week - page 5

Rond de Linde
Nr. 41
Donderdag 11 oktober 2018
60
COLOFON
ROND DE LINDE
verschijnt als weekblad,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail:
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn,
geven geen recht op schadevergoeding.
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van
rechten te worden aangeleverd.
© 2018
- “Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.”
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail:
Ook voor verspreiding van folders.
Volg ons ook op:
Persoonlijke
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers
Tel. 040-7808000
Dinsdag 30 oktober
Dorpsraad Gerwen Openbare
Dorpsraadvergadering
Asbestdaken
De laatste asbestdaken zijn geplaatst in 1993 en zijn nu versleten. Verzekeraars
vergoeden steeds minder. De regering heeft een asbestdakenverbod in 2024 aan-
gekondigd. De meeste daken, ongeveer 85%, zijn kleine daken. Daken tot 35 vier-
kante meter mogen mensen zelf verwijderen.
In samenwerking met de vereniging van kleine kernen Noord-Brabant proberen
we zoveel mogelijk kleine daken door zelfwerkzaamheid te verwijderen. Als je het
samen doet is het niet alleen goedkoper maar het stimuleert ook. Vele handen
maken licht werk. De gemeenten helpen mee om het zo makkelijk mogelijk te
maken.
Gastspreker Dave Rensman, van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, zal laten
zien waarom er een asbestdakenverbod komt, wat er allemaal meespeelt en hoe je
het zelf verwijderen samen met anderen kan aanpakken.
Hebt u een dringende zaak die deze avond zeker behandeld moet worden? Hier-
voor kunt u uw aanvraag indienen via
. Kijk ook
even op onze site voor de agenda!
Buurtbus door Gerwen
Tevens zal tijdens de Openbare Dorpsraadvergadering dhr Paul Sluijter, voorzit-
ter van de Buurtbusvereniging Best-Nuenen, komen uitleggen hoe de nieuwe
dienstregelingen met betrekking tot de buurtbus lijn 260 Best-Nuenen-Geldrop
en lijn 259 Laarbeek-Gerwen-Nuenen er uit komen te zien.
Verder zal hij uitleg geven hoe deze door vrijwilligers uitgevoerde busdiensten
worden gerund en wat de verschillen zijn tussen buurtbussen en de stads- en re-
giobussen. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen en men kan zich
opgeven als vrijwilliger.
We heten graag iedereen van harte welkom in Gemeenschapshuis D’n Heuvel,
Heuvel 11 te Gerwen, aanvang 20.00 uur. Tot 30 oktober 2018!
Ruurd van Heijst, Voorzitter Dorpsraad
Drijehornicklezing over de ontwikkeling
van het middeleeuwse kasteel in Brabant
Op donderdag 18 oktober geeft Bas Aarts de Drijehornicklezing over de
ontwikkeling in de kasteelbouw in het tegenwoordige Noord Brabant.
De kasteelhistorie begint in de elfde
eeuw met de bouw van de motte-
burcht, op een kunstmatige heuvel. In
de 12de en 13de eeuw werden ronde
waterburchten zonder kunstmatige
heuvel gebouwd. Later werden soms
bestaande kastelen gemoderniseerd,
zoals in Heeswijk, Helmond, Gemert
en Asten. De lage adel bouwde vaak
woontorens, zoals in Loon op Zand,
Geldrop en Deurne. Dan was er nog
een groot aantal adellijke ‘omgrachte
huizingen’ of ‘slotjes’ zonder echte ver-
dedigingswaarde. Een voorbeeld daar-
van is het Slotje van Opwetten ofwel
het Huys van Nuenen. De lezing zal
voor de pauze een beeld schetsen van
de algemene ontwikkeling van de kas-
telenbouw in de middeleeuwen. Na de
pauze ligt de nadruk op de kastelen in
de eigen regio rond Eindhoven en Hel-
mond. Bas Aarts was docent geschie-
denis aan het Bisschop Bekkerscollege
in Eindhoven. Hij publiceert in diverse
bladen en boeken over regionaalhisto-
rische en castellologische onderwer-
pen en hij is voorzitter van de Vereni-
ging ‘Vrienden van Brabantse Kaste-
len’. De Drijehornicklezing wordt
georganiseerd door heemkundekring
Het Slotje van Opwetten was een van de ‘omgrachte huizingen’
De Drijehornick op donderdag 18 ok-
tober vanaf 20.00 uur en is in basis-
school De Dassenburcht aan de Jacob
Catsstraat. De toegang is gratis.
Pieter Fitters
Jaarconcert van
het Nuenens
Mannenkoor
Op zaterdagavond 27 oktober aanstaan-
de vindt weer het traditionele Pieter Fit-
ters Jaarconcert van Het Nuenens Man-
nenkoor (NMK) plaats. Dit keer voor
het eerst onder de muzikale leiding van
de nieuwe dirigent Ton van de Weem en
met begeleiding van Arno ter Burg.
Naast het optreden van het NMK zal
ook acte de présence worden gegeven
door 4Tune Entertainment, een en-
thousiaste zanggroep van meer dan 50
personen, met hun eigen combo, uit
Eindhoven. Hun muzikaal leider is de
bekende Dan Loredan.
Dit programma belooft dan ook een
veelzijdige avond te gaan bieden. Het
concert vindt plaats in de theaterzaal
van Cultureel Centrum Het Klooster,
Park 1, te Nuenen. Aanvang 20.00 uur,
zaal open om 19.30 uur. Zoals gebrui-
kelijk worden de bezoekers vanaf 19.00
uur ontvangen met een kopje koffie of
thee met iets lekkers en is er in de pau-
ze een drankje.
In de pauze worden loten verkocht
voor een grootse tombola met aantrek-
kelijke prijzen. De trekking vindt plaats
direct na het concert tijdens een gezel-
lig samenzijn op het Rabobankplein.
Vanaf maandagmiddag 15 oktober zijn
toegangskaarten te koop voor €12,50
per stuk bij Crooijmans Mannenmode
aan de Parkstraat 9/B te Nuenen.
Nuenenaar Simon Hemelaar
promoveert aan
de Rijksuniversiteit Groningen
Simon Hemelaar is een geboren en getogen Nuenenaar. Hij promoveert tot
doctor op 10 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen, met het proef-
schrift‘A uorescent nanodiamond foundation for quantumsensing in cells’,
een nieuwe visualisatietechniek ommoleculaire processen in cellen in kaart
te brengen.
Simon ging naar basisschool De Riet-
pluim in Nuenen en vervolgens naar het
Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven.
Aan de Radboud Universiteit in Nijme-
gen studeerde hij Biomedische Weten-
schappen. Tijdens zijn Masterstudie
heeft hij stages doorlopen aan de Uni-
versity of London in Engeland en Har-
vard University in de Verenigde Staten.
De afgelopen vier jaar heeft hij onder-
zoek gedaan naar een nieuwe visuali-
satietechniek om moleculaire proces-
sen in cellen in kaart te brengen. Met
behulp van nanodiamanten, zeer mi-
nuscule diamantdeeltjes, wil hij pro-
cessen in kaart brengen die zich in cel-
len afspelen. Deze processen kunnen
te maken hebben met bijvoorbeeld
veroudering, de groei van tumoren of
de omzetting van medicijnen. Daar-
mee zal deze techniek onderzoekers
helpen om werkzame stoffen en ziek-
tebelopen op een nieuwe manier te be-
studeren. Tijdens zijn onderzoek heeft
Simon de basis gelegd voor deze cel-
biologische metingen. Zo nemen niet
alle cellen uit zichzelf nanodiamanten
op of klonteren diamanten samen in
celvoedingsstof. Door het veranderen
van de oplossingen waarin de diaman-
ten toegediend worden, kunnen deze
obstakels voorkomen worden. Ook
heeft hij een zeer gedetailleerde analy-
se van de reactie van cellen op het op-
nemen van diamanten uitgevoerd.
Wat blijkt? Diamanten hebben geen
negatieve invloed op cellen, een be-
langrijk resultaat voor toekomstige
metingen. Daarnaast zijn er nieuwe
manieren ontwikkeld om de diaman-
ten naar interessante plekken in de cel
te leiden, zodat locatiespecifieke infor-
matie verkregen kan worden, even-
tueel met behulp van elektronenmi-
croscopie.
Tijdens deze vier jaar heeft hij zijn re-
sultaten op meerdere congressen ge-
presenteerd, en daarvoor prijzen en
onderzoeksbeurzen ontvangen.
Regbat nu in Helmond
Regbat Helmond opende op zaterdag 29 september 2018 zijn deuren als nieu-
we onderneming aan de Lage Dijk 2A in Helmond en is gespecialiseerd in het
regenereren van accu’s & tractiebatterijen. Indien regeneratie niet toereikend
is levert REGBAT ook nieuwe en gebruikte accu’s & tractiebatterijen.
Pero Swinkels was werkzaam als ac-
countmanager bij een producent/leve-
rancier in elektronische beveiligings-
systemen waarbij voor de back-up van
deze systemen accu’s worden gebruikt.
Pero was op zoek naar een nieuwe uit-
daging en kwam in contact met een
bedrijf in Hoofddorp genaamd REG-
BAT. Na meerder malen met Theo de
Wit (eigenaar REGBAT Hoofdorp) in
gesprek te zijn geweest hebben Theo
en Pero besloten om REGBAT Hel-
mond op te starten. REGBAT Hoof-
dorp is in 2011 gestart en heeft al meer
dan 7 jaar bewezen dat het concept
werkt. Accu’s en tractiebatterijen wor-
den vaak afgedankt als de capaciteit te-
rugloopt. Niet doen! Want bij Regbat
zorgen ze dat een tractiebatterij weer
volledig - en milieuvriendelijk - opge-
laden zijn werk kan doen en dat scheelt
geld en grondstoffen. Bovendien ge-
bruikt de tractiebatterij na regeneratie
een stuk minder stroom tijdens het op-
laden. Indien regeneratie voor de klant
niet voldoende resultaat heeft behaald
kan REGBAT een aanbieding doen
voor een gebruikte of nieuwe accu of
tractiebatterij.
De techniek
Sulfatering is in de meeste gevallen de
oorzaak van de veroudering van accu’s
en tractiebatterijen. Loodsulfaat zet
zich vast op de loodplaten en werkt als
een isolerende laag, waardoor de lood-
platen steeds minder in contact komen
met het accuzuur. Steeds minder elek-
trische energie wordt omgezet in che-
mische energie en de capaciteit van
tractiebatterij neemt geleidelijk af. Of-
wel, de tractiebatterij is sneller leeg.
Met behulp van het REGBAT-procedé
is het mogelijk het loodsulfaat te ver-
wijderen. Hiermee wordt de capaciteit
van de tractiebatterij weer terugge-
bracht naar het oorspronkelijke niveau.
Het REGBAT-procedé is gepatenteerd
en wordt uitgevoerd met speciaal voor
dit procedé ontwikkelde apparatuur in
combinatie met een katalysatorvloei-
stof. De regeneratie duurt 24 tot 72 uur.
Zowel voor als na het regeneratiepro-
ces worden de prestaties van de accu of
tractiebatterij nauwkeurig gemeten
om de capaciteitstoename voor de
klant inzichtelijk te maken. REGBAT
geeft een garantie van één jaar op het
resultaat.
Win-win
Het voordeel voor de consument/be-
drijf is een prijsbesparing tot 70% ten
opzichte van een nieuwe accu of trac-
tiebatterij.
En het voordeel voor het milieu is min-
der grondstoffengebruik en afvalre-
ductie. “Onze slogan is daarom ‘goed,
groen en goedkoop’”.
REGBAT Helmond verleent zijn dien-
sten aan particulieren en bedrijven en
is actief in alle sectoren waar accu’s en
batterijen worden toegepast. Voor het
bedrijfsleven van (intern) transport en
opslag tot land- en tuinbouw en voor
particulieren van scootmobielen tot
auto’s. “De regeneratie van accu’s en
tractiebatterijen is niet milieubelas-
tend en er gaat geen vloeistof of lood
uit de batterij”.
Werkwijze ‘no cure no pay’
REGBAT voert eerst een uitgebreide
analyse uit op de accu’s of tractiebatte-
rij. Daaruit blijkt of het zinvol is om
daadwerkelijk een regeneratie uit te
voeren. Iedere batterij wordt welis-
waar beter van een regeneratiebehan-
deling, maar de capaciteitstoename
moet wel voldoende groot zijn.
REGBAT voert de analyse uit en infor-
meert u daarna over de te realiseren
capaciteitstoename en bijbehorende
kosten. Als er niet tot regeneratie
wordt overgegaan worden er geen kos-
ten in rekening gebracht.
Zie voor meer informatie onze web-
site of bel ons direct op 0492-330039
en mailen kan natuurlijk ook naar
bron: Zakelijk Helmond
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook