week - page 4

Rond de Linde
Nr. 41
Donderdag 11 oktober 2018
60
Activiteiten
KBO Lieshout:
lm, Tweede Kamer
en kienen
Filmcyclus:
‘Deux jours, une nuit’ is de tweede film
in de cyclus die de vier KBO-afdelin-
gen van Laarbeek dit najaar organise-
ren. Ook in deze film wordt de hoofd-
persoon geconfronteerd met duivelse
dilemma’s. In dit geval gaat het om de
ontslagen Sandra. Zij krijgt de kans
om haar baan te behouden, maar dan
moeten haar collega’s hun bonus opof-
feren. Sandra voelt voortdurend de
vernedering en twijfel of ze dit wel aan
haar collega’s mag vragen.
Iedereen is op dinsdagmiddag 16 okto-
ber welkom in het Dorpshuis van Lies-
hout. Filosoof Philip Verdult geeft een
inleiding en houdt een nabespreking.
Entreeprijs 7 euro, inclusief koffie of
thee. De film begint om half twee.
Tweede Kamer:
Op woensdag 17 oktober gaat KBO Lies-
hout met vijftig personen naar de Twee-
de Kamer in Den Haag. Door de grote
belangstelling is het de tweede keer dit
jaar dat deze dagreis wordt gemaakt. De
touringcar vertrekt om kwart voor ne-
gen bij het Dorpshuis in Lieshout. Na
een bezoek aan de boulevard van Sche-
veningen en een lunch is om half twee de
ontvangst in de Tweede Kamer. Parle-
mentariër René Peters geeft een rondlei-
ding. De dag wordt op de terugweg be-
sloten met een diner in Leerbroek.
Kienavond:
Seniorenvereniging Lieshout organi-
seert op vrijdag 19 oktober een kien-
avond met mooie prijzen in het Dorps-
huis. De prijzenpakketten bestaan uit
levensmiddelentassen, vlees en koffie-
pakketten, en enveloppen met geld. De
prijzen voor de loterij zijn vele vlees-
prijzen. Ook maakt u kans op de Jack-
pot. Aanvang kienen 20.00 uur, zaal
open 19.00 uur. Iedereen is welkom in
het Dorpshuis.
Inloop:
Iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot
11.30 uur bent u welkom bij de Inloop in
het Dorpshuis. Drink een kop koffie of
thee en maak kennis met een dynami-
sche en veelzijdige seniorenvereniging.
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
zwaait Ad en Peter uit
Afgelopen vrijdag, net voor vertrek naar Gambia, zijn Ad van de Molengraft en
Peter Linders uitgezwaaid door een groot aantal leden van Hobbycentrum de
Dorpswerkplaats. Ad heeft samen met een aantal leden de ambulance zo aan kun-
nen passen dat hij geschikt is voor gebruik in Gambia. Andere leden hebben er-
voor gezorgd dat de ambulance gevuld is met o.a. 200 stuks baby en kinderkleding.
Vriendschap op de Dassenburcht
Woensdag 3 oktober werd op basisschool de Dassenburcht de Kinderboe-
kenweek geopend. Het thema van dit jaar is ‘Vriendschap’.
Het hele podium stroomde vol met
kinderen uit alle groepen om samen
met meester Floris muziek te maken.
Wat verdrietig begon, eindigde in een
waar feest.
Tot slot hebben twee vrienden voorge-
lezen aan de kinderen in een andere
groep, dat vond iedereen op de Das-
senburcht heel erg tof.
Meester Floris vertelde op het podium
dat hij een beetje verdrietig was, om-
dat het die dag niet goed ging met
vrienden maken. Juf Ilona schoot hem
te hulp met het boek ‘Hoe maak ik een
vriend?’
Daaruit haalden ze samen het idee om
met de kinderen muziek te maken,
want muziek verbindt.
Gezellige drukte tijdens
de Creatieve markt in Gerwen
Door Gillian de Bart
Op weg richting D’n Heuvel ets ik al een paar mensen tegemoet die van de
Creatieve markt afkomen, “ik vond die vouwkunst ook zo mooi”, hoor ik de
een tegen de ander zeggen. Het maakt me nieuwsgierig. De Creatievemarkt
is georganiseerd door deWerkgroep Leefbaarheid Gerwen.
van een theepot zal aan mijn buiten-
muur gaan prijken. Ik vind het zo leuk,
die kan ik toch niet laten liggen.
De bezoekers geven leuke reacties, on-
der andere dat de soep zo lekker is,
maar ook de afwisseling van de kraam-
pjes en de muziek wordt gewaardeerd.
Met de kop soep of een stuk taart is het
heerlijk om even aan de grote koffieta-
fel aan te schuiven. In een gezellige
dorpssfeer waarin iedereen wel een
bekende tegenkomt is het deze zon-
dagmiddag goed vertoeven.
De zalen zijn gezellig ingericht met de
kraampjes rondom, een koffietafel in
het midden en aangekleed met bloe-
men van André van Rooy. De muziek
is een rustpunt in de drukte, waar
mensen even kunnen luisteren als zij
daar behoefte aan hebben.
De organisatie kijkt terug op een ge-
slaagde dag. Het is heel veel werk ge-
weest van te voren, maar deze dag
geeft veel voldoening. Al die positieve
reacties en de gezelligheid gedurende
deze dag, dat is waar ze het voor doen.
Zo zijn er ook leuke reacties van stand-
houders; “Ik sta op veel markten, maar
dit is echt de leukste en goed georgani-
seerd”. Ze vinden het een goede sfeer,
heerlijke traktaties en komen graag
volgend jaar weer terug. En dat lijkt
mij ook een goed plan, want deze
markt luistert naar de bezoekers en
standhouders en wordt daarom ieder
jaar weer een beetje leuker.
Binnen is het een gezellige drukte.
Twee zalen vol met gezellige kraam-
pjes en een kleinere zaal waar je kunt
luisteren naar muziek of zang. Ik ver-
baas me over het talent. Ik zie kleine
kunstwerken van materialen en tech-
nieken waar ik eerder nog nooit van
gehoord heb. Ik kom bij het kraampje
waar iemand scheepjes in flessen laat
zien. “Het is helemaal niet ingewik-
keld”, zegt hij. En hij laat zien hoe het
scheepje met de masten plat de fles in
gaat, met een lange pincet op zijn
plaats wordt gebracht en hoe de mast
met mini zeiltjes recht getrokken
wordt aan een dun draadje. Het ge-
heim is aan me onthuld. Hij vertelt
eind van de middag dat hij veel leuke
reacties heeft gehad.
Niet alleen de man met de scheepjes
heeft veel bekijks. Ook de vrouw met
de sokken breimachine. Ik zie in een
cirkel veel haaknaalden, de wol zit er al
op, ze begint aan een hendel te draaien
en de naalden gaan snel van boven naar
beneden terwijl de draad rondom
spint. In een recordtijd heb je dan een
sok. “Wow, zo simpel”, kraai ik uit.
Blijkbaar reageert iedereen zo en daar-
om laat ze snel een moeilijk patroon
zien. Misschien dan toch niet zo sim-
pel, maar volgens mij toch een stuk
sneller dan met breinaalden. Het is een
zeer goed georganiseerde en gevarieer-
de markt. Een leuk aanbod van de crea-
tieve werken die tegen mooie prijsjes te
koop zijn. Ook ik ga niet met lege han-
den naar huis, een vogelhuisje gemaakt
Bridgedrive
voor Voedselbank Nuenen
Afgelopen zaterdag heeft de bridgeclub van de KBO voor de vijfde keer een
bridgedrive georganiseerd. 96 personen hadden zich ingeschreven.
Gespreksgroep
Verder Leven
na Zelfdoding
In november organiseert De Stichting
Nabestaanden na Zelfdoding Eindhoven
opnieuw een gespreksgroep voor vol-
wassenen ´Verder Leven na Zelfdoding´.
De groep, waarin lotgenoten steun en
herkenning vinden bij elkaar, wordt be-
geleid door twee ervaren hulpverleners.
De groep bestaat uit 10 bijeenkomsten.
Voorafgaand is er een kennismakingsge-
sprek met de begeleiders. Voor informa-
tie en opgave kunt u terecht bij een van
de begeleiders: Anka Steinfort, 06-
23920103 of Roel Hekking, 06-10769154.
Zie ook de website:
Prinsenbal Nederwetten
Op zaterdagavond 10 november zal er tijdens het Prinsenbal bij CV DeWet-
ters weer een nieuwe Prins(es) gepresenteerd worden die de kar gaan trek-
ken tijdens carnaval 2019 en de scepter over nemen van Prins Preparé en
zijn adjudanten Importé en Overkâppé.
culaire wijze gepresenteerd worden. Er
zijn al diverse speculaties over wie dat
zullen zijn. Er kan een fantastische
prijs gewonnen worden als u raadt wie
de nieuwe Prins(es) is.
Om iedereen te helpen, geven we dit
jaar weer aanwijzingen in de vorm van
afbeeldingen. In totaal zullen we 11 af-
beeldingen vrijgeven. Aan u om de juis-
te naam te koppelen aan de juiste naam
van de nieuwe Prins(es). U mag zo vaak
raden als u wilt. Kijk voor meer infor-
matie ook op
Op deze avond zullen eerst door alle
Prinsen en adjudanten van onze zus-
terverenigingen afscheid worden ge-
nomen van dit geweldige Trio. Daarna
zullen ‘De Wetters’ op passende wijze
afscheid nemen van deze kanjers die
van carnaval 2018 een ongekend gezel-
lig feest hebben gemaakt. Ook zullen
de Spetters van de Wetters nog één
keer speciaal voor hen, hun huidige
dans opvoeren.
Om ongeveer 11 over 11 zullen de
nieuwe Prins(es) en gevolg op specta-
Voor deze week de eerste 3 afbeeldingen
Nuenen helpt Sulawesi
Sommige berichten hebben weinig woorden nodig, als er nood is in de wereld,
dan zijn 'we' bereid te helpen. Ook in Nuenen!
Zondag 14 oktober is in het Kerkelijk Centrum ‘de Regenboog’ in Nuenen (tegen-
over het Zwembad) een benefietconcert ten behoeve van Sulawesi. Paul Weijmans
speelt op de vleugel in het kader van Nuenen helpt Sulawesi. De toegang is uw
(contante) bijdrage aan de actie van de Samenwerkende Hulporganisaties. Wij zul-
len het bedrag gezamenlijk overmaken naar GIRO 555. Het mooie is, dat er zich al
een ‘verdubbelaar’ heeft aangemeld, dus uw gift of eigen actie wordt door ons ‘ver-
dubbeld’! Als u geen actiegeld heeft is de toegang € 10,00 (richtbedrag). Plaats: KC
‘de Regenboog’, Sportlaan 5, Nuenen Aanvang: 20.00 uur.
Bijeenkomst voor mensen met een stoma
Op dinsdag 16 oktober is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een ontmoetingsbijeen-
komst voor stomadragers, partners en belangstellenden in inloophuis de Eik,
Aalsterweg 285 B Eindhoven. De eerstvolgende bijeenkomst in inloophuis De
Cirkel, Evertsenstraat 19 in Helmond vindt plaats op dinsdag 6 november van
10.00 tot 12.00 uur.
Voor vragen over deze bijeenkomsten kunnen belangstellenden contact opne-
men met Ingrid Oostindiën, vrijwilligster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van Liempd,
regiobestuurslid van de Nederlandse Stomavereniging, tel: 040 283 79 04.
Meer weten over het werk van de Nederlandse Stomavereniging? Kijk eens op
. Onder nieuws en agenda zijn alle bijeenkomsten in alle
regio’s te vinden.
De opbrengst kwam geheel ten goede
aan de Voedselbank. Op het eind van
deze gezellige middag werd een che-
que van 1000 euro overhandigd aan de
voorzitter van de Voedselbank Jan
Kees Lemkes.
De organisatie van de KBO bridgeclub
hoopt volgend jaar wederom zoveel
enthousiaste deelnemers te kunnen
begroeten.
Lemkes geeft aan dat het geld vooral
bestemd is voor aankoop van verse
groenten en fruit. Tevens bedankt hij
alle aanwezigen en het organiserend
comité Beike Rooijackers en Marij van
Dun. Haar recent overleden echtge-
noot Piet van Dun was jarenlang pen-
ningmeester van de Voedselbank, wat
de bijzondere relatie met deze bridge-
drive verklaart.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook