week - page 2

Rond de Linde
Nr. 44
Donderdag 1 november 2018
60
De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
G
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
Bijeenhittegolf:
Drinkperdag twee literwater.
Blijfbinnen tussen12.00en16.00uur.
Ordeverstoring
Ganiet tegendemensenstroom in.
Blijf rustigenvolgdeaanwijzingenvande
autoriteitenop.
Ganietnaardeplekvandeordeverstoring toe.
Uitval stroom,gas,water of telefoon
Luisternaarde calamiteitenzendermetuw radioop
batterijen.
Doetde telefoonhetnog?Beldannietonnodig
omoverbelastingvanhetnet tevoorkomen.
Doetde stroomhetnog?Kijkdanopdewebsite
vanuwgemeenteofopwww.crisis.nl.
Alswww.crisis.nlniet is ingezet,wordtuopeen
anderemaniergeïnformeerd.
Overstroming
Wordtverwachtdathetwater totuwhuiskomt?
Schakelgasenelektriciteituit.
Zorgvooreenpersoonlijknoodpakket.
Alsunietwegkunt: luisternaarde regionale
calamiteitenzenderopuw radiouituwnoodpakket.
Kernongeval
Blijfbinnenofganaarbinnenen sluitdeurenen
ramenenalleswatvoorventilatiedient,zoals
afzuigkap,ontluchtingskoker,muur-en toiletrooster.
Consumeergeenkraanwater,geen regenwater,
geenbladgroentenofmoeilijk schoon temaken
etenswaren.
Houdhuisdierenbinnenen raakgeenmensenen
dierenaandiebuiten zijngeweest.
Gevaarlijke stoffen
Blijfbinnenofganaarbinnenen sluitdeurenen
ramenenalleswatvoorventilatiedient,zoals
afzuigkap,ontluchtingskoker,muur-en toiletrooster.
Ganaareengoedaf te sluitenkamerwaarhetniet
tocht, liefstmidden inhethuisofgebouw.
Bentubuiten?Loopdwarsopdewind inmeteen
doekvooruwneusenmond.
Grote brand
Blijf laagbijdegrondenverlaathetgebouw zo snel
mogelijk.
Kuntuhetgebouwnietmeerverlaten?
Gadanvooreen raam staanwaardebrandweer
ukan zien.
Ganooit terugeenbrandendgebouw in.
Groot verkeersongeval
Loopnietonnodigoverde snelweg.
Houddevluchtstrookvrijvoorbrandweer,politie
enambulance.
Bentumetdeauto ineen tunnel:verlaatuwauto
engaviadedichtstbijzijndevluchtwegde tunneluit.
Terroristische aanslag
Brenguzelf inveiligheid.
Ganietkijkenopdeplekvandeaanslag.
Hebtu informatiediekanhelpenbijhetopsporenvan
dedaders,neemdan contactopmetdepolitie.
Ziektegolf
Gebruik
gebruik
Was regelmatiguwhanden.
Blijf thuisalsueenbesmettelijke ziekteheeft.
Instortingsgevaar
Blijf laagbijdegrond,schuilonder zwaar
meubilairofeendeurpost,blijfdaar stil zittenen
beschermuwhoofdennekmetuwarmen.
Gebruikgeen liften.
Alsubedektonderhetpuin ligt,blijfdan stil
liggenenmaak zomogelijkgeluiden
oppijpenofbuizen.
Spaaruwkrachtenen schreeuwalleenalsugeen
anderemogelijkhedenheeftomgeluid temaken.
Extreem weer
Bijextreemslechtweer:
Ganietdeweg/hetwateropalsditwordt
afgeradenofalseenweeralarm isafgegeven.
Alsu tochdedeuruitmoet,neemgenoegeten,
water,dekensenwarmekledingmee.
en noodsituatie?
e temakenkrijgenmeteennoodsituatieof ramp.Het is verstandiguhierop voor tebereiden.
Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden.Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking;waxinelichtjes;warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje.Daarnaast
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben.Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare
producten zijn.Kijk voor meer tips op
Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders,maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:
Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving.
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert,alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp
te vragen.
Bent u zelf niet gewond,help dan waar mogelijk anderen.
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op
.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
Bij
Dr
Bl
Or
G
Bl
a
G
Uit
L
b
D
o
D
va
Al
a
Ov
W
Sc
Z
Al
ca
Ke
Bl
ra
af
C
g
et
H
di
Ge
Bl
ra
af
G
to
B
d
Grote brand
Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel
mogelijk.
Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
Ga dan voor een raam staan waar de brandweer
u kan zien.
Ga nooit terug een brandend gebouw in.
Groot verkeersongeval
Loop niet onnodig over de snelweg.
Houd de vluchtstrook vrij voor bra dweer, politie
en ambulance.
Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto
en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.
Terroristische aanslag
id.
Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van
de daders, neem dan contact op m t de politie.
Ziekt golf
Gebruik papieren zakdoekjes die u na
gebruik meteen weggooit.
Was regelmati uw handen.
Blijf thuis als u een besmettelijk ziekte heeft.
Instortingsgevaar
Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar
meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en
bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
Gebruik geen liften.
Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
liggen en maak zo mogelijk geluiden
op pijpen of buizen.
Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen
andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.
Extreem weer
Bij extreem slecht weer:
Ga niet de weg/het water op als dit wordt
afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten,
water, dekens en warme kleding mee.
Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstand
Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedsc
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat vo
producten zijn. Kijk voor meer tips op
Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:
Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving.
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of prob
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen.
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenz
Volg de nstructies van de hulpdiensten en de overheid op.
Aangepaste verkaveling
Na een voorstel van de klankbordgroep is het terrein ingedeeld in
drie hofjes. De tijdelijke wijk krijgt een toegangsweg, voetpaden,
fietsenstalling en parkeerhavens. Het type woning en het woongebied
hebben een verzorgde uitstraling.
Tijden en locatie tentoonstelling
De tentoonstelling vindt plaats in de bibliotheek en de hal van het
gemeentehuis van woensdag 31 oktober tot en met dinsdag 6 no-
vember. Je kunt de tentoonstelling vrij bezoeken tijdens de openings-
uren van de bibliotheek.
VERGUNNINGEN
PERIODE 22-07-2018 EN 29-07-2018
In het digitale gemeenteblad
(
)
zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Kruisakker 2
Verbouwen woonhuis
Berg 34
Vestigen Artist-in-Residence in werkplaats
Akkerstraat 23
Verplaatsen inrit
Lindenlaan 31
Wijzigen parkeernorm
Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
De Koppel 1
Prinsenbal Nederwetten 2018
Nederwetten
Intocht Sint Nederwetten 25 november
Nuenen
Intocht Sint Nuenen 18 november
Nuenen c.a.
Veldtoertochten “Dak van Brabant”
10 feb/13 okt 2019
Verleende vergunningen APV en
Locatie
Omschrijving
Nuenen c.a.
Collectevergunning ZOA Vluchtelingenzorg
Park 75
Drank- en H r cawet vergunning Park 75
Park
Melding standplaats viskraam
1 t/m 5 maart 2019
Pastoorsmast 14
Oktoberfest 2018
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum
Locatie
Omschrijving
29-
ikampen
Ontwerp omgevingsvergunning
5-7
brandveilig gebruik
26-10-2018 Nieuwe Dijk Ontwerp-omgevingsvergunning en
18
ontwerp verklaring van geen
bedenkingen Nieuwe Dijk 18;
gemeente Nuenen c.a.
24-10-2018 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: de heer
P.T.P. Jansen, geboren 8 juni 1979
24-10-2018 Nuenen c.a. Em grati na r onbekend: mevrouw
F.F.M. Bern rds, geboren 22 juni 1945
24-10-2018 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: de heer
P.A. Cooper, geboren 8 augustus 1953
24-10-2018 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: de heer
A. Guddot, geboren 24 november 1978
24-10-2018 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: de heer
Y.Z. Milanov, geboren 19 april 1956
24-10-2018 Nuene c.a. Emigratie naar onbekend: de heer
I. de Wit, geboren 7 april 1974
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale
gemeenteblad
(
)
is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via:
ww .overuwbuurt.overheid.nl
GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat
doen via het volgende e-mailadres:
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website:
CMD,
CENTRUMMAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaanmet geld,
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er inNuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail:
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
AFVALWEETJE
Bij vorst legt u onderin de GFT+E container
een eierdoos of een krant tegen het vastvriezen
van afval. Mocht dit toch gebeuren, dan is dit uw
risico.Wij brengen wel een lediging van 1 euro
in rekening.
Vervolg op pagina 5
Gemeente
Nuenen
AFVALINZAMELING
Groenbakken 2 locaties vervallen
Per 20 oktober 2018 komen de groenafvallocaties bij Eikelkampen
(Nederwetten) en De Polder (Gerwen) te vervallen. Er werd teveel
misbruik gemaakt van deze locaties. U mag hier nu niet langer
groenafval storten. U kunt met uw groenafval gratis naar de milieu-
straat. Neem uw milieupas mee.
RAADSVERGADERING
8 november 2018, Aanvangstijd 18.00 uur
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering.
Agenda en bijbehorende stukken staan op
-
formatie.nl
en liggen ter inzage in het gemeentehuis.
8 november 2018 Raadsvergadering
Locatie: het Klooster, aanvang 18:00 uur
Onderwerpen o.a.
• Raadsbesluit n.a.v. uitslag referendum voorgenomen samenvoe-
ging Nuenen c.a. en Eindhoven
• Begroting
• Belastingverordening 2019
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreek-
recht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email
OMGEVINGSVERGUNNING
WITTE HONDPAD VERLEEND
Er komen aan Witte Hondpad 16 woningen voor eenpersoonshuis-
houdens die dringend op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning.
Het kan gaan om starters, vergunninghouders, arbeidsmigranten
en studenten. Maximaal de helft van de woningen wordt toegekend
aan vergunninghouders, de rest wordt toegekend aan mensen met
een sociaal en economische binding met Nuenen. Zij mogen er
maximaal 2 jaar wonen en moeten daarna doorstromen naar de
reguliere woningmarkt. Dit is het zogenaamde flexwonen concept.
Planning
Er is een vergunning verleend voor het gebruik van het perceel, om
deze 10 jaar te bebouwen. Tijdens de inzagetermijn van 6 weken
vanaf 11 oktober 2018 is er de mogelijkheid om bezwaar te maken.
Na het bouwrijp maken van de grond kunnen de Heijmans ONE
woningen aangekocht, geplaatst en verhuurdworden doorWooninc.
Het streven is om begin 2019 te starten met de realisatie. Medio
mei 2019 worden de woningen opgeleverd.
Meer informatie
Heeft u vragen over de plannen, bijvoorbeeld over de indeling van
het terrein en de planning? Neem dan gerust contact op met de
projectleider Rogér Gorts, via
of 0613898333.
Wilt u meer informatie over flexwonen of het huren binnen dit pro-
ject? Neem dan contact op met Sandra van Lierop, Medewerker
flexwonen van Wooninc. Zij is te bereiken via
flexwonen@wooninc.
nl
en 06-51183935. We verwijzen u daarnaast naar de website
www.
wooninc.nl/wittehondpad
waar u meer informatie vindt over het
project.
Voor vragen over de verleende omgevingsvergunning of de verkeers-
situatie kunt u contact opnemen met Joost Mulder van de gemeen-
te Nuenen,
of via 040 2631534.
TENTOONSTELLING
KLIMAATVERANDERING
‘Het klimaat verandert: hoe houden we droge voeten?’
Van woensdag 31 oktober tot en met dinsdag 6 november kun je in
de bibliotheek in Nuenen een kijkje nemen in het riool. De informa-
tieve en educatieve tentoonstelling ‘Het klimaat verandert: hoe
houden we droge voeten?’ is bedoeld voor jong en oud en is verras-
send, interactief én leuk. Zo kunnen bezoekers een rijdende camera
besturen om het riool van binnen te bekijken, de rioolquiz spelen of
wateroverlast oplossen met een computersimulatie.
Woningtype
De Heijmans ONE woning heeft eigen voorzieningen, is betaalbaar
en ziet er verzorgd uit. De woningen zijn na verloop van maximaal
10 jaar eenvoudig te verplaatsten. Een doorsnede van de woning
ziet u hier.
lnspreektekst
burgemeester M.J. Houben
van de gemeente Nuenen c.a.
Onderstaand de tekst die Burgemeester Houben uitsprak tijdens de bijeenkomst op 26
oktober in Den Bosch van de provinciale Staten.
viezen van de commissie Huijbrechts
en de commissie Demmers werden
door Gedeputeerde Staten eerst om-
armd, maar later volkomen genegeerd.
Toen was er de beroerde financiële si-
tuatie. Daarna ging het over een gebrek
aan bestuurskracht. Al vóór de verkie-
zingen van maart jl. wisten Gedepu-
teerde Staten dat het nieuwe gemeente-
bestuur slecht zou gaan functioneren!
Toen zou er onder de bevolking een ge-
brek aan draagvlak voor een zelfstandig
Nuenen zijn. En toen het op alle fron-
ten eigenlijk heel goed bleek te gaan in
Nuenen, kwam een nieuw konijn uit de
Geachte leden van Provinciale Staten.
Openstaan voor nieuwe argumenten -
het liefst evidence bosed - leidt tot ken-
niscumulatie. ln de politiek heet dat
voortschrijdend inzicht. Maar het per
definitie rekbare begrip ‘voortschrij-
dend inzicht’, is door uw college van Ge-
deputeerde Staten wel erg opgerekt.
Van consistentie in de argumentatie was
in dit proces allerminst sprake. Telkens
kwamGedeputeerde Staten met nieuwe
argumenten om Nuenen bij Eindhoven
te voegen. Om een
ogenschijnlíjk vooringenomen stand-
punt postuum te rechtvaardigen: o Ad-
hoge hoed: we zouden de ‘strategische
opgaven’ niet kunnen behappen. U
heeft deze ochtend van ons een envelop
ontvangen met daarin een factsheet,
waarop we wat uitgebreider ingaan, van
wat u met een gerust hart ‘argumenta-
tie-inflatie’ kunt noemen. Leest u het
op uw gemak eens door, het vraagt drie
minuten van uw tijd.
Een intermezzo nu, waarmee ik me
ook richt tot mijn goede collega burge-
meester Jorritsma. Beste John, ik heb
gemerkt dat in Eindhoven níemand
warm of koud wordt van een eventueel
samengaan met Nuenen. Je weet even-
goed als ik dat deze herindeling - het
woord annexatie mag ik van mijn
voorlichtster niet gebruiken - jouw
problemen niet oplost. Je hebt straks
zeven randgemeenten die in meer of
mindere mate tegen de grote broer
aanschurken. Nadat Nuenen is opge-
slokt, zullen Best, Geldrop-Mierlo,
Son en Breugel, Veldhoven en Waalre
in vertwijfeling achterblijven. Dez an-
nexatie staat ook 100% haak op je ei-
gen visie: drie sterke gemeen n voor
Brabant-Zuidoost. Van 21 naar 20 ge-
meenten is in dit schaakspel geen
meesterlijke openingszet. Want is dit
nu echt de oplossing voor de bestuur-
lijke slagkracht in het Stedelijk Gebied
Eindhoven? Nee.
Geachte leden van Provinciale Staten,
in onze zienswíjze komt de diversiteit
van onze raad tot uitdrukking en diver-
siteit is een groot goed in ons democra-
tisch bestel. Bijna 80%van de Nuenena-
ren is tegen een samengaan met Eind-
hoven. Dat is een uitslag waarop een
meneer Poetin of een meneer Erdogan
jaloers zou zijn. Het is een signaal dat
we in een goed functionerend demo-
cratisch bestel niet mogen negeren.
Dank u wel.
Allerzielenviering
te Gerwen
Op vrijdag, 2 november zal om 19.00
uur in de St. Clemenskerk te Gerwen
de jaarlijkse gedachtenis worden ge-
houden van alle overledenen. In het
bijzonder zullen de eigen dierbaren
worden herdacht die het afgelopen
jaar zijn gestorven
Na afloop van de viering brengen we
gezamenlijk een brandende kaars naar
het parochiekerkhof (‘De Huikert’).
We zetten de kaars bij het graf van uw
dierbare, bij de urnenmuur óf (indien
er geen graf of urn is) bij de naam van
uw dierbare in de speciaal voor deze
gelegenheid ingerichte gedachtenis-
hoek. Indien u dit laatste op prijs stelt
(ingeval er geen graf of urn is), vragen
wij u om de naam van uw dierbare aan
ons door te geven via: Ellydegroof@
gmail.com.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...14
Powered by FlippingBook