week - page 4

Rond de Linde
Nr. 43
Donderdag 25 oktober 2018
60
Zondag 28 oktober:
Najaarswandeling
door Eckartdal
De gidsen van het Eckartdal die eerde-
re jaren hebben meegedaan, hebben
opnieuw aangegeven dat zij geïnteres-
seerde mensen in hun prachtige woon-
omgeving willen rondleiden.
Deze najaarwandeling wordt namelijk
gegidst door enkele leden van de na-
tuurclub SDNI en ze wonen zelf op het
Eckartdal. Zij laten u hun prachtige en
natuurlijke leefomgeving zien. Aan-
vang 14.00 uur vanaf de Herberg op
het terrein van Eckartdal aan de Nue-
nense weg in Eindhoven.
Stevig schoeisel wordt aangeraden.
Info Kees Planken, tel. 0402421423.
Orgelconcert
Clemenskerk
Nuenen
Op zondag 28 oktober geeft de Am-
sterdamse organist Stephan van de
Wijgert een orgelconcert in de H. Cle-
menskerk aan het Park te Nuenen.
Aanvang 15.30 uur, toegang gratis,
met een collecte na afloop.
Van Mozart tot Grieg
De organist heeft een bijzonder pro-
gramma samengesteld voor het grote
Smits-Vermeulen-orgel. Van de ‘klassie-
ke’ Mozart gaan we via Schubert naar de
romantiek met een prélude en Fuga van
Mendelssohn. Vervolgens klinkt de be-
kende en zeer geliefde Prélude, Fugue et
Variation en César Franck. Het concert
eindigt met een verrassende finale: de
speelse Holberg Suite van Edward Grieg.
Stephan van deWijgert
Stephan van de Wijgert studeerde or-
gel en koordirectie in Utrecht en was
prijswinnaar op het Sweelinck-con-
cours in 2005 en 2007. Vanaf 2008 is hij
als vaste organist verbonden aan de
kerk ‘De Duif’ Amsterdam. Hij organi-
seert de serie ‘Zondagmiddag-Orgel-
concerten in De Duif’ met jaarlijks
zo’n 25 concerten. De CD die Stephan
in 2013 van het Smits-orgel maakte
werd door het klassieke Magazine
‘Luister’ bekroond met het cijfer 10.
Sinds 2016 is Stephan van de Wijgert
artistiek adviseur van de internationa-
le orgelserie ‘ Berne Abdijconcerten’ in
Heeswijk-Dinther. Hij is ook koordiri-
gent in de Cosmas- en Damianuskerk
te Abcoude en is een veel gevraagd so-
list voor orgelconcerten in Nederland
en bij Europese festivals.
Meester Strikstraat 1 Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur
Meester Strikstraat 1 Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur
*iedere maandag vanaf
11.00
uur open
De Herfst
is er nu écht
dus
nu toeslaan!
o.a. Josephine & Co
met luxe vesten
Belluna in
Chique sportief
enz.
Allerzielenconcert - Miserere mei
Onder de bezielende leiding van Tom Suters wordt dit jaar voor de 5e maal
een groots Allerzielenconcert gegeven, met projectkoor Lux Aeterna en het
Valkenswaards Kamerorkest. Op zaterdagavond 3 november om 20.00 uur
in de H. Clemenskerk in Nuenen en zondagmiddag 4 november om 15.00
uur in de H. Nicolaaskerk aan de Markt in Valkenswaard.
De dirigent
Tom Suters is sinds 2008 actief als diri-
gent van meerdere kerk- en profane
koren en geeft daarnaast privé-zang-
lessen. Ook is hij artistiek leider en di-
rigent van het ‘Allerzielenkoor Lux Ae-
terna’ waarmee hij jaarlijks een groot
Allerzielenconcert geeft in de regio
Eindhoven. In 2014 behaalde hij zijn
bachelor diploma koordirectie bij Joop
Schets. Naast het dirigeren produceert
Tom evenementen op het gebied van
koorzang en klassieke muziek.
Entree en kaartverkoop: de entree van
de concerten bedraagt €15,- (in de
voorverkoop €14,-).
Info:
.
Het concert is bedoeld als muzikale
omlijsting van Allerzielen - de herden-
kingsdag in de katholieke kerk voor de
overledenen - en vindt daarom traditi-
oneel plaats in het weekeinde na 2 no-
vember. De titel van dit jaar ´Miserere
mei´ (ontferm u over mij) sluit hier
mooi op aan. Ook dit jaar is weer ge-
zocht naar werken van componisten
die bij het grote publiek minder be-
kend zijn, maar het meer dan waard
zijn om gehoord te worden:
Jan Dismas Zelenka (1679-1745): Mi-
serere en Missa Omnium Sanctorum
Zelenka, geboren in Bohemen, het
huidige Tsjechië, werkte het grootste
deel van zijn leven als Hof- en Kir-
chen-compositeur in Dresden.
Cyrillus Kreek (1889-1962): Taaveti
Laulud en Musica Sacra Kreek heeft
afgezien van zijn studietijd in St. Pe-
tersburg, zijn hele leven doorgebracht
in zijn geboorteland Estland dat toen
onderdeel was van Rusland.
Peteris Vasks (1946*): Pater Noster
Peteris Vasks werd geboren in Letland
en schreef zijn eerste compositie op
8-jarige leeftijd.
De uitvoerenden
Het projectkoor Lux Aeterna wordt sa-
mengesteld uit amateur koorzangers
(uit de regio Eindhoven en soms ver
daarbuiten) en treedt op in een a capel-
la bezetting in de Taaveti Laulud van
Kreek en in een grotere bezetting in
Zelenka’s Missa Omnium Sanctorum
en Miserere voor koor en orkest. Dit
jaar fungeert het Valkenswaards Ka-
merorkest als begeleidingsorkest. Het
orkest zal daarnaast in de Musica Sacra
van Kreek ook alleen te horen zijn.
Praten over de dood
is gelukkig geen taboe meer
We maken allemaal de dood een keer van dichtbij mee, een verdrietige pe-
riode waarin ook wel eens hele mooie momenten kunnen zitten. Momenten
waarin de mooiste herinneringen aan de gemiste persoon boven komen.
Maar in de eerste moeilijke periode nadat iemand overleden is, moet er ook
veel geregeld worden. Gelukkig zijn er mensen die daar hun beroep van
hebben gemaakt. Zij kunnen je helpen met alle zaken rondom een mooie
uitvaart. Maar niet alleen het zakelijke gedeelte speelt mee, de emoties spe-
len natuurlijk een nog veel grotere rol.
Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen. Hij zal
vertellen over zijn vele ervaringen van
de afgelopen jaren.
Ook hoort u over verschillende moge-
lijkheden van afscheid nemen. Dan
zult u merken dat alles bespreekbaar is
en dat heel veel mogelijk is.
U bent van harte welkom om te komen
luisteren, ook is er ruimte om vragen
te stellen. Vanaf 13.30 uur staat de kof-
fie klaar.
Deze lezing is een activiteit van de
WLG; werkgroep leefbaarheid Ger-
wen. Website:
-
plein-gerwen.nl. Mailadres: werk-
Telefoon: 06-41102625.
Hans Vervuurt is een afscheidsbegelei-
der. Hij begeleidt mensen nadat ze een
dierbare hebben verloren, maar ook
mensen in hun laatste levensfase. Zo
kunnen mensen veel meer hun eigen
wensen omtrent hun dood aangeven.
Hans komt bij families in Noord Bra-
bant, Gelderland en Limburg. Er is niet
één afscheid of familie hetzelfde en
voor Hans is het dan ook een mooie uit-
daging om het persoonlijke en het unie-
ke van een overleden persoon, zo goed
mogelijk naar voren te brengen.
Maandag 29 oktober zal Hans Ver-
vuurt hierover komen vertellen tijdens
zijn lezing: ‘Goed afscheid nemen kan
maar één keer’. Om 14.00 uur in D’n
Allerzielenviering
te Gerwen
Op vrijdag, 2 november zal om 19.00
uur in de St. Clemenskerk te Gerwen
de jaarlijkse gedachtenis worden ge-
houden van alle overledenen. In het
bijzonder zullen de eigen dierbaren
worden herdacht die het afgelopen
jaar zijn gestorven. Voor al die dierba-
re overledenen van het afgelopen jaar,
zullen kaarsjes worden aangestoken
door een familielid(en).
Na afloop van de viering brengen we
gezamenlijk een brandende kaars naar
het parochiekerkhof (‘De Huikert’). We
zetten de kaars bij het graf van uw dier-
bare, bij de urnenmuur óf (indien er
geen graf of urn is) bij de naam van uw
dierbare in de speciaal voor deze gele-
genheid ingerichte gedachtenis-hoek.
Indien u dit laatste op prijs stelt (inge-
val er geen graf of urn is), vragen wij u
om de naam van uw dierbare aan ons
door te geven via: Ellydegroof@gmail.
com.
Wij hopen dat u troost zult vinden bij
deze bijeenkomst en kracht voor het
verwerken van uw verdriet.
Sinds enige tijd volg ik het kabaal rond de kap van een enorme hoeveelheid berkenbomen
langs de Vallestap.
De heer Lammerts deed daarvan verslag en het actiecomité reageert daar weer op.
Duidelijk moge zijn, dat de kap van de bomen op geen enkele wijze iets toe of af doet aan
de veronderstelde allergie. Niemand zal in de hele gangbare medische praktijk ergens de
kap van bomen vinden als panacee voor allergie.
Boompollen zijn er nu eenmaal. En in een bepaald jaargetijde meer, net als graspollen. Te
behandelen, maar niet te voorkomen.
Opmerkingen van anderen, dat kap het probleemwegneemt is juist, indien alle bomen en
grassen worden verwijderd. Evenals alle huisdieren, vogels, vee en huismijt.
Misschien wetenschappelijk niet onwaar, maar in algemene zin aperte nonsens.
Rest de opwinding over het wegnemen van wat struiken en de herplaatsing van nog een
paar berkenbomen. Dat verdient niet dat daar een medisch probleem van wordt ge-
maakt. Dat verwerd tot een buiten proporties opgeblazen actie, waar een verstandige ge-
meenteraad de angel had uitgetrokken.
Dat is helemaal misgegaan.
De besluitnemers hebben zich door het hele onzinnige proces op sleep laten nemen, heb-
ben zich laten intimideren of zich ontoereikend geïnformeerd.
Al met al is, ook al druk je dat af in hoofdletters, van smaad inmijn ogen geen sprake.
Misleiding hooguit door het comité, domheid door de raad.
D. Drenth, De Vroente 34
Mevrouw de Thouars,
U vraagt om een rectificatie van de berichtgeving in Rond de Linde door Meneer Frans
Lammerts. Zijn berichten hebben volgens u geleid tot de tweestrijd in onze wijk. Ik wil u
even wat uitleggen.
U schrijft te hebben gestreden voor gezinnen met allergie en dat deze gezinnen nu erg blij
zijn. Dat doet u goed, dat hebben we allemaal kunnen zien aan uw stralende hoofd en
smalende lach op de eerste dag van de kap. Er zijn echter ook veel gezinnen die verdrietig
en boos zijn dat er veel mooie bomen zijn verdwenen. Dat heeft te maken met het verlies
van de bomen, niet met de berichtgeving over hoe het allemaal in zijn gang is gegaan. El-
ke keer dat wij nu door onze wijk rijden, raakt de kaalheid ons. Het maakt ons verdrietig en
boos. Het zou u sieren als u ook dit gevolg van uw actie zelf kunt dragen, in plaats van het
toe te schrijven aan een ander.
Andrea Liedtke, Valeriaanlaan 2, Nuenen
Berkenkap in de wijk Vallestap
Als bewoners van de Andoornstraat zijn wij actief betrokken geweest bij het protest tegen
het rooien van ca 135 berken bomen in enkele van onze aanliggende straten. Ondanks
dat enkele berkenbomen (voorlopig) zijn gespaard waren deze protesten zinloos omdat
de gemeenteraad dit reeds had beslist.
Onze verontwaardiging over de wijze waarop deze actie inhoudelijk werd uitgevoerd was
zo groot dat wij wilden weten hoe het mogelijk is dat een gemeenteraad tot dit besluit
heeft kunnen komen. In mei waren wij nog door een gemeenteambtenaar gerust gesteld
met de mededeling dat wij ons niet ongerust hoefden te maken want er was toch geen
budget voorhanden.
Ommeer inzicht te verkrijgen hebben wij enkele fractievoorzitters van Nuenense politieke
partijen, W70 politici en betrokken mensen uit de wijk Vallestap aangesproken. Inhoude-
lijk zijn wij tot dezelfde conclusies en feiten gekomen als zijn weergegeven in het artikel
van Frans Lammerts in ‘De Nuenense Krant’ van week 41. Deze journalist heeft op een ob-
jectieve wijze de feiten van het doorlopen besluitvormingsproces weergegeven, zodat de
burger zelf een oordeel kan vormen.
Tijdens het rooien van de bomen ontstonden er felle discussies tussen voor- en tegenstan-
ders waarbij veel emoties vrijkwamen. Een lid van het actiecomité Thouars gaf aan dat hij
zich sterk had gemaakt voor het kappen in fasesmaar dat de gemeente hier geen oor naar
had. Voor de gemeente was dit volgens hem om budgettaire redenen onbespreekbaar.
Door deze rooioperatie zijn er grote spanningen ontstaan tussen de bewoners onderling
en is de woonsfeer voor velen verpest.
Deze situatie mag de raad ( zeker de fractie W70 ) en het actiecomité Thouars zich aan-
trekken op basis van het door hen gespeelde spel in de besluitvormingsprocedure. Weer
een zaak in Nuenen waarbij men zich mag afvragen of Nuenen wel over voldoende be-
stuurskracht beschikt. Voor ons is het onbegrijpelijk dat het kapbesluit voor de Vallestap
en omstreken is genomen op een moment dat het daaraan ten grondslag gelegen bo-
menbeleidsplan nog niet was aangenomen. De raad heeft hiermede een precedent ge-
creëerdwaarmede het moeilijk zal zijn omeen consistent beleid te voeren naar andere ge-
lijksoortige actiegroepen in Nuenen.
De aangebrachte schade kan niet meer worden hersteld en de gemeente heeft een herbe-
plantingsplan opgesteld. Door de kap van ca 200 berkenbomen (totaal) van 40 jaar of ou-
der is er voor de gezondheid van de bewoners in de wijk Vallenstap een slechtere situatie
ontstaan dan voorheen. Denk hierbij aan de functie van bomen voor onze leefomgeving.
Zij zorgen voor de omzetting van CO2 in Zuurstof, fijnstof reductie etc. Het is de plicht van
de gemeente omeen zodanige herbeplanting uit te voeren dat het verlies aan opnameca-
paciteit van kooldioxiden etc a.g.v. de rigoureuze kap wordt gecompenseerd.
Het zou goed zijn als alle partijen binnen de wijk Vallestap vooruitkijken en zich gezamen-
lijk sterk maken naar de gemeente om deze compensatie te bereiken. Wij denken hierbij
aan het benodigde aantal, type en grootte van de bomen en tevens het behoud van de ter
discussie staande bomen aan de aangrenzende straten in de Vallestap.
Ietje en Gerard Derijck, Andoornstraat 2
Open brief aan het college en gemeenteraad,
Na het lezen van een open brief, over Nuenen, met als kop: Een zelfstandig Nuenen is ook
geen goed idee, op de opiniepagina van het ED donderdag 18 oktober 2018 en het inter-
view van onze burgemeester bij het LON van afgelopen zondag het volgende:
Ik was erg sceptisch over het referendum, toch ben ik enigszins verheugd over de uitslag.
Blij dat dit, een positief resultaat opleverde voor het zelfstandig blijven. Tochmaak ook, ik
mij grote zorgen over Nuenen, om de paar dagen staat er, door middel van een ingezon-
den brief in het ED of onze Nuenense dorpskrantjes wel iets negatiefs over Nuenen, men-
sen die zich grote zorgenmaken over demeest uiteenlopende zaken. Het is terechte kritiek
en houdt maar niet op! Ik wil ze dan ook niet herhalen.
Mijn oproep is dan ook: Laat zien dat jullie iets doen met deze kritiek. Dan kunnen wij als
inwoners trots op jullie zijn!
Tina Klep, Raessenshof 61, 5671 Nuenen
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
5
Niets meer vergeten,
hoe fijn zou dat zijn?
Welke dag is het vandaag? Wie er deze
week jarig? Wanneer moet ik ook al-
weer naar welke dokter? Wanneer
moet ik mijn medicijnen innemen?
Zelf kunt u dit vragenlijstje misschien
wel veel langer maken.
Er is een oplossing. Via een beeld-
scherm in de woonkamer, eigenlijk een
kleine televisie, kunt u op elk moment
van de dag zien wat er voor u belang-
rijk is. De tijd, het weerbericht, afspra-
ken, herinneringen voor medicijn ge-
bruik, verjaardagen en nog heel veel
meer.
Het enige wat u nodig hebt is iemand
die uw afspraken bijhoudt. Een zoon,
een dochter of een andere mantelzor-
ger. Die kan al dit soort berichten heel
makkelijk en op afstand op uw scherm
zetten via een mobiele telefoon. Dage-
lijks een kwestie van minuten. Zelf
hoeft u er niets voor te doen. Alleen re-
gelmatig even kijken op dat scherm.
Stelt u eens in gedachten voor dat u op
deze wijze en met behulp van een
scherm en een verzorger langer in uw
oude en vooral vertrouwde omgeving
kunt blijven wonen. Wat een toegift!
Meer weten? Kom dan vrijdag 2 no-
vember, het liefst met een van de kin-
deren of andere mantelzorger, naar de
Gasterij in de Jo van Dijkhof aan de
Vinkenlaan. Om 10.30 uur starten we
met een kop koffie en daarna zal Noud
Wilders ons alles vertellen wat we wil-
len weten over het systeem dat ‘Spiqle
Agenda’ heet.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook