week - page 2

De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
G
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
Rond de Linde
Nr. 41
Donderdag 11 oktober 2018
60
de locaties van kinderdagverblijven
aan Heikampen, Jacobushoek, Ou-
welandsedij
sstraat en
bij winkelcentrumKernkwartier (bij
de Hongerman). Bij enkele locaties,
te weten bij Kernkwartier en Jacob
Catsstraat, zien we helaas steeds
vaker dat ook ander huishoudelijk
afval in of bij de luiercontainers
wordt achtergelaten. De gemeente
Nuenen gaat strenger toezien op
deze illegale dumpingen. Onze
handhavers kunnen hiervoor boetes
van 100 euro uitschrijven. Zo willen
we voorkomen dat we het besluit
moeten nemen om de luiercontai-
ners helemaal weg te halen.
WEEK VAN DE VEILIGHEID: TIPS
Van 8 tot en met 14 oktober vindt de
landelijke Week van de Veiligheid
plaats:
Gemeente Nuenen doet ook mee aan
deze actie en plaatst elke dag een vei-
ligheidstip op Facebook en Twitter.
De gemeente vindt veiligheid belangrijk. Daarom geven we u als
inwoner hieronder graag een paar tips die bij kunnen dragen aan
uw eigen veiligheid. Doe er uw voordeel mee!
Tip 1: Bent u al lid van een BuurtWhatsApp-groep?
WhatsApp is een applicatie (app) voor uw smartphone. U kunt met
WhatsApp op uw mobiel meerdere personen tegelijkertijd een be-
richt sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel
uitmaakt van zo’n groep. Via WhatsApp kunnen u en uw buurtbe-
woners elkaar attent maken op zaken die spelen in de buurt. Zo
kunt u samen een oogje in het zeil houden en verdachte situaties
sneller melden bij de politie. Wilt u meer weten? Bent u nog niet
aangesloten bij een BuurtWhatsApp-groep of wilt u er zelf één op-
richten? Bezoek dan onze website:
Tip 2: Maak uw eigen woning veilig en voorkom inbraak
U kunt ook zelf maatregelen treffen om uw eigen woning veilig(er)
te maken en woninginbraak te voorkomen.
• Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de woning een be-
woonde indruk maakt, schrikt dat af. Als u ’s avonds weg bent,
laat daarom altijd een lamp aan. Als u van ’s ochtends tot ’s
avonds afwezig bent, gebruik dan een tijdschakelaar op een
lamp. En vergeet de buitenlamp niet!
• Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht, maar draai de sleutel om in het
slot. Zorg voor goed hang- en sluitwerk. In de regio werken er-
kende Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven. Zij ad-
viseren over maatregelen om inbraak te voorkomen. Bovendien
kunnen deze bedrijven de werkzaamheden uitvoeren. Denk aan
het installeren van goed hang- en sluitwerk. Een erkende PKVW-
bedrijf bij u in de buurt vindt u op
Tip 3: Maak kennis met de wijkagent
Wist u dat Nuenen (momenteel) drie wijkagenten heeft? Zij zijn
verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen een wijk en rich-
ten zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken
als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. Wilt u weten wie
uw wijkagent is en/of contact opnemen? Dat kan via
.
nl/mijn-buurt/wijkagenten
. U ku
afspraak maken via
0900-8844.
Tip 4: Meld u aan voor het rookmeldersproject
Weet u wat u moet doen wanneer er brand ontstaat in uw woning?
Wordt u gewaarschuwd door rookmelders? Hangen uw rookmelders
op de juiste plaats, werken zij nog wel en zijn ze niet ouder dan 10
jaar? Heeft u een vluchtplan besproken met uw gezin of medebe-
woners?
De gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)
Veilig’. Doel is het aantal slachtoffers van woningbranden te verla-
gen door voorlichting en het plaatsen van rookmelders. Inmiddels
zijn er in ruim 1.700 woningen ruim 3.300 rookmelders geplaatst.
Eind 2018 stopt het project. In de maanden oktober, november en
december 2018 vindt de laatste ronde plaats, dit keer in Nuenen-
Oost. Meer informatie en/of aanmelden kan via de website
www.
nuenen.nl/rookmeldersproject
VERGUNNINGEN
PERIODE 02-10-2018 EN 08-10-2018
In het digitale gemeenteblad
(
)
zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Beekstraat, perceel 36A
Oprichten 8 woningen
Berg 44
Verbouwen en restaureren
woonhuis
Jacobushoek 5
Wijzigen van brandveilig gebruik
Jacobushoek 5
Aanpassen van
brandcompartimentering
Spotvogelstraat 15
Uitbreiden woonhuis
De Geer tussen nr. 6 en 14
Plaatsen tijdelijke woonunit
Duivendijk 7
Verbouwen bedrijfshal
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Beekstraat 29
Uitbreiden woning
Beukenlaan 25
Uitbreiden woonhuis
Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Park Nuenen - Hongerman
Intocht Sinterklaas Nuenen
18 november
De Koppelaar - Nederwetten Prinsenbal Nederwetten
10 november
Enodegebouw – Eeneind 1
Intocht Sinterklaas Eeneind
24 november
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Heuvelplein Gerwen
Tent Aftrap carnaval,
(jeugd)prinsenbal, Sinterklaasviering
en jubileumfeestavond
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum
Locatie
Omschrijving
05-10-2018 Nuenen c.a. Omgevingsrecht.
Aanwijzing categorieën van gevallen
waarin een verklaring van
geen bedenkingen niet vereist is.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale
gemeenteblad
(
)
is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via:
GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat
doen via het volgende e-mailadres:
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website:
CMD,
CENTRUMMAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaanmet geld,
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er inNuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail:
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Bijeenhittegolf:
Drinkperdag twee literwater.
Blijfbinnen tussen12.00en16.00uur.
Ordeverstoring
Ganiet tegendemensenstroom in.
Blijf rustigenvolgdeaanwijzingenvande
autoriteitenop.
Ganietnaardeplekvandeordeverstoring toe.
Uitval stroom,gas,water of telefoon
Luisternaarde calamiteitenzendermetuw radioop
batterijen.
Doetde telefoonhetnog?Beldannietonnodig
omoverbelastingvanhetnet tevoorkomen.
Doetde stroomhetnog?Kijkdanopdewebsite
vanuwgemeenteofopwww.crisis.nl.
Alswww.crisis.nlniet is ingezet,wordtuopeen
anderemaniergeïnformeerd.
Overstroming
Wordtverwachtdathetwater totuwhuiskomt?
Schakelgasenelektriciteituit.
Zorgvooreenpersoonlijknoodpakket.
Alsunietwegkunt: luisternaarde regionale
calamiteitenzenderopuw radiouituwnoodpakket.
Kernongeval
Blijfbinnenofganaarbinnenen sluitdeurenen
ramenenalleswatvoorventilatiedient,zoals
afzuigkap,ontluchtingskoker,muur-en toiletrooster.
Consumeergeenkraanwater,geen regenwater,
geenbladgroentenofmoeilijk schoon temaken
etenswaren.
Houdhuisdierenbinnenen raakgeenmensenen
dierenaandiebuiten zijngeweest.
Gevaarlijke stoffen
Blijfbinnenofganaarbinnenen sluitdeurenen
ramenenalleswatvoorventilatiedient,zoals
afzuigkap,ontluchtingskoker,muur-en toiletrooster.
Ganaareengoedaf te sluitenkamerwaarhetniet
tocht, liefstmidden inhethuisofgebouw.
Bentubuiten?Loopdwarsopdewind inmeteen
doekvooruwneusenmond.
Grote brand
Blijf laagbijdegrondenverlaathetgebouw zo snel
mogelijk.
Kuntuhetgebouwnietmeerverlaten?
Gadanvooreen raam staanwaardebrandweer
ukan zien.
Ganooit terugeenbrandendgebouw in.
Groot verkeersongeval
Loopnietonnodigoverde snelweg.
Houddevluchtstrookvrijvoorbrandweer,politie
enambulance.
Bentumetdeauto ineen tunnel:verlaatuwauto
engaviadedichtstbijzijndevluchtwegde tunneluit.
Terroristische aanslag
Brenguzelf inveiligheid.
Ganietkijkenopdeplekvandeaanslag.
Hebtu informatiediekanhelpenbijhetopsporenvan
dedaders,neemdan contactopmetdepolitie.
Ziektegolf
Gebruikpapieren zakdoekjesdieuna
gebruikmeteenweggooit.
Was regelmatiguwhanden.
Blijf thuisalsueenbesmettelijke ziekteheeft.
Instortingsgevaar
Blijf laagbijdegrond,schuilonder zwaar
meubilairofeendeurpost,blijfdaar stil zittenen
beschermuwhoofdennekmetuwarmen.
Gebruikgeen liften.
Alsubedektonderhetpuin ligt,blijfdan stil
liggenenmaak zomogelijkgeluiden
oppijpenofbuizen.
Spaaruwkrachtenen schreeuwalleenalsugeen
anderemogelijkhedenheeftomgeluid temaken.
Extreem weer
Bijextreemslechtweer:
Ganietdeweg/hetwateropalsditwordt
afgeradenofalseenweeralarm isafgegeven.
Alsu tochdedeuruitmoet,neemgenoegeten,
water,dekensenwarmekledingmee.
Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook inNederlandkunnenwe temakenkrijgenmeteennoodsituatieof ramp.Het is verstandiguhierop voor tebereiden.
Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden.Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking;waxinelichtjes;warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje.Daarnaast
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben.Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare
producten zijn.Kijk voor meer tips op
Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders,maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:
Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving.
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert,alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp
te vragen.
Bent u zelf niet gewond,help dan waar mogelijk anderen.
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op
.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
o
Do
va
Al
an
Ov
W
Sc
Zo
Al
cal
Ker
Bli
ra
afz
Co
ge
et
Ho
die
Gev
Bli
ra
afz
Ga
to
Be
do
Terroristische aanslag
Breng uzelf in veiligheid.
Ga niet kijk n op de plek van de aanslag.
Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van
de daders, neem dan contact op met de politie.
Ziektegolf
Gebruik papieren zakdoekjes die u na
gebruik meteen weggooit.
Was regelmatig uw handen.
Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft.
Instortingsgevaar
Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar
meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en
bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
Gebruik geen liften.
Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
liggen en maak zo mogelijk geluiden
op pijpen of buizen.
Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen
andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.
Extreem weer
Bij extreem slecht weer:
Ga niet de weg/het water op als dit wordt
afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten,
water, d kens en warme kleding mee.
Bij een hittegolf:
Drink per dag twee liter water.
Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
Ordeverstoring
Ga niet tegen de mensenstroom in.
Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
autoriteiten op.
Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.
Uitval stroom, gas, water of telefoon
Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op
batterijen.
Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig
om overbelasting van het net te voorkomen.
Doet de stroom het nog? Kijk dan op de websit
e
van uw gemeente of op
.
Als
niet is ingezet, wordt u op een
andere manier geïnformeerd.
Overstroming
Wordt verwacht dat het wat r tot uw huis komt?
Schakel gas en elektriciteit uit.
Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
Als u niet weg kunt: luister naar de regionale
calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.
Kernongeval
Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en
ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals
afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
Consumeer geen kraanwater, geen regenwater,
gee bla groenten of moeilijk schoon te ma n
etenswaren.
Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en
dieren aan die buiten zijn geweest.
Gevaarlijke stoffen
Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en
ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals
afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet
tocht, liefst midden
.
Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
doek voor uw neus en mond.
Grote brand
Blijf la g bij de grond en verlaat het gebouw zo snel
mogelijk.
Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
Ga dan voor een raam staan waar de brandweer
u kan zien.
Ga nooit terug een brandend gebouw in.
Groot verkeersongeval
Loop niet onnodig over de snelweg.
Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie
en ambulance.
Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto
en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.
Terroristische aanslag
Breng uzelf in veiligheid.
Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van
neem dan contact op met de politie.
Ziektegolf
Gebruik papieren zakdoekjes die u na
gebruik meteen weggooit.
Was regelmatig uw handen.
Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft.
Instortingsgevaar
Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar
meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en
bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
Gebruik geen lift n.
Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan s il
liggen en m ak zo mogelijk geluiden
op pijpen of buizen.
Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen
andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.
Extreem
Bij extreem slecht weer:
Ga niet de weg/het water op als dit wordt
afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten,
water, dekens en warme kleding mee.
Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.
Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare
producten zijn. Kijk voor meer tips op
Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke no dsituatie geldt in i der geval:
Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving.
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen.
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
AFVALWEETJE
Bied uwPMD zak en/of container niet eerder aan
dan de avond voor de inzameling.
Vervolg op pagina 5
Gemeente
Nuenen
COMMISSIEVERGADERING
U bent van harte welkom bij de commissievergadering. Agenda en
bijbehorende stukken staan op
en liggen ter inzage in het Gemeentehuis.
25 oktober 2018 Gecombineerde commissie
• Raadsbesluit n.a.v. uitslag referendum voorgenomen sa-
menvoeging Nuenen c.a. en Eindhoven
• Commissienotitie - Subsidieprogramma (onderdeel van
de begroting)
• Begroting 2019-2022
• Belastingverordeningen
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het
meespreekrecht. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-
2631679 of email
EXTRA BIJEENKOMSTEN PLANNEN
NUENEN ZUID
In Nuenen Zuid, in het gebied rondom de Hongerman en het Kern-
kwartier, spelen meerdere ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de bouw
van een nieuwe sporthal, maar ook een woongroep die in deze buurt
woningen voor senioren wil bouwen. Daarvoor heeft de gemeente
een structuurvisie opgesteld.
Structuurvisie
Een structuurvisie is een samenhangende visie op een gebied. De
structuurvisie bevat de hoofdlijnen van nieuwe ontwikkelingen en
de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Eén van de zaken die ge-
noemd zijn is dus de bouw van een sporthal. In de plannen komt
die op de plek waar nu de Mijlpaal staat. Waar nu de Hongerman
staat, zou een gezondheidscentrum kunnen komen, plus de eerder
genoemde seniorenwoningen/appartementen. Al deze ontwikkelin-
gen krijgen een plek in de Structuurvisie.
Procedure
Het college heeft de concept structuurvisie vastgesteld en deze ligt
nu ter inzage. Besloten is de periode waarin zienswijzen kunnen
worden ingediend met één week te verlengen (7 in plaats van 6 we-
ken). Belanghebbenden kunnen tot en met 12 november 2018 hun
zienswijze (reactie, opmerkingen) indienen.
Mede op basis van de zienswijzen stellen we een definitieve struc-
tuurvisie op. Deze komt vervolgens ter besluitvorming in de gemeen-
teraad. De huidige planning gaat uit van vaststelling door de ge-
meenteraad in februari 2019.
Informatiebijeenkomst
De belangstelling voor de informatiebijeenkomst over de structuur-
visie Nuenen Zuid op 1 oktober was zo groot dat de gemeente heeft
besloten om twee extra informatiebijeenkomsten te organiseren.
Deze bijeenkomsten zijn op:
• Dinsdag 23 oktober van 19.00-21.00 uur
• Woensdag 24 oktober van 16.00-18.00 uur
Beide bijeenkomsten vinden plaats in
sporthal de Hongerman
(Hoge Brake 3)
. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u zich laten infor-
meren over de plannen en er is volop ruimte om uw vragen te stellen.
Als u niet in de gelegenheid bent bij één van deze bijeenkomsten
aanwezig te zijn kunt u voor informatie ook contact opnemen met
Menno Moen
(
)
.
AFVALINZAMELING
Luiercontainers
In Nuenen staan op verschillende plaatsen luiercontainers voor de
gratis afvalinzameling van luiers en andere incontinentieproducten,
in speciaal daarvoor bestemde zakken. De luiercontainers staan op
Ze vallen weer!
Bladafval mag in
de bladkorf. Dank!
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook