week - page 7

Rond de Linde
Nr. 43
Donderdag 25 oktober 2018
60
Carnaval
Vecteezy.com
Druppels en watervallen:
speel je ook mee?
Was jij ook in Het Klooster afgelopen juni, toen het Blue Planet Harp Ensemble
het ‘OnderWater’-concert speelde? In samenwerking met het WNF was het hele
Klooster omgetoverd tot een omgeving waarin de zee en alles wat erin leeft de bo-
ventoon voerde. In schitterende jurken speelden de harpisten prachtige liedjes,
waarin Water het onderwerp was. Er waren zelfs heuse piraten, één die accorde-
on speelde (Jamiro, bekend van Holland’s Got Talent) en één die speelde op de
fluit (Mariël van den Bos, van het Metropole Orkest). Zou jij het leuk vinden om
harp te leren spelen en misschien wel eens mee te doen met zo’n mooi concert?
Meld je dan nu aan voor harples bij Inge Frimout! In januari 2019 gaat zij starten
met een nieuwe groep. Voor meer informatie (ook over het huren van een harp)
kijk op onze Facebookpagina Blue Planet Harp Ensemble. Je kunt ook mailen
naar
of bel/app Inge op 06- 53913560.
Rotary organisatie verkoopt
tulpenbollen bij
Jumbo Ton Grimberg
Actie:
Polio de wereld uit!
Op zaterdag 27 oktober ontmoet u bij
het boodschappen doen bij Jumbo
Grimberg aan de Smidse de leden van
Rotaryclub Eindhoven Noord van 08.00
tot 20.00 uur. Alle Rotary clubs in de
wereld ondersteunen de actie: ‘Polio de
wereld uit’ en zetten zich in om doosjes
met elk 25 tulpenbollen te verkopen.
Polio (Poliomyelitis), dat ook wel kin-
derverlamming wordt genoemd, is een
virusziekte die een ontsteking in de
grijze stof van het ruggenmerk veroor-
zaakt. Polio is een sluipende ziekte die
bij 95% van de gevallen geen sympto-
men vertoont maar wel verspreid
wordt. Voor slechts 0,54 euro kan een
kind voor het leven gevaccineerd wor-
den tegen polio!
Van elk doosje met elk 25 tulpenbollen
die speciaal gemaakt zijn voor deze ac-
tie, wordt 6,50 euro afgedragen voor
polio vaccins. Daarnaast wordt elke
gedoneerde euro verdriedubbeld door
de Bill & Melinda Gates Foundation.
De beste tijd om de tulpen in de grond
te planten is tot en met eind november.
CV de Narre-Kappen (1)
Narregat jubileert…
Nieuwe hoogheid is er klaar voor!
Nadat de eerste aanwijzingen in de verschillende Nuenense media zijn ver-
schenen, is iedereen in ’t Narre-gat weer volop aan het speculeren geslagen.
Het afgelopen weekend met de kermis in Gerwen liep de spanning natuur-
lijk hoog op. Zou hij zich uit veiligheid schuil gehouden hebben, of was hij
juist op de voorgrond aanwezig om zich de eigenschappen van een goed
feestje meester te maken. Wie zal het zeggen. Slechts een select gezelschap
is op de hoogte van deze vraag die heel Gerwen bezig houdt, en die houden
natuurlijk de kaken stijf op elkaar.
Prinsenbal Nederwetten
Wie wordt de nieuwe Prins(es)
in Nederwetten?
Op zaterdagavond 10 november zal er tijdens het Prinsenbal bij CV DeWet-
ters weer een nieuwe Prins(es) gepresenteerd worden om de kar te trekken
tijdens carnaval 2019 en de scepter over te nemen van Prins Preparé en zijn
adjudanten Importé en Overkâppé.
oud adjudant, aanstormend zangta-
lent, alles is mogelijk. In de stukjes is
ook een aanwijzing verstopt, mis-
schien was sommigen dit al opgeval-
len. Maar natuurlijk volgen hier ook
weer twee nieuwe hersenkrakers zodat
de liefhebbers zich weer volop kunnen
storten op de vraag wie o wie zal dit
jaar gaan regeren over ‘t Narre-gat…...
De twee nieuwe aanwijzingen zijn:
3. Hij heeft er geen kaas van gegeten.
4. Links is links én rechts is links.
Prins(es) is. Om iedereen te helpen,
geven we hier de volgende drie aanwij-
zingen in de vorm van afbeeldingen
die van toepassing zijn op de nieuwe
Prins(es). Kijk voor meer informatie
ook op
Kom gezellig kijken hoe leuk carnaval
kan zijn in onze mooie gezellige loca-
tie. Iedereen is welkom en de toegang
is gratis.
Ook de nieuwe Jeugdprins wordt al-
weer klaargestoomd voor een spette-
rende carnaval voor de jeugdige feest-
vierders onder ons. Als ze er net zo’n
feestje van maken als Jeugdprins
Snowfox, Hofdame Crystal en Adju-
dant Freeze, dan komt het ook dit jaar
zeker goed!
Nu het kermis gedruis weer is afgeno-
men en de meesten weer de dagelijks
dingen hebben opgepikt, kunnen ze
weer gaan nadenken. Hoezo Lays
chips, waarom een foute naam van een
De avond begint om 20.00 uur en zal
plaatsvinden in de ‘Multi Functionele
Accommodatie’ (MFA), De Koppel 1
in Nederwetten.
Om 11 over 11 zal de nieuwe Prins(es)
en gevolg gepresenteerd worden. Er
zijn al diverse speculaties over wie dat
zullen zijn.
Er kan een fantastische prijs gewon-
nen worden als u raadt wie de nieuwe
Raod van
Zatterdag
benieuwd naar
nieuwe kartrekkers
carnaval 2019
Over een paar weken is het alweer 11
november, de start van het nieuwe car-
navalsseizoen 2018-2019. De PKC van
de Raod van Zatterdag is al maanden
in het diepste geheim druk met de
voorbereidingen. Beetje bij beetje zul-
len ze steeds wat meer informatie los-
laten over onze nieuwe prins of prinses
en gevolg. Hieronder alvast de eerste
drie aanwijzingen van Raoden Maor:
1. IsWettenseind echt het einde?
2. Ze zitten boven op het vuur.
3. Ze zien Van Gogh niet zitten!
Op zondag 11 november zullen we eerst
uitgebreid afscheid nemen van het
prachtige trio Prinses Faya en haar adju-
danten Nubia en Awasero. Aansluitend
zullen de nieuwe kartrekkers van de
Raod bekend gemaakt worden. Vanaf
15.11 uur ben je van harte welkom in
onze nieuwe residentie Parkhotel Au-
berge Vincent. Hou ook onze facebook-
pagina in de gaten voor meer nieuws!
Wie zwaait
vanaf
17 november
de scepter over
Dwèrsklippelgat?
Op 17 november zullen we afscheid
nemen van onze prinsen, prinses en
adjudanten van Carnaval 2018. Maar
dat niet alleen.... op deze avond zal ein-
delijk bekend worden gemaakt wie de
scepter zal zwaaien over Dwèrsklip-
pelgat tijdens Carnaval 2019.
We tellen af...nog een paar weken. Er
staat een nieuw carnavalsjaar voor de
deur. Wie zwaait vanaf dan de scepter
over Dwèrsklippelgat? Raden jullie
mee??
Kom allemaal 17 november 20.11 uur
naar Het Klooster in Nuenen!
Hint 1: in de derde helft begint pas
de echte gezelligheid.
Hint 2: opvoeden kun je heel je le-
ven blijven doen, maar in deze fase
is het erg belangrijk.
Informatiebijeen-
komst over griep
De wintermaanden zijn weer in aan-
tocht. In deze periode krijgen we vaak
te maken met een griepgolf. Vooral ou-
deren kunnen daar veel last van onder-
vinden. Op zondag 28 oktober zal Dok-
ter Pieter van Wijk, voormalig huisarts
in Nuenen, een informatiebijeenkomst
houden over dit onderwerp.
Er zal worden ingegaan op een aantal
vragen zoals: Wat is griep eigenlijk? Is
de ziekte te voorkomen? In hoeverre
helpen factoren als temperatuur, leef-
wijze, voeding, ontspanning of hygiëne
het voorkomen of terugdringen van
griep? Wat doen vitamines en medicij-
nen in relatie tot griep? Is het halen
van de bekende griepprik voor ieder-
een aan te raden?
Er zijn uiteraard nog veel meer vragen
te stellen bij het onderwerp griep. Sa-
men met dokter van Wijk wordt hier
aandacht aan besteed.
De bijeenkomst op zondag 28 oktober
begint om 14.00 uur in de zaal van
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats,
Park 63b. Toegang, koffie en thee gra-
tis. U bent van harte welkom!
Op bezoek bij Savant van Lenthof
De kinderen van Kids Society Erica aan de Jacob Catsstraat zijn onlangs weer op
visite geweest bij woonzorgcentrum Savant van Lenthof. Het is voor de kinderen
en de bewoners elke keer weer een klein feestje. De kinderen speelden er met bal-
len en ballonnen. Het is zo mooi om de wisselwerking te zien tussen de (demente-
rende) ouderen en hun jonge bezoek. Je ziet ze loskomen als ze met de kinderen
spelen en de bal terugrollen. Net zoals ze vroeger met hun (klein)kinderen speel-
den. De ouderen worden actiever door het bezoek en beginnen te stralen. De kin-
deren zijn juist heel onbevangen in hun contact en genieten van de vrolijkheid om
hen heen. Ook zingen we graag samen liedjes en krijgen de kinderen iets lekkers.
Het contact tussen de kinderen en ouderen is heel
eerlijk, open en spontaan. Als we weer gaan,
vragen de ouderen altijd wanneer we weer te-
rugkomen. Dat doen we dan ook regelma-
tig, ongeveer elke maand wel een keer.
Naast het plezier dat de kinderen en ou-
deren aan deze bezoekjes beleven, is het
ook onderdeel van de visie van Kids So-
ciety Erica. Wij vinden het belangrijk
om middenin de samenleving te staan,
om zo de kinderen zich optimaal te kun-
nen laten ontwikkelen. We gaan graag
nog vaak op visite bij Savant van Lenthof!
Astronaut geeft lezing in Nuenen
met beelden en ‘hemelse’muziek
Op de eerste thema-avond van dit seizoen zal de Belgische astronaut Dirk
Frimout vertellen over zijn ervaringen in de ruimte ondersteund door adem-
benemende beelden en hemels mooie harpmuziek gespeeld door - de in
Nuenen alom bekende - Inge Frimout, zijn schoondochter. Wij verwachten
een zeer bijzondere avond. Deze avond staat open voor iedereen.
In 1992 werd hij de eerste Belgische
astronaut in de ruimte tijdens Space-
shuttlemissie STS-45. Van 24 maart
tot 2 april van dat jaar cirkelde hij als
een van de zeven astronauten met de
Spaceshuttle Atlantis 143 keer om de
aarde.
De lezing zal plaatsvinden op 31 okto-
ber in De Regenboog, Sportlaan 5 in
Nuenen. De avond begint om 20.00
uur, maar er is vooraf koffie of thee
vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs € 5,00.
De thema-avonden zijn een initiatief
van de gezamenlijke Nuenense kerken.
In het kader van het jaarthema ‘Om-
zien naar elkaar’ zou je ook wel eens
willen dat je dit in het groot zou kun-
nen doen, ofwel omzien naar de mens
(of mensheid) in zijn algemeenheid. En
dat laatste kun je dan ook in de letter-
lijke betekenis nemen ofwel: ‘kijken
vanuit de ruimte’. Maar dat betekent
dat je daarvoor wel een grote afstand
moet nemen van de aarde om dat wer-
kelijk te kunnen overzien, en dat is
voor een gewone sterveling helaas niet
weggelegd. Maar toch zijn er enkele
aardbewoners die dit wél hebben erva-
ren en die in de ruimte zijn geweest:
astronauten! We zijn benieuwd naar
de beleving van Dirk Frimout bij het
zien van de aarde vanuit de ruimte.
3+1 = 4
Collecteweek
Alzheimer
Nederland
In de week van 5 tot en met 10 no-
vember vindt de collecte van Alzhei-
mer Nederland plaats. In Nuenen
gaan zo’n 30 collectanten de straat
op om geld in te zamelen.
Altijd aandacht voor Alzheimer
Ook vorig jaar heeft het Alzheimer Ne-
derland aan aandacht niet ontbroken.
Er zijn grote stappen gezet in het beter
bespreekbaar maken van de ziekte en
de zorg voor mensen met dementie.
Alzheimer Nederland is blij met deze
aandacht. Het geeft ons de kans om
aan een groter publiek te vertellen over
het belangrijke werk dat Alzheimer
Nederland doet. En we hebben de
steun van de Nederlandse bevolking
hard nodig.
Alzheimer Nederland werkt aan een
oplossing voor dementie, nu en in de
toekomst. We werken aan een wereld
waarin perspectief kan worden gebo-
den, zelfs in de zwaarste omstandighe-
den. Waarin mantelzorgers worden
geholpen met hun zorg en zorgen, we
meer aandacht hebben voor elkaar en
waarin we steeds dementievriendelij-
ker worden.
De collecteweek is een prachtig mo-
ment om hier bij stil te staan. We ho-
pen natuurlijk op een zo hoog mogelij-
ke opbrengst, zodat we nog meer on-
dersteuning kunnen bieden.
Alzheimer Nederland is ontzettend
trots op iedereen die ons bijstaat. Iede-
re stap die wordt gezet, helpt ons ver-
der in de goede richting. Mocht u ons
willen ondersteunen, bedenk dan dat
we blij zijn met iedere vorm van hulp.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook