week - page 8

Rond de Linde
Nr. 41
Donderdag 11 oktober 2018
60
Herinnering indienen voorstellen
Vrijwilligersprijs 2018
Het is nog mogelijk om voorstellen in te dienen voor de Vrijwilligersprijs
2018! Vóór 1 november moeten deze binnen te zijn bij het Steunpunt Vrij-
willigerswerk. De gemeente Nuenen reikt sinds het jaar 2000 een vrijwilli-
gersprijs uit aan een vrijwilliger. Dit is tevens ter symbolische huldiging van
alle (al dan niet) in organisatorisch verband werkzame vrijwilligers in de ge-
meente. Deze prijs wordt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Nuenen aan de betre ende winnaar door de Burgemeester uitgereikt.
Vrijwilligers die in het afgelopen jaar in-
spirerende activiteiten en/of bijzondere
activiteiten hebben uitgevoerd, komen
in aanmerking. We nodigen organisa-
ties nadrukkelijk uit om ook jonge vrij-
willigers voor te dragen voor deze vrij-
willigersprijs. De prijs bestaat uit een
bedrag van € 1000,- voor de organisatie
waarvoor de vrijwilliger werkzaam is.
Na de sluitingsdatum worden de no-
minaties voorgelegd aan de commissie
Vrijwilligersprijs. Deze commissie
toetst de nominaties aan de criteria en
adviseert het College van Burgemees-
ter en Wethouders over de ontvangen
nominaties. De commissie Vrijwilli-
gersprijs bestaat uit een aantal perso-
nen (niet woonachtig of werkzaam in
Nuenen) die betrokken zijn bij het vrij-
willigerswerk. Het College van Burge-
meester en Wethouders maakt uitein-
delijk de keuze. De burgemeester reikt
de Vrijwilligersprijs uit tijdens de
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
Via een aanmeldingsformulier kunt u
vrijwilligers opgegeven voor de nomi-
natie tot Vrijwilliger van het jaar 2018.
Dit formulier is per post verstuurd aan
organisaties in Nuenen en is ook te ver-
krijgen bij het Steunpunt Vrijwilligers-
werk, onderdeel van het CMD in Nue-
nen. Het volledig ingevulde formulier
moet vóór 1 november binnen zijn bij
het Steunpunt Vrijwilligerswerk.
De kandidaten die voor deze prijs wor-
den voorgedragen, moeten aan de vol-
gende criteria voldoen:
Het moet gaan om werk dat vrijwillig
(dus niet beroepsmatig) gedurende een
langere periode (minimaal vijf jaar)
wordt verricht voor een maatschappe-
lijke organisatie in Nuenen of voor een
of meer inwoners van de gemeente
Nuenen. De jaren van verricht vrijwilli-
gerswerk, achtereenvolgend verricht
op meerdere fronten en/of voor meer-
dere organisaties, kunnen bij elkaar
worden opgeteld. De kandidaat is zelf
inwoner van de gemeente Nuenen c.a.
Een vrijwilliger die de Vrijwilligers-
prijs al eens heeft ontvangen, of een
koninklijk/gemeentelijk lintje, komt
niet in aanmerking voor de Vrijwilli-
gersprijs. Alle leeftijdsgroepen kun-
nen in aanmerking komen voor een
Vrijwilligersprijs. Vrijwilligers die niet
bij een vereniging of stichting horen
krijgen gelijke kansen.
Criteria om voor de geldprijs
in aanmerking te komen
Organisaties kunnen slechts éénmaal
de geldprijs ontvangen die hoort bij de
Vrijwilligersprijs.
De toe te kennen geldprijs mag op
geen enkele wijze de selectie van de
vrijwilliger beïnvloeden.
Als na selectie van de kandidaat voor de
Vrijwilligersprijs blijkt dat de organisa-
tie die de vrijwilliger voordraagt, al eer-
der de geldprijs heeft ontvangen (bij
een andere vrijwilliger), wordt gekeken
naar eventuele andere organisaties waar
de voorgedragen vrijwilliger werkzaam
is (of is geweest). De commissie onder-
zoekt welke organisaties dat zijn en de
selectie vindt plaats door stemming.
Als de geselecteerde vrijwilliger op
geen enkele wijze verbonden is aan
een organisatie, dan kan deze persoon
in overleg met de gemeente een Nue-
nens maatschappelijk doel aanwijzen
waar de geldprijs naar toe gaat.
Indien twee (of meer) verenigingen
dezelfde vrijwilliger voordragen wordt
de geldprijs verdeeld onder de voor-
dragende verenigingen.
Grijp deze kans om uw vrijwilliger in
het zonnetje te zetten met beide han-
den aan! Hebt u vragen? Neemt u dan
contact op met het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk, Berg 22c, 5671 CC, Nue-
nen telefoon: 040 2831675. Het Steun-
punt is onderdeel van het CMD en is
bereikbaar op ma t/m do van 8.30-
16.00 uur en op vrijdag van 8.30-12.30
uur. U kunt ook een mail sturen naar:
.
Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail:
De kruidenierswinkel van Rooijakkers op het afgelegen
Eeneind voorzag in de vorige eeuw in een behoefte. Door de opkomst
van de auto en de supermarkten werden zulke winkels overbodig. Hoewel?
Stel je eens voor dat je er in deze tijd nog boodschappen kon halen, te voet
of op de fiets en meteen de laatste nieuwtjes uitwisselen. Gezellig toch? En
terwijl Dora de winkel deed, gingen Grard en Piet op de foto met de pasge-
boren drieling, een zeldzaamheid bij koeien. Meer lezen? Kijk ook eens in
het boek Nuenen op het randje op blz. 244.
kenheid en zelfstandigheid, én de man-
telzorger heeft een keer de handen vrij.
Uitproberen?
Inmiddels hebben de eerste gasten
zich gemeld, zij het op proef. ‘Den Hui-
kert' wil immers dat alle gasten met
volle overtuiging deelnemen. Daarom
zijn kandidaten welkom om een paar
keer mee te doen en daarna te beslis-
sen of zij wekelijks willen komen.
Iedereen die overweegt zichzelf of een
relatie te melden voor een dergelijke
kennismaking, is hierbij uitgenodigd
om een keer de trip te maken naar ‘huis-
kamer Den Huikert’ ondergebracht in
Het Huysven, De Huikert 35, 5674 RG
Gerwen. Wie meer informatie wil kan
contact opnemen: telefoonnummer: 06
- 24 65 12 16 of 06 - 14 13 71 31.
Huiskamer Den Huikert
van start in Gerwen
Met het initiatief van een nieuwe huiskamer voor dagactiviteiten zet WLG
een nieuwe stap in zorg voor leefbaarheid en welzijn in het dorp. Deze keer
betreft het een project dat verder strekt dan de lokale grenzen: gasten van
buiten Gerwen zijn evenzeer welkom in ‘huiskamer Den Huikert’.
Voor wie?
De beoogde gasten zijn mensen die te
kampen hebben (of dreigen te krij-
gen) met eenzaamheid als gevolg van
sociaal-emotionele, fysieke of psychi-
sche omstandigheden, waardoor het
leven een andere ‘smaak’ krijgt. Ie-
dereen die aanvoelt dat hij of zij baat
heeft bij het samenzijn met anderen
is kandidaat.
In sommige omstandigheden is er een
mantelzorger die een lichtpuntje ziet in
wekelijkse deelname aan zo’n groep. De
huiskamer biedt ook voor de mantel-
zorger eenmoment voor zichzelf. Daar-
mee snijdt het mes voor ‘Den Huikert’
aan twee kanten: én de gast heeft een
wekelijkse activiteit met aandacht en
zorg voor optimale alertheid, betrok-
Vier werken achtergebleven in atelier
Huis Hugo Brouwer verkocht
Na 40 jaar heeft de voormalige woon- enwerkplek van de Nuenense kunste-
naar Hugo Brouwer in ’t Broek een nieuwe eigenaar gekregen. De koper
vond vier niet gesigneerde schilderijen in het atelier. Ze zijn vermoedelijk
door Hugo zelf of door een vriend van hem gemaakt, in een experimentele
fase van zijn schilderkunst. Het zijn enorme doeken.
Paul Dumay van Kunsthandel Art Du-
may heeft ze getaxeerd en schat in dat
ze geen hoge waarde hebben. Hij her-
kent er wel de hand van Hugo in.
Het is onduidelijk waarom deze wer-
ken in het atelier zijn achtergebleven.
Huiskamerproject
voor senioren
zoekt dringend
chau eurs
Het Huiskamerproject in Nuenen is
een organisatie met vrijwilligers die
activiteiten organiseert voor met
name de thuiswonende senioren.
Het project wordt ondersteunddoor
LEV Groep.
Het Huiskamerproject is opgezet als
vorm van ondersteuning en dienstverle-
ning dat er voor zorgt, dat mensen zo-
lang mogelijk in hun thuissituatie kun-
nen blijven wonen. Ook kan het een tij-
delijke overbrugging zijn om het werk
van mantelzorgers even over te nemen.
Eenmaal per week kunnen senioren
hiervan gebruik maken en wel op
maandag- of woensdagochtend van
09.30 uur tot 13.00 uur. Onze gasten
worden thuis opgehaald en weer thuis-
gebracht door één van de vrijwillige
chauffeurs.
Momenteel hebben wij de woensdag-
ochtend dringend een aantal chauf-
feurs nodig. Deze chauffeurs moeten
in het bezit zijn van een geldig rijbe-
wijs. Om onze gasten goed te kunnen
vervoeren moet u in het bezit zijn van
een vier-deurs auto.
Voor informatie of aanmelding kunt u
contact opnemen met Yvonne On-
stenk, tel. 06-28944570 of email:
Matineeconcert Van Goghkerkje
Franse Barokmuziek
bij Cultuur Overdag
In seizoen 2018/2019 organiseert Cultuur Overdag in het Van Goghkerkje
iedere derde donderdagmiddag van de maand een bijzonder concert. Er is
een gevarieerde concertreeks samengesteld met zowel lichte als klassieke
muziek.
over de muziek of componist. Op de
website van Cultuur Overdag is het
volledige programma te vinden.
Toegangsprijs van het concert is € 12,50
(inclusief een consumptie na afloop van
het concert). Kaarten zijn te koop op
werkdagen tijdens kantooruren aan de
balie van Het Klooster of via
Op donderdagmiddag 18 oktober a.s.
spelen de professionele, internationaal
gerenommeerde musici Nanneke Schaap
(viola da gamba) en David van Ooijen
(teorbe) in het Van Goghkerkje.
De viola da gamba heeft haar oorsprong
in de gitaar; de cello en de gamba zijn
tegelijkertijd ontwikkeld. Een belang-
rijk verschil is dat de gamba onder-
hands en de cello bovenhands wordt
gestreken. De teorbe is een luit-achtig
snaarinstrument met extra bassnaren.
Nanneke en David hebben een prach-
tig concert samengesteld waarin de
Franse barokmuziek centraal staat. Er
kan geluisterd worden naar muziek
van onder andere Marais, de Visée,
Hume en Forqueray. Tussen de ge-
speelde stukken wordt kort iets verteld
1.50 mbreed x 2.00 mhoog
2.00 mbreed x 1.00 mhoog (beste werk)
1.40 m breed x 1.00 m hoog (vermoedelijk
geschilderd door een vriend van Hugo)
1.00 mbreed x 1.30 mhoog
De nieuwe eigenaar van het huis en
atelier in ’t Broek zoekt liefhebbers van
deze stijl en het werk van Hugo. Men-
sen die interesse hebben in deze schil-
derijen kunnen contact opnemen met
Annette Scholte Albers via email:
Wilt u EHBO of
reanimatie leren?
Het kan in Nuenen!
Het nieuwe seizoen van EHBO-ver-
eniging Nuenen c.a. staat voor de
deur. We starten weer met cursus-
sen voor iedereen die niet met lege
handen wil staan als er wat gebeurt.
U kunt kiezen uit:
EHBO-cursus voor volwassenen (incl.
reanimatie en bediening AED), leidt
op voor het landelijk erkende diploma
van het Oranje Kruis. Deze tiendelige
cursus start op woensdagavond 14 no-
vember om 19.30 uur. Vervolgens elke
woensdagavond t/m 20 maart 2019.
EHBO-cursus aan kinderen voor ie-
dereen die regelmatig in contact komt
met kinderen. Dus oma’s en opa’s, pa-
pa’s en mama’s, maar ook professio-
nals. Deze vierdelige cursus start op
donderdagavond 8 november om
19.30 uur. Vervolgens elke donderdag-
avond t/m 13 december 2018.
Cursus Reanimatie en AED-bediening
voor iedereen! Leer deze betrekkelijk
eenvoudige vaardigheden in slechts 1
avond, met theorie maar vooral prak-
tijk. U beheerst de reanimatietechniek
en kunt met een gerust hart een AED
van de muur halen én bedienen. We
starten op woensdagavond 17 oktober
om 19.00 uur. De training duurt tot
23.00 uur.
Hebt u al een diploma reanimatie? Om
dat geldig te houden kunt u deelnemen
aan de herhalingscursus op woensdag-
avond 24 oktober. Ook dan starten we
om 19.00 uur. De tweede mogelijkheid
is op dinsdagavond 27 november. Laat
uw diploma niet verlopen!
Prijzen: EHBO voor volwassenen
€150,- | EHBO aan kinderen €100,- |
Reanimatie €40,- | Herhaling reanima-
tie €30,-. Cursussen worden mogelijk
(voor een deel) vergoed door uw zorg-
verzekeraar. Wij adviseren u dit na te
vragen.
Bovenstaande opleidingen worden ge-
geven in dorpshuis ‘De Koppelaar’,
Koppel 1 te Nederwetten.
Wilt u meer informatie of inschrijven?
Stuur een bericht naar: ehbo.nuenen@
onsnet.nu of kijk op
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12
Powered by FlippingBook