week - page 9

Rond de Linde
Nr. 40
Donderdag 4 oktober 2018
60
B&W van Nuenen, het referendum
is echt afgeschaft in Nederland!
Tijdens de vele discussies in ons dorp over de herindeling, kwamenwe als Vrienden van Eindhoven
in contact met Martien Heijnen een inwoner van Nuenen. Omdat hij vele jaren als vrijwilliger/be-
stuurder intensief heeft samengewerkt met ambtenaren van de gemeente Eindhoven, heeft hij
een uitgesproken en gefundeerde mening over het nut van de fusie Eindhoven/Nuenen. Daar-
naast heeft hij een toekomstvisie waarin wij ons als Vrienden van Eindhoven helemaal kunnen
vinden. Dus heeft hij voor Hans Pijs en Jacques Leemans zijn ideeën voor de korte en lange termijn
eens op papier gezet. Nu volgt zijn relaas:
Wanneer je als inwoner van Nuenen naar de samenstelling van de coalitie kijkt, is het duidelijk dat
de hoofddoelstelling welke B&W zich gesteld heeft, er maar één is, namelijk het tegenhouden van
de fusie met Eindhoven. Ons gemeentebestuur bestaat uitsluitend uit personen van partijen die
tegen de fusie zijn. Dit item is blijkbaar het belangrijkste wat er speelt in onze gemeente voor onze
bestuurders de komende 4 jaren, anders was de coalitie wel anders samengesteld.
Alsof er geen andere en belangrijkere zaken aan de orde zijn. Eén van de schrijnende voorbeelden
is de woningnood voor starters. Onze eigen jonge inwoners zijn gedwongen om elders te gaan
wonen omdat het gemeentebestuur onvoldoende ingespeeld heeft op de behoefte van starters
om in Nuenen een betaalbare woning te kunnen huren of kopen. Dus andere plaatsenmoeten dit
probleem voor onze jeugd maar oplossen, met als gevolg een toekomstige vergrijzing van ons
prachtige dorp.
Als er dan al een echte goedkope woning beschikbaar komt, pikt de burgemeester die in en gaat er
zelf wonen voor 340.- euro per maand. De zittende wethouders accepteerden dit. Na veel kritiek
vanuit de bevolking en de aankondiging van de overheid om ‘scheef wonen’ aan te pakken, heb-
ben ze nu eindelijk de burgemeester onder druk gezet, zodat hij nu wel een ander huis gaat zoeken.
Schande! Opvallen hierbij is ook dat dit bericht kort voor het referendum in de publiciteit komt.
Natuurlijk begrijp ik heel goed dat het heel vervelend is omdoor een toekomstige fusie je goed betaal-
de baan als burgemeester en wethouder met invloed en aanzien kwijt te raken, maar deze kans loopt
men ook na nieuwe gemeenteraadsverkiezingen en is inherent aan onze vorm van democratie.
De inwoners mogen nu volgens B&W zelf aangeven of zij als gemeente zelfstandig willen blijven.
Onzin natuurlijk, want het referendum is al lang afgeschaft en heeft geen enkelewaarde. Geen en-
kele bestuurder, dus ook de gedeputeerde mevrouw Anne-Marie Spierings niet, zal rekening hou-
denmet de uitslag van dit referendum, dit heeft zij bovendien al aangekondigd.
Eigenlijk is het schandelijk dat een gemeentebestuur belastinggeld verkwanselt om een referen-
dum te organiseren alleenmaar omde werkelijke reden van de fusie te verdoezelen. Want de wer-
kelijke reden is slecht bestuur en bestuurlijk gebrekkige samenwerking gedurende vele jaren.
Het is nu de tijd omniet alleen kenbaar te maken dat je tegen bent, maar als bestuurder tevens al-
le noodzakelijke informatie in te winnen enmogelijke wensen vanuit onze gemeente te onderzoe-
ken op haalbaarheid in overlegmet Eindhoven en de Provincie.
Zelf werk ik als bestuurder van 2 stichtingen/sportverenigingen al meer dan 26 jaar prettig, profes-
sioneel en zeer succesvol samen met de gemeente Eindhoven. Toevallig heb ik deze week nog een
subsidie aangevraagd voor een groot internationaal gehandicaptentoernooi, wat zeker toegewe-
zen zal worden.
Laten we nu de emoties eens vervangen door rationeel denken, wat je van bestuurders van zo’n
mooie gemeente mag verwachten.
Wat is een beter toekomstig plaatje dan al die zelfstandige dorpen (binnenmijn visie)
Ruim 20 gemeentes inclusief Helmond moeten op termijn allemaal samengevoegd worden tot
een grote gemeente Eindhoven. Dit heeft grote voordelen zowel op bestuurlijk vlak, maar ook na-
tionaal en internationaal.
Waarom is een grootschalige fusie in onze regio van grote waarde? Uit een enquête onder ge-
meentelijke beleidsmakers binnen 8 dorpen in onze regio, blijkt dat ruim 80% van mening is dat
men als individuele gemeente niet meer de kwaliteit kan leveren die nodig is. Deze genoemde per-
sonen zijn dus de verantwoordelijke ambtenaren die de beleidslijnen binnen de betreffende dor-
pen uit moeten zetten. Nationaal is onze regio het 2e belangrijkste economisch centrum van Ne-
derland. We dragen financieel wel bij, maar plukken hier niet voldoende vruchten van omdat we
geen eenheid zijn. Er zitten veel voordelen aan de vorming van een grote stad. Denk alleen maar
eens aan de financiën.
De 4 grote steden in ons land verdelen een hele grote nationale pot. Zo ontvangt Amsterdam195.-
euro per inwoner per jaar vanuit de overheid. Eindhoven daarentegen, ontvangt 1,40 euro per in-
woner. Alleen daarmee latenwe jaarlijks al vele tientallenmiljoenen liggen, nog los van alle ande-
re invloedwelke je als echt grote stad hebt. Tot slot wil ik nogmaals benadrukken, dat stemmen op
10 oktober a.s. een nutteloze inspanning is. Geen enkele bestuurder zal zich van de uitslag iets
aantrekken. Het referendum is door onze nationale regering afgeschaft en heeft dus geen enkele
waarde meer. Inmiddels werk ik als bestuurder van 2 verschillende stichtingen/sportverenigingen
al ruim 26 jaren zeer intensief, succesvol, professioneel en heel prettig samen met het bestuur en
de ambtenaren van de gemeente Eindhoven en kan daardoor ook uit eigen ervaring putten.
Martien Heijnen, Nuenen
Verenigingsleven door CDA Nuenen
in slachto errol gedreven bij een fusie
Het sociaal, maatschappelijk en cultureel verenigingsleven van Nuenen c.a. zal volgens
het CDA Nuenen, als we Peter Hendrickx, voorzitter van het CDA Nuenen moeten geloven
in zijn artikel ‘De andere kant van de fusie’, het slachtoffer worden bij een eventuele fusie
met Eindhoven ( lees zijn artikel in de Nuenense weekbladen en het ED van vorige week).
Het CDA, afd. Nuenen c.a., deel uitmakend van de coalitie ( W70, CDA, SP en GL) in de ge-
meenteraad van Nuenen c.a., noemt t.a.v. het verenigingsleven een aantal redenen opwaar-
om Nuenen niet moet fuseren met Eindhoven. Zij gebruikt, of liever gezegd misbruikt, daar-
voor het sociaal, maatschappelijk en cultureel en verenigingsleven en instellingen van Nue-
nen. Door deze opsomming van doemscenario’s , noem het (be)drogargumenten, op te
roepen zouden die verenigingen en instellingen na een fusering op termijn bedreigd gaan
worden op te houden in hun verdere voortbestaan vanwege door Eindhoven opgelegde kor-
tingen op subsidies en accommodaties om zo te proberen door stemmingmakerij op de ge-
moedsrust van die verenigingen en instellingen te werken en aan haar zijde te krijgen om
toch vooral bij het a.s. referendumop 10 oktober tegen de fusiemet Eindhoven te gaan stem-
men. Niets isminder waar. Immers politiek Nuenenweet nog helemaal niet waar het met een
fusie aan toe is. Immers hebben de coalitie in de gemeenteraad ( met 11 van de 19 zetels), als-
mede het voltallige college van B&W (dus inclusief de burgemeester) tot nu toe, ondanks her-
haalde uitnodigingen en op aandringen van de oppositiepartijen in de gemeenteraad, ge-
weigerd ommet de gemeente Eindhoven en de provincie een open overleg aan te gaan over
een mogelijke fusering en de gevolgen daarvan. In zo’n overleg had men dan van beide kan-
ten de voor- en tegens van een fusering onder de loep kunnen nemen en op een rijtje kunnen
zetten en waar mogelijk om als eerste fusiegemeente in het totale herindelingsplan rond
Eindhoven naar een grootstedelijk gebied, haar voordeel kunnen halen en de ‘eerste en beste
krenten uit de pap’ kunnen halen, zulks in het belang van de Nuenense inwoners en dus zeker
en met name voor het verenigingsleven. Met het aanstaande referendum denkt nog steeds
een meerderheid binnen de Nuenense politiek zijn gelijk te kunnen halen, namelijk een fusie
af te kunnen blazen en ( voorlopig) zelfstandig te kunnen blijven voortbestaan. Een kortzich-
tige blik en gebrek aan bestuurskracht, want men vergeet daarbij gemakshalve dat provinci-
aal gedeputeerde Spierings al in een eerder stadium in dit fuseringsproces heeft verklaard,
dat zij bij haar overwegingen om te komen tot een definitief voorstel aan Provinciale Staten,
de uitkomst van dit referendum , hoe dat ook zal uitpakken, niet mee zal laten wegen.
Mocht U dan toch aan dit referendumgaan deelnemen: weest dan ‘kies’-keurig!
Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio
Woningmarkt in beweging
Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort
Einde
prijsstijging
nog niet in zicht
De gemiddelde koopsom voor een woning kwam in augustus uit op €294.203,-
maakte het Kadaster onlangs bekend. Het gemiddelde over de maanden juni
tot en met augustus kwam daarmee op €291.444,- Op grond van deze gege-
vens is de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor 2019 vastge-
steld op €290.000,-
Dat wil zeggen dat je tot die grens een hypotheek met garantie kunt afsluiten.
Wie zijn huis ooit voor minder moet verkopen dan nodig is om de hypotheek af
te lossen, kan in dat geval rekenen op kwijtschelding van de restschuld door
NHG. Je betaalt hiervoor bij het afsluiten van de hypotheek eenmalig een provi-
sie van 1% van de koopsom. Dit jaar was de bovengrens voor de NHG nog
€265.000,- Volgend jaar gaat dat bedrag dus met maar liefst 9,5% omhoog naar
€290.000. Voor woningen mét energiebesparende voorzieningen is die boven-
grens nog 6% hoger: €307.400,- dus. In 2017 werden ruim 101.000 nieuwe hy-
potheekgaranties voor de aankoop van een woning verstrekt en bijna 17.000
‘overige garanties’, bijvoorbeeld voor kwaliteitsverbetering en energiebespa-
rende maatregelen.
De ophoging van de NHG-grens is in lijn met de prijsverhogingen op de markt. In
augustus waren die gemiddeld ruim 9% hoger dan in augustus 2017. Natuurlijk
rijst dan al gauwweer de vraag waar de opwaartse prijsbeweging eindigt. Dat weet
niemand zeker. De economen van de Rabobank houden vast aan
een prijsstijging van 7% volgend jaar, al nemen ze die voor-
spelling zelf al met een korreltje zout. ABN Amro verwacht
eveneens 7% in 2019. ING denkt dat de prijsstijging over
het kalenderjaar 2018 zal uitkomen op 8,5% en dat de
stijging in 2019 zal afvlakken tot 4,4%. Het ‘inhaaleffect’
van de crisis is nu wel zo’n beetje uitgewerkt, aldus ING.
Een ding is zeker: de meeste voorspellers krijgen nooit
gelijk. Maar als de economie verder groeit en het aantal
inwoners blijft stijgen, dan is verdere prijsstijging eigenlijk
onontkoombaar. De krapte in het aanbod draagt sterk
bij aan het verder oplopen van de prijzen. Schaarste
leidt altijd tot opdrijven van de prijzen. Een einde
aan de prijsstijging is nog niet in zicht.
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
Stepjeg evonden
Wij hebben een stepje gevonden in het
gangetje Europalaan Lijndakkers. De
eigenaar kan het stepje ophalen bij
Fam. Daams, Europalaan 210.
Bourgondische
Bockbiermiddag
met LIVE muziek
Op zondag 7 oktober is het al weer
de zevende keer dat het Ons Dorp
Bockbierfestival wordt georgani-
seerd. Een gezellige bourgondische
middag waar proeven, beleven en
genieten centraal staat.
TIEN bockbieren van tap verkrijgbaar
Dit jaar zijn er maar liefst 10, uiteenlo-
pende, bockbieren te proeven op deze
middag;
Brand Dubbelbock, Texels Bock,
IJbok, Pimpelmeesch Houtgelagerde
Bock, Luxe Cascara Bock, Brothers In
Law Weizenbock, VanDeOirsprong
Vintage Bock, Shoque Le Bocque en
Duits&Lauret Amber Ale. De tiende is
een hele speciale…….
Uniek bockbier verkrijgbaar; Defti-
ge Bokkenrijder
Dorpsbrouwerij Deftige Aap uit Ger-
wen heeft dit jaar voor het eerst een ei-
gen bockbier gebrouwen, geheel in tra-
ditionele stijl en dus ondergistend.
Hoewel deze enkel op fles verkrijgbaar
is heeft de brouwer toch één fustje af-
gevuld. En laat dat fustje nu net deze
middag onder de tap staan. Dus pak je
kans want op=op.
LIVE MUSIC
Uiteraard is er ook muzikaal entertain-
ment aanwezig deze middag. Dit jaar
KIKI BUSIO, geen onbekende voor ve-
len. Dit talent uit Made, zichzelf bege-
leidend op gitaar, heeft al vaker in Café
Ons Dorp opgetreden. Haar interac-
tieve houding misstaat haar niet. Kiki
is gewoon Kiki en dat is voor velen al
vermaak op zich.
In tegenstelling tot de meeste andere
‘bockbierfestivals’ is het bij Café Ons
Dorp vrije toegang en kan men per
glas bestellen. Er zullen weer formulie-
ren met toelichting klaarliggen en kun-
nen de enthousiastelingen ieder bock-
bier zelf beoordelen.
U bent dus van harte welkom op zon-
dag 7 oktober vanaf 14.00 uur.
Hoe sterk
is een eenzame etser
In de KBO lezing van afgelopen donderdag kon Nuenenaar Peter Linders
beeldend vertellen over zijn solo etstocht naar Ronda in Zuid Spanje. Let-
terlijk beeldend, want zijn vrouw Carin ondersteunde zijn verhaal met een
boeiende fotoserie van de 3400 km lange tocht.
Een eerlijk verhaal was het. Niet alleen maar jubel over het mooie landschap,
maar ook eenzaamheid, afzien, er doorheen zitten, of soms onderweg een doods-
aaie omgeving die in uren niets verandert.
Fiets je niet in een groep, maar alleen, dan zijn mensen veel eerder bereid je te
helpen, is zijn ervaring. Kom je in Spanje een dorpje binnenrijden zonder eetge-
legenheid of logement, dan wil dat nog helemaal niet zeggen dat je voor die avond
een onoverkomelijk probleem hebt. Peter maak-
te het mee dat in de lokale kroeg er altijd wel ie-
mand was die nog een adresje wist voor een
bord eten en een bed voor de nacht.
Verhalen van markante ontmoetingen met al-
lerlei volk, waarop hij zijn ruim publiek met
plezier trakteerde tijdens de presentatie van de
‘Schuif’.
Zijn eenzame tocht bracht hem ook weer terug
bij zichzelf, want na een heftige periode door
een ernstige ziekte die zijn partner trof, moest
hij zijn leven weer opnieuw op de rails krijgen.
Hij sloot zijn doorleefd verhaal af met een
mooi beeld: Peter zit onder een boom aan het
einde van de route ergens langs een buitenweg
uit te puffen, als Carin, zijn vrouw, voorbij
komt rijden in haar autootje, onderweg naar
hun afgesproken ontmoetingsplaats.
Noem dat, na zoveel ontbering, maar eens
geen innige hereniging.
is afgelopen jaar veel beter gaan spe-
len. Maar vooral de binding in de
groep is een succesfactor voor de voor-
stellingen.
De prijswinnende voorstelling is uitge-
nodigd om een reprise te spelen op een
middelbare school in Breda.
Deze week begint voor het Jeugdthea-
terlab een nieuw repetitieseizoen. Vanaf
vrijdag 5 oktober wordt aan een nieuwe
theaterproductie gewerkt, die in april
2019 te zien is in theater Het Klooster.
Wil je meedoen? Zit je op de middelbare
school en ben je niet ouder dan 18 jaar?
Kom dan vrijblijvend kijken en mee-
doen op vrijdag 5 en 12 oktober in de Le
Pair Zaal van Het Klooster. We repete-
ren daar van 19.00 tot 21.00 uur.
Jeugdtheaterlab Lindespelers
wint Theaterfestival
Afgelopen weekend won het Jeugdtheaterlab van de Lindespelers het Ka-
bra Theaterfestival in Pand P in Eindhoven. Niet alleen de jury was lovend
over de eigentijdse voorstelling die dicht bij de spelers en bij het publiek
stond, maar het publiek was dat ook. De Lindespelers jeugd sleepte beide
prijzen in de wacht met hun succesvoorstelling #DIGIT!
De theatervoorstelling is afgelopen
seizoen gemaakt en te zien geweest in
theater Het Klooster in Nuenen. Van
oorsprong is het een montagevoorstel-
ling die met tekstbijdragen en ideeën
tot stand kwam van alle spelers. Thea-
terdocente Karlijn Vlug maakte er een
voorstelling van met een herkenbaar
verhaal voor jongeren en hun ouders
die helemaal in deze tijd past. #DIGIT!
is een kijkje in de wereld van jongeren
vandaag.
Het Jeugdtheaterlab is een initiatief
van de Lindespelers, de toneelvereni-
ging die al meer dan 40 jaar actief is in
Nuenen. Aan het Kabra theaterfestival
namen meer dan 20 theatergroepen
deel uit heel Brabant. De spelersgroep
Nuenen was trots
op haar groen,
Ik zie vandaag dat ALLE Berkenbomen van
de vallestap, wijk Sleedoornlaan en Ege-
lantierlaan nu zijn gemerkt, oranje stip,
door de gemeente.
Ik zie vandaag ook dat de gemeente Ber-
kenbomen aan de Zonnedauwhof, Klap-
rooshof en Dalkruiddreef oranje heeft ge-
merkt. Dit is door de vertegenwoordiger
van de gemeente Nuenen niet verteld. Ik
vind het niet te geloven dat de gemeente
Nuenen nog ruimer in dezewijk de Berken-
bomen gaat kappen dan is aangegeven
door de gemeente.
Deze wijk had nog een charmante entree,
deze zal veranderen en de uitstraling van
een kale nieuwbouwwijk krijgen.
Jammer van onze mooie volwassen bo-
men en ons mooie groene Nuenen.
Ik hoop dat Mw. van Brakel, de nieuwewet-
houder, met hart voor groen , met haar
collega’s deze kwestie serieus kan bekijken,
voordat het te laat is.
Els van Doremalen, Valeriaanlaan 4
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook