week - page 10

Rond de Linde
Nr. 41
Donderdag 11 oktober 2018
60
NKV 1 grijpt net naast overwinning tegen Fortissimo
NKV - Fortissimo 18-23
Afgelopen zaterdagmocht het vlaggenschip van de korfbalclub uit Nuenen,
NKV 1, aantreden voor alweer de derde wedstrijd van het veldseizoen tegen
Fortissimo uit IJsselstein (U).
SPORT
NKV benoemd Karel Beks
tot Lid van Verdienste
Tijdens haar jaarlijkse Algemene LedenVergadering op 26 september heeft
NKV Korfbal Karel Beks benoemd tot Lid van Verdienste. Karel werd in het
zonnetje gezet vanwege zijn vele functies die hij gedurende zijn ruim 50 ja-
rig lidmaatschap van NKV heeft vervuld.
NKV kiest TimWigmans
tot NKV’er van het jaar 2017/18
Tijdens haar jaarlijkse Algemene LedenVergadering op 26 september heeft
NKV Korfbal Tim Wigmans gekozen tot NKV ‘er van het jaar 2017/18. Tim
werd met deze uitverkiezing in het zonnetje gezet vanwege zijn vele func-
ties die hij het afgelopen verenigingsjaar binnen NKV heeft vervuld.
van de redactie, grafisch ontwerper
van de omslagen van het Clubblad en
het Logo van NKV, meedenker en
-doener binnen de diverse werkgroe-
pen en meer recentelijk: gids van de
recreatieve wandeltochten, spelleider
bij de winterse Rikavonden, noeste
werker binnen de Accommodatie
werkgroep waar wekelijks het onder-
houd van de fraaie accommodatie
wordt verzorgd en bovenal iemand
waarop NKV nooit tevergeefs een be-
roep doet.
De oorkonde en bloemen werden Ka-
rel overhandigd door Sandra Raaijma-
kers, secretaris van NKV Korfbal.
Namens het
Bestuur van NKV, Korfbal
Tijdens een goed bezochte ALV was het
voor Karel een verrassing! Met symbo-
len uit zijn eerste jaren bij NKV, zijnde
schoenveters, een paar nylons en een
foto van zijn 2CV, werd de aanwezigen
gevraagd of iemand het verhaal achter
deze voorwerpen kenden. Het was ty-
pisch Karel die de 2CV herkende maar
zich bij de veters en nylons geen beeld
meer wilde of kon vormen. Met behulp
van de aanwezigen werd het verhaal ge-
reconstrueerd: “bij uitwedstrijden kon
je nooit rekenen op de ANWB dus had
Karel altijd een speciale 2CV-kit bij: ve-
ters en Nylons om de aandrijfsnaren te
kunnen vervangen”.
Juist op de aandrijfsnaar wees het Be-
stuur in haar opsomming van de vele
verdienste van Karel binnen NKV: lid
Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering werd door de aanwezigen
de NKV’er van het jaar gekozen. Geno-
mineerd waren: Anouk Cramer, Lars
Smits en TimWigmans. Het was voor-
zitter Henri van den Nieuwenhof die
tegen het einde van de vergadering de
stemuitslag bekend mocht maken.
Tim heeft binnen NKV naast zijn plek
als speler binnen de selectie de afgelo-
pen jaren vele functies als vrijwilliger
ingevuld. We noemen er een 2-tal die
bijzonder gewaardeerd worden: Trai-
ner/Coach van NKV B, intern ook wel
bekend als Team Tim, en Scheidsrech-
ter van vele wedstrijden. NKV zit Tim
in de genen en dat straalt hij uit!
De bloemen werden Tim overhandigd
door Sandra Raaijmakers, secretaris
van NKV Korfbal. Een speciale pla-
quette met zijn naam zal eerdaags wor-
den toegevoegd aan het Tableau
NKV’er van het Jaar wat prominent in
het Clubhuis aanwezig is.
Bestuur van NKV, Korfbal
PUZZELHOEK
Week 41
Horizontaal:
1 poëet 7 onzeker 13 in orde 14 geldschieter 15 ex cathedra 16 water in Utrecht
17 plaats in Gelderland 18 karaat 20 inhoudsmaat 21 Ierse verzetsgroep 23 langspeelplaat
25 bergplaats 26 dus 28 oude munt 30 vrouwelijk dier 32 beving 34 larie 36 watering
37 deel van een wet 38 benadelen 41 geestrijk vocht 44 uniek 45 grassteppe 47 gekheid
48 persoonlijk voornaamwoord 49 Europees Parlement 51 gravin van Holland 52 de jongste
53 na Christus 54 vierhandig zoogdier 56 onbeschoft 58 achter 60 later 62 aldus
63 aanstoot geven 64 exclusief
Verticaal:
1 duister 2 ego 3 hoogfrequent 4 plaats in Gelderland 5 een zekere 6 schatting
7 grote zee 8 teug 9 kleur 10 bijwoord 11 dat is 12 skihelling 19 zitvak 20 bestuur
22 rondhout 24 geestelijke 25 Amerikaanse president 27 gedaan en laten 28 handigheid
29 buideldier 31 per expresse 33 Europeaan 35 Nederlands dagblad 38 hij die
39 onmeetbaar getal 40 imiteren 41 indiaan 42 hoc est 43 beroep 46 met dank
50 koppel 52 maand 55 groet 57 moerasvogel 59 slee 60 neon 61 debet 62 zijns inziens
C L U S T E R O O G A R T S
O F H A G E L S L A G U T
R B O B E I S A I S R
N A R W A L D B R O C H E
E R A K E G O U D H O E
R A A D F L I T S J U R K
D O T A C S E C
T O S S S N E E K T H E E
R O L A L S R O S T O L
A G E N D A O S T R E S S
L E E D D I E A I R L
I L R E S E R V A A T N O
E S C O R T E A L L E G R O
4 6 9 3 1 2 7 5 8
3 5 2 8 7 9 6 1 4
8 1 7 6 5 4 9 2 3
5 2 8 9 3 7 1 4 6
1 3 6 4 8 5 2 9 7
7 9 4 1 2 6 8 3 5
6 8 5 2 4 1 3 7 9
9 7 1 5 6 3 4 8 2
2 4 3 7 9 8 5 6 1
Oplossingen wk 40
E G A S S A P R I V E P B Z A
D D E I S N E F F O S A B E L
O S N A M P O H S F O R T L E
B D O U P K I I O G O A C F J
R S N O K E I T S U R B A V T
O G H E L G S M A A K O T O I
O C N L K L I A B L V O N L U
V T S R E T I U R F I L I D L
A S E C R V I W T H G A A A F
A F I E A D U E O K M N A A E
L E D C E I N E G B R T C N G
S E I L R E V N E G U E H E G
S R S U N E V W V E T N W K O
S C H A R N I E R P U N T E R
N E G L A S M O Z A I E K T N
BASISGEGEVENS
Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
ADIEU
AMPUTATIE
BAKKERSJONGEN
DEBAT
DEFTIG
ECHTPAAR
EINDE
ERGERNIS
ETUDE
GELATEN
INNING
INSTRUCTIE
JOELEN
KAAIMANEILANDEN
KLUNGEL
KRUKAS
LIEFJE
MARIONET
MONSTER
NETTO
NIEUWS
OPWARMING
PINCET
PLOMP
POLIO
PORTIE
PRENTBRIEFKAART
PROPER
PROZA
REISTAS
TROUWELOOS
UITSTOTEN
VATTEN
VIRIEL
VONNIS
WANBESLUIT
WAZIG
WELKOM
ZENDINGSPOST
Z E N D I N G S P O S T Z O P
A D E E E R G E R N I S S I L
K N D F L J A U E I D A I L O
G I N T D E F M R E T S N O M
G E A I E E O E P S W G N P P
N N L G B C C J I U K I O W O
A P I A A H N E E L T Z V A R
P R E N T B R I E F K A A R T
L O N P N E N G P B I W T M I
E Z A K W I N S T R U C T I E
I A M R E U I T S T O T E N E
R T I U L S E B N A W P N G D
I B A K K E R S J O N G E N U
V N A A O S O O L E W U O R T
E T K S M A R I O N E T T O E
WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,-
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT
NUENEN
Los de
woordzoeker
hierboven op en stuur het antwoord op:
per email:
of
per post/brievenbus:
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres).
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
Winnaar:
Kruiswoord
1 2
3 4 5 6
7 8 9 10
11 12
13
14
15
16
17
18 19
20
21 22
23 24
25
26
27
28
29
30 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 50
51
52
53
54 55
56 57
58 59
60
61
62
63
64
2 5 8 7
6
4
7
6
5 1
2 6 7 5 8 3
2 9
1
3
9
8
3 6 4 5
Sudoku
week 39, Mw. A. Aldenhoven, Nuenen.
Z&PV Nuenen op promotieplaats
Tijdens de eerste verenigingscompetitie wedstrijd in Oosterhout hebben de
zwemmers van Z&PV Nuenen een zeer sterke indruk gemaakt. In een strijd
met drie andere teams wisten ze bijna de helft van de afstanden winnend af
te sluiten met in totaal 58 persoonlijke records. Mede daardoor staat de
ploeg uit Nuenen na de eerste van vier wedstrijden op plaats vier in de lan-
delijke A klasse, wat aan het eind van het seizoen promotie naar de Hoofd-
klasse zou betekenen.
Dikke PR’s
De grootste verbetering van de middag kwam op naam van Johannes van Hemert
die op de 50vlinder bijna 12 seconden van zijn PR haalde. Maar ook de 9 secon-
den die Charlotte Hoogendoorn van haar 200vrij of de 5 seconden die Michelle
de Klerk van haar 100vlinder haalde waren van grote klasse. Tel daarbij ook de 4
seconden verbetering van Nienke van Lieshout op de 100vlinder, of de dikke 10
seconden van Tim van Nispen op dezelfde afstand en het mag niet vreemd gevon-
den dat de Nuenense ploeg zo hoog staat op de ranglijst.
Zwemmen
Korfbal
NKV, van oudsher een zondagsvereni-
ging, is dit jaar ingedeeld bij meerdere
zaterdag verenigingen en dit vergt dan
ook wat aanpassingen voor de selectie
om met volledige focus een wedstrijd
te kunnen aanvangen.
De eerste helft ging tot 2 minuten voor
de rust gelijk op qua scores aan beide
kanten. NKV had het korfballend iets
lastiger tegen een zeer fysiek spelend
Fortissimo. Net voor rust kon Fortissi-
mo, na later blijkt, een beslissende voor-
sprong pakken.
De tweede helft probeerde NKV mid-
dels meer inzet, een aantal wissels en
meer beweging het gat met Fortissimo
te dichten. Helaas wist NKV geen raad
met de eerste overtredingen en het fy-
sieke spel die keer op keer plaats von-
den en kreeg het daardoor onnodig
veel strafworpen en vrije ballen tegen.
Ondanks een uitblinkende Sofie Loos
liep het eerste team van NKV tegen
een terechte maar onnodige nederlaag
aan van 18 tegen 23.
Aankomende zondag zal NKV 1 afrei-
zen naar de titelfavoriet Ten Donck 1
uit Ridderkerk. Kan er wellicht gestunt
worden?
Jonkies en senioren
In de jongste leeftijd waren het Ralph Spanjers, Koen
van den Wildenberg, Marc Henraat, Liselot van der Vel-
den en Julie van Nispen die allen met minimaal 1 PR
naar huis gingen. Bij de oudere zwemsters vielen onder
andere de 100wissel van Lot Sauren, de 100school van
Monique Huizing (voor het eerst onder de 1.30) en de
100wissel van Nikita van der Ouden op. Laatstgenoem-
de zorgde verder met een mooie 4.39.41 op de 400vrij
ook op die afstand voor een mooie score. Bij de heren
was die eer weggelegd voor Wouter Sijmons in 4.20.44
en tekenden Ruud van Heerbeek (100school), Bram
Zwetsloot (200school), Milan Meurs (100rug) en de
4x50vrij estafette voor Nuenense overwinningen.
Estafette overwinningen
Die laatste strijd werd met 1.39.03 beslecht in het voordeel
van Ruud, Martin de Wildt, Milan en Thomas van Mierlo,
vlak voor de 1.39.31 van Joeri Phaff, Sven Kardol, Wouter
en Bram. Bij de dames zorgden Merel Phaff, Robin Goos-
sens, Colet Claessens en Susan Teijken dat de concurren-
tie het moest doen met de 2e en lagere plaatsen.
De 2e ronde van de competitie zal op 13 januari ge-
zwommen worden in Papendrecht.
Sinterklaas Kienen
bij BV ‘De Klos’
Maandag 5 november 2018. In café/
zaal ’t café van Lieshout, Dorpsstraat
58-60, 5737 GD Lieshout. Zaal open
18.30 uur.
Repair Café Laarbeek
Woensdag 17 oktober organiseert
RCL weer een middag waar men te-
recht kan met defecte huishoudelijke
materialen, kleding, kleine meubels en
fietsen. Deze middag vindt plaats in
het Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout
van 13.30 tot 16.00 uur.
Info 06-58842046.
Iers Sessie Festival
Beste muzikant /
muziekliefhebber,
Op 4 november vindt in Nuenen het 8steIers sessie
Festival plaats. In vier kroegen rond en nabij het Park
zitten de sessiegroepen uit enkele steden vanNeder-
land, Duitsland en België.
Wie interesse heeft om te komen luisteren kan vanaf
14.00 uur overal terecht. Wie mee wil spelen kan aan-
schuiven op alle locaties, het maakt de reünie compleet.
Gratis toegankelijk in alle locaties.
Wie vooraf wil kiezen kan afgaan op de volgende indeling:
In ‘Ons Dorp’ speelt de sessiegroep uit Gent onder lei-
ding van Maarten Marchau.
In ‘Schafrath’ speelt de sessiegroep uit Breda onder lei-
ding van Michiel Kuijs.
In ‘Bar van Gogh’ speelt de sessiegroep uit Alkmaar on-
der leiding van Auke Hofstra’’.
In ‘Le Souris’ speelt de sessiegroep uit Düsseldorf onder
leiding van Jens Barabasch’’.
In Weverkeshof spelen ‘The Ol’ Foxes’ en de groep slow
sessiemuzikanten en zangers van de Nuenense -Ierse-
scene. Tot slot: in ‘Café René’ staat het talentpodiummet
een line-up van jonge folk-groepen.
Welkom, Kees, Maria, Justus, Rikie, Kees.
BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen
en klachten. Bel
040 - 283 1200
of mail
Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12
Powered by FlippingBook