week - page 8

Rond de Linde
Nr. 42
Donderdag 18 oktober 2018
60
Wil jij ook iemand met
dementie gelukkiger maken?
Wil jij ook een bewoner met dementie van een zorginstelling bij jou in de buurt
een extra gezellig moment per week bezorgen? Door samen te wandelen, de
hond uit te laten, een goed gesprek, een kopje ko e te drinken, samen iets te
doen wat jullie beiden leuk vinden? Er is nog zoveel mogelijk, binnen alle fa-
sen van dementie. Daarbij is ook vast een vorm van contact, die bij jou past!
Het Momentum is een collectief
van betrokken vrijwilligers
en zoekt betrokken vrijwilligers
met 1 op 1 aandacht
voor bewoners met dementie
in een woonzorgcentrum in de buurt
voor 1 uurtje per week!
Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?
Kom dan naar onze info-avond van
19.00 tot 20.30 uur op maandag 22 ok-
tober a.s. in locatie De Akert van
Ananz, Appelaar 35 te Geldrop. Meld
je vooraf aub even aan op info@het-
momentum.nl of via telefoonnummer
06 36 122 701.
Meer informatie vind je op:
is al genoeg. Familieleden kwamen langs en
gaven advies, omdat ze dezelfde ervaring
hadden. Dat is hulp bij ons, we zijn er voor
elkaar en we zijn dankbaar naar elkaar” zegt
Rosita met een warme blik op haar gezicht.
Oma Sophia
“Toen mijn vader thuis kwam, besefte ik:
mijn vader heeft mij nodig. Ik zorgde al 20
jaar voor mijn oma op Kremersbos, samen
met mijn nichtje, en zei tegen haar: ‘Ik kan
niet langer bij jou blijven. Ik kom nog wel,
maar minder vaak’. Ik had bij mijn oma een
kamertje en sliep bij haar. Ik hielp haar met
opstaan, wassen en aankleden en maakte
ontbijt voor haar. Dan gingen we samen
dingen doen, aardappelen schillen bijvoor-
beeld. Of naar het winkelcentrum, zij in haar
rolstoel, naar de DA drogist. Hij kende haar
goed. Dan kregen we een parfummetje”
lacht Rosita. “Ze heeft me veel mooie verha-
len verteld en ook minder mooie, over de
oorlog. We lachten en huilden samen. Ik was
altijd bij mijn oma, bij haar was het altijd ge-
zellig. Ze heeft me veel geleerd en was voor
mij als een moeder, ik zei ‘Mama’ tegen haar.
Ze is 102 jaar geworden”.
Cultuur
In de cultuur van de Sinti is van generatie
op generatie veel doorgegeven, maar er
gaat ook veel verloren. “Vroeger waren we
niet gemengd, nu hebben we ook bur-
gers in onze familie” vertelt Rosita. “Onze
echte traditie gaat langzaam verdwijnen.
We gaan mee met de maatschappij, leven
nu en kijken vooruit. Wel houden we onze
familie bij elkaar. We houden ook rekening
met elkaar. Ons geloof geeft ons kracht.
Twee keer per week komen we samen om
te bidden en zingen. God is onze steun en
toeverlaat, die ons sterkte en vreugde geeft
om door te gaan. Hij geeft houvast” gaat
Rosita verder, terwijl haar vader op dat mo-
ment hardop bidt dat het goed mag gaan
met zijn kinderen en om te danken voor de
maaltijd.
O ers gebracht
“Ik heb veel moois kunnen doen en heb
ook veel moeten laten, ik heb geo erd”
eindigt Rosita haar verhaal. “Ik heb onvoor-
waardelijk gekozen en de zwaarste weg
genomen zonder dat ik het besefte. Ik ben
blij en tevreden met kleine dingen. Ik ben
toch de basis” glimlacht ze. Rosita heeft
zich aangemeld bij Steunpunt Mantelzorg.
Ze vindt het belangrijk dat mantelzorgers
worden gesteund, vooral de jongere. De
levenservaring en wijsheid van anderen
heeft haar zelf ook altijd goed geholpen
en voor elkaar zorgen is een groot goed in
haar cultuur.
Zicht opmantelzorg, de mantelzorger belicht
“Ik heb veel moois kunnen doen
en heb ook veel moeten laten,
ik heb geo erd”.
Rosita Schäfer
Door Nannie van den Eijnden
Mantelzorger
Rosita
Schäfer
Herkent u zich in dit verhaal?
Zorgt u ook voor iemand in uw directe omgeving? Meld u dan aan bij het Steunpunt Mantelzorg Nuenen,
telefoon: 040 - 283 16 75 of e-mail:
. U komt in aanmerking voor
de nieuwsbrief, hulp, advies, ondersteuning en mogelijk voor de waardering van de gemeente.
Rosita komt uit een groot gezinmet ne-
gen kinderen, vier meisjes en vijf jon-
gens. Ze zorgt voor haar ouders van 83
en 80 jaar in hun woonwagen aan de
Bosweg in Gerwen. Ze helpt met op-
staan, ontbijt en medicatie en heeft
contact met zorgverleners. “Mijn
zusNathalie steunt inalles enneemt
het van mij over omme te ontlasten
of als ik er niet ben, ze strijkt en wast
de ramen” vertelt Rosita.
“Onze zus aan de overkant vangt de zorg
ook mee op” gaat Rosita verder, “maar onze
oudste zus heeft reuma, waardoor ze niet
kan helpen”. De jongens lopen ook regel-
matig binnen, ze zorgen voor vervoer en
vragen voorzieningen aan, zoals een rol-
stoel en een afdak boven de toegang naar
de voordeur.
“Mijn moeder was al kankerpatiënt, ze gaat
iedere drie maanden naar het ziekenhuis
voor een behandeling en wordt bij een fy-
siotherapeut behandeld voor oedeem” ver-
volgt Rosita. “De zorg voor mijn ouders nam
toe, toen mijn vader hartpatiënt werd. Hij
had ineens pijn op zijn borst en werd naar
het ziekenhuis gebracht. Ik werd gebeld en
ging er met mijn neven naar toe. Toen hij
werd geopereerd sliep ik bij
m’n vader, in een aparte
kamer. Ik ken hem
goed en weet wat
hij bedoelt, één blik
De verbouwing van
Bijna Thuis Huis
Latesteyn is gestart;
nu de vrijwilligers nog!
Zoals vorige week al in deze krant te
lezen viel is de verbouwing van Bij-
na Thuis Huis Latesteyn gestart.
Daarom is het nu tijd geworden voor
de coördinatoren Kiki van Luttervelt
en Eveline van der Grinten om op
zoek te gaan naar mensen die zich
als vrijwilliger voor Latesteyn be-
schikbaar willen stellen.
Er ging al een schrijven uit naar de men-
sen die zich in een eerder stadium als
geïnteresseerden hebben opgegeven.
Op woensdag 7 november aanstaande
is er een informatieavond gepland in
het Boordhuys om 20.00 uur. De twee
coördinatoren zullen zich voorstellen,
er zal ingegaan worden op wat het vrij-
willigerswerk voor het BTH inhoudt
en er zal gelegenheid zijn om vragen te
stellen. Om een volledige bezetting te
kunnen waarborgen zijn veel vrijwilli-
gers nodig.
Wie naar de informatieavond wil ko-
men kan zich opgeven door een mail te
sturen naar: bijnathuishuisnuenen@
gmail.com.
Wie zich nu al wil opgeven om vrijwil-
liger te worden kan dit ook doen door
een mail te sturen naar bijnathuishuis-
Kiki of Eveline
nemen dan contact op.
Kiki en Eveline hopen op een grote op-
komst.
De bingomiddag op 8 oktober, voor de gasten van de Zonne-
bloem, werd geopend met een heerlijke traktatie bij de koffie
geschonken door Sander van Driel van de A.H. Parkstraat Nue-
nen. Er waren prachtige prijzen en voor iedereen die geen prijs
had was er ook een klein presentje.
Kunstexpositie van werken
van vier zussen in Nuenen
Yvonne, Jolanda, Irma en Ria van de Grint exposeren hun werken zaterdag
27 en zondag 28 oktober van 13.00 uur tot 17.00 uur bij Ruimte in Beeld,
Dubbestraat 9a Nuenen. Beeldhouwen, keramiek, gra sch werk, fotogra e
en bloemsierkunst zijn de disciplines waar de dames zich in manifesteren.
Irma (Boksum) is de vierde in de rij van
het gezin van zeven kinderen. Na de
middelbare school ging ze naar Baarn
naar de opleiding Mikojel waarna ze in
Leeuwarden en omgeving haar dage-
lijks werk in de sociale sector vond.
Naast haar werk heeft ze later de oplei-
ding tot bloemist met lof doorlopen,
echt in de voetsporen van vader. En-
thousiast gemaakt door anderen, heeft
ze daarna de beeldhouwopleiding in
Koudum met glans doorstaan.
De oudste zus, Ria (Nuenen) is na de
middelbare school gaan werken, met
name in de sociale sector. Werken met
klei was een van haar hobby’s. Nadat
de kinderen de deur uit waren en twee
vriendinnen voorstelden om in België,
Neerpelt, de kunstacademie te gaan
volgen, heeft ze dat met heel veel ple-
zier en inzet gedaan. Het grote werk
dat op de academie verricht werd, is
onmogelijk thuis te doen voor haar.
Ook de energie laat vanwege gezond-
heidsredenen te wensen over. Toch
werkt ze nog steeds met diverse mate-
rialen zoals klei maar ook het kappen
doet ze nog steeds met veel plezier.
Zo krijg je een wisselend beeld van de
vier zussen uit een gezin van zeven, allen
zijn inmiddels de vijftig gepasseerd, en
hebben hun weg in de kunst gevonden.
Vier, van de zes, zussen ontdekten dat
ze de creatieve genen van hun vader ge-
erfd hebben. Twee van hen studeerden
creatieve vakken aan de lerarenoplei-
ding in Tilburg, de andere twee startten
later een creatieve opleiding. Ieder ging
zijn eigen weg maar volgenden elkaar
bij het werk dat ze maakten. De inmid-
dels ruime vijftigers wonen verspreid in
het land en kwamen op het idee samen
hun werk tentoon te stellen.
De jongste, Yvonne (Heerenveen), koos
in Tilburg voor tekenen en textiele
werkvormen. Na haar opleiding gaf ze
les aan de Grafische school in Eindho-
ven en ontwikkelde zich als grafisch
vormgeefster. Na haar verhuizing naar
Friesland heeft ze een aantal jaren als
grafisch vormgeefster gewerkt op de af-
deling PR & Communicatie van een
groot Ingenieursbureau in Heerenveen.
Na zoveel jaren voor een baas gewerkt
te hebben besloot ze onlangs voor zich-
zelf te beginnen. Naast opdrachten
heeft ze een kinderboek geschreven en
geïllustreerd.
De één na jongste Jolanda (Tilburg) gaf
in Tilburg de voorkeur aan handvaar-
digheid en textiele werkvormen. Ze
studeerde af met keramiek als hoofd-
vak. Na omzwervingen in andere dis-
ciplines en activiteiten, keerde ze in
2006 weer terug bij keramiek. Ze liet
porselein, het materiaal waarmee ze
afstudeerde, achter zich en speciali-
seerde zich in saggarfiring. Vorig jaar
sloot ze de opleiding Keramiek in
Arendonk af. Ze werkt fulltime als ke-
ramist en geeft workshops in saggarfi-
ring. Haar werk leidde dit jaar tot een
uitnodiging voor een artist-in-resi-
dence in Colorado (VS).
OKTOBER
27|28
RUIMTE IN BEELD
NUENEN
DUBBESTRAAT9A
OPENINGSTIJDEN
zaterdag 13.00 -17.00 uur zondag 13.00 -17.00 uur
JOLANDAVAN DE GRINT
KERAMIEK
IRMAVAN DE GRINT
BEELDEN
RIAVAN DE GRINT
BEELDEN
|
FOTOGRAFIE
YVONNE VAN DE GRINT
FOTOGRAFIE
|
ILLUSTRATIE
|
VORMGEVING
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook