week - page 6

Rond de Linde
Nr. 43
Donderdag 25 oktober 2018
60
een plek waar je je jn kunt voelen en waar
je niet verplicht naar toe hoeft. Soms zijn we
met drie of tien mensen, soms met twintig.
In Marieke’s groep kun je je verhaal doen. Ik
ben in deze groep de enige die uit Nuenen
komt” vertelt Inge.
Studeren en mantelzorgen
Mantelzorger zijn voor één van je ouders
naast je studie is intensief en zeker niet van-
zelfsprekend. Dan maak je vaak lange dagen
en je maakt je zorgen. “Ik help mijn vader
met kleding uitzoeken, aankleden en zijn
schoenen aandoen, en ik help hem met zijn
telefoon. Ik volg het gymnasium in Eindho-
ven, tweetalig. Dat is heel hard werken” zegt
Hila. Inge steunt haar vader vooral mentaal.
“Hij ziet bijvoorbeeld niet dat hij moe is en
dan vraag ik hem te gaan rusten. Ik heb de
Havo afgerond en studeer nu pedagogiek,
zit in m’n eerste jaar. Iedereen in deze op-
leiding heeft al levenservaring en reageert
volwassen op de verhalen die we met elkaar
delen” zegt Inge. “Daar ben ik blij om”.
De maandelijkse activiteitengroep
Marieke brengt de jonge mantelzorgers sa-
men en zet zich er met hart en ziel voor in
om de jongeren iedere maand een leuke,
ontspannen avond aan te bieden. Door het
jaar heen organiseert ze iets extra’s, zoals een
dagje Efteling, een diner, discozwemmen of
frietjes eten bij de brasserie van Thermae
Son. Dat krijgt ze voor elkaar met hulp van
sponsoren, zoals Stichting Kruiswerk, Stich-
ting H@P of een zorgverzekeraar. “Je ziet de
jongens en meiden dan genieten en van
alles met elkaar delen” vertelt ze over haar
werk. “Ik zorg voor de randvoorwaarden om
die maandelijkse avonden goed te laten ver-
lopen. Ze doen het samen. Ze lachen, geven
elkaar tips en zijn er voor elkaar. Dat is super-
gaaf om te zien” glimlacht Marieke. “Ik ben
bezig om jeugd- en jongerenwerkers in de
regio bewust te maken van deze doelgroep
en wat we deze jongeren kunnen bieden.
Het is mooi als collega’s uit het werkveld
op de hoogte zijn van het aanbod van LEV-
groep Son en Breugel en doorverwijzen, hel-
pen contact te leggen met deze jongeren. Ik
gun de jonge mantelzorgers de ondersteu-
ning en ontspanning om jn te kunnen op-
groeien, en soms even dingen te vergeten”
zegt Marieke gedreven. Als jongerenwerker
begeleidt ze hen inmiddels vijf jaar en steunt
ze hen door ze een veilige plek te bieden. De
groep is behoorlijk gegroeid en daarnaast is
er inmiddels een groep gestart voor jonge
mantelzorgers in de basisschoolleeftijd. Daar
zijn nu 8 deelnemers.
Zicht opmantelzorg, de mantelzorger belicht
“Ik heb heel snel moeten opgroeien”.
Hila Karwal, 16 jaar, Son en Breugel
“Ik ben in deze groep de enige die uit
Nuenen komt”. Inge Duijmelinck,
17 jaar, Nuenen
Mantelzorger
Hila Karwal en
Inge Duijmelinck
Herkent u zich in dit verhaal?
Zorgt u ook voor iemand in uw directe omgeving? Meld u dan aan bij het Steunpunt Mantelzorg Nuenen,
telefoon: 040 - 283 16 75 of e-mail:
. U komt in aanmerking voor
de nieuwsbrief, hulp, advies, ondersteuning en mogelijk voor de waardering van de gemeente.
Door Nannie van den Eijnden
Hila en Inge hebben elkaar leren ken-
nen bij de maandelijkse activiteiten-
groep voor jonge mantelzorgers, een
initiatief van Marieke Schoenmakers
van LEVgroep Son en Breugel. Ze
zorgen allebei voor hun vader met
niet aangeboren hersenletsel (NAH)
en vertellen samen hun verhaal.
Hun situatie schept een vriendschapsband,
ze begrijpen elkaar en kunnen het goed met
elkaar vinden. “Ik kwam drie jaar geleden bij
de activiteitengroep via een jeugdarts van
de GGD. Tijdens een gewone controle ver-
telde ik dat ik voor mijn gehandicapte vader
zorg. Toen heeft zij contact opgenomen met
Marieke” vertelt Hila. “Ik heb heel snel moe-
ten opgroeien” laat ze erop volgen. Net als
Inge maakt ze een heel volwassen indruk.
Inge is bij Marieke’s activiteitengroep in Son
terecht gekomen doordat haar moeder hulp
zocht voor haar en haar zusje via Centrum
voor Maatschappelijke Deelname (CMD) aan
de Berg in Nuenen. Er bestond nog geen
activiteit of begeleiding voor jonge mantel-
zorgers in Nuenen, alleen voor volwassenen,
en LEVgroep Nuenen verwees Inge’s moe-
der door naar LEVgroep
Son en Breugel. Er was
meteen een klik tus-
sen Inge, Marieke
en Hila. “Marieke biedt
Hila Karwal (links) en
Inge Duijmelinck (rechts)
Zonnige Gerwen Kermis
gezellig voor jong en oud
Afgelopen maandag 22 oktober is vier dagen Gerwen Kermis afgesloten
met een optreden van de Gerwense zanger Bart de Rooij. Vanaf vrijdagmid-
dag 19 oktober sierden diverse attracties de Gerwenseweg op in het dorp.
De traditionele kermis werd overdag op straat gevierd onder een prachtig
herfstzonnetje. De gezinsmiddag op zondag zorgde voor een gezellige
drukte. In de avonduren werd de kermis opgeluisterd door optredens van
diverse bands in de feesttent en in café De Stam.
Uitslagen kermiskaarten
Het rikconcours op kermismaandag in
de feesttent bij café De Stam trok zo’n
zestig kaarters. Na drie rondes van 15
spellen werd de eindstand opgemaakt
en werden de prijzen uitgereikt. De
uitslag: 1. Wim Raaijmakers 147 pnt. 2.
Harrie de Haas 143 pnt. 3 en 4. Ben de
Louw en Riny Schepers, beiden 139
pnt. 5. Toine Raaijmakes 120 pnt. Het
1000-den werd gewonnen door Ange-
la de Vries. De beste toeper van Ger-
wen Kermis is Broer Bastiaans, hij won
de speciale superprijs van het 15-jarige
café De Stam.
Dorpsraad Gerwen
Vrijdagavond werd het traditionele
dorpsfeest muzikaal geopend door
drumfanfare Jong Leven en het Heilig
Kruisgilde. De kermis werd officieel
aangezegd aan Rein Lantman, plv.
voorzitter van dorpsraad Gerwen.
Gerwen kan terugzien op een zonnig
en gezellig festijn met volop vertier
voor jong en oud.
Het kermiskaarten leverde maandag-
morgen vanaf 11.00 uur nek-aan-nek
wedstrijden op waarbij sportief om de
punten werd gestreden. De deelne-
mers genoten volop van het kaartspel
en van de lekkere lunch. Kaartliefheb-
bers kwamen af op het rikken, toepen
en 1000-den. De kinderen van de ba-
sisscholen uit Gerwen en Nederwet-
ten maakten maandagmiddag na
schooltijd een uitstapje naar Gerwen
Kermis. De organisatoren van de ker-
mis boden de kinderen gratis ritjes in
de attracties aan en een traktatie.
Suikerspinnen in trek op de Kermis.....
Het dorpsfeest trokmet name op zondagmiddag aardig wat volk (foto’s Cees van Keulen)
Certi caat Dementievriendelijke
uitvaartverzorger voor Van der Stappen
Van der Stappen uitvaartverzorging vindt het belangrijk dat iedereen af-
scheid kan nemen van zijn of haar overleden dierbare. Dus ook een partner
of familielid met dementie. Want volgens diverse medici mag iemand met
dementie zeker het verdriet voelen van een verlies van een dierbare, al is het
maar even. Emoties blijven immers tot het einde toe deel uitmaken van een
volwaardig mensenleven, ook bij iemand met dementie!
mentie wel of niet bij een afscheid kan
worden betrokken. Meestal wordt de-
ze gevoelsmatig genomen. Het advies
van de (verpleeg)huisarts of psycho-
loog kan helpen bij het nemen van die
keuze. Vaak is er met kleine aanpassin-
gen aan het afscheid nog veel mogelijk,
zodat er recht kan worden gedaan aan
de behoeften, mogelijkheden en be-
perkingen van alle bij de uitvaart be-
trokken nabestaanden.
Certi caat
Dementievriendelijke
uitvaartverzorger
Monique van Heesch-Toirkens is bij
Van der Stappen de eerste uitvaartver-
zorgster die het certificaat Dementie-
vriendelijke uitvaartverzorger behaal-
de. “Ik vind het belangrijk dat we het
mogelijk maken dat iedereen afscheid
kan nemen. Ook iemand met demen-
tie dus. Een overlijden trekt vaak een
zware wissel op alle nabestaanden en
het is dan goed te begrijpen dat er voor
wordt gekozen om de dierbare met de-
mentie niet bij het afscheid te betrek-
ken. Je wilt je als nabestaande immers
volledig kunnen richten op het af-
scheid en op je eigen emoties. Mis-
schien ben je wel angstig dat je dierba-
re zich vreemd gedraagt, gaat roepen
of weglopen. En wellicht denk je ook
Omdat iedereen recht heeft op af-
scheid nemen!
Momenteel zijn er al meer dan 270.000
mensen die lijden aan een van de meer
dan 50 soorten van dementie, waarvan
de ziekte van Alzheimer het meest
voorkomt én het meest algemeen be-
kend is. In de toekomst zal dit aantal
alleen maar toenemen. Het is vaak een
lastige beslissing of iemand met de-
Monique van Heesch-Toirkens, dementie-
vriendelijke uitvaartverzorgster.
dat het geen zin heeft, omdat alles toch
weer wordt vergeten. Maar met de
juiste begeleiding is er nog veel moge-
lijk. Daarom ben ik deze cursus gaan
volgen. Om te kijken wat wél kan! Het
is toch mooi en absoluut gewenst dat
oma na zoveel jaren huwelijk toch af-
scheid kan nemen van haar man, ook
al is het maar in een gedeelte van de
uitvaart? Ik kijk samen met de nabe-
staanden en verzorgenden naar wat
mogelijk is en wil er alles aan doen om
een mooi afscheid voor iedereen te
verzorgen!”
Informatie
Van der Stappen uitvaartverzorging is
bereikbaar op telefoonnummer 040-
2861383 voor meer informatie over
dementievriendelijke uitvaarten. U
kunt meer lezen op:
.
nl/dementievriendelijke-uitvaart
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook