week - page 5

Rond de Linde
Nr. 43
Donderdag 25 oktober 2018
60
COLOFON
ROND DE LINDE
verschijnt als weekblad,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail:
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn,
geven geen recht op schadevergoeding.
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van
rechten te worden aangeleverd.
© 2018
- “Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.”
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail:
Ook voor verspreiding van folders.
Volg ons ook op:
A ossingsblij: U of de bank?
De gezamenlijke banken zijn gestart met de campagne: Word ook a os-
singsblij! Met deze campagne willen banken mensen aan het denken zet-
ten over hun nanciële situatie aan het einde van de looptijd van de
a ossingsvrije hypotheek. Met dansende en uitende mensen op de web-
site
ossingsblij.nl willen zij ons overhalen af te gaan lossen.
Voorlichten over risico’s die verbon-
den zijn aan je hypotheek is natuurlijk
prima maar op zich is deze actie op-
merkelijk, want jarenlang brachten
banken juist aflossingsvrije hypothe-
ken actief aan de man. Nu de toezicht-
houders DNB en AFM zich in toene-
mende mate zorgen maken over deze
erfenis uit het verleden, worden de
banken actief met het stimuleren van
aflossen. Met vragenlijsten die meest-
al maar tot één uitkomst leiden name-
lijk dat u moet aflossen, proberen ze
nu urgentie te kweken.
Wat is nu eigenlijk het probleem? Af-
lossingsvrij is vaak niet aflossingsvrij.
Alleen is de hypotheek vaak zo vorm-
gegeven dat u aan het einde van de
looptijd (meestal 30 jaar) alles af moet
lossen. Op dat moment moet u het ge-
hele bedrag op tafel leggen. Als u dat
niet wilt, zult u op zoek moeten naar
een bank die bereid is een nieuwe hy-
potheek te verstrekken. Door het ver-
vallen van de renteaftrek na 30 jaar en
de eis van veel banken dat bij een hy-
potheek minimaal 50% van de markt-
waarde van de woning wordt afgelost,
stijgen de maandlasten. En als na de
pensionering het inkomen daalt, zoals
vaak het geval is, wordt het lenen van
geld voor een hypotheek soms lastig.
Naar verwachting zal straks een op de
vijf huiseigenaren met een aflossings-
vrije hypotheek in de problemen ra-
ken door deze situatie.
Moet u nu in paniek raken? Nee, want
ook hier wordt de soep niet zo heet
gegeten als opgediend en elke situa-
tie is anders. Bijvoorbeeld, Rabobank
kende de termijn van 30 jaar helemaal
niet. Daar is aflossingsvrij echt aflos-
singsvrij. Of wellicht heeft u voldoen-
de geld gespaard in een spaarpolis of
op een andere manier, zo dat u de le-
ning helemaal kunt aflossen of uw hy-
potheek flink kunt verlagen. Of wel-
licht heeft u voordat de 30 jaar om zijn
uw huis al lang verkocht en geniet u
van uwpensioen in een of ander warm
land. Of misschien heeft u ook wel vol-
doende pensioen inkomen zodat u de
lasten prima kunt betalen en een nieu-
we hypotheek af kunt sluiten.
Weet u niet precies hoe het zit maar
wilt u wel graag objectief weten hoe
het met uw situatie zit? Vraag dan ad-
vies van een onafhankelijk financieel
adviseur.
Nicole Sprenger is onafhankelijk financieel adviseur
bij Financieel Thuis, Parkstraat 15a te Nuenen.
Financieel Thuis
De BeekseTuin 55, Nuenen
Tel. 040-7808000
Persoonlijke
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven
en Leon Raaijmakers
Jelte:
nieuwe inwoner in
onze gemeente
Onze fotograaf zag weer een opvallend
geboortekaartje in een voortuin in
Gerwen. Aan de Daal 32 is deze maand
Jelte geboren. Hoera, een zoon! staat
op de openbare aankondiging te lezen.
Jelte van den Heuvel, zoon van Sanne
en Bart, welkom in onze gemeente!
Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op het raam, schiet dan
een plaatje en mail de foto met toelich-
ting naar de redactie. Of ziet u een op-
vallende geboorteaankondiging, laat
het de redactie weten: redactie@rond-
delinde.nl. Vandaar de slotopmerking:
wordt vervolgd.
FreciousCare FCI5000 luchtreiniger voor binnenshuis
Lekker slapen in schone lucht
De FreciousCare luchtreiniger voor binnengebruik van RÖWA reinigt de ka-
merlucht voor 99,99 %* van schadelijke sto en en vormt daarmee een be-
langrijke voorwaarde voor een goede nachtrust. Fijnstof, bacteriën, ozon,
pollen of geuren: met de momenteel meest geavanceerde ltertechniek op
de markt reinigt dit apparaat de lucht 16 maal per uur. Daarbij werkt de
luchtreiniger energiezuinig en stil.
en uit. De kwaliteit daarvan is van in-
vloed op de slaap en de gezondheid.
Schone lucht is met name belangrijk
voor stadsbewoners, voor gezinnen
met kinderen, voor mensen met aller-
gieën, als ook voor mensen in buiten-
gebieden die last hebben van gras- en
weidepollen. Over fijnstof gesproken:
hoe kleiner de deeltjes, hoe beter de
filtertechniek moet zijn. De uit drie la-
gen opgebouwde filtertechniek in de
FreciousCare reinigt de lucht uiterst
efficiënt, stil en zuinig. Zelfs in de
hoogste stand verbruikt het compacte
apparaat met 32,8 watt minder energie
dan een föhn.
Gebundelde competentie
De FreciousCare binnenluchtreiniger
voor schone lucht wordt geleverd door
Rössle & Wanner GmbH, fabrikant van
hoogwaardige bedden en bedsystemen,
in samenwerking met MANN+ HUM-
MEL, de wereldwijd leidende produ-
cent van filteroplossingen.
*In een conform GB/T18801-2015 inge-
richte testkamer van 30m³ werd >99,99%
van de fijnstofdeeltjes (PM2,5) en bacte-
riën (Stapphylococus albus 8032) binnen
45 resp. 60 minuten verwijderd.
Verkrijgbaar bij Stijn’s Slaapstudio
Opwettenseweg 81, 5672 AG Nuenen.
Tel. 040 - 284 00 13
“Wij willen onze klanten producten
aanbieden, die een goede nachtrust be-
vorderen,” legt Manfred Greiner, direc-
teur van Rössle & Wanner GmbH
(RÖWA) uit. Daarbij denkt men voor-
uit, want frisse lucht is vandaag de dag
geen vanzelfsprekendheid meer.
Frisse lucht in binnenruimtes
We brengen 90% van de tijd in binnen-
ruimtes door. Of het nu op kantoor, op
een zolderwoning of in de slaapkamer
is: een krachtig filtersysteem zorgt
voor aantoonbaar frisse lucht. Zo ver-
wijdert de FreciousCare 99,99 %* fijn-
stof (PM 2,5) en bacteriën. Ook onaan-
gename geuren, huisstofmijt, dieren-
haar, stuifmeel en zelfs vluchtige
organische stoffen filtert hij doeltref-
fend uit de kamerlucht.
Filters in plaats van jnstof
Een mens ademt tijdens acht uur
nachtrust rond de 4.000 liter lucht in
Lekker slapen in schone lucht: De Frecious-
Care luchtreiniger van RÖWA zorgt voor
het verfrissende gevoel van schone lucht.
Wilgen knotten
op Natuurwerkdag
Op zaterdag 3 november is het Natuurwerkdag. Er wordt dan landelijk ge-
werkt in en aan de natuur, in Brabant op ruim 45 locaties. Het is gezond, leuk
en gezellig ombuiten aan het werk te gaan tijdens de grootste vrijwilligersdag
in het groen: zagen, snoeien en meer. Tevens behoeden we mooie natuurele-
menten voor onze kinderen en vele generaties daarna. De Knotgroep van het
IVN-Nuenen begint haar knotseizoen met de nationale Natuurwerkdag.
werk in de natuur verricht en met na-
me het onderhouden van, voorname-
lijk Nuenense, knotwilgen. Er is plaats
voor velen en ook voor kinderen is het
een mogelijkheid het werk te ervaren.
We gaan achter Wolvendijk 25 vele
knotwilgen van hun zware kruin af
helpen. We doen dat met handgereed-
schap waar De Knotgroep voor zorgt.
Ook zal er koffie en soep zijn om op
krachten te blijven. We starten om
9.00 uur en wanneer u wilt stoppen
kunt u het beste zelf aangeven maar er-
gens tussen 14.00 en 15.00 uur zullen
we een punt zetten achter deze eerste
knotdag van het seizoen 2018-2019 en
het resultaat bekijken.
Samen aanpakken
op de Natuurwerkdag
Geïnteresseerd om samen met buren,
vrienden of familie buiten een (halve)
dag aan de slag te gaan? Kijk dan op
natuurwerkdag.nl voor meer informa-
tie over locaties en activiteiten bij jou
in de buurt en meld je aan. Voor meer
informatie over deze locatie kunt u
mailen naar Knotgroep.IVN.Nue-
Partner van de Natuurwerkdag is de
Nationale Postcode Loterij. Land-
schappenNL organiseert landelijk de
Natuurwerkdag. In Brabant wordt de
dag door Brabants Landschap georga-
niseerd. Dit gebeurt in samenwerking
met de lokale vrijwilligersgroepen en
IVN-afdelingen. Daarnaast doen di-
verse landgoedeigenaren, Natuurmo-
numenten, Staatsbosbeheer en Scou-
ting Nederland mee.
Zonder vrijwilligers gaat er veel verlo-
ren van onze natuur en landschappen.
De vele vrijwilligers die al dat werk
verzetten op de Natuurwerkdag levert
een belangrijke bijdrage aan het be-
schermen en behouden van natuur.
Zorg voor landschap zoals onderhoud
aan (knot)bomen, hagen, boomgaar-
den en heidevelden is vaak in vrijwilli-
gershanden. Dankzij hen kan iedereen
blijven genieten van het karakteristie-
ke Nederlandse landschap.
Ook in Nuenen aan de slag
In Nuenen is De Knotgroep van het
IVN een alom bekende groep die veel
Foto Cees van Keulen
Op zoek naar uw
voorouders!
Op zaterdag 27 oktober van 11.00 tot
14.00 uur organiseert heemkundekring
De Drijehornick samen met de afdeling
Kempen & Peelland van de Nederland-
se Genealogische Vereniging (NGV)
weer onze halfjaarlijkse voor iedereen
toegankelijke inloop met extra aan-
dacht voor genealogie ofwel familie- en
stamboomonderzoek.
Het is een zeer oude hobby die door de
toepassing van computer en internet een
nieuwe impuls heeft gekregen. Vroeger
moest men veel reizen naar archieven.
Tegenwoordig kan men ook thuis met de
computer op internet veel vinden uit het
verleden over uw voorouders.
Wilt u daar meer over weten?
Komdan op 27 oktober naar ons Heem-
huis. Vrijwilligers van de NGV en de
heemkundekring zijn dan aanwezig om
u wegwijs te maken bij het zoeken naar
informatie over uw voorouders. Er zijn
voorbeelden hoe u gegevens kunt vin-
den en hoe die te ordenen met schema’s
en computerprogramma’s.
U vindt ons in het Heemhuis op:
Papenvoort 15A, 5671 CP Nuenen.
KBO gaat verder als Senergiek
Tijdens een feestelijke bijeenkomst inHet Klooster, afgelopen vrijdag 19 ok-
tober, werd de nieuwe naam bekend gemaakt van 'KBO Nuenen'. Onder
tromgero el op het podium in de theaterzaal werdmet gekleurde letterbor-
den de nieuwe naam: SENERGIEK bekend gemaakt.
Voorzitter Gonnie Lucassen bena-
drukte vooraf dat het oppoetsen van
het imago van, en het bedenken van
een nieuwe naam vóór de KBO niet
betekende dat het niet goed ging. 'Inte-
gendeel, het gaat zelfs heel goed. Dit
moet je doen als de tijd er rijp voor is.
En dat was afgelopen vrijdag. De nieu-
we naam symboliseert wel om het wat
stoffige imago van de KBO op te poet-
sen en ook jongere leden (vanaf 50
jaar), te binden met de vereniging.
De verandering van naam markeert
een nieuwe start van onze vereniging.
Naast de bestaande activiteiten willen
wij nieuwe eigentijdse activiteiten ont-
wikkelen. Wij willen voor jongere se-
nioren toegankelijk zijn, transparant
en aantrekkelijk.
Immers, de wens tot zelfontplooiing
van ouderen is géén andere dan die
van jongeren. Ambitie en passie gaan
niet met pensioen! Er zijn veel ouderen
die de lat voor zichzelf hoog blijven
leggen, die nieuwsgierig blijven, die
achteruit maar ook vóóruit kijken, die
ambitieus zijn, kennis willen maken
met het nog onbekende.
Ontplooiing en creativiteit zijn voor de
een: zingen, dansen, schrijven, muziek
maken, fotograferen. Voor de ander:
studeren, lezen, handwerken, bridgen,
biljarten, gastvrouw zijn, bijeenkom-
sten organiseren. Doe wat bij jou past
en wat jou uitdaagt. Je wordt creatief
als je je open stelt voor nieuwe zaken,
rond kijkt in de wereld om je heen.
SENERGIEK behartigt de individuele
en de collectieve belangen van de
Nuenense senioren. Onze cliëntonder-
steuner, vrijwillige ouderenadviseurs,
thuisadministrateurs en belastinghul-
pinvullers staan alle inwoners van
Nuenen bij ten aanzien van WMO
aanvragen, huisvesting en alle andere
mogelijke vragen.
SENERGIEK organiseert activiteiten
binnen tal van clubs, reizen en voor-
lichtingsbijeenkomsten. Dit alles ge-
richt op educatie, cultuur, vitaal blij-
ven, ontspanning en elkaar ontmoeten.
Onder tromgeroffel werdmet gekleurde letterborden de nieuwe naam:
SENERGIEK bekend gemaakt.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook