het me niet om heden aanwezig te zijn bij de in-
spreekbeurten over de gemeente Nuenen ca. waarvoor ik me namens de Vrienden van
Eindhoven, heb opgegeven. In overlegmet u enmet hulp van de vrienden van Eindhoven,
stuur ik u deze mail met het verzoek deze te verspreiden onder de Statenleden.
Aanleiding om in te spreken is de ervaring die ik heb opgedaan in al de jaren dat ik in de
gemeenteraad van Nuenen heb gezeten, er sprake was van een gebrek aan transparantie
en integriteit bij een groot deel van de leden van het college en de leden van de raad en
daar is tot op dit moment nog weinig in veranderd. Dat was toen al de reden voor mij dat
ik vond en nog steeds vind dat de gemeente Nuenen moest gaan fuseren met een (of
meerdere) andere gemeente(n) teneinde deze impasse te doorbreken.
Het gebrek aan integriteit is er de oorzaak van dat nu nog steeds ego’s ( waarvan een aan-
tal hier insprekers zijn ) algemene belangen anders inschatten. Het waren toen, maar ook
nu nog persoonlijke belangen, die onder het mom van democratie door de raad werden
en nog steeds worden geloodst. Democratie is niet 50 +1maar luisteren naar eenminder-
heid om in goed overleg tot een consistente besluitvorming te komen. Hoe vreemd is dit
gegaan bij het KAFI I en KAFI II rapport en vooral de afwerking daarvan. Wat te denken van
de gang van zaken bij EeneindWest waar continue onwaarheden zijn verteld door dewet-
houder in de beantwoording van vragen over dit dossier. Woningcorporatie Helpt Elkan-
der ( het Sinti dossier incluis ) en het jarenlang soebatten over Het Klooster waar nu nog
geen resultaat is. In al deze dossiers is het begrip integriteit sterk en negatief aanwezig. Het
is volstrekt onbegrijpelijk dat de huidige burgemeester, die boven de partijen hoort te
staan, dit alles over zijn kant laat gaan, niet ageert en het voor zijn eigen bestwil op zijn
beloop laat. Dit is bepaald niet de bestuurskracht waar de Nuenense bevolking op zit te
wachten en het zijn juiste conclusies van de commissie Huijbrechts en Demmers, maar
ook Propper en Partners in het eerste rapport op hebben gewezen. De ARHI procedure is
een juist middel dat is ingezet en nu maar hopen dat de gedeputeerde Spierings haar rug
recht houdt en dat de kracht van besturen ook bij de provincie is waar te nemen.
Met vriendelijke groet, De Vrienden van Eindhoven.
Tweedeling
markt
ook bij recreatiewoningen
Misschien bent u er in de herfstvakantie - gelokt door het mooie weer - nog
even tussenuit gegaan? Ik hoorde van veel mensen dat zij in eigen land een
weekje op een recreatiepark verbleven. Nu de herfst dan echt is aangebroken,
zittenwaarschijnlijk heel wat mensen te overwegen of zij dan toch die recreatie-
woning eens aan zullen schaffen. Het spaargeld op de bank rendeert immers
nog steeds niet.
Het afgelopen jaar steeg de markt van recreatiewoningen met 15% naar 4.330
verkopen. In het spoor van de reguliere koopwoningmarkt zien we ook hier
prijsstijgingen (6%) en krapte: het aanbod daalde voor het eerst in tien jaar tijd.
Maar eveneens is sprake van grote regionale verschillen en een duidelijke twee-
deling van de markt.
Natuurlijk liggen de oververhitte gebieden op andere plaatsen dan in de regulie-
re woningmarkt. Het zijn hier niet de grote steden die als magneet werken, maar
de kustgebieden. Zeeland is krimpregio als het gaat omde gewone huis-, tuin- en
keukenbewoners, maar voor de recreatiewoningen is deze provincie echt boo-
ming. De gemiddelde vraagprijs steeg in onze meest waterrijke provincie voor
het tweede jaar op rij met 20% naar €428.471. Op de Waddeneilanden is het
beeld vergelijkbaar. De gemiddelde transactieprijs kwam daar uit op €351.888,
meer dan het dubbele van het landelijk gemiddelde (€148.450). Het hoog ge-
prijsde aanbod gaat behoorlijk snel van de hand, ook als investeringsobject.
Aan de onderkant van de markt ziet het er vaak minder mooi ooit.
Saneren of transformeren van verouderd aanbod is geboden.
Veel provincies en gemeenten hebben hiermee inmiddels
een begin gemaakt. Door de sterke druk op de reguliere
woningmarkt vervullen recreatieparken vaker een func-
tie als tijdelijk of semipermanent woongebied. In Har-
derwijk zijn vier parken die al jaren semipermanent be-
woond werden nu ook formeel tot gewoon woongebied
verklaard. Tegelijkertijd zijn er voorbeelden (vooral in
onze eigen provincie) van verloedering waartegen wordt
opgetreden. Zeker is dat belangstellenden zich - in welke
provincie dan ook - goed op de hoogte moeten stellen van
de plaatselijke omstandigheden en toekomstmogelijk-
heden. Want een garantie op rendement is er meestal
niet, hoe mooi de weersomstandigheden ook zijn.
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio
Woningmarkt in beweging
Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort
de hoort. Wij vragen u een bijdrage in
de kosten van € 30,- direct bij de in-
schrijving te voldoen. Indien u niet be-
sluit om direct in te schrijven dan is er
een tweede mogelijkheid tot inschrij-
ven en wel op maandag 19 november
in het parochiecentrum (Park 55) tus-
sen 19.00 en 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij Han Waalen, telefoon 040-2839061
of via de mail
.
Dinsdag 23 oktober ontving de Stichting Leergeld Nuenen een cheque van
maar liefst €10.000 uit handen van Joris Vugts, voorzitter van Ronde Tafel
187. Voorzitter Paul deWitte en penningmeester Geert Bons namen de che-
que dankbaar in ontvangst tijdens de bijeenkomst bij een van de leden Res-
taurant d’n Kleine Dommel.
om zal het geld besteed worden aan
het betalen van de zwemlessen voor
kinderen die door Leergeld worden
ondersteund. De kosten van deze les-
sen zijn elk jaar fors hoger dan begroot
en ook hoger dan de bijdrage die Leer-
geld hiervoor uit rijksgelden ontvangt.
Heel veel dank aan de initiatiefnemers
van Ronde Tafel 187 en vooral ook aan
alle mensen die voor het goede doel
champagne hebben gekocht. Want
zonder al die mensen had Leergeld de-
ze gift nooit kunnen ontvangen. Na-
mens alle gezinnen en kinderen die
hiermee geholpen kunnen worden
nogmaals dank daarvoor.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook