week - page 4

Rond de Linde
Nr. 42
Donderdag 18 oktober 2018
60
De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
G
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
Gemeente
Nuenen
Gemeente nieuws
v rvolg van pagi a 2
Gemeente
Nuenen
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum
Locatie
Omschrijving
15-10-2018 Luistruik,
Bekendmaking anterieure afspraken
Nuenen
Allonge III op Samenwerkings-
overeenkomst De Luistruik,
project Luistruik te Nuenen
11-10-2018 Papenvoortse
Kennisgeving melding Activiteiten-
Heide 7
besluit milieubeheer, verplaatsen
sleufsilo’s
11-10-2018 Lindenlaan 31
Kennisgeving melding Activiteiten
besluit milieubeheer Inrichting
DekeukenvanElise
11-10-2018 Nuenen Zuid
Inspraak concept structuurvisie
Nuenen Zuid verlengd t/m 12 november
2018 / extra inloopbijeenkomsten
23 en 24 oktober
09-10-2018 Nuenen c.a.
Kennisgeving Actieplan Richtlijn
Omgevingslawaai 3e tranche
09-10-2018 Luistruik,
Vooraankondiging, ontwerp-
Nuenen
bestemmingsplan ‘Luistruik 2018’,
concept-beeldkwaliteitsplan Luistruik
en ontwerpbesluit hogere waarde
gemeente Nuenen c.a.
09-10-2018 Antonius-
Ontwerp omgevingsvergunning
schutlaan 6
oprichten woning Antoniusschutlaan 6
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeen-
teblad
(
)
is de officiële publicatie. Abonneer je op de e-
mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via:
De berken zijn gekapt op de Vallestap,
Egelantier- en Sleedoornlaan
Wat ging hieraan vooraf. Hierbij Een kort verslag van de samenwerking met de gemeente en
van de bewonersbijeenkomsten.
5 jaar geleden werden op de hoek Vallestap/Meijerijlaan ilexen, vlinderbomen en andere
heesters gekapt om nog eens 6 berken te plaatsen. De Vallestap had er al ruim 130! Een aan-
tal personen vond dit te gortig en vormde een comité. Er werd geflyerd. 175 bewonershand-
tekeningen hebben wij aan de toenmalige wethouder overhandigd. Daarnaast ontving het
comité 40 brieven van inwoners die door de berken een allergie hadden ontwikkeld.
Brieven van o.a. 3 gezinnen uit anderewijken inNuenen die in onze buurt zijn komenwonen,
waarvan 2 met jonge kinderen. Die kinderen zijn vatbaar geworden voor berkenpollen en
hebben astma ontwikkeld. Het comité werd hierdoor zo zeer geraakt dat ze besloot alles op
alles te zetten om de berken uit onze wijk verwijderd te krijgen. Deze brieven zijn later ook
aan de politiek overhandigd.
Naar aanleiding van de overhandiging van de flyers met handtekeningen werd door de ge-
meente het bureau COBRA boomadviseurs ingeschakeld om een onderzoek uit te voeren.
De uitslag hiervan werd bekend gemaakt in Het Klooster waar 120 buurtbewoners bij aan-
wezig waren, slechts 3 personen waren tegen de kap van de berken.
Hoewel de gehele raad steeds werd geïnformeerd heeft W70 zich intensief met de berkenpro-
blematiek bemoeid. De berkenproblematiek heeft 3x op de raadsagenda gestaan en bespro-
ken. Daarbij heeft het comité steeds de gelegenheid gekregen de raad toe te spreken.
Voor advies hebben we de LUWageningen, RIVM en de allergologen van het Elkerliek zieken-
huis in Helmond ingeschakeld. Hun advies was: de goedkoopste manier om van de proble-
men met de berken af te komen is de berken te laten kappen. Het maakt nog al wat uit of de
berkenpollen verdunt van ver komen of je stapt buitenshuis in de bron van de pollen.
De raad was op een bepaaldmoment inmeerderheid vanmening dat er eerst een nieuw bo-
menbeleidsplan moest komen. Als nieuwe vorm van inspraak, participatie van de burger,
kregen wij de gelegenheidmee te werken aan het nieuwe bomen beleidsplan.
Op uitnodiging van de gemeente werd er vorig jaar in het Congrescentrum een bijeenkomst
gehouden waarbij de bewoners van de Vallestap werd voorgesteld om definitief te kiezen
voor een andere groenvoorziening, met of zonder berken. Vrijwel unaniem werd gekozen
voor het kappen van de berken en het herindelen van de groenvoorziening. Het kosten plaat-
je hiervoor was te hoog en de herindeling werd afgeblazen door de raad.
Nadat een andere aanpak voor een nieuwe groenvoorziening was gemaakt met daarbij een
veel lager kostenplaatje, werd een nieuw voorstel aan de raad aangeboden. Op 18 mei 2018
kwam het nieuwe voorstel in de raad nadat het ook voor de 3
e
keer in een commissieverga-
dering behandeld was. Op één stem na werd er op democratische wijze besloten hiervoor de
financiën vrij te maken om de berken in het najaar te kappen om daarna te beginnen met
nieuwe inplant.
Op 4 oktober jl. las ik in de Nuenense krant een artikel van Frans Lammerts, eindredacteur van
deze krant. Hij schrijft o.a : dat wij quasiwetenschappelijke argumenten gebruiken en beticht
ons van KUIPERIJEN (LISTIG BEDROG, INTRIGE) en van een OBSCUUR (kan het daglicht niet
verdragen) actiegroepje. De beleidsambtenaar zou partijdig zijn geweest. Dat zijn nogal wat
uitspraken van een eindredacteur die onpartijdig verslag dient uit te brengen. DIT IS SMAAD.
De heer Lammerts heeft ons 5 jaar lang negatief gevolgd. Wij begrijpen dat de druiven zuur
voor hem zijn. Als u boven aangehaalde informatie leest betekent het voor het actiecomité
dat hij zich verlaagt tot onfrisse journalistiek. Omdat ons team rechtstreeks is aangevallen
verlang ik dan ook een rectificatie. Wij betreuren het ten zeerste dat door zijn manier van
journalistiek bedrijven, eenzijdig en niet correct, onnodig een hetze dreigt te ontstaan tussen
de buurt Vallestap en de aanliggende hofjes.
Over het laatste artikel in de Nuenense krant moeten wij maar zwijgen.
Na 5 jaar motiveren en vechten is het eindelijk zover. Nog steeds zijn wij in overlegmet de ge-
meente om zorg te dragen voor een nieuwe, groene en prachtige leefomgeving .
Ons comité heeft zijn best gedaan om de bewoners die aan berkenpollen allergie lijden te
helpen.
Namens het actiecomité Vallestap
Corry de Thouars, Marij van Dun, Lidy van het Hof, Lenie van Hooff en Fré de Munnik.
Samen hebben we ons hiervoor ingezet. P/a Vallestap 9.
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
Dag van de duurzaamheid
bij Weverkeshof
Op woensdag 10 oktober was het de 10e keer dat de Dag van de Duurzaam-
heid in Nederland gevierd werd. Op veel plaatsen in het land wordt deze da-
tum aangegrepen om aandacht te vragen voor een groenere wereld.
Weverkeshof heeft zich daar dit jaar voor het eerst bij aangesloten met een
bijeenkomst waarin diverse groene organisaties, ondernemers en individu-
en in en rond Nuenen zich konden presenteren. Na een korte introductie
van Arine Valstar over de druk van de huidige vo
ethoden
op klimaat en biodiversiteit startte Arno Petersmet een presentatie over het
nieuweWeverkeshof.
Voedselbos (zie foto) waarvoor ze nog
vrijwilligers kunnen gebruiken. Daar-
na sprak Regina Oors van het IVN
over de Bijenvlinder werkgroep activi-
teiten die al menig plantsoen in Nue-
nen hebben verrijkt met kleur, geur en
gezoem. Nuenenaren die ook een veld-
je in hun buurt bijenvlinder-vriende-
lijk willen maken kunnen zich melden
bij het IVN.
Arno Dielesen van Herenboeren gaf een
levendige beschrijving van de vergevor-
derde plannen om een Herenboerderij
coöperatie te starten in ‘het Rijk van
Dommel en Aa’ tussen Helmond,
Geldrop, Eindhoven en Nuenen waar-
voor de inschrijving nog open staat. Zo
kun je gezonde en verse groenten en
fruit direct van je eigen land eten.
Tot slot vertelde Petra Schmidt, die
ook actief is in voedselbos Weverkes-
hof, over de activiteiten van Velt hier
in de omgeving en lanceerde Henk
Daalder zijn ‘Pak de Wind’ plan waarin
hij pleit voor een grotere betrokken-
heid van burgers en natuurorganisaties
bij de plannen van het rijk voor het
plaatsen van windmolens.
Onder het genot van een vegetarische
Egyptische linzensoep, lokale boeren-
kaas en een drankje gingen de deelne-
mers na afloop met elkaar in gesprek
om duurzame lokale ervaringen en
ideeën uit te wisselen.
Cultuurprijs Leo Joosten
Oud-Nederwettenaar,
Leo Joosten,
wint cultuurprijs
in Indonesië
Leo Joosten, al sinds 1971 als missio-
naris werkzaam op het Indonesische
eiland Sum tra, heeft op 26 september
in Jakarta een belangrijke cultuurprijs
mogen ontvangen uit handen van het
Ministerie van Cultuur en Onderwijs
van de Indonesische Regering. Deze
prijs heeft hij gekregen vanwege zijn
bijzondere inzet voor het behoud van
de Batak-cultuur.
Indonesië is rijk aan cultuur, maar vele
onderdelen zijn in het verleden verlo-
ren geraakt. Leo heeft zich dit aange-
trokken en de behoefte gevoeld hierin
verbetering aan te brengen.
Zo heeft hij jaren gewerkt aan het ma-
ken van woordenboeken, t.w. Batak
Toba- Indonesia, Indonesia- Batak To-
ba en Indonesia-Karo. Daarnaast heeft
hij nog enkele boeken geschreven.
Voor dit alles heeft hij in 2015 een prijs
in de letterkunde ontvangen.
Hij richtte 2 musea op : Museum Pusa-
ka Toba in Pangururan (Samosir) in
1997 en Museum Pusaka Karo in Be-
rastagi in 2013. Inmiddels heeft hij al
aardig wat (cultuur)stukken voor deze
twee musea verzameld, zowel vanuit
binnen- als buitenland.
Behoud van architectuur heeft in de
loop der jaren vooral zijn aandacht ge-
kregen. Zo heeft hij twee prachtige in-
culturatieve kerken laten bouwen, zowel
in Toba-Batakse als Karo-Batakse stijl.
Graag wil hij met de bevolking aldaar
de lokale cultuur leren waarderen door
b.v. een Karonees Adathuis te bouwen
en in te richten. Deze bijzondere cul-
tuur moet worden gered.
Zo heeft Leo steeds met vele mensen
kunnen en mogen samenwerken en
zich altijd in zijn werk gesteund ge-
voeld door de plaatselijke bevolking.
Hij heeft zich zelfs op laten nemen in
een Karonese stam, namelijk Ginting
Suka. Een van de vijf grote stammen in
Karoland.
Eind juni 2020 viert hij aldaar zijn gou-
den priesterfeest. Leo is nagenoeg de
laatste Nederlandse Capucijn, die nog
als missionaris werkzaam is op Noord
Sumatra. Zijn taken zijn inmiddels
overgenomen door de Indonesische
Capucijnen.
moeilijkere opgave dan opera solo zin-
gen. Ook de chauffeur heeft een zwaar
karwei om ons bij de Virga Jessebasi-
liek te brengen. Smalle straten in histo-
risch Hasselt, gevuld met auto’s, paal-
tjes en bloembakken. Record van de
chauffeur wordt gevestigd met 400 m
achteruit rijden.
De sprankelend en lichte kerk heeft
een zilverkleurig barok altaar. Het oogt
heel ruim en tot onze verrassing zijn
bijna alle stoelen bezet. Dirigent Paul
roemt ons optreden, dat door de
akoestiek een bijzondere dimensie
krijgt. De misgezangen van ‘Gruber’
worden getackeld als een dame vanaf
het altaar het ‘Gloria’ op een hysteri-
sche toon inzet en de organist verbijs-
tert. Met een herstart komt alles toch
goed. Met de profane concertwerken
wordt de kerkganger overdonderd.
Herhaald dankbetuigend staande ova-
tie. De dienstdoende voorganger dankt
ons lovend met een ‘rondje’.
Na dat rondje van de priester en eigen
rondjes duikt het koor achter de stads-
gids aan. We worden goed geïnfor-
meerd over de ontwikkelingen van de
stad door de eeuwen heen. Zodanig
dat menig koorlid in de toekomst de 60
km naar Hasselt graag zal afleggen
voor herhaald bezoek.
Op de terugweg stappen we motel
Eindhoven binnen voor een live coo-
king diner en uiteindelijk voelen en
zijn we weer thuis tussen klooster en
kiosk.
Je moet er wat voor doen
300 zwaar gestraften, met minimaal 10
jaar cel voor de boeg, krijgen een een-
persoons cel in gevangenis Leuven
Centraal. Het NMK behoeft zo’n in-
spanning niet te leveren. Een nicht van
koorlid Harrie maakt de toegang mo-
gelijk. Uniek dit bezoek door een
groep. Merkbaar is de domper, die het
gebouw bezorgt. Trappen af en door
de krochten van het uit 1860 stam-
mend gebouw.
Paul even weer dirigent
In de sober ingerichte kapel begroet
Donia ons. Zij is activiteitenbegeleid-
ster binnen de gevangenis en oefent
met het koor der gevangenen. Die
mannen zullen nu met ons repeteren
en na de lunch deelnemen aan ons
concert.
Voormalig dirigent Paul is dit weekend
onze dirigent. Hij spreekt en begroet
de tijdelijke koorleden. Het is welhaast
een sketch om te horen welke bena-
mingen Paul in de toespraak gebruikt
teneinde vooral NIET de woorden ‘ge-
vangene’ en ‘gevangenis’ te gebruiken.
Na de lunch komt dan dat concert
door een koor van leden uit Leuven
Centraal en NMK. Jaloers hoort het
koordeel dat niet in de gevangenis kon,
de verhalen aan. Voor hen was er een
historische tocht door Mechelen ge-
pland en de beklimming der stadsto-
ren, 2 x 500 treden.
Concert in onvindbare basiliek
Zondag, 23 september bewijst het
koor haar karakter. Om half acht is ie-
der op snelheid om goed toe te tasten
uit het ontbijtbuffet. ‘Kleintje ver-
keerd’: één onzer heeft het kaartje over
het hoofd gezien, waarop vermeld
staat dat, dat rauwe eieren zijn. Maar
toch, vbus vertrekt om 8.30 uur” is een
Blij in de herkregen vrijheid
Nuenens koor in gevangenis
22 September, klokslag 10.00 uur, sluit de deur van de gevangenis achter
het laatste naar binnen stappende lid van het Nuenens Mannenkoor. NMK
op concert reis in Leuven en Hasselt.
LON TV
voortaan op KPN kanaal 1436 !!
Het programma van ons magazine
Nuenen Nú wordt voortaan dage-
lijks ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwerpen
komen in de loop van week 42 en
43 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú :
• KBONuenen in een nieuw jasje
• Kenmerken kleine scholen in
Gerwen en Nederwetten
• Het referendum op 10 oktober:
uitslag en reacties
• KBO actiedag
• Nieuwe horeca: Parkstreet
• Dorpsquiz Hee-doe-de-mee op
3 november
• Burgerparticipatie Spelen en
Bewegen
• In de serie Jonge Ondernemers:
huidtherapeute Inge Raessens
• Gesprek met de burgemeester
De tv-uitzendingen van Nuenen
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 en 23.00 uur. De pro-
gramma’s van LON TV zijn ook te
volgen via de livestream op www.
omroepnuenen.nl.
Hebt u een idee of een tip voor een
door LON TV te verzorgen repor-
tage? Stuur dan een e-mail naar
. U kunt ook
op werkdagen gewoon binnenlo-
pen in onze studio in Het Klooster
tussen 10.00 uur en 12.00 uur.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,...14
Powered by FlippingBook