week - page 7

Rond de Linde
Nr. 42
Donderdag 18 oktober 2018
60
Sigrid Hielkema-Tas RU en
Monique van Heesch-Toirkens RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a. en
Geldrop-Mierlo
| 040 284 1550
In samenwerking met Yarden
ADVERTORIAL
Allerzielen,
omdat het onmogelijk is om
iemand te vergeten, die zoveel heeft gegeven...
Ook de donkere maanden die voor ons liggen, kennen diverse
lichtmomenten. Zo kleuren op 2 november, Allerzielen, ontelbare
kaarsen en fakkels de graven en gedenkplaten op diverse begraaf-
en herdenkingsplaatsen. Een mooi en indrukwekkend ritueel, dat we
danken aan de rooms-katholieke kerk maar tegenwoordig wordt deze
dag omarmd door iedereen als een moment van speciale aandacht voor
hun overleden dierbare(n).
Samen herdenken op Gemeentelijke
Begraafplaats Oude Landen
in Nuenen
Wij verzorgen op zaterdag 17
november a.s. tussen 19.00 en
21.00 uur een sfeervolle herden-
kingsbijeenkomst, die licht brengt
op deze begraafplaats. Dit gebeurt
in nauwe samenwerking met
coach & therapeut bij rouw en ver-
lies Maaike de Graaff. Vorig jaar
vond het samenzijn voor het eerst
plaats. De opkomst was overwel-
digend, hartverwarmend de reac-
ties. Daarom verzorgen we ook dit
jaar weer graag deze mooie bijeen-
komst van sfeervol herdenken. Ook
de gemeente Nuenen ondersteunt
ons initiatief. De aanwezigen krijgen
bij aankomst een kaars en daarmee
kunnen ze het graf van hun dierbare
of een andere plaats op de begraaf-
plaats verlichten, zoals de herinne-
ringsboom. Tijdens het samenzijn
zorgen we uiteraard voor een warm
drankje en muzikale omlijsting. Ook
worden de namen van de overle-
den dierbaren genoemd. Iedereen
die een of meerdere personen wil
herdenken, kan op deze avond de
namen opschrijven op de herinne-
ringswand. Ook uw kinderen kunnen
op eigen wijze vorm geven aan hun
herinnering, zodat deze herdenking
ook voor hen betekenisvol wordt.
In het licht
Aanmelden is niet nodig en er zijn
geen kosten verbonden aan deel-
name. Het samenzijn is toeganke-
lijk voor iedereen, ongeacht leeftijd,
geloof of culturele achtergrond. Ook
nabestaanden van wie de overleden
dierbare elders zijn of haar rustplaats
heeft gevonden, zijn van harte wel-
kom. Er is geen centraal programma,
dus iedereen kan binnenlopen op een
moment dat het beste schikt, tus-
sen 19.00 en 21.00 uur. Graag zien
we u op zaterdag 17 november a.s.
om samen uw overleden dierbaren
in het licht te zetten. Letterlijk met
kaarsjes en figuurlijk in onze gedach-
ten. Omdat het onmogelijk is om
iemand te vergeten, die zoveel heeft
gegeven!
Sam’s Kledingactie
Op zaterdag 6 oktober vond weer
de hal aarlijkse kledinginzameling
van Sam’s Kledingactie plaats. Het
was een stralende, zonovergoten
nazomerdag.
Heel veel mensen uit Nuenen en om-
geving, voelen zich geraakt door het
leed dat veel medemensen treft en we-
ten dan, dat zij door het afstaan van
kleding, dit leed kunnen verzachten.
Ondanks het feit dat het kerkplein
voor de H. Clemenskerk, waar door-
gaans de inzameling plaatsvind, nu
verlaten moest worden vanwege ’n be-
grafenis en uitgeweken moest worden
naar de ingang voor de pastorie, wist
iedereen deze plaats te vinden. En ie-
dereen droeg zijn steentje bij. Uitein-
delijk bereikte de ingezamelde kleding
het gewicht van 1840 kg!
Sam’s Kledingactie is erg blij met dit
geweldige resultaat en wil iedereen die
hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk
bedanken. Met het geld wat deze kle-
ding opbrengt kan Cordaid Mensen in
Nood het project van 2018, het onder-
steunen van scholen in crisisgebieden
in de Centraal Afrikaanse Republiek,
daadwerkelijk ten uitvoer brengen.
Voor meer informatie over Sam’s Kle-
dingactie of over de gesteunde projec-
ten, kijk op
Nogmaals hartelijk dank voor uw inzet
en we hopen voor de volgende inzame-
lingsactie weer op u te kunnen rekenen.
Met vriendelijke groet,
Team Sam’s Kledingactie
voor Mensen in Nood.
Diabetes Fonds
zoekt nieuwe collectanten
Een bijdrage leveren aan de behandeling, genezing en preventie van diabe-
tes? Het Diabetes Fonds is hard op zoek naar vrijwilligers voor de collecte in
Nuenen. De collecteweek is dit jaar van 29 oktober t/m 3 november 2018.
Wilt u collectant worden? Meld u zich
dan aan bij Thieu van Ekkendonk,
coördinator collecte in Nuenen van het
Diabetes Fonds via tc.vanekkendonk@
outlook.com of via telefoonnummer
040-2842317.
Het Diabetes Fonds betaalt weten-
schappelijk onderzoek naar de behan-
deling, genezing en preventie van dia-
betes (ook wel suikerziekte genoemd).
Er zijn nu al ruim 1 miljoen mensen
met diabetes in Nederland en elke dag
komen er 240 patiënten bij.
Meer informatie op:
Schuif even aan tafel bij.....
Palwasha Bana
Op donderdag 25 oktober om09.30 uur vindt de 2e KBOSchui ezing van dit
seizoen plaats in de Trefpuntzaal van Het Klooster.
Was het de eerste keer de geboren en
getogen Nuenenaar Peter Linders die
kwam vertellen hoe hij duizenden ki-
lometers wegfietste, dit keer komt me-
vrouw Palwasha Banai (37 jaar) haar
persoonlijke verhaal vertellen.
Hoe zij vanuit het door oorlog ver-
scheurde land Afghanistan, meer dan
vijfduizend kilometer hier vandaan, na
een zwerftocht als vluchtteling, vol van
gevaar en bedreigingen, uiteindelijk
getraumatiseerd bij ons in Nuenen te-
recht kwam.
Omdat haar vader een rol vervulde als
generaal in het leger, moest de familie
Banai na zijn gevangenschap vluchten.
In Pakistan kwam Palwasha als meisje
in een vluchtelingenkamp terecht. Ze
was verplicht een boerka te dragen en
dagelijks uren de Koran te bestuderen.
Ze leefde er onder de strenge Sharia
wetten, maar het was er in ieder geval
veiliger dan in het wrede Kabul. Ze
verloor in de oorlog een broer en een
zus, terwijl de familie op drift raakte
door de oorlog.
Geteisterd bereikte ze Nederland.
Hoe vind je in een volkomen vreemd
land een nieuwe start, in een compleet
andere cultuur, terwijl de nachtmer-
ries van de oorlog die je achterliet, je
nog elke nacht kwellen?
Ze is bezig haar leven weer op de rij te
krijgen. Heeft nieuwe ambities, schrijft
een boek over haar spannende en soms
verdrietige geschiedenis.
Ze doet nu vrijwilligerswerk bij Vin-
centre, is mantelzorger voor haar zieke
moeder en krijgt gelukkig veel steun
van mensen uit haar omgeving.
Een meeslepend en ontroerend ver-
haal van een gehavende, maar sterke
vrouw, die haar leven opnieuw op de
rails krijgt. Dat verhaal wil ze graag bij
de KBO komen vertellen. Eenieder die
geïnteresseerd is, op 25 oktober bent u
van harte welkom.
Drijehornick-lezing
‘De ontwikkeling
van het
middeleeuwse
kasteel in Brabant’
Op donderdag 18 oktober a.s. om
20.00 uur wordt er eenDrijehornick-
lezing gehouden in De Dassen-
burcht, Jacob Catsstraat 1-3 te
Nuenen. Toegang gratis voor leden
en niet-leden.
Over de ontwikkeling in de kasteel-
bouw in het tegenwoordige Noord-
Brabant gaat de Drijehornick-lezing
door Bas Aarts. De kasteelhistorie be-
gint in de elfde eeuw met de bouw van
de motteburcht, op een kunstmatige
heuvel. In de 12de en 13de eeuw wer-
den ronde waterburchten zonder
kunstmatige heuvel gebouwd. Later
werden soms bestaande kastelen ge-
moderniseerd, zoals in Heeswijk, Hel-
mond, Gemert en Asten. De lage adel
bouwde vaak woontorens, zoals in
Loon op Zand, Geldrop en Deurne.
Dan was er nog een groot aantal adellij-
ke ‘omgrachte huizingen’ of ‘slotjes’
zonder echte verdedigingswaarde. Een
voorbeeld daarvan is het ‘Slotje van
Opwetten’ ofwel het ‘Huys van Nue-
nen’. De lezing zal vóór de pauze een
beeld schetsen van de algemene ont-
wikkeling van de kastelenbouw in de
middeleeuwen. Na de pauze ligt de na-
druk op de kastelen in de eigen regio
rond Eindhoven en Helmond. Het Slot-
je van Opwetten was een van de ‘om-
grachte huizingen’ waarover Bas Aarts
vertelt in de Drijehornick-lezing.
Bas Aarts was docent geschiedenis aan
het Bisschop Bekkerscollege in Eind-
hoven. Hij publiceert in diverse bladen
en boeken over regionaal-historische
en castellologische onderwerpen en
hij is voorzitter van de Vereniging
‘Vrienden van Brabantse Kastelen’.
Drijehornick-lezing
In De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3
Op donderdag 18 oktober a.s. om 20.00 uur
Toegang gratis voor leden en niet-leden
De ontwikkeling van het iddeleeuwse kasteel in
Brabant
Over de ontwikkeling in de kasteelbouw in het tegenwoordige Noord-Brabant gaat de
Drijehornick-lezing door Bas Aarts. De kasteelhistorie begint in de elfde eeuw met de
bouw van de mott burcht, op een ku stmatige heuvel. In de 12de en 13de eeuw werden
ronde waterburchten zonder kunstmatige heuvel gebouwd. Later werden soms bestaande
kastelen gemoderniseerd, zoals in Heeswijk, Helmond, Gemert en Asten. De lage adel
bouwde vaak woontorens, zoals in Loon op Zand, Geldrop en Deurne. Dan was er nog
een groot aantal adellijke ‘omgrachte huizingen’ of ‘slotjes’ zonder echte
verdedigingswaarde. Een voorb eld daarvan is het ‘Slotje v n Opwetten’ ofwel het ‘Huys
van Nuenen’. De lezing zal vóór de pauze een beeld schetsen van de algemene
ontwikkeling van de kastelenbouw in de middeleeuwen. Na de pauze ligt de nadruk op de
kastelen in de eigen regio rond Eindhoven en Helmond.
Drijehornick plaatst informatiezuil
over de oude heerlijkheid Eckart
Heemkundekring De Drijehornick heeft afgelopen zaterdag een Terug-
beeld-zuil geplaatst over de geschiedenis van de voormalige Heerlijkheid
Eckart en de gemeente Nederwetten en Eckart (1810-1821) nabij herberg
Eeckaerde aan de Argonautenlaan.
zijn ontworpen door Peter van Keme-
nade van 4PR realisations uit Nuenen.
Het eiland Eckart, tussen Dommel en
Dooigraaf, was aanvankelijk een apar-
te heerlijkheid met een eigen bestuur
en rechtbank. Elf jaar lang vormde Ec-
kart samen met Nederwetten één ge-
meente. De oude bebouwing, voorna-
melijk boerderijen, en ook de oude we-
genstructuur, zijn in de 60-jaren geheel
verdwenen om plaats te maken voor
de wijken Oude Gracht-Oost en De
Luytelaer. Omdat herberg Eeckaerde
uit de 18e eeuw het enige nog bestaan-
de niet-gesloopte pand van het oude
Eckart is, is die locatie gekozen om
daar het informatiepaneel te plaatsen.
De Drijehornick had de zuil al symbo-
lisch aangeboden aan de Vereniging
Omwonenden Kasteel Eckart tijdens
de receptie van hun 10-jarig bestaan in
mei jl. De Drijehornick en VOKE heb-
ben de laatste jaren goede contacten en
werken nauw samen. Omdat de heer-
lijkheid Eckart van 1810 tot 1821 sa-
men met Nederwetten één gemeente
heeft gevormd, is dat voor De Drije-
hornick reden om het gebied Eckart als
werkgebied op te nemen in de statuten.
Door de daadwerkelijke plaatsing van
de Terugbeeld-zuil is de voormalige
heerlijkheid Eckart, cultuurhistorisch
gezien, door de Nuenense heemkun-
dekring ‘geannexeerd’ kunnen worden.
De heemkundekring heeft de informa-
tiezuil beschikbaar gesteld aan de
Vereniging Omwonenden Kasteel Ec-
kart (VOKE) vanwege hun tienjarig
bestaan.
In Nuenen, Gerwen en Nederwetten
en op ’t Eeneind heeft De Drijehornick
inmiddels 42 van dergelijke informa-
tiezuilen geplaatst op locaties waar in
het verleden een belangrijk of markant
gebouw heeft gestaan. Panelen zijn er
ook met informatie over verdwenen
buurtschappen. De Terugbeeldzuilen
De Terugbeeld-zuil van heemkundekring
De Drijehornick brengt de historie van de
voormalige heerlijkheid Eckart terug in beeld
(foto: Roland van Pareren)
Opbrengst jaarlijkse inzameling Taxus Taxi valt tegen
‘Taxusplant mooi alternatief
voor dode buxus’
De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door Stichting Taxus Taxi heeft
geleid tot de productie van ruim 2.800 chemotherapieën. “We hadden op
een hogere opbrengst gerekend, maar door het hete zomerweer is er dit
jaar minder gesnoeid en dus ook minder opgehaald”, aldus Werner Toonen
van Stichting Taxus Taxi. In de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
was de opbrengst goed voor 33 chemotherapieën.
kanker.” Werner geeft aan dat hij met
hoveniers en tuinders het gesprek aan-
gaat over het beste moment van snoei-
en. “Wij zamelen al sinds 2009 in en
elk jaar komt onze inzamelingsactie
weer terug. De begin- en einddatum
worden bepaald door de hoeveelheid
werkzame stof en het weer dat daarop
van invloed is. Het is belangrijk dat
mensen dat weten om ervoor te zorgen
dat zij op tijd snoeien.”
Veel pro jt
Desalniettemin was de opbrengst dit
jaar nog steeds goed voor 2.800 che-
motherapieën. “En daar zijn we onze
donateurs natuurlijk zeer dankbaar
voor”, benadrukkenWerner en partner
Den Ouden Groep. Zoals de naam al
aangeeft, wordt het verse snoeisel
(gratis) opgehaald door Taxus Taxi.
“Van Doetinchem tot en met Nijme-
gen en dan eigenlijk overal ten zuiden
van de Waal, in de strook van Breda tot
Venlo”, legt hij uit.
Meer informatie over het inzamelen
van snoeisel en Stichting Taxus Taxi
via
of Facebook.
Al sinds 2009 roept Taxus Taxi elk jaar
eigenaren van de taxushaag op om deze
groene heester in de zomermaanden te
snoeien en het snoeisel te bewaren.
Juist in deze periode bevatten de jonge
twijgjes van de taxusplant de werkzame
stof Taxol, dat wordt gebruikt voor che-
motherapieën. “We hebben dit jaar
kunnen inzamelen van 6 juni tot en met
7 september. Onze aanvankelijke doel-
stelling was 3.500 chemotherapieën,
maar de hete zomer is funest geweest.
Dit jaar was het in juni nog top, maar in
juli werd het snel minder. Door de
droogte en het warme weer vergaat het
de mensen aan enthousiasme om te tui-
nieren. Dat hebben we helaas gemerkt
in de opbrengst”, blikt Werner terug.
Mooi alternatief
Voor mensen die op zoek gaan naar
een alternatief voor hun (dode) buxus,
is de taxus een mooi alternatief, vertelt
Werner. “Het is een sterke plant die er-
voor zorgt dat de haag het hele jaar
door mooi groen is. En door ‘m te
snoei n, kun je ook nog eens mensen
helpen met een behandeling tegen
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook