week - page 2

De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
G
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
Rond de Linde
Nr. 43
Donderdag 25 oktober 2018
60
nu aangelegde voorzieningen zijn drie belangrijke knelpunten opge-
lost. Binnenkort worden de oevers nog verflauwd. De kanten van
de beek zijn
r stijl zodat er meer ruimte is voor planten.
Ook het maaibeheer passen we dan aan. Het project is samen met
het waterschap De Dommel uitgevoerd en was mogelijk door een
subsidie van de provincie Noord-Brabant.
TENTOONSTELLING
KLIMAATVERANDERING
‘Het klimaat verandert: hoe houden we droge voeten?’
Van woensdag 31 oktober tot en met dinsdag 6 november kun je in
de bibliotheek in Nuenen een kijkje nemen in het riool. De informa-
tieve en educatieve tentoonstelling ‘Het klimaat verandert: hoe
houden we droge voeten?’ is bedoeld voor jong en oud en is verras-
send, interactief én leuk. Zo kunnen bezoekers een rijdende camera
besturen om het riool van binnen te bekijken, de rioolquiz spelen of
wateroverlast oplossen met een computersimulatie.
Leer het riool beter kennen
Het klimaat verandert. Hevige regenbuien en lange droge periodes
komen vaker voor. Beide fenomenen hebben we dit jaar kunnen
meemaken. Zo was er op 7 juni een enorme hoosbui in de regio.
Daarna hebben we een ongekend lange periode zonder regen gehad.
De effecten daarvan op het oppervlaktewater zijn nog steeds zicht-
baar. Het weer kunnen we niet veranderen, maar we kunnen met z’n
allen wél maatregelen nemen om de effecten van extreme weersom-
standigheden te verkleinen. Via de tentoonstelling willen we onze
inwoners laten ontdekken hoe het watersysteem werkt en welke
maatregelen we zelf kunnen nemen. Daarom is het belangrijk om
het riool beter te leren kennen.
Tijden en locatie
tentoonstelling
De tentoonstelling vindt
plaats in de bibliotheek en
de hal van het gemeente-
huis van woensdag 31 okto-
ber tot en met dinsdag 6
november. Je kunt de ten-
toonstelling vrij bezoeken
tijdens de openingsuren van
de bibliotheek.
HERHAALDE OPROEP: 2 VACATURES
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
Wij zoeken twee nieuwe leden voor deAdviesraad Sociaal Domein.
Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?
Een gemeente heeft vele verantwoordelijkheden in het sociale do-
mein. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taken op het gebied van (jeugd)
zorg, werk en inkomen, wonen en welzijn.
Om een integrale en evenwichtige ontwikkeling van het gemeentelijk
beleid binnen het sociale domein te bevorderen, heeft de Gemeen-
te een Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ingesteld. De ASD adviseert
het College van burgemeester en wethouders door gevraagd en
ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen van en het ge-
meentelijk beleid binnen het sociale domein. De leden van de Ad-
viesraad vergaderen iedere maand in de avond. De benodigde
tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Lid zijn van de ASD is
onbezoldigd, op basis van vrijwilligheid, maar niet vrijblijvend.
GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat
doen via het volgende e-mailadres:
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website:
CMD,
CENTRUMMAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaanmet geld,
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er inNuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail:
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Bijeenhittegolf:
Drinkperdag twee literwater.
Blijfbinnen tussen12.00en16.00uur.
Ordeverstoring
Ganiet tegendemensenstroom in.
Blijf rustigenvolgdeaanwijzingenvande
autoriteitenop.
Ganietnaardeplekvandeordeverstoring toe.
Uitval stroom,gas,water of telefoon
Luisternaarde calamiteitenzendermetuw radioop
batterijen.
Doetde telefoonhetnog?Beldannietonnodig
omoverbelastingvanhetnet tevoorkomen.
Doetde stroomhetnog?Kijkdanopdewebsite
vanuwgemeenteofopwww.crisis.nl.
Alswww.crisis.nlniet is ingezet,wordtuopeen
anderemaniergeïnformeerd.
Overstroming
Wordtverwachtdathetwater totuwhuiskomt?
Schakelgasenelektriciteituit.
Zorgvooreenpersoonlijknoodpakket.
Alsunietwegkunt: luisternaarde regionale
calamiteitenzenderopuw radiouituwnoodpakket.
Kernongeval
Blijfbinnenofganaarbinnenen sluitdeurenen
ramenenalleswatvoorventilatiedient,zoals
afzuigkap,ontluchtingskoker,muur-en toiletrooster.
Consumeergeenkraanwater,geen regenwater,
geenbladgroentenofmoeilijk schoon temaken
etenswaren.
Houdhuisdierenbinnenen raakgeenmensenen
dierenaandiebuiten zijngeweest.
Gevaarlijke stoffen
Blijfbinnenofganaarbinnenen sluitdeurenen
ramenenalleswatvoorventilatiedient,zoals
afzuigkap,ontluchtingskoker,muur-en toiletrooster.
Ganaareengoedaf te sluitenkamerwaarhetniet
tocht, liefstmidden inhethuisofgebouw.
Bentubuiten?Loopdwarsopdewind inmeteen
doekvooruwneusenmond.
Grote brand
Blijf laagbijdegrondenverlaathetgebouw zo snel
mogelijk.
Kuntuhetgebouwnietmeerverlaten?
Gadanvooreen raam staanwaardebrandweer
ukan zien.
Ganooit terugeenbrandendgebouw in.
Groot verkeersongeval
Loopnietonnodigoverde snelweg.
Houddevluchtstrookvrijvoorbrandweer,politie
enambulance.
Bentumetdeauto ineen tunnel:verlaatuwauto
engaviadedichtstbijzijndevluchtwegde tunneluit.
Terroristische aanslag
Brenguzelf inveiligheid.
Ganietkijkenopdeplekvandeaanslag.
Hebtu informatiediekanhelpenbijhetopsporenvan
dedaders,neemdan contactopmetdepolitie.
Ziektegolf
Gebruikpapieren zakdoekjesdieuna
gebruikmeteenweggooit.
Was regelmatiguwhanden.
Blijf thuisalsueenbesmettelijke ziekteheeft.
Instortingsgevaar
Blijf laagbijdegrond,schuilonder zwaar
meubilairofeendeurpost,blijfdaar stil zittenen
beschermuwhoofdennekmetuwarmen.
Gebruikgeen liften.
Alsubedektonderhetpuin ligt,blijfdan stil
liggenenmaak zomogelijkgeluiden
oppijpenofbuizen.
Spaaruwkrachtenen schreeuwalleenalsugeen
anderemogelijkhedenheeftomgeluid temaken.
Extreem weer
Bijextreemslechtweer:
Ganietdeweg/hetwateropalsditwordt
afgeradenofalseenweeralarm isafgegeven.
Alsu tochdedeuruitmoet,neemgenoegeten,
water,dekensenwarmekledingmee.
Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook inNederlandkunnenwe temakenkrijgenmeteennoodsituatieof ramp.Het is verstandiguhierop voor tebereiden.
Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden.Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking;waxinelichtjes;warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje.Daarnaast
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben.Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare
producten zijn.Kijk voor meer tips op
Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders,maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:
Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving.
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert,alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp
te vragen.
Bent u zelf niet gewond,help dan waar mogelijk anderen.
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op
.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
o
Do
va
Al
an
Ov
W
Sc
Zo
Al
cal
Ker
Bli
ra
afz
Co
ge
et
Ho
die
Gev
Bli
ra
afz
Ga
to
Be
do
Terroristische aanslag
Breng uzelf in veiligheid.
Ga niet kijk n op de plek van de aanslag.
Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van
de daders, neem dan contact op met de politie.
Ziektegolf
Gebruik papieren zakdoekjes die u na
gebruik meteen weggooit.
Was regelmatig uw handen.
Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft.
Instortingsgevaar
Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar
meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en
bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
Gebruik geen liften.
Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
liggen en maak zo mogelijk geluiden
op pijpen of buizen.
Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen
andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.
Extreem weer
Bij extreem slecht weer:
Ga niet de weg/het water op als dit wordt
afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten,
water, d kens en warme kleding mee.
Bij een hittegolf:
Drink per dag twee liter water.
Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
Ordeverstoring
Ga niet tegen de mensenstroom in.
Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
autoriteiten op.
Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.
Uitval stroom, gas, water of telefoon
Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op
batterijen.
Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig
om overbelasting van het net te voorkomen.
Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website
van uw gemeente of op
.
Als
niet is ingezet, wordt u op een
andere manier geïnformeerd.
Overstroming
Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt?
Schakel gas en elektriciteit uit.
Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
Als u niet weg kunt: luister naar de regionale
calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.
Kernongeval
Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en
ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals
afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
Consumeer geen kraanwater, geen regenwater,
geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken
etenswaren.
Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en
dieren aan die buiten zijn geweest.
Gevaarlijke stoffen
Bl
ijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en
ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals
afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet
tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
doek voor uw neus en mond.
Grote brand
Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel
mogelijk.
Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
Ga dan voor een raam staan waar de brandweer
u kan zien.
Ga nooit terug een brandend gebouw in.
Groot verkeersongeval
Loop niet onnodig over de snelweg.
Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie
en ambulance.
Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto
en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.
Terroristische aanslag
Breng uzelf i veiligheid.
Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van
de daders, neem dan contact op met de politie.
Ziektegolf
Gebruik papieren zakdoekjes die u na
gebruik meteen weggooit.
Was regelmatig uw handen.
Blijf thuis als u een besmettelijke ziekt heeft.
Instortingsgevaar
Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar
meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en
bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
Gebruik geen liften.
Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
liggen en maak zo mogelijk geluiden
op pijpen of buizen.
Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen
andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.
Extreem weer
Bij extreem slecht weer:
Ga niet de weg/het water op als dit wordt
afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten,
water, dekens en warme kleding mee.
Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.
Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare
producten zijn. Kijk voor meer tips op
Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke no dsituatie geldt in i der geval:
Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving.
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen.
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
AFVALWEETJE
Tuinafval kan gratis naar de milieustraat.
Vervolg op pagina 5
Gemeente
Nuenen
AFVALINZAMELING
Groenbakken 2 locaties vervallen
Per 20 oktober 2018 komen de groenafvallocaties bij Eikelkampen
(Nederwetten) en De Polder (Gerwen) te vervallen. Er werd teveel
misbruik gemaakt van deze locaties. U mag hier nu niet langer
groenafval storten. U kunt met uw groenafval gratis naar de milieu-
straat. Neem uw milieupas mee.
VERGADERING DORPSRAAD GERWEN
Op dinsdag 30 oktober vanaf 20.00 uur komt de Dorpsraad Gerwen
bijeen in een openbare vergadering in SSCA D’n Heuvel, Heuvel 11
te Gerwen. U bent van harte welkom.
Agenda:
Gastspreker Dave Rensman Omgevingsdienst ZO-Brabant inz. As-
bestdakenverbod, Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Luc Harms)
Buurtbus en Vragen ‘half uurtje’ (via website
-
plein-gerwen.nl
aanvraag indienen).
AANLEG FAUNAPASSAGES
In oktober hebben we een aantal faunapassages aangelegd in de
Hooidonksche Beek. Deze zijn te vinden onder de bruggen bij de
Langlaar, de Smits van Oyenlaan en de Papenvoortsedijk. Door de
faunapassages kunnen wilde dieren een veilige oversteek maken in
een gebied met veel verkeer.
We hebben onder meer loopplanken onder de bruggen aangelegd
waardoor met name amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren het
fietspad en de wegen veilig kunnen passeren. Bij de Papenvoortsedijk
is een lichtkoepel aangebracht waardoor de dieren eerder gebruik
gaan maken van deze lange tunnel. De schermen zorgen ervoor dat
de dieren de loopplanken snel kunnen vinden.
De aanleg van de faunapassages maakt onderdeel uit van een gro-
ter project om de Hooidonksche Beek tussen de Papenvoortsedijk
en de vijver bij het gemeentehuis ecologischer in te richten. Met de
Ze vallen weer!
Bladafval mag in
de bladkorf. Dank!
Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein
Leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners van de ge-
meente Nuenen c. . die nadenken
• over wat in onze gemeente goed gaat, en hoe dat goede te be-
houden,
• over wat beter moet of kan, en ho t t bereiken,
en daaruit c nclusi s trekke voor ad iezen.
Zij zijn benoemd p basis van hun persoo lijke k ali eiten en doen
hun werk in vrijheid en ongebonde
dviesraad bestaat uit
maximaal tien led
f de voorzitter).
Vacatures
Wij zoeken enthousiaste mensen
• die zich willen verdiepen in de inwoners van Nuenen, hoe hun
welbevinden te vergroten en hoe de sociale en persoonlijke sa-
menhang te verstevigen,
• met uitstekende communicatieve vaardigheden om in teamver-
band de beleidsadviezen te kunnen formuleren,
• met sociale betrokkenheid en bij voorkeur enige affiniteit met of
kennis van gemee telijke regeling en organisaties.
Kandidaten die complementair zijn aan de huidige leden hebben
een pre. Een uitgebreide profielschets is beschikbaar.
Reageren?
Wil je meer weten over de inhoud van de functie of heb je andere
vragen, neem dan gerust contact op met de voorzitter van de Ad-
viesraad Sociaal Domein, Paul va den Bosch (
voorzitterasdnue-
)
.
Je kunt solliciteren door vóór 15 no mber 2018 een brief of E-mail
met CV en motivatie te sturen aan de ambtelijk onderst uner van de
ASD: Gemeente Nuenen c.a., ter attentie van mevrouw M. van On-
zenoort, Jan van Schijnveltlaan2, 5671CKNuenen,
m.vanonzenoort@
nuenen.nl
VERGUNNINGEN
PERIODE 15-10-2018 EN 22-10-2018
In het digitale gemeenteblad
(
)
zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
De Pinckart 49
Buitenbehandeling - wijzigen gebruik
vestigen beddenzaak
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Broekdijk 20
Oprichten jongveestal, mestvaalt en
uitbreiden werktuigenloods
Berg 37
Renoveren en uitbreiden woning
Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Broekdijk - Gerwenseweg
IJsbaan Oud Prinsen,
seizoen 2018-2019
Heuvel 11
Boekenmarkt 27 januari 2019
Vincent van Goghplein
Melding lunchkraam elke donderdag
Collse Hoefdijk 24
Besloten tentfeest HR Collse Hoeve
1 december
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Collse Hoefdijk 24
Feestavond Dorpsquiz
10 november
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum
Locatie
Omschrijving
18-10-2018 Nuenen c.a.
Aanwijzingsbesluit ambtenaar
17-10-2018 Nuenen c.a.
Vooraankondiging crematorium op
Oude Landen begraafplaats Oude Landen
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale
gemeenteblad
(
)
is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via:
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook