week - page 5

Rond de Linde
Nr. 42
Donderdag 18 oktober 2018
60
COLOFON
ROND DE LINDE
verschijnt als weekblad,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail:
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn,
geven geen recht op schadevergoeding.
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van
rechten te worden aangeleverd.
© 2018
- “Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.”
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail:
Ook voor verspreiding van folders.
Volg ons ook op:
Persoonlijke
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers
Tel. 040-7808000
CDA:
provincie moet referendumuitslag
Nuenen serieus nemen
De provinciale CDA-fractie roept de provincie Noord-Brabant op om de uit-
slag van het referendum in Nuenen serieus te nemen en de voorgenomen
herindeling van de gemeente af te blazen.
nen aangeven tegen een opgelegde ge-
meentelijke fusie met Eindhoven te
zijn.
Statenlid Marcel Deryckere (CDA)
stelt dat Provinciale Staten, de Bra-
bantse volksvertegenwoordiging, het
heldere signaal van de Nuenense be-
volking niet mogen negeren. “Als CDA
zullen wij tegen het herindelingsvoor-
stel van het provinciebestuur stem-
men. De inwoners van Nuenen zijn
duidelijk en zien een opgelegde fusie
met Eindhoven niet zitten.”
Aan het einde van dit jaar neemt de
provincie Noord-Brabant een besluit
over de fusie van Nuenen en Eindho-
ven. Op vrijdag 26 oktober a.s. krijgen
inwoners van Nuenen de gelegenheid
om in het Provinciehuis het provincie-
bestuur rechtstreeks toe te spreken en
hun mening over de voorgenomen fu-
sie te geven.
De provinciale CDA-fractie roept de
Nuenenaren op om van deze mogelijk-
heid gebruik te maken en massaal naar
het Provinciehuis te komen, zodat zij
nogmaals aan het provinciebestuur
kunnen laten weten hoe zij tegenover
een fusie staan. Voor dit zgn. ‘inspreek-
moment’ is vooraf inschrijven verplicht.
Dit kan door een e-mail te sturen naar
de griffie van de provincie Noord-Bra-
bant:
Het CDA is blij met de hoge opkomst
en duidelijke uitslag van het herinde-
lingsreferendum, dat woensdag 10 ok-
tober plaatsvond. Na de gemeente-
raadsverkiezingen in maart is dit de
tweede keer dat de inwoners van Nue-
Actiecomité Nuenen c.a.
Zelfstandig is trots op de inwoners
Aan de oproep van het Actiecomité aan de inwoners vanNuenen, Gerwen en
Nederwetten om tijdens het referendum over samenvoeging van Nuenen
met Eindhoven hun stem uit te brengen, is massaal gehoor gegeven.
de bestuurskracht die nu volgens gede-
puteerde in Nuenen c.a. tekortschiet.
Provinciale Staten van Noord-Brabant
nemen waarschijnlijk 23 november
een beslissing op het voorstel van Ge-
deputeerde Staten. Uiteindelijk beslis-
sen Provinciale Staten of de annexatie
van Nuenen c.a. door Eindhoven
wordt doorgezet. De uitslag van het re-
ferendum zullen niet alle partijen zo
maar naast zich neerleggen.
Provinciale Staten vormen met 55 Sta-
tenleden het provinciaal parlement.
De 55 Statenleden zijn verdeeld over
11 fracties: VVD (10 leden), D66 (6 le-
den), SP (9 leden), CDA (9 leden), PVV
(7 leden), GroenLinks (4 leden), PvdA
(4 leden), 50plus (2 leden), PvdD (2 le-
den), CU-SGP (1 lid) en Lokaal Bra-
bant (1 lid).
Inspraakbijeenkomst
Voorafgaande aan de besluitvorming
vindt op 26 oktober een inspraakmo-
ment plaats. Vanuit het gemeentebe-
stuur, ons actiecomité en inwoners zal
daarvan gebruik worden gemaakt. Meer
informatie hierover vindt u op onze
website
.
Het actiecomité neemt de organisatie
op zich om de inwoners de gelegen-
heid te geven mee te gaan om op de tri-
bune hun betrokkenheid te tonen. La-
ten we zorgen dat de tribune te klein is.
Geeft je op! Meer informatie en aan-
melding ziet en doet u via website
Stichting
Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig
Een opkomstpercentage van minimaal
30% is representatief te noemen. De
Gemeenteraad heeft besloten daar 35%
van te maken. De inwoners hebben ge-
zorgd voor een nog veel grotere repre-
sentativiteit met bijna 57% opkomst.
Daarvan heeft 78% aangegeven tegen
samenvoeging met Eindhoven te zijn.
Een duidelijk NEE tegen de gedwon-
gen herindeling dus.
Inwoners van Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten bedankt voor jullie betrok-
kenheid en het uitbrengen van jullie
stem. Hier kunnen we als Nuenenaren
trots op zijn.
Met deze uitslag zou je zeggen dat Ge-
deputeerde Staten hier toch niet om-
heen kan.
De werkelijkheid is anders. In een brief
aan Provinciale Staten wordt kenbaar
gemaakt geen aanleiding te zien om
het Statenvoorstel te heroverwegen.
De uitkomst van het referendum
maakt namelijk niet duidelijk welke
oplossing de inwoners van Nuenen c.a.
wél voorstaan. Er wordt niet aangege-
ven of Nuenen c.a. zelfstandig kan blij-
ven voortbestaan en/of op welke wijze
kan worden voorzien in een toereiken-
S.O.S
Onze aarde schreeuwt ombomen, struiken, bloemen, bijen…
Door de opwarming van de aarde wordt het evenwicht van de natuur drastisch verstoord:
Overstromingen, hittegolven, orkanen..
Dit jaar heb ik dit persoonlijk kunnen ervaren.
InWest Afrika: 300m strand verdwenen in 5 jaar tijd. Verlaten en overwoekerde hotels zijn
de stille getuigen van deze ramp en de inheemse bevolking is werkloos.
In Alexandria (USA): overstroming van de Potomac. Het water komt tot ver in het stads-
centrum; overal zandzakken ter bescherming van huizen, winkels onbereikbaar, delen
van de stad afgesloten.
In Washington DC: dezelfde overstromingen: wandelpaden afgesloten, memorials moei-
lijk bereikbaar.
En dan gaanwe in Nuenen alle berken van de Vallestap kappen omdat sommige bekrom-
pen Nuenenaren last hebben van blaadjes, wortels en allergie!
Hoe zou onze omgeving eruit komen te zien als we alle bomen zouden kappen en alle
bloemen en struiken weg zouden halen waar hooikoortspatiënten allergisch voor zijn??
Terugdraaien kan helaas niet maar ik hoop echt dat enkele Nuenense raadsleden hun ge-
zond verstand zullen gebruiken en dat we in de zeer nabije toekomst nieuwe bomen kun-
nen aanschouwen!
Liliane Verbouw, Quirinushof 3
KPN heeft de LON in zijn greep
Op woensdagavond 10 oktober verzorgde de Lokale Omroep Nuenen een live uitzending
waarin de uitslagen van het referendum door burgemeester Houben werden bekend ge-
maakt. Er traden daarbij ernstige beeld -en geluidsstoringen op. Dat betreurenwij in hoge
mate. Deze storingen komen voort uit de omzetting van het glasvezelnet van OnsBra-
bantNet naar het netwerk van KPN en de verwerking daarvan door providers als
XS4ALL,Telfort en Ziggo. Opmerkelijk was dat de kijkers, die via internet onze uitzending
op woensdagavond volgden, wel een perfect beeld kregen voorgeschoteld.
De migratie van OnsBrabantNet naar KPN houdt de Nuenense gemeenschap al enkele
maanden in haar greep. De LON was de laatste die naar het grote KPN netwerk moest
worden omgezet en dat blijkt een hele toer te zijn. Sinds 24 september zijn technici van de
LON samen met die van KPN, XS4All, Netchange en Edutel druk in de weer geweest om de
TV- uitzendingen en de internetverbindingen weer op het niveau krijgen dat we van Ons-
BrabantNet gewend waren. Dat dat nog steeds niet is gelukt blijkt ook uit de regelmatige
storingen die ons magazine ‘Nuenen Nú’ treffen. We hebben dan ook veel reacties gekre-
gen in de zin van “Wat is er tochmet de LON aan de hand?”
De LON is een organisatie met een eigen studio in Het Klooster, maar met beperkte finan-
ciële middelen. We zijn onlangs van analoog naar digitaal uitzenden overgegaan. Vanuit
onze studio leveren wij het TV signaal via het landelijke digitale platform aan de diverse
providers : Ziggo, KPN, Telfort, XS4ALL en T-Mobile. Daarnaast gaat het signaal ook naar
onze zogenaamde Wowza server, die het mogelijk maakt dat iedereen in de wijde wereld
naar LON TV kan kijken via PC, tablet, Ipad of smartphone.
Wij hopen dat op korte termijn de beeld -en geluidsstoringen verholpen kunnen zijn. Wij
doen er als LON alles aan, maar zijn ook zeer afhankelijk van andere instanties zoals KPN.
Ed Janssen, hoofd van de redactie
Frans vanMaasakkers, voorzitter bestuur LON
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
Het moet mij toch van het hart, van wat er stond in het ED-artikel , Ontwerp Vincentre op-
nieuw afgekeurd.
In het artikel wordt beschreven dat de vrijwilligers ook grote bezwaren hebben op de
bouw van de moderne uitziende uitbreiding.
Dat van de vrijwilligers moet echter zijn: van slechts een paar vrijwilligers. En persoonlijk
heb ik het idee wie deze zijn. Ik behoor hier absoluut niet bij.
Dat de heemkundekring al zeer langer kritisch is over het ontwerp en graag iets wil terug-
zien van de oude boerderijen komt m.i. van dezelfde groep vrijwilligers die ook invloed
hebben in die heemkundekring.
Als hier dan een boerderijachtig gebouw in de plaats moet komen in plaats van het huidi-
ge ontwerp zou ik er voor willen pleiten dat dan alle moderne gebouwen tussen lampen-
winkel Billekens en Mr Cuijtenstraat moeten verdwijnen en het ‘Oog’ met de grond gelijk
gemaakt moet worden. En alsmen alles echt er oudwil laten, stel ik voor de bestrating van
De Berg weg te halen en de oude zandweg in eren te herstellen.
De dorpsbouwmeester Harrie van Helmond zou eens moeten gaan kijken naar de gebou-
wen van de Tweede Kamer, het Chassétheater in Breda en de gebouwen op het Museum-
plein in Amsterdam. Daar past immers oud en nieuwgeweldig in elkaar en heeft daar nie-
mand over geklaagd.
Peter Bastiaansen, Refelingse Erven 16, 5672 TE Nuenen
Dinsdag 30 oktober
Dorpsraad
Gerwen Openbare
vergadering
Tijdens deze openbare vergadering
komt het onderwerp asbestdaken aan
de orde!
De laatste asbestdaken zijn geplaatst in
1993 en zijn nu versleten. Verzekeraars
vergoeden steeds minder. De regering
heeft een asbestdakenverbod in 2024
aangekondigd. De meeste daken, on-
geveer 85%, zijn kleine daken. Daken
tot 35 vierkante meter mogen mensen
zelf verwijderen.
In samenwerking met de vereniging
van kleine kernen Noord-Brabant pro-
beren we zoveel mogelijk kleine daken
door zelfwerkzaamheid te verwijde-
ren. Als je het samen doet is het niet al-
leen goedkoper maar het stimuleert
ook. Vele handen maken licht werk.
De gemeenten helpen mee om het zo
makkelijk mogelijk te maken.
Gastspreker Dave Rensman, van Om-
gevingsdienst Zuidoost-Brabant, zal
laten zien waarom er een asbestdaken-
verbod komt, wat er allemaal mee-
speelt en hoe je het zelf verwijderen
samen met anderen kan aanpakken.
Hebt u een dringende zaak die deze
avond zeker behandeld moet worden?
Hiervoor kunt u uw aanvraag indienen
via
Kijk ook even op onze site voor de
agenda!
We heten graag iedereen van harte
welkom in Gemeenschapshuis D’n
Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen, aanvang
20.00 uur. Tot 30 oktober 2018!
Ruurd van Heijst, Voorzitter Dorpsraad
Op zondag 25 november zal Sinterklaas
weer zijn jaarlijks bezoek brengen aan Gerwen.
Sinterklaas komt naar Gerwen
Vanaf 11.00 uur maakt de Sint, vergezeld door Drumfanfare Jong Leven, een
korte rijtoer door Gerwen. Alle kinderenmogen hierbij aansluiten. De route
voert van De Huikert, via de Heilig Kruisgildelaan, Van den Waarsenbur-
glaan, Van Kemenadelaan, Laar, Akkerstraat en Gerwenseweg naar de grote
feesttent op het Heuvelplein.
langs de deuren in Gerwen met de toe-
gangskaartjes voor de Sinterklaasmid-
dag en de filmvoorstelling.
Hierbij zal ook om een vrijwillige bij-
drage worden gevraagd.
Hebt u de leden van de Stichting ge-
mist aan uw deur? Dan zijn de kaartjes
alsnog te verkrijgen bij Femke Mol, Jan
Dekkerslaan 13 in Gerwen. Ook wan-
neer u geen kaartjes nodig hebt, vra-
gen we u om een vrijwillige bijdrage.
De inkomsten van de Stichting bestaan
alleen uit giften van de Gerwense in-
woners, dus we kunnen elke bijdrage
erg goed gebruiken.
Hierdoor zijn we in staat om ieder jaar
weer een mooi Sinterklaasfeest te or-
ganiseren voor de kinderen in Gerwen.
Feest in de tent
Dankzij CV De Narre-Kappen kan het
Sinterklaasfeest weer plaatsvinden in
de feesttent, zodat de Sint alle kinde-
ren in één keer kan ontvangen. Om
11.30 uur is Sinterklaas in de tent aan-
wezig.
Voor alle kinderen van 0 t/m 8 jaar, die
in het bezit zijn van een kaartje voor
het Sinterklaasfeest, is er natuurlijk
een cadeautje. Om 12.30 uur wordt er
voor de jeugd van 9 t/m 12 jaar weer
een film gedraaid in gemeenschaps-
huis D’n Heuvel.
Toegangskaartjes
Vanaf 29 oktober gaan de leden van de
Stichting Sint Nicolaasactiviteiten
Najaarsruilbeurs
KLW
De Nuenense leden van de KLW (Klas-
sieke Landbouw Werktuigen Vereni-
ging) organiseren op zondag 28 okto-
ber weer haar najaarsruilbeurs/rom-
melmarkt. Deze markt vindt plaats te
Hei-eind 1 (een zijstraat van de Vres-
selseweg) 5491 PM Sint-Oedenrode.
Let op, dit is een nieuwe locatie. De
markt vindt niet meer plaats in Maria-
hout. Aanvang 08.00 tot 14.00 uur.
Info Jos Heijmans, Tel: 0413-476619.
Shanty Café
in Nuenen
Tres Hombres Shanty Crew organi-
seert voor de tweede keer een Shanty
Café in Nuenen. De groepen zingen
authentieke werkliederen over het le-
ven en werken aan boord van zeilende
vracht, vissers en walvisschepen van
1820 tot ca. 1920. Veelal a capella maar
soms begeleid met trekzak, snaarin-
strument of trommel.
21 oktober ShantyCafé
14.30-17.30 uur, Café Ons Dorp Nue-
nen. Toegang gratis.
Locatie:
CafŽ
OnsDorp
Parkstraat1
5671GDNuenen
040 8428879
Organisatie:
TresHombresShantyCrew
Tel:0652065570
treshombresshantycrew.com
Crossjack
Zingtwerkliederenvande
Zeematrozenopgrote
zeilendevrachtschepenvan
de19.en20.eeuw.
Zoauthentiekmogelijk
gezongen inde
oorspronkelijke taalen
zonder instrumentale
begeleiding.
Stowaway
Hetheefteenbreed reportoire
aan shanties, seasongs,
worksongsen internationale
folksongs.
Ze zijnaleens
het Ò
DutchKingstonTrioÓ
genoemd.
ChantingLads
Vanuiteen improviserende
stijlhebben zij zich
ontwikkeld toteengroepmet
eeneigenmeerstemmige
klankwaarbijde
instrumenten (accordeons,
bodhranencajon )voor
accenten zorgen.
TresHombresShantyCrew
organiseert voorde tweedekeer een ShantyCafŽ
inNuenen.
Degroepen zingen authentiekewerkliederen overhet leven enwerkenaanboordvan
zeilendevracht,vissers enwalvisschepenvan 1820 tot ca. 1920.Veelala capellamaar soms
begeleidmet trekzak, snaarinstrumentof trommel
ShantyCafŽ
21 Oktober 2018
TresHombresShantyCrew
Nuenen
van 14:30 - 17:30uur
-
Toegang GRATIS
TresHombresShantyCrew
isambassadeurvanhetzeilendvrachtschipTresHombres.
/
Chanting lads -Dussen
CrossJack -
Oldenburg
Stowaway -Appingedam
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook