week - page 2

De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
G
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
Rond de Linde
Nr. 42
Donderdag 18 oktober 2018
60
OPBRENGST TAXUS TAXI
De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door Stichting Taxus Taxi
heeft geleid tot de productie van ruim 2.800 chemotherapieën. “We
hadden op een hogere opbrengst gerekend, maar door het hete
zomerweer is er dit jaar minder gesnoeid en dus ook minder opge-
haald”, aldus Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi. In de ge-
meente Nuenen was de opbrengst goed voor 33 chemotherapieën.
Mooi alternatief
Voor mensen die op zoek gaan naar een alternatief voor hun (dode)
buxus, is de taxus een mooi alternatief. “De taxus is bij kwekers en
tuincentra te halen. Het is een sterke plant die ervoor zorgt dat de
haag het hele jaar door mooi groen is. En door ‘m te snoeien, kun
je ook nog eens mensen helpen met een behandeling tegen kanker.
We zijn onze donateurs natuurlijk zeer dankbaar”, aldus Werner
Toonen van Stichting Taxus Taxi.
HERHAALDE OPROEP: 2 VACATURES
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
Wij zoeken twee nieuwe leden voor deAdviesraad Sociaal Domein.
Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?
Een gemeente heeft vele verantwoordelijkheden in het sociale do-
mein. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taken op het gebied van (jeugd)
zorg, werk en inkomen, wonen en welzijn.
Om een integrale en evenwichtige ontwikkeling van het gemeentelijk
beleid binnen het sociale domein te bevorderen, heeft de Gemeen-
te een Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ingesteld. De ASD adviseert
het College van burgemeester en wethouders door gevraagd en
ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen van en het ge-
meentelijk beleid binnen het sociale domein. De leden van de Ad-
viesraad vergaderen iedere maand in de avond. De benodigde
tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Lid zijn van de ASD is
onbezoldigd, op basis van vrijwilligheid, maar niet vrijblijvend.
Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein
Leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners van de ge-
meente Nuenen c.a. die nadenken
• over wat in onze gemeente goed gaat, en hoe dat goede te be-
houden,
• over wat beter moet of kan, en hoe dat te bereiken,
en daaruit conclusies trekken voor adviezen.
Zij zijn benoemd op basis van hun persoonlijke kwaliteiten en doen
hun werk in vrijheid en ongebondenheid. De Adviesraad bestaat uit
maximaal tien leden (inclusief de voorzitter).
Vacatures
Wij zoeken enthousiaste mensen
• die zich willen verdiepen in de inwoners van Nuenen, hoe hun
welbevinden te vergroten en hoe de sociale en persoonlijke sa-
menhang te verstevigen,
• met uitstekende communicatieve vaardigheden om in teamver-
band de beleidsadviezen te kunnen formuleren,
• met sociale betrokkenheid en bij voorkeur enige affiniteit met of
kennis van gemeentelijke regelingen en organisaties.
Kandidaten die complementair zijn aan de huidige leden hebben
een pre. Een uitgebreide profielschets is beschikbaar.
Reageren?
Wil je meer weten over de inhoud van de functie of heb je andere
vragen, neem dan gerust contact op met de voorzitter van de Advies-
raad Sociaal Domein, Paul van den Bosch (
voorzitterasdnuenen@
kpnmail.nl
).
Je kunt solliciteren door vóór 15 november 2018 een brief of E-mail
met CV en motivatie te sturen aan de ambtelijk ondersteuner van de
ASD: Gemeente Nuenen c.a., ter attentie van mevrouw M. van On-
zenoort, Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CKNuenen,
m.vanonzenoort@
nuenen.nl
LAATSTE DEEL ROOKMELDERSPROJECT
Weet u wat u moet doen wanneer er brand ontstaat in uw woning?
Heeft u een vluchtplan? Wordt u gewaarschuwd door rookmel-
ders? Hangen uw rookmelders op de juiste plaats en werken zij
nog wel?
Nog steeds denken veel mensen: brand, dat overkomt mij toch niet?!
Een gevaarlijke gedachte, want brand kan iedereen overkomen. In
de eerste 5 maanden van 2018 waren in Nederland 11 fatale wo-
ningbranden met 11 dodelijke slachtoffers. De meeste slachtoffers
overlijden door het inademen van (giftige) rook, want bij een wo-
ningbrand is de hoeveelheid rook binnen 3(!) minuten al levensbe-
dreigend. Rookmelders zijn dan ook van levensbelang!
Nuenen (Brand)Veilig
De gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)
Veilig’. Doel is het aantal brandslachtoffers te verlagen door voor-
lichting en het plaatsen van rookmelders. In de eerste fase van het
project hebben door de brandweer opgeleide vrijwilligers ruim3.000
rookmelders geplaatst in alle huurwoningen van Helpt Elkander en
koopwoningen verspreid over Gerwen, Nederwetten, Eeneind en
een paar wijken in de kern Nuenen.
Inmiddels loopt de tweede fase van het project waarbij we steeds
een aantal wijken tegelijk benaderen. Deze fase duurt nog t/m
31 december 2018, waarna het project 'Nuenen (Brand)Veilig'
stopt.
Meld u nu aan voor het laatste deel: Nuenen-Oost
Als laatste is nog een gedeelte van de wijk Nuenen-Oost aan de
beurt. Woont u binnen het gebied dat wordt begrensd door de
straten Smits van Oyenlaan, Beekstraat, Tweerijtense Dreef , Pa-
penvoortsedijk en Vonderrijt en wilt u meer weten over de brand-
veiligheid in uw woning?
Tot en met 31 december 2018 kunt u zich
online aanmelden of via telefoonnummer (040) 2631 631.
U kunt
hier ook voor overige vragen over het project terecht. Lees meer op
onze website:
Na het laatste deel in Nuenen-Oost stopt het project ‘Nuenen
(Brand)Veilig’ per 31 december 2018. Heeft u om wat voor reden
dan ook in het verleden niet deelgenomen aan het rookmelderpro-
ject of bent u later in Nuenen c.a. komen wonen? Dan kunt u zich
alsnog aanmelden, tot uiterlijk 31 december 2018.
WEEK VAN DE PLEEGZORG
In 2018 wordt voor de vierde keer de Week van de
Pleegzorg georganiseerd van 31 oktober t/m 7 no-
vember. Met deze actieweek wil Pleegzorg Neder-
land aandacht vestigen op het belang van pleegzorg
en het tekort aan pleegouders in Nederland.
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op
dit moment zijn er in Nederland ruim 23.000 pleegkinderen, waar-
van er 12 in Nuenen wonen. Deze kinderen zijn tussen de 0 en 21
jaar. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor
langere tijd.
In de Week van de Pleegzorg worden overal in Nederland activitei-
ten georganiseerd voor pleegouders, pleegkinderen en iedereen die
interesse heeft in pleegzorg. Een belangrijk onderdeel vormen de
acties om nieuwe pleegouders te werven in het kader van de cam-
pagne ‘Supergewone mensen gezocht’:
Gemeente Nuenen draagt pleegzorg een warm hart toe. Daarom
doen we mee aan de Week van de Pleegzorg. Zo gaat onze wethouder
sociaal domein ‘op de koffie’ bij een pleeggezin en vragen we onze
sportverenigingen mee te doen aan de actie ‘Doneer je sporthek’.
Meer informatie over de activiteiten die georganiseerd gaan worden
door het hele land, worden gepubliceerd via
zorg.nl
vanaf 20 oktober a.s.
GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat
doen via het volgende e-mailadres:
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website:
CMD,
CENTRUMMAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaanmet geld,
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er inNuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail:
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
AFVALWEETJE
Grote stukken karton, veel papier of tempex kunt u gratis
kwijt bij de 24-uurs brenghoek op de milieustraat.
Gemeente
Nuenen
Vervolg op pagina 4
AFVALINZAMELING
Groenbakken 2 locaties vervallen
Per 20 oktober 2018 komen de groenafvallocaties bij Eikelkampen
(Nederwetten) en De Polder (Gerwen) te vervallen. Het is verboden
hier nog te storten vanaf 20-10-2018. U kunt met uw groenafval
gratis naar de milieustraat. Neem uw milieupas mee.
RAADSVERGADERING
1 november 2018 Aanvangstijd 19.30 uur
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbe-
horende stukken staan op
en
liggen ter inzage in het gemeentehuis.
1 november 2018 Raadsvergadering
locatie: Het Klooster, aanvang 19.30 uur
Onderwerpen o.a.
• Bestemmingsplan Buitengebied
• Bestemmingsplan Landgoed Gulbergen
• Rekenkamercommissie (RKC) Onderzoek kwaliteit ambtelijke
advisering
• Brabantbrede verordening kwaliteit vergunningverlening, toe-
zicht en handhaving omgevingsrecht
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreek-
recht. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679
of email
VERGADERING DORPSRAAD GERWEN
Op dinsdag 30 oktober vanaf 20.00 uur komt de Dorpsraad Gerwen
bijeen in een openbare vergadering in SSCA D’n Heuvel, Heuvel 11
te Gerwen.
Agenda:
Gastspreker Dave Rensman Omgevingsdienst ZO-Brabant inz. As-
bestdakenverbod, Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Luc Harms)
Buurtbus en Vragen ‘half uurtje’ (via website
-
plein-gerwen.nl
aanvraag indienen).
U bent van harte welkom.
TENTOONSTELLING
KLIMAATVERANDERING
‘Het klimaat verandert: hoe houden we droge voeten?’
Van woensdag 31 oktober tot en met dinsdag 6 november kun je in
de bibliotheek in Nuenen een kijkje nemen in het riool. De informa-
tieve en educatieve tentoonstelling ‘Het klimaat verandert: hoe
houden we droge voeten?’ is bedoeld voor jong en oud en is verras-
send, interactief én leuk. Zo kunnen bezoekers een rijdende camera
besturen om het riool van binnen te bekijken, de rioolquiz spelen of
wateroverlast oplossen met een computersimulatie.
Leer het riool beter kennen
Het klimaat verandert. Hevige regenbuien en lange droge periodes
komen vaker voor. Beide fenomenen hebben we dit jaar kunnen
meemaken. Zo was er op 7 juni een enorme hoosbui in de regio.
Daarna hebben we een ongekend lange periode zonder regen gehad.
De effecten daarvan op het oppervlaktewater zijn nog steeds zicht-
baar. Het weer kunnen we niet veranderen, maar we kunnen met z’n
allen wél maatregelen nemen om de effecten van extreme weersom-
standigheden te verkleinen. Via de tentoonstelling willen we onze
inwoners laten ontdekken hoe het watersysteem werkt en welke
maatregelen we zelf kunnen nemen. Daarom is het belangrijk om
het riool beter te leren kennen.
Tijden en locatie tentoonstelling
De tentoonstelling vindt plaats in de bibliotheek en de hal van het
gemeentehuis van woensdag 31 oktober tot en met dinsdag 6 no-
vember. Je kunt de tentoonstelling vrij bezoeken tijdens de openings-
uren van de bibliotheek.
VERGUNNINGEN
PERIODE 08-10-2018 EN 15-10-2018
In het digitale gemeenteblad
(
)
zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Nuenen West,
bouwveld D
Bouwen geluidsmuur
Beekstraat, perceel 36A
Realiseren 4 woningen
Heilig Kruisgildelaan 6
Verbouwen woning
Boord 19
Verbouwen woonhuis
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Witte Hondpad 1 t/m 16
Plaatsen 16 tijdelijke woningen
Papenvoortse Heide 7
Tijdelijk oprichten twee sleufsilo’s
Gulberg 10
Plaatsen stikstof installatie
Bakelaer 8
Oprichten woonhuis
Vaarle 8
Plaatsen kapschuur
Houtrijk 8
Geheel slopen woning
Binnengekomen aanvraag/melding APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Nuenen c.a.
Doorkomst 5e Tour de Gazet
24 november
Begraafplaats Oude Landen Herdenkingsbijeenkomst
aan Beekstraat 48a
zaterdag 17 november
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Park, Nuenen
Standplaats Viskraam,
carnaval 1 t/m 5 maart 2019
Collse Hoefdijk 24
Opening wildseizoen 21 oktober
Collse Hoefdijk 24
Galadiner show John de Bever
2 november
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...14
Powered by FlippingBook