week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
De enige échte Nuenense krant
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren tekst:
• Aanleveren advertenties:
Mantelzorgers
Hila Karwal en
Inge Duijmelinck
Astronaut geeft
lezing in Nuenen
met beelden en
‘hemelse’ muziek
NKV B1
kampioen
Jaargang 60 • Nr. 43 • 25 oktober 2018
W
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuene
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10 rtin op uw
r
f tuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de servi
t rew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
Verkeersongeval? Arbeidsongeval?
Medische fout? Mishandeling?
Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!
,BTUFFMUSBWFSTF )FMNPOE t XXX EQ BEWPDBUFO OM
WOW!
Wintertijd
Zaterdag 27 op zondag 28 oktober
gaat om 03.00 uur de klok één uur
terug!
Opening
compleet
nieuwe
supermarkt
Woensdag 31 oktober
13.00 uur
Vincent van Goghstraat 37
Nuenen
Het voordeel van het zuiden.
Nuenense programmabegroting
en meerjarenraming sluitend
Door Gerrit van Ginkel
ethouder Joep Pernot presenteerde niet zonder trots zijn eerste
begroting van de nieuwe bestuursperiode. De voorwaarden uit het
eerder gesloten coalitieakkoord waren duidelijk zichtbaar in de
begroting, zoals geen lastenverhoging voor de Nuenense burgers, de leges
blijven kostendekkend, de openbare ruimtes zijn voor ontmoeten enbewe-
gen. Ook het versterken van de organisatie heeft een hoge prioriteit.
hoven met 9,8% stijgen. De afvalhef-
fing is in Nuenen lager dan in Eindho-
venenEindhovenhefthondenbelasting
die Nuenen niet kent.
Wethouder Pernot schatte in dat bin-
nen het eerste kwartaal de lasten gelijk
zullen zijn met Eindhoven als we sa-
mengevoegd gaan worden.
De begroting bestaat uit acht pro-
gramma’s waarin het hele werkveld
van de organisatie vervat is. Alle afde-
lingen hebben hierin hun wensen
neergelegd.
Het thema in het coalitieakkoord is
‘gezond Nuenen’ en daardoor zal
vooral de leefomgeving en de uitstoot
van gevaarlijke stoffen nauwlettend
gevolgd worden, naast een gezond be-
stuur en gezonde organisatie.
Door het aantrekken van de bouw zijn
financiële risico’s beduidend afgeno-
men en het weerstandsvermogen is
verder toegenomen.
De rioolheffing is in Nuenen ongeveer
gelijk met Eindhoven. De OZB zal in
Nuenen met 2% dalen en gaat in Eind-
Cultuur Overdag bij
opening Jan Linders
Op woensdag 31 oktober opent Jan
Linders na een verbouwing de deuren
weer. Ook Cultuur Overdag is hierbij
aanwezig. Van 9.00 uur tot 16.00 uur
staan vrijwilligers in de winkel met een
rad van fortuin. Met € 1,- per draai-
beurt, steunt u Cultuur Overdag en
zijn er leuke prijsjes te winnen.
Ook oude kleding is nog steeds te de-
poneren in de daarvoor bestemde
container in de winkel; de opbrengst is
voor Cultuur Overdag.
Korting dankzij opbrengst Jan
Linders-acties
Dankzij de acties die eerder dit jaar bij
Jan Linders zijn georganiseerd, heeft
Cultuur Overdag van het Jan Linders
Fonds al een mooi bedrag ontvangen.
Deze opbrengst is gebruikt om de
nieuwe seizoensfolder te maken én
om de toegangsprijs van de concerten
in het Van Goghkerkje met één euro te
verlagen. Cultuur Overdag is erg blij
met dit resultaat en bedankt iedereen
die dit mede mogelijk heeft gemaakt!
Hans Vossenaar
12,5 jaar pastoor
in Nuenen c.a. en
40 jaar Franciscaan
Op 6 september jongstleden was
Hans Vossenaar 12,5 jaar pastoor
van de parochies in onze gemeente.
Eerst als pastoor van de pastorale
eenheid van de parochies in Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten die in
2013 na de fusie is omgevormd tot
Parochie Heilig Kruis. Voorts is het 4
november 40 jaar geleden dat Hans
is ingetreden bij de orde van fran-
ciscanen.
Op zondag 4 november zal in de kerk-
dienst van 11.00 uur in de Heilige Cle-
menskerk worden stilgestaan bij deze
heugelijke feiten. Tijdens deze kerk-
dienst zal ook het beleidsplan voor de
komende vijf jaar worden gepresen-
teerd. In dit plan met als titel ‘Geloven
in de toekomst’, worden projecten ge-
noemd die de Parochie Heilig Kruis
ook in de toekomst vitaal houden.
Na de dienst zal er in de kerk een re-
ceptie plaatsvinden, waarbij de gele-
genheid bestaat omHans Vossenaar te
feliciteren.
Alle parochianen van Parochie Heilig
Kruis en eenieder die zich betrokken
voelt, worden van harte uitgenodigd
bij de dienst en aansluitende receptie
aanwezig te zijn.
Dag van de Mantelzorg 2018
Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van LEVgroep, organiseert vrij-
dag 9 november de dag van de mantelzorg. Op deze dag worden de
mantelzorgers in de gemeente Nuenen in de schijnwerpers gezet.
Luca van Mourik
in ‘This time next year’
Wanneer:
vrijdag 9 november.
Waar:
in Het Klooster.
Tijd:
10.00-15.30 uur.
Programma:
• Bewegen op muziek met Corrie
Leuvering.
• Verhalen verteller Desiree
• Een heerlijke lunch
• Hans Boos maakt muziek op accor-
deon en brengt gezellige muziek
Let op!
Tijdens deze dag wordt het com-
pliment uitgereikt.
Om deel te nemen aan
de Mantelzorgdag moet u zich inschrij-
ven als mantelzorger tot 1 november.
Voor inwoners van
Nuenen c.a.
Zorgt u ook voor iemand in uw directe omgeving?Meld u
zich dan aan bij hetSteunpuntMantelzorgNuenen
Telefoon | 040 - 283 16 75
E-mail |
Mantelzorg
wijzer
Luca van Mourik, zoon van Michael
en Renata van Mourik, maakt donder-
dag 25 oktober om 20.30 uur zijn tv
debuut in ‘This time next year’ van
Wendy van Dijk.
Bron: rtlmedialab.nl
Luca, 11 jaar oud, is vreselijk bang
voor honden omdat hij ooit toen hij
vier jaar oud was, een trauma heeft
opgelopen. Zijn doel is om dit in de
toekomst niet meer te zijn. Of hij hier-
in geslaagd is, wordt op donderdag-
avond uitgezonden. Tijdens de opna-
men wordt Luca bijgestaan door zijn
vader Michael omdat het voor Luca,
vanwege een autistische stoornis,
moeilijk is om zijn verhaal te vertellen.
Maar dat hij dit zelf superknap doet,
zult u gaan zien. Naast beelden van
Luca en Michael en het resultaat van
een jaar lang werken aan niet meer
bang zijn voor honden, zijn er ook
beelden van Nuenen in de uitzending
te zien.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook